Гай­да на під­го­тов­ку. У ЄБРР

За про­гра­мою EU4Business укра­їн­ські ма­лі й се­ре­дні під­при­єм­ці ді­ста­ли змо­гу отри­му­ва­ти гран­то­ву до­по­мо­гу на час­тко­ве по­кри­т­тя вар­то­сті бі­знес-кон­сал­тин­гу

AgroMarket - - АКТУАЛЬНО - Окса­на ПИРОЖОК

У рам­ках про­гра­ми EU4Business ви­ді­ле­но 40 млн євро гран­то­вої до­по­мо­ги на під­го­тов­ку до фі­нан­су­ва­н­ня, бі­знес-кон­суль­та­ції, ін­фор­ма­цій­ну, осві­тню й ін­шу під­трим­ку ма­лих і се­ре­дніх під­при­ємств в Укра­ї­ні. Про те, які мо­жли­во­сті це від­кри­ває пе­ред агро­ви­ро­бни­ка­ми, у чо­му мо­же бу­ти ко­ри­сна до­по­мо­га кон­сал­тин­го­вих ком­па­ній і що вже да­ла ві­тчи­зня­но­му бі­зне­су за­зна­че­на про­гра­ма, «Агро­Мар­кет» по­ці­ка­вив­ся в Ка­те­ри­ни Рігг, про­від­но­го ме­не­дже­ра Єв­ро­пей­сько­го бан­ку ре­кон­стру­кції і роз­ви­тку з під­роз­ді­лу кон­суль­та­цій для ма­ло­го бі­зне­су в Укра­ї­ні.

То­рік ЄБРР під­пи­сав із де­ле­га­ці­єю ЄС ве­ли­ку уго­ду про по­ча­ток ко­о­пе­ра­ції в рам­ках про­гра­ми EU4Business (Єв­ро­пей­ський Со­юз для бі­зне­су). Пе­ред­ба­че­но, що бу­де ви­ді­ле­но 40 млн євро. Зокре­ма, 12 млн — на під­го­тов­ку пред­став­ни­ків ма­ло­го чи се­ре­дньо­го бі­зне­су до за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій від ЄБРР. Ре­шта 28 млн євро бу­дуть спря­мо­ва­ні на час­тко­ве по­кри­т­тя вар­то­сті кон­сал­тин­го­вих про­е­ктів, під­го­тов­ку під­при­ємств до уча­сті в між­на­ро­дних ви­став­ках і тор­го­вих мі­сі­ях, на ство­ре­н­ня ме­ре­жі цен­трів під­трим­ки бі­зне­су в 15 ре­гіо­нах.

Не­фі­нан­со­ві кон­сал­тин­го­ві про­ду­кти, за які від­по­від­аль­ний під­роз­діл кон­суль­та­цій для ма­ло­го бі­зне­су ЄБРР, — це без­по­во­ро­тна гран­то­ва фі­нан­со­ва до­по­мо­га, що на­да­є­ться пред­став­ни­кам ма­ло­го й се­ре­дньо­го бі­зне­су для їх роз­ви­тку че­рез кон­сал­тин­го­ві по­слу­ги, — на­го­ло­шує па­ні Ка­те­ри­на. — Зав­дя­ки кон­сал­тин­гу зро­стає ефе­ктив­ність під­при­ємств, а від­так і їхня го­тов­ність до за­лу­че­н­ня фі­нан­со­вих ре­сур­сів.

Ви­ще­за­зна­че­ні цен­три під­трим­ки бі­зне­су ма­ти­муть най­пов­ні­шу ін­фор­ма­цію про мо­жли­во­сті що­до роз­ви­тку ма­ло­го та се­ре­дньо­го під­при­єм­ни­цтва, рі­зних про­грам, про­е­ктів, за­хо­дів (кон­фе­рен­цій, се­мі­на­рів, тре­нін­гів), яки­ми бі­знес мо­же ско­ри­ста­ти­ся й отри­ма­ти ін­фор­ма­цію для сво­го роз­ви­тку.

