Не­ти­по­ва си­ту­а­ція

Огляд рин­ку зер­но­вих й олій­них: ди­на­мі­ка та про­гноз

AgroMarket - - БІРЖІ -

Упер­ше за ба­га­то ро­ків під час зби­раль­ної кам­па­нії в Укра­ї­ні ціни на ран­ні зер­но­ві й олій­ні куль­ту­ри за­мість тра­ди­цій­но­го обва­лу, нав­па­ки, під­ви­щу­ва­ли­ся. Про­гно­зи мен­шо­го вро­жаю пше­ни­ці та ячме­ню по­то­чно­го ро­ку на тлі де­яко­го від­ста­ва­н­ня зби­раль­ної кам­па­нії (про­ти ми­ну­ло­го се­зо­ну) спри­чи­ни­ли на рин­ку пев­не на­пру­же­н­ня й по­си­ли­ли кон­ку­рен­цію нав­ко­ло об­ся­гів про­по­зи­ції ран­ніх зер­но­вих. Ли­ши­ло­ся пе­ре­ві­ри­ти ще одну ха­ра­ктер­ну тен­ден­цію — тра­ди­цій­ний обвал грив­ні що­ро­ку пі­сля за­вер­ше­н­ня лі­тніх від­пу­сток…

Пше­ни­ця

У пер­ші кіль­ка днів ли­пня й да­лі три­ва­ло різ­ке зро­ста­н­ня бір­жо­вих ко­ти­ру­вань аме­ри­кан­ської пше­ни­ці на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ), яке за­по­ча­тку­ва­ло­ся ще на­при­кін­ці черв­ня. А все то­му, що за­су­ха в США по­зна­чи­ла­ся і на по­сі­вах, і на яко­сті зер­на. Тож пше­ни­ці з ви­со­ким умі­стом про­те­ї­ну цьо­го­річ очі­ку­є­ться мен­ше. Що­прав­да, екс­пер­ти МСГ США у но­во­му зві­ті не над­то зни­зи­ли оцін­ки сві­то­во­го вро­жаю (ли­ше мі­нус 1,7 млн тонн). Не за­зна­ли сут­тє­во­го змен­ше­н­ня й сві­то­ві за­па­си, що пе­ре­бу­ва­ють на рів­ні істо­ри­чно­го ма­кси­му­му. То­му біржові ко­ти­ру­ва­н­ня аме­ри­кан­ської пше­ни­ці від­ра­зу ж змі­ни­ли тренд на спа­дний, опу­стив­шись ниж­че рів­ня 5 дол./бу­шель, або 184 дол./т. Про­те на­при­кін­ці ли­пня зно­ву на­ді­йшла ін­фор­ма­ція про зна­чне зни­же­н­ня вро­жай­но­сті ярої пше­ни­ці, яке уже ся­гає 20% про­ти ана­ло­гі­чних по­ка­зни­ків в остан­ні 5 ро­ків, що зно­ву впли­ну­ло на ціни.

В Укра­ї­ні три­ває зби­ра­н­ня ран­ніх зер­но­вих куль­тур, але ва­ло­вий збір очі­ку­є­ться мен­шим за то­рі­шні по­ка­зни­ки. Вро­жай­ність зі­бра­ної пше­ни­ці ста­но­вить близь­ко 38 ц/га, а час­тка про­до­воль­чої пше­ни­ці з ви­со­ким умі­стом про­те­ї­ну очі­ку­є­ться на рів­ні 60–65% про­ти 55% ми­ну­ло­го ро­ку. З огля­ду на мен­ший уро­жай, спо­сте­рі­га­є­мо де­що не­зви­чну кар­ти­ну — ко­ли ціни на зерно під час зби­раль­ної кам­па­нії зро­сли про­ти ми­ну­ло­го мі­ся­ця (плюс 200–300 грн/т) і пше­ни­ця 2-го кла­су на­при­кін­ці ли­пня тор­гу­ва­ла­ся за ці­на­ми 4750–5000 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор.

