Со­ня­чна ба­та­рея для еле­ва­то­ра

Агро­хол­динг «Мрія» запускає пі­ло­тний проект з упро­ва­дже­н­ня аль­тер­на­тив­них дже­рел енер­гії

AgroMarket - - ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ -

Уне­про­сті ча­си для си­ро­вин­них рин­ків під­ви­ще­н­ня мар­жи­наль­но­сті сіль­госп­про­ду­кції мо­жли­ве вна­слі­док ефе­ктив­ні­шо­го го­спо­да­рю­ва­н­ня. Зві­сно ж, не­аби­який ви­клик для ко­жної агро­ком­па­нії — енер­го­ефе­ктив­ність її ви­ро­бни­чих об’єктів. Пе­ред­усім тих, які ма­ють сут­тє­ве зна­че­н­ня для фор­му­ва­н­ня со­бі­вар­то­сті агро­про­ду­кції. То­му агро­спіль­но­та з ве­ли­че­зним ін­те­ре­сом зу­стрі­ла но­ви­ну про те, що агро­хол­динг «Мрія» запускає пі­ло­тний проект що­до обла­шту­ва­н­ня со­ня­чних ба­та­рей на одно­му із се­ми еле­ва­то­рів хол­дин­гу.

У ко­мен­та­рі га­зе­ті «Агро­Мар­кет» Єв­ген До­ро­та, ди­ре­ктор ТОВ «ЕлАгрі-Ко­зо­ва» (Тер­но­піль­ська обл.), за­зна­чив, що со­ня­чна ба­та­рея за­без­пе­чує по­тре­бу еле­ва­то­ра на всі 100%. Її нор­ма­тив­на по­ту­жність ста­но­вить 40 Вт/год. Всі не­об­хі­дні ма­те­рі­а­ли при­дба­ли за 8 тис. гри­вень. Очі­ку­ва­на оку­пність про­е­кту — сім мі­ся­ців.

Еле­ктри­ки що­дня пе­ре­ві­ря­ють, чи справ­но пра­цю­ють со­ня­чні ба­та­реї. Про­тя­гом мі­ся­ця збо­їв по­ки що не бу­ло. В агро­хол­дин­гу за­зна­ча­ють, що ни­ні під­ра­хо­ву­ють і ви­про­бо­ву­ють рен­та­бель­ність аль­тер­на­тив­них дже­рел енер­гії. Для про­ве­де­н­ня цьо­го екс­пе­ри­мен­таль­но­го про­е­кту обра­ли не­ве­ли­чкий ву­зол облі­ку. До отри­ма­н­ня всіх ре­зуль­та­тів на біль­ші мас­шта­би ро­бо­ти не пе­ре­хо­дять, але пер­ші ви­снов­ки вже зро­би­ли.

«Еле­ва­тор, що в Ко­зо­вій, має за­галь­ну сер­ти­фі­ко­ва­ну по­ту­жність збе­рі­га­н­ня 106 тис. тонн зер­но­вих. Пра­цю­є­мо ми з усі­ма куль­ту­ра­ми, за яки­ми ате­сто­ва­на на­ша ла­бо­ра­то­рія — це ку­ку­ру­дза, соя, пше­ни­ця, рі­пак, со­ня­шник, жи­то, ячмінь. Щоб наш еле­ва­тор пра­цю­вав на аль­тер­на­тив­но­му дже­ре­лі еле­ктро­енер­гії хо­ча б на 40% спо­жи­ва­ної по­ту­жно­сті, тре­ба вста­но­ви­ти со­ня­чні ба­та­реї на пло­щі близь­ко 10 ге­кта­рів», — на­го­ло­сив Єв­ген До­ро­та.

І хо­ча аль­тер­на­тив­ні дже­ре­ла енер­гії на об’єктах та­ко­го мас­шта­бу за­сто­со­ву­ва­ти по­ки що ра­но, со­ня­чні ба­та­реї мо­жуть уста­но­ви­ти на те­ри­то­рії інших об’єктів, які за по­ту­жні­стю спо­жи­ва­н­ня еле­ктро­енер­гії зна­чно мен­ші. Як за­ува­жив ди­ре­ктор ТОВ «ЕлАгрі-Ко­зо­ва», пі­сля пе­ре­вір­ки ефе­ктив­но­сті си­сте­ми со­ня­чні ба­та­реї мо­жна бу­де вста­но­ви­ти на не­ве­ли­ких об’єктах «Мрії», щоб на цьо­му ета­пі ре­а­лі­за­ції про­е­кту при­найм­ні час­тко­во за­без­пе­чи­ти їхню ро­бо­ту со­ня­чною енер­гі­єю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.