Хто мо­же взя­ти участь

Бі­знес, у яко­го 10–250 пра­ців­ни­ків, який опе­рує на рин­ку по­над 2 ро­ки й по­ка­зує по­зи­тив­ну ди­на­мі­ку роз­ви­тку, у яко­го 50% ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу на­ле­жить гро­ма­дя­нам Укра­ї­ни, а вла­сни­ки й топ-ме­не­джмент ма­ють хо­ро­шу ді­ло­ву ре­пу­та­цію — ось основ­ні кри­те­рії, на які ми звер­та­є­мо ува­гу у ви­ді­лен­ні гран­тів на кон­сал­тин­го­ві по­слу­ги. Ко­ли компанія звер­та­є­ться до нас, ми про­по­ну­є­мо їй кон­суль­тан­та з на­шої ба­зи да­них укра­їн­ських кон­суль­тан­тів із 300 ком­па­ній. Де­да­лі біль­ше ком­па­ній ба­чать пе­ре­ва­ги від за­лу­че­н­ня зов­ні­шніх екс­пер­тів для про­хо­дже­н­ня яки­хось вузь­ких місць у сво­є­му ста­нов­лен­ні.

На­ві­що бі­зне­су кон­сал­тинг

Ча­сто бі­знес хо­че ав­то­ма­ти­зу­ва­ти свої ви­ро­бни­чі про­це­си. Йде­ться не ли­ше про впро­ва­дже­н­ня 1С, що від­по­від­ає за бух­гал­тер­ську й управ­лін­ську зві­тність, а й про ефе­ктив­ні­ше ви­ро­бни­цтво, ви­ко­ри­ста­н­ня склад­ських при­мі­щень, ло­гі­сти­чних лан­цюж­ків то­що. Ча­сто під­при­єм­цям важ­ко це зро­би­ти са­мим, во­ни до­бре ро­зу­мі­ють ви­ро­бни­чий цикл, але є ре­чі, для ро­зу­мі­н­ня яких по­трі­бні ін­ші спе­ці­а­лі­сти. Ми зав­жди го­во­ри­мо, що не по­трі­бно це ро­би­ти са­мим і на­во­ди­мо при­клад ве­ли­ко- го бі­зне­су, який, ма­ю­чи ве­ли­кий адмі­ні­стра­тив­ний і фі­нан­со­вий ре­сур­си, все одно за­лу­чає зов­ні­шніх екс­пер­тів, ко­ли пе­ред ни­ми по­стає ви­клик. У пред­став­ни­ків ма­ло­го й се­ре­дньо­го бі­зне­су ду­же обме­же­ні адмі­ні­стра­тив­ний, фі­нан­со­вий і ча­со­вий ре­сур­си, то­му для ви­рі­ше­н­ня пи­тань є сенс за­лу­ча­ти зов­ні­шніх екс­пер­тів. Адже іден­ти­фі­ку­ва­ти са­му при­чи­ну, пе­ре­бу­ва­ю­чи в опе­ра­цій­но­му про­це­сі, йо­му важ­ко. Тож під­роз­діл ЄБРР до­по­ма­гає бі­зне­су на­ла­го­ди­ти зв’язок із кон­суль­тан­та­ми.

Го­ту­є­мо до­ку­мен­ти на до­по­мо­гу

Ми здій­сню­є­мо про­е­кти як із мі­сце­ви­ми кон­суль­тан­та­ми, так і з між­на­ро­дни­ми екс­пер­та­ми­пра­кти­ка­ми.

Компанія отри­мує за сво­їм за­пи­том по­ві­дом­ле­н­ня, у яко­му є по­си­ла­н­ня на ан­ке­ту й пе­ре­лік до­ку­мен­тів. Звер­ну­ти­ся до нас мо­жна за те­ле­фо­ном або че­рез фейс­бук-сто­рін­ку, мо­жна на­пи­са­ти на кор­по­ра­тив­ну еле­ктрон­ну адре­су.

