20% ком­пен­са­ції за при­дба­н­ня те­хні­ки ви­да­ва­ти­муть біль­ше бан­ків

AgroMarket - - ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ -

Уряд ухва­лив рі­ше­н­ня роз­ши­ри­ти пе­ре­лік бан­ків­ських уста­нов, у яких сіль­го­спви­ро­бни­ки змо­жуть отри­ма­ти 20% ком­пен­са­ції за при­дба­н­ня сіль­гос­пте­хні­ки й обла­дна­н­ня ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва. Йде­ться, зокре­ма, про ті бан­ки, у ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі яких 75 і біль­ше від­со­тків на­ле­жить дер­жа­ві.

Як за­зна­чив пер­ший за­сту­пник мі­ні­стра агро­по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Ма­ксим Мар­ти­нюк, це ма­кси­маль­но роз­ши­рить мо­жли­во­сті сіль­гос­пто­ва­ро­ви­ро­бни­ків ско­ри­ста­ти­ся про­гра­мою під­трим­ки. Її важливим ін­стру­мен­том є, зокре­ма, 20%-ва ком­пен­са­ція вар­то­сті те­хні­ки, бо вра­хо­ва­но во­дно­час як ін­те­ре­си на­ціо­наль­них ви­ро­бни­ків, так й ін­те­ре­си сільгоспвиробників — по­ку­пців те­хні­ки. І це, на пе­ре­ко­на­н­ня по­са­дов­ця, сти­му­лю­ва­ти­ме роз­ви­ток на­ціо­наль­но­го ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня з ма­кси­маль­ним ви­ко­ри­ста­н­ням мі­сце­вих ре­сур­сів.

За бю­дже­тною про­гра­мою на 2017 рік пе­ред­ба­че­но 550 млн гри­вень у рам­ках держ­під­трим­ки аграр­них ви­ро­бни­ків. На 2018-й су­му пла­ну­ють збіль­ши­ти до 900 млн гри­вень, а у 2019–2021 рр. — до 1,5 млрд. Ма­ксим Мар­ти­нюк та­кож до­дав, що ре­а­лі­за­ція про­гра­ми до­зво­лить ство­ри­ти умо­ви для за­лу­че­н­ня сві­то­вих лі­де­рів га­лу­зі й ін­ве­сто­рів до роз­мі­ще­н­ня сво­їх те­хно­ло­гі­чних ви­ро­бництв на те­ри­то­рії Укра­ї­ни.

Пе­ре­лік те­хні­ки, 20% вар­то­сті якої ком­пен­су­є­ться за ко­шти дер­жав­но­го бю­дже­ту, за­твер­дже­но між­ві­дом­чою ко­мі­сі­єю, до скла­ду якої вхо­дять фа­хів­ці МЕРТ, Мі­на­гро­по­лі­ти­ки, На­ціо­наль­но­го ко­мі­те­ту з про­ми­сло­во­го роз­ви­тку, ке­рів­ни­ки га­лу­зе­вих на­у­ко­вих уста­нов, під­при­ємств укра­їн­сько­го ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня для АПК та пред­став­ни­ки гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій. У пе­ре­лі­ку (http://www.minagro.gov.ua/uk/ministry?nid=24055) – 40 укра­їн­ських за­во­дів-ви­ро­бни­ків (це май­же 800 оди­ниць те­хні­ки й обла­дна­н­ня). Як по­ві­дом­ляє прес-слу­жба Мі­на­гро­по­лі­ти­ки, з про­це­ду­рою на­да­н­ня час­тко­вої (20%) ком­пен­са­ції вар­то­сті сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки й обла­дна­н­ня ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва мо­жна озна­йо­ми­ти­ся на сай­ті мі­ні­стер­ства у роз­ді­лі «Під­трим­ка агра­рі­їв»: http://minagro.gov.ua/uk/budget?nid=24296.

Сіль­гос­пте­хні­ку Väderstad та John Deere по­ста­ча­ти­муть в Укра­ї­ну че­рез єди­ну ди­лер­ську мережу

Швед­ський ви­ро­бник сіль­сько­го­спо­дар­ських машин Väderstad всту­пає у ре­гіо­наль­не пар­тнер­ство з ди­лер­ською ме­ре­жею ви­ро­бни­ка агро­те­хні­ки John Deere (США). За умо­ва­ми уго­ди, з 25 ли­пня 2017 ро­ку ди­ле­ри John Deere в Укра­ї­ні отри­му­ють екс­клю­зив­не пра­во на про­даж продуктів Väderstad кін­це­вим спо­жи­ва­чам у зо­ні те­ри­то­рі­аль­ної від­по­від­аль­но­сті. Про це по­ві­до­ми­ла прес-слу­жба Väderstad. У по­ві­дом­лен­ні, зокре­ма, на­го­ло­шу­є­ться, що Väderstad не має на­мі­рів ані про­да­ва­ти, ані об’єд­ну­ва­ти бі­знес — іде­ться про уго­ду що­до дистри­бу­ції. А до­чір­ня компанія Väderstad в Укра­ї­ні — ТОВ «Ве­дер­стад» — і да­лі пра­цю­ва­ти­ме у сфе­рі про­да­жу машин, на­да­н­ня сер­ві­су й по­ста­ча­н­ня зап­ча­стин.

«Пар­тнер­ство до­зво­лить Väderstad по­си­ли­ти по­зи­ції й при­су­тність на рин­ку», — пе­ре­ко­на­ний ди­ре­ктор Väderstad із про­да­жу й мар­ке­тин­гу Ма­ті­ас Хов­нерт. На йо­го дум­ку, ви­со­ко­які­сна те­хні­ка для сів­би й обро­бі­тку ґрун­ту Väderstad і тра­кто­ри та ін­ші ма­ши­ни John Deere чу­до­во па­су­ють одне одно­му, і та­кий стра­те­гі­чний крок під­си­лить оби­два брен­ди на ре­гіо­наль­но­му рин­ку.

За сло­ва­ми ві­це-пре­зи­ден­та John Deere із про­да­жу й мар­ке­тин­гу по Ре­гіо­ну 2 Кри­сто­фа Віг­ге­ра, та­ке пар­тнер­ство до­зво­лить ди­ле­рам John Deere про­по­ну­ва­ти клі­єн­там в Укра­ї­ні пов­ні­шу лі­ній­ку при­чі­пно­го обла­дна­н­ня. «Ди­ле­ри отри­ма­ють до­ступ до ши­ро­кої га­ми машин John Deere, а та­кож до зер­но­вих і про­са­пних сі­ва­лок і куль­ти­ва­то­рів Väderstad», — за­зна­чив він.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.