Тра­ди­цій­но­го па­ді­н­ня цін на укра­їн­ську пше­ни­цю (яке за­зви­чай спо­сте­рі­га­є­ться на по­ча­тку зби­раль­ної кам­па­нії), ни­ні­шньо­го се­зо­ну вда­ло­ся уни­кну­ти. Та чи втри­ма­є­ться ця тен­ден­ція й на­да­лі? Актив­ний екс­порт­ний по­пит і по­бо­ю­ва­н­ня що­до осла­бле­н­ня грив­ні во­се­ни все ж під­три­ма­ють ціни, осо­бли­во на пше­ни­цю з ви­со­ким умі­стом про­те­ї­ну. Ячмінь

В Укра­ї­ні пе­ре­йшло в за­вер­шаль­ну ста­дію зби­ра­н­ня но­во­го вро­жаю ози­мо­го ячме­ню, тем­пи яко­го сут­тє­во від­ста­ва­ли від то­рі­шніх по­ка­зни­ків. Ви­ро­бни­цтво ячме­ню по­то­чно­го ро­ку очі­ку­є­ться на рів­ні по­над 7 млн тонн про­ти ре­кор­дних 9,9 млн тонн ми­ну­ло­го ро­ку, то­му й екс­порт очі­ку­є­ться на ниж­чо­му рів­ні. По­ка­зни­ки сві­то­во­го ба­лан­су ячме­ню (ви­ро­бни­цтво, спо­жи­ва­н­ня та за­па­си) та­кож зни­жу­ю­ться. Зокре­ма ви­ро­бни­цтво про­гно­зу­ють на 9,5 млн тонн мен­ше, ніж то­рік, а сві­то­ві за­па­си від­по­від­но — на 6 млн тонн мен­ше.

Се­ред за­ку­пни­ків укра­їн­сько­го ячме­ню ни­ні є не­аби­яка кон­ку­рен­ція (че­рез де­фі­цит про­по­зи­ції вна­слі­док за­трим­ки зби­ра­н­ня но­во­го вро­жаю). Ма­ю­чи на ру­ках укла­де­ні кон­тра­кти, трей­де­ри на­ма­га­ю­ться вча­сно за­пов­ни­ти су­дна для від­прав­ки й про­по­ну­ють ви­щі ціни на зерно. То­му на рин­ку ячме­ню ми та­кож спо­сте­рі­га­є­мо не­зви­чну кар­ти­ну, ко­ли ціни на но­вий уро­жай ячме­ню зро­сли під час зби­раль­них ро­біт на 500–600 грн/т про­ти ми­ну­ло­го мі­ся­ця. На­при­кін­ці ли­пня ячмінь тор­гу­вав­ся за ці­на­ми 4100– 4400 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор. Ку­ку­ру­дза

Ці­но­вий тренд на цю куль­ту­ру був до­сить во­ла­тиль­ним під впли­вом не­ста­біль­них по­го­дних умов. То за­су­ха, то до­щі штов­ха­ли біржові ко­ти­ру­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ) то вго­ру, то вниз у ці­но­во­му ко­ри­до­рі 3,7–4,0 дол./ бу­шель або 145–157 дол./т.

Ли­пне­вий звіт МСГ США був для рин­ку «ве­дме­жим», оскіль­ки оцін­ку сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва бу­ло під­ви­ще­но на 5 млн тонн, а сві­то­вих за­ли­шків — на 6,5 млн тонн, до 200,8 млн тонн. Зро­ста­н­ня сві­то­вих по­ка­зни­ків від­бу­ло­ся зав­дя­ки США, де оцін­ка об­ся­гу май­бу­тньо­го вро­жаю бу­ла зна­чно під­ви­ще­на про­ти ми­ну­ло­го мі­ся­ця. У США роз­по­ча­ло­ся зби­ра­н­ня вро­жаю ку­ку­ру­дзи, й на­ра­зі на Чи­казь­кій бір­жі най­актив­ні­ше тор­гу­є­ться гру­дне­вий ф’ючер­сний кон­тракт на ку­ку­ру­дзу но­во­го вро­жаю.