Про­це­ду­ра отри­ма­н­ня гран­ту та­ка: спо­ча­тку бі­знес пов­ні­стю спла­чує вар­тість кон­сал­тин­го­вих по­слуг, якщо мо­ва йде про укра­їн­сько­го кон­суль­тан­та, по­тім на­дає фі­нан­со­ві під­твер­дже­н­ня про опла­ту по­слуг, і пі­сля то­го Єв­ро­пей­ський банк ре­кон­стру­кції і роз­ви­тку від­шко­до­вує су­му гран­ту (в грив­ні). Гран­то­вою уго­дою пе­ред­ба­че­но, що ко­ли під­при­є­мець ви­ко­нує всі зо­бов’яза­н­ня ра­зом із кон­суль­тан­том по про­е­кту, то ЄБРР ви­ко­нує свої зо­бов’яза­н­ня, спла­чу­ю­чи су­му гран­ту, що вка­за­на в уго­ді.

Якщо йде­ться про за­лу­че­н­ня між­на­ро­дно­го екс­пер­та-пра­кти­ка, то це ве­ли­кі су­ми й під­при­єм­ство спла­чує ли­ше свій від­со­ток від вар­то­сті са­мо­го про­е­кту.

До сло­ва, екс­пер­ти ЄБРР оці­ню­ють ефе­ктив­ність ви­ко­на­н­ня про­е­кту че­рез рік пі­сля йо­го за­вер­ше­н­ня. За пе­рі­од дії цьо­го про­е­кту бу­ло ство­ре­но близь­ко 3 тис. ро­бо­чих місць, то­ва­ро­обіг під­при­ємств збіль­шив­ся на 50%, тру­до­ва ефе­ктив­ність та екс­порт­ні по­ста­ча­н­ня збіль­шу­ю­ться в по­над по­ло­ви­ні під­при­ємств.

Хто мо­же бу­ти кон­суль­тан­том

Уні­каль­ність про­гра­ми по­ля­гає ще й у то­му, що ми пра­цю­є­мо як на по­пит, так і на про­по­зи­цію. Тоб­то крім то­го, що ми спів­пра­цю­є­мо з ма­лим і се­ре­днім бі­зне­сом, ми та­кож спів­пра­цю­є­мо з пред­став­ни­ка­ми кон­сал­тин­го­вої га­лу­зі, за­лу­ча­ю­чи укра­їн­ські кон­сал­тин­го­ві ком­па­нії та між­на­ро­дних екс­пер­тів-пра­кти­ків. До ре­чі, під­при­є­мець мо­же са­мо­стій­но обра­ти со­бі кон­суль­тан­та. Що­прав­да, слід мо­ти­ву­ва­ти свій ви­бір — на­да­ти три при­кла­ди успі­шно­го розв’яза­н­ня ці­єю ком­па­ні­єю по­ді­бної про­бле- ми. З’ясу­вав­ши ме­то­до­ло­гію й ін­стру­мен­ти, яки­ми по­слу­го­ву­є­ться кон­суль­тант, екс­пер­ти ЄБРР ці­кав­ля­ться від­гу­ка­ми йо­го клі­єн­тів і ли­ше то­ді за­лу­ча­ють но­во­го пар­тне­ра в проект. Уні­каль­ність цьо­го про­е­кту по­ля­гає в то­му, що він охо­плює всю Укра­ї­ну з усі­ма її се­кто­ра­ми (за ви­ня­тком вій­сько­во-про­ми­сло­во­го, тю­тю­но­во­го та га­лу­зі мі­цних ал­ко­голь­них на­по­їв, а та­кож граль­но­го бі­зне­су і стра­хо­вих аген­цій).

