Ви­гі­дна за­ста­ва Не се­крет, що най­ча­сті­ше стра­ху­ва­н­ня в аграр­ній га­лу­зі ре­а­лі­зу­є­ться як до­да­тко­вий ін­стру­мент за­хи­сту від по­го­дних ри­зи­ків у ви­рі­шен­ні кре­ди­тно-фі­нан­со­вих пи­тань. З огля­ду на ви­со­ку вар­тість по­зи­ко­вих ко­штів до при­дба­н­ня стра­хов­ки агра­рії ч

Як не по­ми­ли­тись із ви­бо­ром стра­хо­вої про­гра­ми, укла­да­ю­чи кре­ди­тну уго­ду

AgroMarket - - РИНОК -

ри­зи­ків, який по­кри­ває один або кіль­ка ви­бра­них по­го­дних ри­зи­ків, на­при­клад, град і во­гонь. У ці до­го­во­ри так са­мо вхо­дить по­кри­т­тя про­ти­прав­них дій тре­тіх осіб.

Ці ви­ди стра­ху­ва­н­ня пе­ред­ба­ча­ють ін­ди­ві­ду­аль­ну ро­бо­ту з аграр­ни­ми го­спо­дар­ства­ми: (1) пе­ред укла­да­н­ням стра­хо­во­го до­го­во­ру обов’яз­ко­во про­во­ди­ться пе­ре­д­стра­хо­вий огляд ста­ну по­сі­вів із ме­тою ви­вче­н­ня осо­бли­во­стей го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті агро­ви­ро­бни­ка, до­три­ма­н­ня всіх ви­мог агро­те­хно­ло­гії; фі­кса­ції GPS-ко­ор­ди­нат ді­лян­ки, що стра­ху­є­ться; узго­дже­н­ня стро­ків дії до­го­во­ру; опис по­го­дно­го ри­зи­ку (гру­пи ри­зи­ків), що стра­ху­ю­ться; узго­дже­н­ня не­об­хі­дно­сті на­да­н­ня до­від­ки з Гі­дро­ме­тцен­тру з ме­тою під­твер­дже­н­ня фа­кту на­ста­н­ня по­го­дно­го яви­ща, мо­жли­ві фо­то й ві­део­фі­кса­ція стра­хо­вої по­дії; узго­дже­н­ня ба­зи на­ра­ху­ва­н­ня стра­хо­вої су­ми й вар­то­сті стра­хов­ки; об­чи­слю­ю­чи стра­хо­ву су­му, стра­хо­ву пре­мію та виплати стра­хо­во­го від­шко­ду­ва­н­ня, вра­хо­ву­є­ться вро­жай­ність кон­кре­тно­го го­спо­дар­ства; (2) у ра­зі на­ста­н­ня стра­хо­вої по­дії пе­ред­ба­че­но обов’яз­ко­вий ви­їзд екс­пер­та для фі­кса­ції зни­же­н­ня або пов­ної втра­ти вро­жаю вна­слі­док дії по­го­дно­го яви­ща, що по­кри­ва­ла стра­хов­ка, й узго­дже­н­ня су­ми від­шко­ду­ва­н­ня.

Ча­сто в ра­зі отри­ма­н­ня фі­нан­со­вої під­трим­ки бан­ки про­сять як до­да­тко­ву за­ста­ву за­стра­ху­ва­ти по­сі­ви або май­бу­тній уро­жай. Укла­да­н­ня до­го­во­ру стра­ху­ва­н­ня по­і­ме­но­ва­них ри­зи­ків до­по­мо­же зни­зи­ти вар­тість стра­хов­ки й отри­ма­ти ре­аль­ний за­хист ва­шо­го го­спо­дар­ства від дії акту­аль­них для кон­кре­тно­го ре­гіо­ну по­го­дних явищ.

Ін­де­ксне стра­ху­ва­н­ня

Про­по­зи­ція на рин­ку пра­цює по­над 10 ро­ків. Ра­зом із тим слід де­таль­ні­ше ро­зу­мі­ти ме­ха­нізм ре­а­лі­за­ції до­го­во­ру. В основ­но­му «ін­декс» від­рі­зня­є­ться від інших ви­дів стра­ху­ва­н­ня тим, що ін­ди­ві­ду­аль­на ро­бо­та з агро­ви­ро­бни­ків не пе­ред­ба­че­на. В осно­ві ін­де­ксної про­гра­ми фі­ксо­ва­ний пев­ний по­ка­зник — йо­го ще на­зи­ва­ють три­ге­ром (по­го­дні яви­ща, вро­жай­ність, NDVI) — від­хи­ле­н­ня па­ра­ме­трів яко­го пе­ред­ба­чає отри­ма­н­ня від­шко­ду­ва­н­ня. Ін­ди­ві­ду­аль­ні осо­бли­во­сті ве­де­н­ня го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті й мі­кро­клі­ма­ти­чні зо­ни кон­кре­тно­го агро­ви­ро­бни­ка не вра­хо­ву­ю­ться.

Ін­декс уро­жаю

За осно­ву бе­руть ста­ти­сти­чні по­ка­зни­ки се­ре­дньої вро­жай­но­сті сіль­сько­го­спо­дар­ської куль­ту­ри по ра­йо­ну або по ре­гіо­ну. Ви­зна­ча­є­ться три­гер­ний рі­вень уро­жай­но­сті, ниж­че яко­го га­ран­ту­є­ться на­да­н­ня виплати, тоб­то якщо вро­жай­ність на ра­йон­но­му або обла­сно­му рів­ні ниж­ча за обра­ний три­гер­ний рі­вень, то агро­ви­ро­бник отри­мує ком­пен­са­цію, вла­сне, си- ту­а­ція на по­лі не є пре­дме­том вре­гу­лю­ва­н­ня зби­тків. Ін­декс вро­жаю має по­зи­тив­ний ефект у ре­а­лі­за­ції дер­жав­них про­грам у ра­зі по­кри­т­тя ка­та­стро­фі­чних ри­зи­ків.

Ін­декс по­го­ди

Для сіль­сько­го­спо­дар­ської га­лу­зі най­акту­аль­ні­ши­ми є по­ка­зни­ки змі­ни тем­пе­ра­тур­но­го ре­жи­му й опа­дів, або ком­бі­на­ція цих по­ка­зни­ків. Агро­ви­ро­бник мо­же при­дба­ти стра­хо­вий за­хист змі­ни одно­го або кіль­кох по­го­дних по­ка­зни­ків на пев­ний пе­рі­од ча­су. Ба­зою на­ра­ху­ва­н­ня стра­хо­вої су­ми є узго­дже­на вар­тість ви­ро­бни­чих по­ка­зни­ків — ви­тра­ти, вро­жай­ність то­що. Важливим в укла­дан­ні стра­хо­во­го до­го­во­ру бу­де так са­мо на­яв­ність чі­тко­го ме­ха­ні­зму здій­сне­н­ня стра­хо­во­го від­шко­ду­ва­н­ня. Остан­ні кіль­ка ро­ків ін­декс по­го­ди активно по­ча­ли впро­ва­джу­ва­ти по­ста­чаль­ни­ки ЗЗР як за­ста­ву то­вар­но­го кре­ди­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.