Кон­ку­рен­цiя зро­стає

На тлі актив­но­го спо­ру­дже­н­ня агро­ком­па­ні­я­ми вла­сних зер­но­схо­вищ зни­жу­є­ться при­ва­бли­вість по­слуг еле­ва­то­рів, які не за­без­пе­че­ні вла­сним виробництвом

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА -

До­ки фер­ме­ри основ­них кра­їн-ви­ро­бни­ків зер­на на аме­ри­кан­сько­му кон­ти­нен­ті — Бра­зи­лії, Ар­ген­ти­ни і час­тко­во США — по­тер­па­ють від де­фі­ци­ту по­ту­жно­стей для збе­рі­га­н­ня зер­на, в Укра­ї­ні ця про­бле­ма ві­ді­йшла на дру­гий план. На­ра­зі схо­вищ для збе­рі­га­н­ня ре­кор­дних уро­жа­їв ви­ста­чає. І хо­ча актив­на роз­бу­до­ва в цьо­му се­гмен­ті три­ває, де­да­лі акту­аль­ні­ши­ми ста­ють те­хно­ло­гії, що до­зво­ля­ють еле­ва­то­ру за­оща­джу­ва­ти й ро­блять під­при­єм­ство кон­ку­рен­тні­шим.

По­силь­не на­ван­та­же­н­ня

Тра­ди­цій­но, ко­ли йде­ться про еле­ва­тор­ну га­лузь, на­сам­пе­ред є сенс про­ана­лі­зу­ва­ти об­ся­ги на­ван­та­же­н­ня на цей се­гмент. Як ві­до­мо, у се­зо­ні-2016/2017 Україна зі­бра­ла ре­кор­дний уро­жай.

У 2016 ро­ці в Укра­ї­ні бу­ло зі­бра­но ре­кор­дні вро­жаї зер­но­вих (66,1 млн тонн) й олій­них (20,2 млн тонн) куль­тур, що сфор­му­ва­ли за­галь­ний об­сяг ви­ро­бни­цтва на рів­ні 86,3 млн тонн й об­сяг за­галь­ної про­по­зи­ції на рів­ні 94,1 млн тонн. Та­кі, на пер­ший по­гляд, при­го­лом­шли­ві по­ка­зни­ки по­вин­ні бу­ли сфор­му­ва­ти ша­ле­не на­ван­та­же­н­ня на си­сте­му збе­рі­га­н­ня й спри­чи­ни­ти про­бле­ми не ли­ше зі збе­рі­га­н­ням, а й ефе­ктив­ні­стю від­ван­та­же­н­ня екс­порт­них пар­тій збіж­жя. А втім, си­сте­ма зер­но­схо­вищ ви­три­ма­ла на­ван­та­же­н­ня, за­без­пе­чив­ши, крім то­го, збіль­ше­н­ня об­ся­гів екс­пор­ту до ре­кор­дних 48,4 млн тонн (зокре­ма 44,2 млн тонн зер­но­вих і 4,2 млн тонн олій­них куль­тур). Са­ме актив­ний екс­порт і роз­тя­гну­ті стро­ки зби­ра­н­ня основ­них куль­тур до­зво­ли­ли ні­ве­лю­ва­ти фор­му­ва­н­ня мо­жли­во­го де­фі­ци­ту міс­тко­стей для збе­рі­га­н­ня на тлі збіль­ше­н­ня ва­ло­вих збо­рів.

Ма­кси­маль­ний рі­вень за­па­сів збіж­жя у 2016 ро­ці, від­по­від­но до офі­цій­ної ста­ти­сти­ки, сфор­му­вав­ся на 1 гру­дня й ся­гнув 28,4 млн тонн, що ви­яви­ло­ся на 8% мен­ше, ніж на ана­ло­гі­чну да­ту у 2015 ро­ці (30,8 млн тонн). До то­го ж ма­кси­маль­не на­ван­та­же­н­ня на си­сте­му збе­рі­га­н­ня у 2015 ро­ці за­фі­ксо­ва­не ста­ном на 1 ли­сто­па­да й ста­но­ви­ло 31,7 млн тонн. Та­ким чи­ном, зав­дя­ки актив­но­му екс­пор­ту, за зро­ста­н­ня вро­жаю у 2016 ро­ці на 12%, як по­рів­ня­ти з по­ка­зни­ком 2015 ро­ку, за­па­си у пі­ко­вий пе­рі­од на­ко­пи­че­н­ня ско­ро­ти­ли­ся на 8%.