Про гран­ти й кон­сал­тинг

У ко­ро­тко­стро­ко­вих про­е­ктах (на 4–6 мі­ся­ців — за­ле­жно від по­треб бі­зне­су й скла­дно­сті бі­знес-мо­де­лі) за уча­стю укра­їн­ських кон­суль­тан­тів гран­то­ва до­по­мо­га ста­но­вить 50% чи­стої вар­то­сті кон­сал­тин­го­во­го про­е­кту (без ПДВ), але не біль­ше ніж 10 тис. євро. Тоб­то на ко­жне укра­їн­ське під­при­єм­ство пе­ред­ба­че­но до 10 тис. євро ком­пен­са­ції. Яким чи­ном бі­знес ско­ри­ста­є­ться ці­єю су­мою, за­ле­жить тіль­ки від по­треб бі­зне­су. Є про­е­кти, що за один раз за­би­ра­ють пов­ну ком­пен­са­цію в роз­мі­рі 10 тис. євро. За­зви­чай та­кі про­е­кти сто­су­ю­ться ство­ре­н­ня єди­но­го ін­фор­ма­цій­но­го про­сто­ру. У ці про­е­кти вхо­дить вар­тість лі­цен­зій­но­го про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня та клі­єнт­ські лі­цен­зії. Це до­ро­гі вкла­де­н­ня в про­грам­не за­без­пе­че­н­ня, то­му ми до­по­ма­га­є­мо бі­зне­су пе­ре­хо­ди­ти на лі­цен­зій­ні про­ду­кти. Є ін­ші про­е­кти, ска­жі­мо, що­до впро­ва­дже­н­ня си­стем ме­не­джмен­ту яко­сті або мар­ке­тин­гу, де про­е­кти мо­жуть за­би­ра­ти 6 тис. євро в ком­пен­са­ції, то­ді під­при­єм­ство мо­же вдру­ге звер­ну­ти­ся в проект і на за­ли­шок ко­штів ско­ри­ста­ти­ся кон­сал­тин­гом в ін­шо­му на­пря­мі та з ін­шим кон­суль­тан­том. Це дає змо­гу роз­гля­ну­ти свої по­тре­би ком­пле­ксно.

Про­е­кти із за­лу­че­н­ням між­на­ро­дно­го екс­пер­та (ни­ми мо­жуть бу­ти ге­не­раль­ні ме­не­дже­ри, те­хно­ло­ги, ди­ре­кто­ри, а то й вла­сни­ки бі­зне­су з ба­га­то­рі­чним між­на­ро­дним до­сві­дом ро­бо­ти) більш дов­го­стро­ко­ві й мо­жуть три­ва­ти 1–1,5 ро­ку. Вар­тість та­ко­го про­е­кту мо­же ся­га­ти 60 тис. євро, то­му тут до­по­мо­га в рам­ках про­гра­ми мо­же до­ся­га­ти 80%. Під­при­єм­ство має мо­жли­вість звер­та­ти­ся вдру­ге за та­ким про­е­ктом, але то­ді до­по­мо­га ста­но­вить 50:50, а за тре­тім ра­зом під­при­єм­ство спла­чує 100% за проект із за­лу­че­н­ня між­на­ро­дно­го екс­пер­та. Ми ба­чи­мо, що де­які під­при­єм­ства йдуть на тре­тій проект. Цін­ність отри­ма­ної по­слу­ги від між­на­ро­дних екс­пер­тів та­ка ве­ли­ка, що бі­зне­сме­ни го­то­ві спла­чу­ва­ти ко­шти за ці по­слу­ги. Ми ма­є­мо ба­зу з кон­та­кта­ми 1,5 тис. та­ких екс­пер­тів із 65 кра­їн сві­ту.

