Ціни під контролем

Де­які аспе­кти трансфер­тно­го ціноутворення, або Як не по­тра­пи­ти в ха­ле­пу, тор­гу­ю­чи з пов’язаними особами

AgroMarket - - ФІНАНСИ -

Зі стар­том но­во­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку біль­шість трей­де­рів пе­ре­гля­да­ють свою мар­ке­тин­го­ву стратегію з ура­ху­ва­н­ням но­вих ре­а­лій. До та­ких на рин­ку зер­на вар­то за­ра­ху­ва­ти та­ке:

вла­сне об­ся­ги вро­жаю в Укра­ї­ні (тоб­то те, на яку про­по­зи­цію зер­на від агра­рі­їв мо­жна роз­ра­хо­ву­ва­ти);

скіль­ки зер­на бу­де зі­бра­но на­ши­ми най­ближ­чи­ми су­сі­да­ми, зокре­ма Ро­сі­єю, а от­же, на яку тор­го­ву по­лі­ти­ку з бо­ку най­за­пе­клі­ших кон­ку­рен­тів слід очі­ку­ва­ти;

якою бу­де стра­те­гія по­ку­пців, зва­жа­ю­чи на їх по­пит на тлі за­галь­ної сві­то­вої про­по­зи­ції.

Зві­сно ж, пер­вин­ною у цій екс­порт­ній стра­те­гії бу­де ці­на. Цьо­го ро­ку ми ма­є­мо вкрай не­спри­я­тли­ву ситуацію для екс­пор­те­рів: з одно­го бо­ку — в Укра­ї­ні вна­слі­док по­су­хи на ча­сі ско­ро­че­н­ня вро­жаю (про­гноз по пше­ни­ці не пе­ре­ви­щує 24 млн тонн), а з дру­го­го — очі­ку­є­ться, що Ро­сія ви­йде на пер­ше мі­сце у сві­то­во­му рей­тин­гу екс­пор­те­рів ці­єї зер­но­вої. Тож трей­де­ри ри­зи­ку­ють опи­ни­ти­ся між сво­го ро­ду мо­ло­том і ко­ва­длом (тоб­то ви­мо­га­ми укра­їн­ських агра­рі­їв що­до ці­но­во­го ро­сту й ша­ле­ним дем­пін­гом за ро­сій­ське зерно). У та­кій си­ту­а­ції ва­жли­во не за­ли­ши­ти по­за ува­гою тре­тьо­го грав­ця, а са­ме Дер­жав­ну по­да­тко­ву слу­жбу, яка вкрай ре­тель­но пе­ре­ві­ря­ти­ме всі кон­тра­кти, що по­тра­пля­ти­муть під дію за­ко­но­дав­ства про трансфер­не ціноутворення.

Хро­но­ло­гія по­да­тко­вих змін

Пі­сля ухва­ле­н­ня у гру­дні 2016-го За­ко­ну Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни що­до по­кра­ще­н­ня ін­ве­сти­цій­но­го клімату в Укра­ї­ні» ма­лі та ча­сти­на се­ре­дніх під­при­ємств пе­ре­ста­ли бу­ти об’єктом опо­да­тку­ва­н­ня в кон­тро­льо­ва­них опе­ра­ці­ях. За цим за­ко­ном дер­жа­ва збіль­ши­ла (з 50 до 150 млн грн) су­му до­хо­ду під­при­єм­ства, до якої за­зна­че­на опе­ра­ція не вва­жа­є­ться кон­тро­льо­ва­ною і, від­по­від­но, по­да­тко­ва не слід­ку­ва­ти­ме, за якою ці­ною й ко­му ви про­да­ли своє зерно. Уто­чню, що за­для то­го, аби ви­зна­чи­ти, чи по­тра­пля­ти­ме ва­ша компанія під ви­мо­ги кон­тро­лю що­до трансфер­но­го ціноутворення, по­трі­бно роз­ра­ху­ва­ти су­ку­пний до­хід ком­па­нії за зві­тний рік, ко­ли бу­ло здій­сне­но про­даж зер­на на екс­порт. Су­ма всіх до­хо­дів вклю­чає чи­стий до­хід від ре­а­лі­за­ції, ін­ші опе­ра­цій­ні до­хо­ди, ін­ші фі­нан­со­ві до­хо­ди, ін­ші до­хо­ди й до­хо­ди від при­пи­не­ної ді­яль­но­сті до опо­да­тку­ва­н­ня (які не бу­ло за­зна­че­но у Зві­ті), за ви­ра­ху­ва­н­ням ПДВ й акци­зно­го збо­ру.

