Ре­стай­лінг Primus та Albatros від LEMKEN

AgroMarket - - ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ -

Онов­ле­ні при­чі­пні об­при­ску­ва­чі LEMKEN Primus й Albatros ді­ста­ли не ли­ше су­ча­сні­ший ви­гляд, а й кра­ще те­хні­чне осна­ще­н­ня та си­сте­му ке­ру­ва­н­ня. Ска­жі­мо, ком­па­ктні­ша мо­дель для фер­ме­рів-по­ча­тків­ців Primus пов­ні­стю ви­до­змі­не­на ззов­ні й усе­ре­ди­ні. Еле­мен­ти ке­ру­ва­н­ня те­пер роз­та­шо­ва­ні більш на­гля­дно, всі основ­ні роз’єми й па­труб­ки роз­та­шо­ва­ні по цен­тру під па­не­ля­ми. А більш окру­глі фор­ми об­шив­ки, ко­лір у тон ін­шим по­льо­вим об­при­ску­ва­чам з асор­ти­мен­ту ком­па­нії й сві­тло­діо­дні осві­тлю­валь­ні при­ла­ди до­да­ли при­ва­бли­во­сті ззов­ні.

Онов­ле­но ро­бо­чий комп’ютер і тер­мі­нал: для ка­бі­ни компанія LEMKEN ви­бра­ла ін­ту­ї­тив­но зро­зумі­лий гра­фі­чний ін­тер­фейс із тер­мі­на­лом CCI-50, що вхо­дить у ба­зо­ву ком­пле­кта­цію. До­да­тко­во мо­жна вста­но­ви­ти DGPS-при­ймач, аби ко­ри­сту­ва­ти­ся CCI-до­да­тка­ми, що вже за­ре­ко­мен­ду­ва­ли се­бе — на­при­клад, ав­то­ма­ти­чним ві­ді­мкне­н­ням окре­мих се­кцій чи си­сте­мою па­ра­лель­но­го во­ді­н­ня. У 12-й се­рії Primus й Albatros осна­ще­ні на за­во­ді ін­тер­фей­сом ISOBUS, що до­зво­ляє ке­ру­ва­ти ни­ми за до­по­мо­гою будь-яко­го від­по­від­но­го тер­мі­на­ла. Те­пер на­віть ба­зо­ва вер­сія Primus мі­стить цир­ку­ля­цій­ний тру­бо­про­від, то­му роз­чин для об­при­ску­ва­н­ня мо­же від­ра­зу пі­сля вві­мкне­н­ня по­да­ва­ти­ся по всій ши­ри­ні штан­ги в го­мо­ген­но­му ста­ні. В па­кет осна­ще­н­ня ЕЕS вхо­дить ав­то­ма­ти­зо­ва­на гі­драв­лі­чна си­сте­ма по­да­чі во­ди, то­му всі­ма про­це­ду­ра­ми очи­ще­н­ня мо­жна зру­чно ке­ру­ва­ти з ка­бі­ни, що зни­жує еко­ло­гі­чне на­ван­та­же­н­ня під час ро­бо­ти. Ще одна де­таль — по­во­ро­тне ди­шло, з до­по­мо­гою яко­го мо­жли­ве верх­нє й ни­жнє на­ві­шу­ва­н­ня об­при­ску­ва­ча. Крім то­го, об­сяг ре­зер­ву­а­ра для чи­стої во­ди збіль­ше­но до 320 л. Но­ві агре­га­ти з об­ся­гом ба­ка від 2400 до 4400 л і ши­ри­ною штан­ги від 15 до 30 м (для Primus 10 і 12) і від 4000 до 6200 л за ши­ри­ни штан­ги від 15 до 39 м (для Albatros 10 і 12) уже мо­жна за­мов­ля­ти і в Укра­ї­ні.

LEMKEN Primus 10 LEMKEN Albatros 12

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.