Що ці­ка­вить під­при­єм­ців

Ми ба­чи­мо які­сні змі­ни в при­ро­ді тих за­пи­тів, що над­хо­дять від під­при­ємств. Ро­ків сім то­му під­при­єм­ців, що звер­та­ли­ся до ЄБРР, ці­ка­ви­ло ли­ше отри­ма­н­ня гро­шей. Спіл­ку­ю­чись ті­сні­ше, екс­пер­ти ці­ка­ви­ли­ся, на які по­тре­би ці гро­ші бу­де спря­мо­ва­но, як під­при­єм­ці пла­ну­ють їх ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти, якою бу­де со­бі­вар­тість про­ду­кції. Зві­сно ж, зде­біль­шо­го від­по­віді не отри­му­ва­ли. Ни­ні за­пи­ти від бі­зне­су змі­ни­ли­ся, ма­лі й се­ре­дні ви­ро­бни­ки ста­ли по­во­ди­ти­ся ду­же про­фе­сій­но. Ба­га­то вла­сни­ків бі­зне­су на­вча­ю­ться, під­ви­щу­ють свій рі­вень знань. Ба­га­то з них че­сно зі­зна­ю­ться, що є сфе­ри, у яких во­ни не ду­же обі­зна­ні й не­до­ста­тньо ма­ють ін­фор­ма­ції. Во­ни ці­кав­ля­ться ти­ми тре­нін­га­ми, що ми про­во­ди­мо, рі­зно­ма­ні­тни­ми за­хо­да­ми з роз­ви­тку се­кто­рів і рин­ку за­га­лом. Слід за­зна­чи­ти, що цен­три під­трим­ки бі­зне­су ві­ді­гра­ва­ти­муть ду­же ва­жли­ву роль у фор­му­ван­ні цьо­го ін­фор­ма­цій­но­го про­сто­ру. За­га­лом 2010-й і 2017 рік — це дві рі­зні кар­ти­ни укра­їн­сько­го бі­зне­су й ба­га­то змін ще по­пе­ре­ду.

Агра­рії — в пер­ших ла­вах

Пред­став­ни­ки агро­се­кто­ру звер­та­ю­ться по гран­ти активно, во­ни одни­ми з пер­ших від­чу­ли на­слід­ки по­дій 2014 ро­ку й по­вин­ні бу­ли ду­же швид­ко ре­а­гу­ва­ти на змі­ну сво­їх ве­кто­рів, ка­на­лів про­да­жів, рин­ків збу­ту, ка­те­го­рій по­ку­пців. Мар­ке­тинг, стра­те­гія, ра­зом із по­шу­ком но­вих рин­ків — основ­ні за­пи­ти від агро­ви­ро­бни­ків. Є бі­зне­си, що вже екс­пор­ту­ва­ли свою про­ду­кцію, і їм тре­ба бу­ло пе­ре­орі­єн­ту­ва­ти­ся на ін­ші рин­ки, зро­зу­мі­ти їх спе­ци­фі­ку. Є бі­знес, який тіль­ки ви­рі­шив по­ча­ти екс­порт, і йо­му по­трі­бно прой­ти дов­гий шлях у цьо­му на­пря­мі. За­зви­чай слід ство­ри­ти єди­ний ін­фор­ма­цій­ний про­стір і по­дба­ти про си­сте­му яко­сті й рі­зні стан­дар­ти. Ма­ють бу­ти мар­ке­тин­го­ві до­слі­дже­н­ня що­до по­треб кон­кре­тно­го рин­ку, кор­по­ра­тив­ні сай­ти кіль­ко­ма мо­ва­ми, зраз­ки про­ду­кції для пре­зен­та­ції ім­пор­те­рам. Іно­зем­ні ком­па­нії від­ра­зу за­пи­ту­ють, чи має компанія си­сте­му ме­не­джмен­ту яко­сті, де про неї мо­жна по­ди­ви­ти­ся до то­го, як іти на зу­стріч, во­ни вже шу­ка­ють про вас ін­фор­ма­цію. Це все — облич­чя й ре­пу­та­ція ком­па­нії. Втім, її най­ва­жли­ві­ший ре­сурс — це лю­ди, то­му про­е­кти що­до ор­га­ні­за­цій­но­го ке­ру­ва­н­ня та­кож ма­ють по­пит і де­мон­стру­ють ви­со­ку ефе­ктив­ність.