Дру­гим по­лег­ше­н­ням для укра­їн­ських екс­пор­те­рів ста­ло зро­ста­н­ня (вдві­чі — з 5 до 10 млн грн) роз­мі- ру об­ся­гів тор­гів­лі з одним кон­тр­аген­том, у ра­зі пе­ре­ви­ще­н­ня яко­го опе­ра­ція вва­жа­ти­ме­ться кон­тро­льо­ва­ною. Якщо ж про­тя­гом ро­ку ва­ша компанія ве­ла актив­ну торгівлю з пев­ним кон­тр­аген­том — не­ре­зи­ден­том Укра­ї­ни (ку­пу­ва­ла на­сі­н­ня, ЗЗР, до­бри­ва то­що, а по­тім про­да­ла пар­тію зер­на), то до ува­ги слід бра­ти су­мар­ний об­сяг усіх цих тор­го­вих опе­ра­цій. Це — що­до пом’якше­н­ня ви­мог. Те­пер кіль­ка слів про їх під­си­ле­н­ня. Так, бу­ло роз­ши­ре­но без­по­се­ре­дньо пе­ре­лік опе­ра­цій, які по­тра­пля­ють під дію за­ко­но­дав­ства про трансфер­не ціноутворення. З цьо­го ро­ку до них на­ле­жать:

го­спо­дар­ські опе­ра­ції, що здій­сню­ю­ться з пов’язаними особами;

зов­ні­шньо­еко­но­мі­чні го­спо­дар­ські опе­ра­ції з про­да­жу та/або при­дба­н­ня то­ва­рів та/або по­слуг че­рез ко­мі­сіо­не­рів-не­ре­зи­ден­тів;

го­спо­дар­ські опе­ра­ції, що здій­сню­ю­ться з не­ре­зи­ден­та­ми, за­ре­є­стро­ва­ни­ми в дер­жа­вах (на те­ри­то­рі­ях), до­да­них до пе­ре­лі­ку дер­жав (те­ри­то­рій), за­твер­дже­но­го уря­дом, або які є ре­зи­ден­та­ми цих дер­жав;

го­спо­дар­ські опе­ра­ції, що здій­сню­ю­ться з не­ре­зи­ден­та­ми, які не спла­чу­ють по­да­ток на при­бу­ток (кор­по­ра­тив­ний по­да­ток), зокре­ма з до­хо­дів, отри­ма­них за ме­жа­ми дер­жа­ви ре­є­стра­ції та­ких не­ре­зи­ден­тів, та/або не є по­да­тко­ви­ми ре­зи­ден­та­ми дер­жа­ви, у якій во­ни за­ре­є­стро­ва­ні як юри­ди­чні осо­би. Пе­ре­лік ор­га­ні­за­цій­но-пра­во­вих форм та­ких не­ре­зи­ден­тів у роз­рі­зі дер­жав (те­ри­то­рій) за­твер­джує Ка­бмін.

Про ме­то­ди та пра­ви­ла

Опе­ра­ції з кон­тр­аген­том (із за­зна­че­но­го уря­до­во­го пе­ре­лі­ку) ви­зна­ю­ться кон­тро­льо­ва­ни­ми з 1 сі­чня зві­тно­го ро­ку, що йде за ка­лен­дар­ним ро­ком, у яко­му за­зна­че­ні юрис­ди­кції бу­ло вклю­че­но до цьо­го пе­ре­лі­ку.