Що­до про­гно­зів на но­вий се­зон, то очі­ку­є­ться змен­ше­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва на 7% — до 80,1 млн тонн. Та­кож про­гно­зо­ва­ні мен­ші за­па­си на по­ча­ток се­зо­ну сфор­му­ють за­галь­ну про­по­зи­цію зер­но­вих й олій­них куль­тур у 2017/18 МР на рів­ні 85,5 млн тонн, що на 9% мен­ше за об­сяг по­пе­ре­дньо­го се­зо­ну. Во­дно­час з ура­ху­ва­н­ням гло­баль­них чин­ни­ків очі­ку­є­ться збе­ре- же­н­ня по­пи­ту на укра­їн­ський екс­порт агро­про­ду­кції, що мо­же при­зве­сти до подаль­шо­го ско­ро­че­н­ня за­па­сів у пі­ко­вий пе­рі­од їх фор­му­ва­н­ня (ли­сто­пад-гру­день). Як на­слі­док, очі­ку­є­мо зни­же­н­ня на­ван­та­же­н­ня на си­сте­му збе­рі­га­н­ня.

Бу­ду­ють і се­ре­дні, і ма­лі

Не­зва­жа­ю­чи на те, що міс­тко­стей для збе­рі­га­н­ня збіж­жя в Укра­ї­ні сьо­го­дні до­ста­тньо, активно три­ває роз­бу­до­ва у цьо­му се­гмен­ті. Що­прав­да, за­га­лом тем­пи бу­дів­ни­цтва де­що зни­зи­ли­ся й змі­ни­ла­ся стру­кту­ра схо­вищ за ви­да­ми.

За да­ни­ми Дер­жав­ної слу­жби ста­ти­сти­ки, у 2016 ро­ці в Укра­ї­ні бу­ло вве­де­но в екс­плу­а­та­цію зер­но­схо­вищ за­галь­ною єм­ні­стю 1,3 млн тонн, що на 40% мен­ше за по­ка­зник по­пе­ре­дньо­го ро­ку (2,1 млн тонн). Зни­же­н­ня тем­пів бу­дів­ни­цтва, з одно­го бо­ку, по­ясню­є­ться збіль­ше­н­ням вар­то­сті ре­сур­сів, а з дру­го­го — тим, що се­гмент ве­ли­ких агро­ком­па­ній і хол­дин­гів, яким по­трі­бні еле­ва­то­ри як ін­стру­мент для ефе­ктив­но­го екс­пор­ту, мо­жна вва­жа­ти на­си­че­ним. Тоб­то об­ся­гів на­яв­них збу­до­ва­них або мо­дер­ні­зо­ва­них зер­но­схо­вищ у та­ких ком­па­ні­ях у прин­ци­пі до­ста­тньо, й ін­те­рес до бу­дів­ни­цтва стає все мен­шим. Втім до­ста­тньо актив­ним є на­прям ре­кон­стру­кції на­яв­них схо­вищ, на­сам­пе­ред спря­мо­ва­ний на під­ви­ще­н­ня рів­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті.

Ни­ні мо­жна го­во­ри­ти про актив­ну роз­бу­до­ву си­сте­ми збе­рі­га­н­ня агро­фор­му­вань се­ре­дньо­го рів­ня (що ма­ють в обро­бі­тку від 5000 до 10 000 га). Це під­твер­джу­є­ться ди­на­мі­кою в стру­кту­рі зер­но­схо­вищ за ви­да­ми.

Так, у пер­шо­му квар­та­лі 2017 ро­ку із за­галь­ної єм­но­сті зе р но­схо­вищ, ув е д е них в екс­плу­а­та­цію (426,5 тис. тонн) тіль­ки 33% (140,3 тис. тонн) при­йшло­ся на еле­ва­то­ри — схо­ви­ща, що тра­ди­цій­но бу­ду­ють ве­ли­кі ком­па­нії, й час­тка яких у 2015 ро­ці ся­га­ла 89%, а у 2016 ро­ці — 73%. Во­дно­час по­то­чно­го ро­ку сут­тє­во зро­сли час­тки зер­но­фу­ра­жних зер­но­схо­вищ (до 21%, або 91,4 тис. тонн у сі­чні- бе­ре­зні 2017- го) та ме­ха­ні­зо­ва­них зер­но­скла­дів (46%, або 194,9 тис. тонн). Ці ви­ди схо­вищ є до­сту­пні­ши­ми для се­ре­дньо­го се­гмен­та агра­рі­їв у ра­зі бу­дів­ни­цтва, але до­зво­ля­ють від­но­сно на­дій­но збе­рі­га­ти збіж­жя в пе­рі­од ви­со­ко­го рів­ня не­ви­зна­че­но­сті рин­ку, що спо­сте­рі­га­є­ться ни­ні. Крім то­го, не­ве­ли­кі го­спо­дар­ства (до 5000 га) та­кож бу­ду­ють зер­но­схо­ви­ща, але їх єм­но­сті мо­жуть не по­тра­пля­ти до офі­цій­ної ста­ти­сти­ки. За на­ши­ми оцін­ка­ми, близь­ко 90% агра­рі­їв ма­ло­го й се­ре­дньо­го се­гмен­тів ни­ні за­без­пе­че­ні зер­но­схо­ви­ща­ми для збе­рі­га­н­ня сво­їх уро­жа­їв. Це до­зво­ляє їм стри­му­ва­ти ре­а­лі­за­цію до по­яви на рин­ку більш прийня­тних цін.