На спо­то­во­му рин­ку Укра­ї­ни ціни на ста­рий уро­жай ку­ку­ру­дзи зна­чних змін у ли­пні не за­зна­ли й утри­му­ва­ли­ся на рів­ні 4300–4500 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор. Стан по­сі­вів ку­ку­ру­дзи оці­ню­є­ться як за­до­віль­ний, про­те на­у­ков­ці й Укр­гід­ро­ме­тцентр по­пе­ре­джа­ють про мо­жли­ві втра­ти вро­жаю пі­зніх зер­но­вих куль­тур че­рез за­су­ху, на­сам­пе­ред у цен­траль­них ре­гіо­нах кра­ї­ни. Со­є­ві бо­би

Ли­пень про­де­мон­стру­вав ви­со­кі тем­пи зро­ста­н­ня цін на со­є­ві бо­би. Пі­сля до­ся­гне­н­ня ці­но­во­го мі­ні­му­му на­при­кін­ці черв­ня всю пер­шу де­ка­ду ли­пня біржові ко­ти­ру­ва­н­ня со­є­вих бо­бів на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT) стрім­ко зро­ста­ли, до­сяг­ши ці­но­во­го ма­кси­му­му 10,48 дол./бу­шель. Чин­ни­ка­ми впли­ву бу­ли за­су­шли­ві по­го­дні умо­ви для роз­ви­тку по­сі­вів, зро­ста­н­ня цін на су­мі­жних си­ро­вин­них рин­ках (пше­ни­ці та ку­ку­ру­дзи), ви­со­кі тем­пи екс­порт­них про­даж со­є­вих бо­бів то­що. Про­те ли­пне­вий звіт МСГ США й на цьо­му рин­ку сха­ме­нув би­ча­чі на­строї, оскіль­ки фа­хів­ці ві­дом­ства не змен­ши­ли про­гно­зи що­до ви­ро­бни­цтва со­є­вих бо­бів у США, не­зва­жа­ю­чи на гір­ший стан по­сі­вів олій­ної куль­ту­ри. У ці­ло­му про­гно­зи сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва та за­па­сів бу­ло на­віть під­ви­ще­но.

Пі­сля ви­хо­ду зві­ту вар­тість ли­сто­па­до­во­го ф’ючер­су, який най­актив­ні­ше сьо­го­дні тор­гу­є­ться на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), різ­ко зни­зи­ла­ся й у дру­гій по­ло­ви­ні мі­ся­ця бу­ла в ді­а­па­зо­ні 10,0–10,25 дол./бу­шель, або 367–377 дол./т.

Рі­вень цін на сою в Укра­ї­ні за­зна­вав не­зна­чно­го зни­же­н­ня про­тя­гом ли­пня. Про­те на­при­кін­ці мі­ся­ця ціни зро­сли й утри­му­ва­ли­ся в ці­но­во­му ді­а­па­зо­ні, що від­по­від­ає рів­ню ми­ну­ло­го мі­ся­ця 10 600–11 000 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор. Рі­пак

Біржові ко­ти­ру­ва­н­ня рі­па­ку на Па­ризь­кій бір­жі (MATIF) та­кож від­ре­а­гу­ва­ли під­ви­ще­н­ням у від­по­відь на за­су­шли­ві по­го­дні умо­ви на­при­кін­ці черв­ня — на по­ча­тку ли­пня, до­сяг­ши по­зна­чки 380 євро/т. Про­те вста­нов­ле­н­ня спри­я­тли­ві­ших по­го­дних умов, укрі­пле­н­ня євро що­до інших ва­лют зу­пи­ни­ли зро­ста­н­ня трен­ду цін, роз­вер­нув­ши йо­го в про­ти­ле­жний на­пря­мок. І ли­ше на­при­кін­ці ли­пня ціни зно­ву на­ма­га­ли­ся пе­ре­йти у ви­схі­дний тренд, від­штов­хнув­шись від по­зна­чки 365 євро/т. Ра­зом із тим сві­то­ві за­па­си рі­па­ку на кі­нець 2017/18 мар­ке­тин­го­во­го ро­ку про­гно­зу­ю­ться мен­ши­ми за то­рі­шні по­ка­зни­ки й най­мен­ши­ми за остан­ні 10 ро­ків, що ма­ти­ме свій вплив на біржові ко­ти­ру­ва­н­ня.