Якщо під час всіх по­пе­ре­дніх роз­ра­хун­ків й ана­лі­зу ва­ших кон­тр­аген­тів ви­яви­ло­ся, що по­да­тків­ці та­ки до вас звер­ну­ться з цьо­го пи­та­н­ня, то са­ме час з’ясо­ву­ва­ти, як ді­ють но­ві пра­ви­ла трансфер­но­го ціноутворення (ТЦУ). Кон­тро­льо­ва­ни­ми пе­ред­усім є опе­ра­ції з пов’язаними особами — не­ре­зи­ден­та­ми, бо умо­ви тор­гів­лі з ни­ми мо­жуть сут­тє­во від­рі­зня­ти­ся від за­галь­но­рин­ко­вих. За за­ко­но­дав­ством, у цьо­му ра­зі має ді­я­ти прин­цип «ви­тя­гну­тої ру­ки» (по­да­тко­ві на­слід­ки ні­чим не від­рі­зня­ю­ться від та­ких опе­ра­цій між не­пов’язаними особами).

На­ра­зі По­да­тко­вий ко­декс Укра­ї­ни (ПКУ) мі­стить п’ять ме­то­дів трансфер­но­го ціноутворення: ме­тод по­рів­няль­ної не­кон­тро­льо­ва­ної ціни; ме­тод ціни пе­ре­про­да­жу; ме­тод «ви­тра­ти плюс»; ме­тод чи­сто­го при­бу­тку; ме­тод роз­по­ді­ле­н­ня при­бу­тку. Усі во­ни, до ре­чі, про­пи­са­ні в між­на­ро­дних пра­ви­лах Ор­га­ні­за­ції еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва та роз­ви­тку (ОЕСР).

За­зви­чай для ана­лі­зу опе­ра­цій із зер­ном ДФС Укра­ї­ни на­дає пре­фе­рен­ції за­сто­су­ван­ню ме­то­ду по­рів­няль­ної не­кон­тро­льо­ва­ної ціни. І цей ме­тод згі­дно з по­ло­же­н­ням ПКУ є прі­о­ри­те­тним. Він по­ля­гає «у по­рів­нян­ні ціни, за­сто­со­ва­ної у кон­тро­льо­ва­ній опе­ра­ції, з ці­ною у зі­став­ній (зі­став­них) не­кон­тро­льо­ва­ній (не­кон­тро­льо­ва­них) опе­ра­ції (опе­ра­ці­ях), які фа­кти­чно здій­сне­ні пла­тни­ком по­да­тків (ін­ши­ми особами) або на під­ста­ві ін­фор­ма­ції, отри­ма­ної з дже­рел, вклю­ча­ю­чи від­кри­ті дже­ре­ла».

Ва­жли­вий аспект: по­рів­ня­н­ня ціни опе­ра­ції, що під­па­дає під кон­троль ТЦУ, із ці­ною іден­ти­чних не­кон­тро­льо­ва­них опе­ра­цій про­во­ди­ться на під­ста­ві ін­фор­ма­ції про ма­кси­маль­но на­бли­же­ні до да­ти здій­сне­н­ня кон­тро­льо­ва­ної опе­ра­ції ціни.

Як про­во­ди­ти роз­ра­хун­ки

Для ви­зна­че­н­ня рин­ко­во­го ді­а­па­зо­ну цін уря­дом роз­ро­бле­но спе­ці­аль­ний По­ря­док, який ви­зна­чає без­по­се­ре­дньо про­це­ду­ру роз­ра­хун­ку та за­сто­су­ва­н­ня рин­ко­во­го ді­а­па­зо­ну цін і рин­ко­во­го ді­а­па­зо­ну рен­та­бель­но­сті з ме­тою ТЦУ. Для цьо­го тре­ба ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ви­бір­ку цін за ана­ло­гі­чни­ми опе­ра­ці­я­ми не­за­ле­жних кон­тр­аген­тів і впо­ряд­ку­ва­ти її з мен­шої ціни до біль­шої за зро­ста­н­ням. До то­го ж ко­жній ці­ні при­сво­ю­є­ться вла­сний по­ряд­ко­вий но­мер. Да­лі для ви­зна­че­н­ня мі­ні­маль­ної ціни кіль­кість цін із обра­но­го ді­а­па­зо­ну слід по­ді­ли­ти на 4, а для ма­кси­маль­ної — по­мно­жи­ти на 0,75 від­по­від­но.