Ко­го вже про­кон­суль­ту­ва­ли

Ду­же ба­га­то клі­єн­тів гран­то­вої про­гра­ми при­йшло зі сфе­ри про­до­воль­ства. Це ни­ні чи не най­актив­ні­ший се­ктор. Екс­пер­ти ЄБРР спів­пра­цю­ва­ли з ком­па­ні­єю «Ма­їс» із Дні­про­пе­тров­ської обла­сті, яка пра­цює у ви­ро­бни­цтві гі­бри­дів ку­ку­ру­дзи. Для неї зро­би­ли єди­ний ін­фор­ма­цій­ний про­стір і за­лу­ча­ли між­на­ро­дних екс­пер­тів-агро­но­мів, які пра­цю­ва­ли з ни­ми по гі­бри­ди­за­ції ку­ку­ру­дзи. Ви­ро­бник пе­чи­ва «Ярич» зро­бив проект як з укра­їн­ським кон­суль­тан­том, так і з між­на­ро­дним екс­пер­том-пра­кти­ком. Для ком­па­нії «Чи­гри­нов» із Хар­ків­ської обла­сті, що ви­ро­бля­ють же­ле й про­ду­кцію під ТМ «Кре­му­ар», укра­їн­ський кон­суль­тант роз­ро­бив брен­динг упа­ку­ва­н­ня. Ці­ка­вий кейс у ком­па­нії «Фа­кто­рія Агро» — це ви­ро­бник гір­чи­ці, гір­чи­чно­го по­ро­шку, олії то­що. Те­ри­то­рі­аль­но во­ни роз­та­шо­ву­ва­ли­ся в До­не­цькій обла­сті й змо­гли ева­ку­ю­ва­ти обла­дна­н­ня. На­ра­зі во­ни від­но­ви­ли ви­ро­бни­цтво у Ки­їв­ській обла­сті та впро­ва­ди­ли проект з ЄБРР у на­пря­мі си­стем ме­не­джмен­ту яко­сті.

Де шу­ка­ти цен­три під­трим­ки бі­зне­су

Ме­ре­жа цен­трів під­трим­ки бі­зне­су — окре­ма стру­кту­ра. Обра­но ор­га­ні­за­ції, які вже ді­ють у ре­гіо­нах і ма­ють до­свід ре­а­лі­за­ції за­хо­дів і про­е­ктів у сфе­рі роз­ви­тку ма­ло­го й се­ре­дньо­го під­при­єм­ни­цтва. Ці на­ші пар­тне­ри гео­гра­фі­чно роз­та­шо­ва­ні так, щоб охо­пи­ти всю Укра­ї­ну. В цен­три мо­же звер­ну­ти­ся будь-який під­при­є­мець не­за­ле­жно від мі­сця йо­го ре­є­стра­ції. Ін­фор­ма­цію що­до зга­да­ної про­гра­ми цен­три вже ма­ють, по­чи­на­ють над­хо­ди­ти й звер­не­н­ня від бі­зне­су. Па­ра­лель­но три­ває ро­бо­та що­до ор­га­ні­за­цій­но­го роз­ви­тку та під­ви­ще­н­ня ком­пе­тен­цій і на­ви­чок у пар­тне­рів ЄБРР. З по­над 100 за­яв від охо­чих обла­шту­ва­ти в се­бе центр під­трим­ки бі­зне­су на тен­де­рі бу­ло ві­ді­бра­но 15.

Ка­те­ри­на Рігг, про­від­ний ме­не­джер ЄБРР з під­роз­ді­лу кон­суль­та­цій для ма­ло­го бі­зне­су в Укра­ї­ні

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.