Що­до ре­гіо­наль­но­го роз­по­ді­лу бу­дів­ни­цтва, то за остан­ніх три ро­ки най­біль­ша єм­ність схо­вищ, уве­де­них в екс­плу­а­та­цію, при­та­ман­на для Хар­ків­ської (1,4 млн тонн), Во­лин­ської (1,0 млн тонн) і Пол­тав­ської (0,5 млн тонн) обла­стей. Та­кож слід за­ува­жи­ти, що 97% схо­вищ, збу­до­ва­них у Хар­ків­ській обла­сті, — це еле­ва­то­ри. Це по­ясню­є­ться від­да­ле­ні­стю ре­гіо­ну від пор­тів і по­тре­бою у ство­рен­ні пе­ре­ва­лю­ва­них ком­пле­ксів, зда­тних швид­ко пе­ре­ван­та­жу­ва­ти збіж­жя на за­лі­зни­цю для до­став­ки в пор­ти. Най­мен­ше збу­до­ва­но в Дні­про­пе­тров­ській обла­сті — всьо­го 5 тис. тонн. Однак цей ре­гіон по­сі­дає 3-є мі­сце за єм­ні­стю зер­но­схо­вищ пі­сля Пол­тав­ської й Оде­ської обла­стей.

За­галь­ний об­сяг спе­ці­а­лі­зо­ва­них зер­но­схо­вищ в Укра­ї­ні ста­ном на кві­тень 2017 ро­ку оці­ню­є­ться на­ми на рів­ні 49,8 млн тонн. За ма­кси­маль­но­го за­фі­ксо­ва­но­го рів­ня за­па­сів (31,7 млн тонн на 1 ли­сто­па­да 2015 ро­ку) та­ко­го об’єму схо­вищ ціл­ком до­ста­тньо для збе­рі­га­н­ня. Ба біль­ше, на тлі актив­но­го бу­дів­ни­цтва вла­сних схо­вищ як ве­ли­ки­ми, так і ма­ли­ми й се­ре­дні­ми агро­ком­па­ні­я­ми, зни­жу­є­ться при­ва­бли­вість по­слуг еле­ва­то­рів, які не за­без­пе­чу­ю­ться вла­сним виробництвом, і зро­стає кон­ку­рен­ція між ни­ми.

Акцент – на ефе­ктив­но­сті

Зер­но­схо­ви­щам, що ли­ше на­да­ють по­слу­ги з до­роб­ки та збе­рі­га­н­ня збіж­жя, ни­ні ду­же скла­дно за­лу­ча­ти клі­єн­тів. А най­го­стрі­шою в еле­ва­тор­ній га­лу­зі є про­бле­ма енер­го­ефе­ктив­но­сті та за­без­пе­че­но­сті по­ту­жно­стей енер­го­ре­сур­са­ми. Для тих агра­рі­їв, що бу­ду­ють вла­сні схо­ви­ща для вро­жаю, на­бу­ли акту­аль­но­сті пи­та­н­ня ефе­ктив­ної ав­то­ма­ти­за­ції об’єктів, упро­ва­дже­н­ня енер­го­о­ща­дно­го обла­дна­н­ня та ви­ко­ри­ста­н­ня аль­тер­на­тив­но­го па­ли­ва. Тож са­ме ці аспе­кти активно обго­во­рю­ю­ться з пред­став­ни­ка­ми ін­жи­ні­рин­го­вих ком­па­ній, кіль­кість яких, до ре­чі, по­стій­но зро­стає на тлі збіль­ше­н­ня по­пи­ту на та­кі по­слу­ги.