Якщо отри­ма­ний ре­зуль­тат — ці­ле чи­сло, тре­ба бра­ти се­ре­днє ари­фме­ти­чне зна­че­н­ня цін, одна з яких від­по­від­ає ви­зна­че­но­му по­ряд­ко­во­му но­ме­ру та на­сту­пній ці­ні ді­а­па­зо­ну. Якщо чи­сло не ці­ле, слід обра­ти ці­ну, по­ряд­ко­вий но­мер якої на 1 біль­ший за ці­лу ча­сти­ну ре­зуль­та­ту. Ва­жли­вий ню­анс: до обра­но­го ді­а­па­зо­ну не вно­сять ці­ну кон­тро­льо­ва­ної опе­ра­ції, а та­кож, якщо є дві (чи біль­ше) ціни з одна­ко­ви­ми зна­че­н­ня­ми, то вклю­ча­ють усі та­кі зна­че­н­ня. При­клад двох та­ких ці­но­вих ді­а­па­зо­нів на­ве­де­но в табл. 1 і 2. Зокре­ма, у табл. 2 ко­е­фі­ці­єн­ти ви­яви­ли­ся ці­ли­ми чи­сла­ми від­по­від­но 2 та 6, то­му мі­ні­маль­ну й ма­кси­маль­ну ціни ді­а­па­зо­ну роз­ра­хо­ву­є­мо як се­ре­днє ари­фме­ти­чне се­ред цін із но­ме­ром 2 та 3, а та­кож 6 і 7 від­по­від­но.

Якщо ва­ша кон­тро­льо­ва­на ці­на по­тра­пляє у ви­зна­че­ний ді­а­па­зон, то все га­разд. В ін­шо­му ж ра­зі по­да­тко­ва ба­за з по­да­тку на при­бу­ток за ці­єю кон­тро­льо­ва­ною опе­ра­ці­єю під­ля­гає пе­ре­ра­хун­ку — зва­жа­ю­чи на те, які ме­жі ді­а­па­зо­ну во­на пе­ре­тну­ла. Якщо во­на ви­яви­ла­ся мен­шою за мі­ні­маль­ну, то пе­ре­ра­ху­нок вар­то здій­сню­ва­ти за мі­ні­маль­ною ці­ною. І нав­па­ки, якщо ана­лі­зо­ва­на ці­на пе­ре­ви­щи­ла ма­кси­маль­ну, то за пе­ре­ра­хун­ку її тре­ба по­ни­зи­ти.