В Укра­ї­ні три­ває за­вер­шаль­на ста­дія зби­ра­н­ня вро­жаю рі­па­ку. Цю куль­ту­ру, як і ячмінь, зби­ра­ють ра­ні­ше за ін­ші екс­пор­то­о­рі­єн­то­ва­ні куль­ту­ри, то­му са­ме те­пер «зір­ко­вий час» (чи­тай — актив­на тор­гів­ля) рі­па­ком і ячме­нем. Ціни на но­вий уро­жай рі­па­ку під­ви­щи­ли­ся про­ти ми­ну­ло­го мі­ся­ця на 800–900 грн/т. На­при­кін­ці ли­пня рі­пак збу­ва­ли за ці­на­ми 11 900–12 300 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор. Со­ня­шник

Тор­гів­ля со­ня­шни­ком в Укра­ї­ні, яка до­сить успі­шно ве­ла­ся про­тя­гом мар­ке­тин­го­во­го ро­ку не­зва­жа­ю­чи на­віть на тиск низь­ких цін олій­но­го рин­ку, в ли­пні при­пи­ни­ла­ся. За сі­чень-чер­вень 2017 ро­ку ви­ро­бле­но на 35% біль­ше со­ня­шни­ко­вої олії, ніж за ана- ло­гі­чний пе­рі­од ми­ну­ло­го ро­ку. Про­те в ли­пні біль­шість олі­єекс­тра­кцій­них за­во­дів здій­сню­ють те­хні­чну зу­пин­ку під­при­ємств для під­го­тов­ки до но­во­го се­зо­ну.

За­ли­шки на­сі­н­ня со­ня­шни­ку ре­а­лі­зу­ють за ці­на­ми 10 400– 10 700 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор, що на 100 грн/т ви­ще за ціни ми­ну­ло­го мі­ся­ця. Го­лов­ною при­чи­ною під­ви­ще­н­ня цін на на­сі­н­ня є ріст цін на со­ня­шни­ко­ву олію, яка в пор­тах Чор­но­го мо­ря по­до­рож­ча­ла до 750 дол./т.

Опе­ра­то­ри рин­ку при­ці­ню­ю­ться до май­бу­тньо­го вро­жаю со­ня­шни­ку. На­при­кін­ці ли­пня Єв­ро­пей­ське агент­ство мо­ні­то­рин­гу аграр­них ре­сур­сів (MARS) зни­зи­ло свої оцін­ки вро­жай­но­сті со­ня­шни­ку в окре­мих кра­ї­нах Європи (Ру­му­нії, Бол­га­рії, Фран­ції) че­рез де­фі­цит опа­дів на цих те­ри­то­рі­ях. Укра­їн­ський гід­ро­ме­тцентр й агра­рії та­кож по­ві­дом­ля­ють про брак во­ло­ги для нор­маль­но­го роз­ви­тку рослин в окре­мих ре­гіо­нах кра­ї­ни, що мо­же впли­ну­ти на їх уро­жай­ність.

Дже­ре­ло: МСГ США

Дже­ре­ло: МСГ США

Дже­ре­ло: МСГ США

Ди­на­мі­ка цін на со­є­ві бо­би на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), ли­сто­па­до­вий кон­тракт, тра­вень-чер­вень, 2017

Ди­на­мі­ка цін на ку­ку­ру­дзу на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), гру­дне­вий кон­тракт, тра­вень-ли­пень, 2017

Ди­на­мі­ка цін на пше­ни­цю на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), ве­ре­сне­вий кон­тракт, тра­вень-ли­пень, 2017

Ди­на­мі­ка цін на рі­пак на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), ли­сто­па­до­вий кон­тракт, тра­вень-ли­пень, 2017

Лю­бов ПАНКРАТОВА, до­цент ка­фе­дри бір­жо­вої ді­яль­но­сті НУБіП

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.