Окре­ме пи­та­н­ня — аль­тер­на­тив­ні ви­ди па­ли­ва, пе­ред­усім біо­па­ли­во. Екс­пер­ти під­ра­ху­ва­ли, що за­ли­шки агро­ви­ро­бни­цтва в Укра­ї­ні те­о­ре­ти­чно мо­жуть ге­не­ру­ва­ти те­пло­вої енер­гії в екві­ва­лен­ті 22 млрд ку­бо­ме­трів при­ро­дно­го га­зу, до то­го, що в усій дер­жа­ві що­ро­ку спо­жи­ва­є­ться близь­ко 25 млрд ку­бо­ме­трів. З ура­ху­ва­н­ням те­хно­ло­гі­чної й еко­ло­гі­чної до­ціль­но­сті, на біо­па­ли­ві мо­жна за­оща­ди­ти 5–10 млрд ку­бо­ме­трів га­зу що­рі­чно — на­сам­пе­ред ви­ко­ри­ста­н­ня до­ціль­но без­по­се­ре­дньо в агро­під­при­єм­ствах, де ге­не­ру­ю­ться за­ли­шки. До­свід фа­хів­ців у цій га­лу­зі по­ка­зує, що на су­шін­ні, на­при­клад ку­ку­ру­дзи, з ви­ко­ри­ста­н­ням біо­па­ли­ва вар­тість те­пло­вої енер­гії для 1 тон­но­від­со­тка ста­но­вить 3–3,5 грн, то­ді як за ви­ко­ри­ста­н­ня га­зу цей по­ка­зник ста­но­вить 9–18 грн на 1 тон­но­від­со­ток за­ле­жно від ефе­ктив­но­сті су­шар­ки. То­му цей на­прям роз­ви­тку є одним із пер­спе­ктив­них.

У на­пря­мі енер­го­о­ща­дже­н­ня акту­аль­ним та­кож є пи­та­н­ня ав­то­ма­ти­за­ції об’єктів, хоч це і сто­су­є­ться на­сам­пе­ред ве­ли­ких ком­пле­ксів. Ав­то­ма­ти­за­ція до­зво­ляє не ли­ше здій­сню­ва­ти кон­троль те­хно­ло­гі­чних па­ра­ме­трів зер­но­вих мас у збе­рі­ган­ні (тем­пе­ра­ту­ру, во­ло­гість) і мі­ні­мі­зу­ва­ти люд­ський чин­ник, а й за­без­пе­чу­ва­ти ефе­ктив­не ви­ко­ри­ста­н­ня обла­дна­н­ня, зни­жу­ю­чи три­ва­лість хо­ло­стої ро­бо­ти обла­дна­н­ня й еко­но­мію еле­ктро­енер­гії. До ре­чі, ви­ко­ри­ста­н­ня більш енер­го­ефе­ктив­них еле­ктро­при­во­дів те­хно­ло­гі­чно­го обла­дна­н­ня еле­ва­то­рів та­кож до­зво­ляє за­оща­джу­ва­ти й ро­би­ти під­при­єм­ство кон­ку­рен­тні­шим. Із 1 сі­чня 2017 ро­ку всі єв­ро­пей­ські ви­ро­бни­ки еле­ктро­при­во­дів ви­пу­ска­ють дви­гу­ни з кла­сом енер­го­ефе­ктив­но­сті не ниж­чої як ІЕ3. Тоб­то дви­гун по­ту­жні­стю 30 кВт по­ви­нен ма­ти ККД не ниж­чий ніж 94%, то­ді як дви­гу­ни, що екс­плу­а­ту­ю­ться на біль­шо­сті ві­тчи­зня­них під­при­ємств, за оцін­ка­ми екс­пер­тів, ма­ють цей по­ка­зник на рів­ні 83%. Та­ка рі­зни­ця при­зво­дить до збіль­ше­н­ня ви­трат енер­гії близь­ко 6000 кВт*год/ рік за ро­бо­ти одно­го дви­гу­на за­зна­че­ної по­ту­жно­сті. То­му під­ви­ще­н­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті під­при­єм­ства шля­хом за­мі­ни еле­ктро­при­во­дів та­кож є одним із пер­спе­ктив­них на­пря­мів роз­ви­тку.

Крім то­го, для укра­їн­ських еле­ва­то­рів усе ще акту­аль­ни­ми є про­бле­ми не­до­ско­на­ло­сті за­ко­но­дав­ства та ре­гла­мен­тних актів, ста­ну під’їзних шля­хів (що сут­тє­во зни­жує кон­ку­рен­тність на­віть су­ча­сних еле­ва­то­рів), про­бле­ми з ква­лі­фі­ко­ва­ни­ми ка­дра­ми то­що. Та за­га­лом га­лузь роз­ви­ва­є­ться від­по­від­но до тем­пів роз­ви­тку агро­ви­ро­бни­цтва, і в цей се­гмент де­да­лі актив­ні­ше ін­те­гру­ють су­ча­сні те­хно­ло­гії, що до­зво­ля­ють кон­тро­лю­ва­ти й під­ви­щу­ва­ти ефе­ктив­ність усіх процесів.

Ан­дрій КУПЧЕНКО, ана­лі­тик «АПК-Ін­форм»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.