Окре­мий пункт — ви­пад­ки, ко­ли кон­тро­льо­ва­на опе­ра­ція здій­сню­є­ться на під­ста­ві фор­вар­дно­го або ф’ючер­сно­го кон­тра­кту. Для ви­пад­ків екс­пор­ту/ім­пор­ту то­ва­рів, що ма­ють бір­жо­ве ко­ти­ру­ва­н­ня й під­па­да­ють під за­ко­но­дав­ство про ТЦУ ви­зна­че­но спе­ці­аль­ний по­ря­док уста­нов­ле­н­ня від­по­від­но­сті умов прин­ци­пу «ви­тя­гну­тої ру­ки». Для цьо­го здій­сню­ють по­рів­ня­н­ня з ді­а­па­зо­ном цін, які утво­ри­ли­ся на від­по­від­ній бір­жі. За­зна­че­ні ціни під­ля­га­ють ко­ри­гу­ван­ню з ура­ху­ва­н­ням об­ся­гів кон­тро­льо­ва­ної опе­ра­ції, умов опла­ти й по­ста­ча­н­ня то­ва­рів, які­сних ха­ра­кте­ри­стик і ло­гі­сти­чних ви­трат. Згі­дно з ПКУ, по­рів­ня­н­ня цін про­во­дять на під­ста­ві ін­фор­ма­ції про фор­вар­дні або ф’ючер­сні ціни на най­ближ­чу да­ту до да­ти укла­де­н­ня від­по­від­но­го фор­вар­дно­го або ф’ючер­сно­го кон­тра­кту. Обов’яз­ко­вою умо­вою є те, що пла­тник по­да­тку, уклав­ши кон­тракт на то­ва­ри, що ма­ють бір­жо­ве ко­ти­ру­ва­н­ня, має по­ві­до­ми­ти по­да­тко­вий ор­ган про укла­да­н­ня та­ко­го кон­тра­кту в еле­ктрон­ній фор­мі про­тя­гом 10 ро­бо­чих днів із дня йо­го укла­да­н­ня. За­зна­чи­мо, що пе­ре­лік то­ва­рів, які ма­ють бір­жо­ве ко­ти­ру­ва­н­ня на сві­то­вих то­вар­них бір­жах для ко­жної гру­пи то­ва­рів ви­зна­че­но уря­до­вою по­ста­но­вою від 8 ве­ре­сня 2016 ро­ку №616. Зокре­ма, для зер­но­вої гру­пи та­кий пе­ре­лік на­ве­де­но в табл. 3. От­же, в ра­зі ви­ко­ри­ста­н­ня фор­вар­дних або ф’ючер­сних бір­жо­вих ко­ти­ру­вань для роз­ра­хун­ку ді­а­па­зо­ну цін, єди­ним за­сте­ре­же­н­ням є обмеження пе­рі­о­ду бір­жо­вих ко­ти­ру­вань від­по­від­но­го то­ва­ру — біржові ко­ти­ру­ва­н­ня за де­ка­ду, що пе­ре­ду­ва­ла кон­тро­льо­ва­ній опе­ра­ції.

Якщо пла­тник по­да­тку має низ­ку кон­тро­льо­ва­них опе­ра­цій з одні­єю осо­бою, то він мо­же по­єд­на­ти їх за прин­ци­пом гру­пу­ва­н­ня. До та­ких опе­ра­цій, зокре­ма, мо­жуть на­ле­жа­ти: ку­пів­ля/про­даж то­ва­рів (ро­біт, по­слуг) за дов­го­стро­ко­ви­ми до­го­во­ра­ми, опе­ра­ції, за яки­ми здій­сню­ю­ться про­тя­гом усьо­го зві­тно­го по­да­тко­во­го пе­рі­о­ду.

Вра­хо­ву­ю­чи рі­зні кри­те­рії до­ціль­но­сті, мо­жна, зві­сно, за­сто­со­ву­ва­ти будь-який ме­тод, який зда­ва­ти­ме­ться вам най­прийня­тні­шим. Однак ДФС ре­ко­мен­дує за мо­жли­во­сті за­сто­су­ва­н­ня рі­зних ме­то­дів, по­слу­го­ву­ва­ти­ся са­ме ме­то­дом по­рів­няль­ної не­кон­тро­льо­ва­ної ціни. Ну й, зви­чай­но, пе­ред тим як по­да­ва­ти зві­тність, ува­жно пе­ре­ди­ві­ться весь той пе­ре­лік до­ку­мен­тів, вклю­чно з бі­знес­стра­те­гі­єю й ана­лі­зом рин­ку, який ви­ма­га­є­ться від­по­від­но до під­пун­кту 39.4.6 пун­кту 39.4 стат­ті 39 ПКУ.

Ма­рія КОЛЕСНИК, екс­перт аграр­но­го рин­ку

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.