Не­о­че­ви­дна ефе­ктив­ність со­ці­аль­них про­е­ктів

AgroMarket - - АКЦЕНТИ - Оле­на ОБУХІВСЬКА, фа­хі­вець з мар­ке­тин­го­вих ко­му­ні­ка­цій

Со­ці­аль­ні про­гра­ми, які фі­нан­сує бі­знес, це не про­сто до­бра спра­ва, на яку ви­тра­че­но кор­по­ра­тив­ні ко­шти. Це мар­кер зрі­ло­сті й ста­біль­но­сті ком­па­нії, що ви­кли­кає гор­дість у пра­ців­ни­ків і пре­стиж се­ред пар­тне­рів. Це до­дає ре­пу­та­цій­них пе­ре­ваг й ін­фор­ма­цій­них при­во­дів у ЗМІ.

Най­по­ши­ре­ні­ши­ми КСО про­е­кта­ми ста­ло­го роз­ви­тку на аграр­но­му рин­ку Укра­ї­ни, про які за­яв­ля­ють са­мі ком­па­нії, є со­ці­аль­ні ін­ве­сти­ції в роз­ви­ток пер­со­на­лу, під­трим­ку еко­ло­гії й охо­ро­ну дов­кі­л­ля, в осві­ту.

Окрім ста­ту­сно­сті со­ці­аль­ні про­е­кти, якщо на­да­ти їм осо­бли­во­го зна­че­н­ня в кор­по­ра­тив­ній стра­те­гії, від­кри­ва­ють для бі­зне­су до­да­тко­ві мо­жли­во­сті. На­при­клад, ви­хід на но­ві вузь­ко-се­гмен­тні ау­ди­то­рії подаль­шої спів­пра­ці. Якщо це, ска­жі­мо, осві­тній проект у шко­лі, то­ді компанія отри­мує «пря­мий до­ступ» одра­зу до трьох груп — учні, вчи­те­лі й ба­тьки. В еко­ло­гі­чно­му про­е­кті до но­вих «лі­де­рів гро­мад­ської дум­ки» ав­то­ма­ти­чно до­лу­ча­ю­ться екс­пер­ти та га­лу­зе­ві асо­ці­а­ції, зокре­ма й мі­жна­ро­дні.

Ма­ю­чи пев­ний до­ступ до се­гмен­то­ва­них ці­льо­вих ау­ди­то­рій, отри­ма­них шля­хом со­ці­аль­них про­е­ктів, із ни­ми мо­жна й да­лі пра­цю­ва­ти ба­га­то­ве­ктор­но, ви­рі­шу­ю­чи й ін­ші бі­зне­со­ві за­да­чі, зокре­ма й мар­ке­тин­го­ві. Це мо­жуть бу­ти со­ці­аль­ні до­слі­дже­н­ня, по­шук но­вих ідей та ін­сай­тів, ви­яв­ле­н­ня ще не­о­че­ви­дних трен­дів, яких не вар­то ви­пу­ска­ти з по­ля зо­ру та які з ча­сом мо­жуть впли­ва­ти на змі­ну по­ве­дін­ки спо­жи­ва­чів чи рин­ко­ву дис­по­зи­цію в ці­ло­му.

Ці­ка­вим є КСО кейс спів­пра­ці ком­па­нії з одним зі сто­ли­чних ви­шів. Спер­шу бі­знес і ре­кто­рат за­яви­ли про на­мір спіль­но до­по­мог­ти ви­пу­скни­кам швид­ше ада­пту­ва­ти­ся в пра­це­вла­шту­ван­ні й по­шу­ку ро­бо­ти. Втім, у про­це­сі спів­пра­ці з’ясу­ва­ло­ся, що ко­жна сто­ро­на отри­ма­ла на­ба­га­то біль­ше. Сту­ден­ти са­мі ста­ли об’єктом спо­сте­ре­жень, зди­ву­вав­ши мар­ке­то­ло­гів тим, який стиль жи­т­тя й ми­сле­н­ня у но­во­го по­ко­лі­н­ня Z. У ре­зуль­та­ті до мар­ке­тин­го­во­го пла­ну бу­ло вне­се­но змі­ни — «сту­ден­ти» бу­ли ви­окрем­ле­ні як окре­мий се­гмент ЦА, від­ко­ри­го­ва­ні ін­стру­мен­ти ко­му­ні­ка­цій із ці­єю ау­ди­то­рі­єю та роз­ро­бле­ні спе­ці­аль­ні для цьо­го се­гмен­та сер­ві­си, що компанія на­дає рин­ку. Тоб­то «ті­сна спів­пра­ця» ви­яви­ла­ся справ­ді ефе­ктив­ною, адже в ре­зуль­та­ті з’яви­ли­ся «сві­жі» ідеї, що по­лі­пши­ли бі­знес-мо­дель ком­па­нії.

Ще одним зна­чу­щим «не­о­чі­ку­ва­ним» ефе­ктом був ко­му­ні­ка­цій­ний. «Лю­ди Z» — це по­ко­лі­н­ня со­ці­аль­них ме­реж, сел­фі та вла­сних істо­рій. Ав­тор­ські емо­цій­но-по­зи­тив­ні по­сти, пов’яза­ні з ком­па­ні­єю, спри­я­ли фор­му­ван­ню но­вої по­зи­тив­ної дум­ки про цей бі­знес. Адже чим біль­ше лю­дей го­во­рить про ком­па­нію та іні­ці­йо­ва­ний нею со­ці­аль­ний проект, тим силь­ні­ши­ми є по­ка­зни­ки «охо­пле­н­ня», «за­лу­че­но­сті» та «до­ві­ри» в ко­му­ні­ка­ці­ях, а компанія на­бу­ває люд­сько­го облич­чя. Адже про неї го­во­рять лю­ди, а не тіль­ки пи­шуть ЗМІ.

Мі­сія со­ці­аль­но­го про­е­кту мо­же бу­ти най­рі­зно­ма­ні­тні­шою — при­вер­ну­ти ува­гу до про­блем­но­го пи­та­н­ня, по­кра­щи­ти ви­рі­ше­н­ня, змі­ни­ти дум­ку, за­лу­чи­ти до здо­ро­во­го спосо­бу жи­т­тя, да­ти шанс роз­ви­тку то­що. Якщо за­сто­су­ва­ти ком­пле­ксний під­хід у пар­тнер­ській спів­пра­ці, то не­о­че­ви­дних бе­не­фі­тів для всіх уча­сни­ків мо­же ви­яви­ти­ся на­ба­га­то біль­ше, ніж за­яв­ле­ні на стар­ті со­ці­аль­ні ці­лі.

Кіль­ка пра­кти­чних по­рад, щоб ре­а­лі­зу­ва­ти кор­по­ра­тив­ний со­ці­аль­ний проект: • на­звіть КСО проект влу­чно — як окре­мий кор­по­ра­тив­ний бренд; • роз­ро­біть ло­го­тип і сло­ган для КСО про­е­кту; • про­пра­цюй­те ко­му­ні­ка­цій­ну стратегію — спі­ке­ри, клю­чо­ві по­ві­дом­ле­н­ня, ін­стру­мен­ти про­су­ва­н­ня, май­дан­чи­ки; • да­вай­те ко­жно­му уча­сни­ку пра­во ви­слов­лю­ва­ти вла­сну дум­ку; • за­пу­скай­те до­слі­дже­н­ня, шу­кай­те но­ві ідеї, щоб від­най­ти но­ві со­ці­аль­ні трен­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.