Во­ни за­слу­го­ву­ють на ува­гу Ві­до­мо, що оран­ці, як одно­му з ва­рі­ан­тів основ­но­го обро­бі­тку ґрун­ту, при­та­ман­ні не ли­ше пе­ре­ва­ги, а й не­до­лі­ки. То­му аль­тер­на­ти­вою здав­на є без­по­ли­це­вий обро­бі­ток, зокре­ма ди­ску­ва­н­ня, що ви­ді­ля­є­ться сво­єю про­сто­тою й ба­га­то­ці­льо

Ши­ро­ка лі­ній­ка важ­ких ди­ско­вих бо­рін ви­ро­бни­цтва KUHN до­зво­ляє ко­жно­му агра­рію пі­ді­бра­ти для се­бе опти­маль­ну мо­дель

AgroMarket - - ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ -

Ба­га­то­фун­кціо­наль­ність ди­ско­вої бо­ро­ни зу­мов­ле­на спе­ци­фі­кою її ро­бо­чих ор­га­нів: ста­ле­вих глад­ких або ви­рі­зних ди­сків сфе­ри­чної фор­ми ді­а­ме­тром від 560 до 660 мм із за­го­стре­ною рі­заль­ною кром­кою, які зби­ра­ють у ба­та­реї. Ефе­ктив­ність ро­бо­ти ди­ско­во­го зна­ря­д­дя за­ле­жить від фор­ми ди­сків, мі­цно­сті ста­лі, їх го­стро­ти й пра­виль­но­сті на­ла­шту­ва­н­ня. За­ле­жно від ва­ги, що при­па­дає на один диск, бо­ро­ни ді­ля­ться на важ­кі, се­ре­дні, лег­кі. Ма­са бо­ро­ни та­кож зу­мов­лює її при­зна­че­н­ня.

Зав­дя­ки зче­плен­ню з ґрун­том і роз­та­шу­ван­ню в ро­бо­чо­му по­ло­жен­ні під ку­том до на­прям­ку ру­ху агре­га­та, ди­ски обер­та­ю­ться й ви­рі­за­ють із ґрун­ту ски­би, що роз­пу­шу­ю­ться, роз­кри­шу­ю­ться, пе­ре­вер­та­ю­ться й пе­ре­мі­шу­ю­ться із зсу­вом убік, утво­рю­ю­чи шар муль­чі із зем­лі та по­дрі­бне­них ро­слин­них ре­шток. Кут, під яким уста­нов­лю­ю­ться ди­ски, на­зи­ва­ють ку­том ата­ки. На во­ло­гих і лег­ких ґрун­тах ре­ко­мен­ду­є­ться ви­три­му­ва­ти кут ата­ки до 18°, а на твер­ді­ших — збіль­шу­ва­ти кут, щоб до­ся­гну­ти глиб­шо­го обро­бі­тку та які­сно­го під­рі­за­н­ня бур’янів.

Гли­би­на роз­пу­ше­н­ня важ­ки­ми ди­ско­ви­ми бо­ро­на­ми за­зви­чай ста­но­вить 12–14 см, але за­ле­жно від ве­ли­чи­ни ку­та ата­ки, ді­а­ме­тра ди­сків і ви­ко­ну­ва­ної ро­бо­ти мо­же змен­шу­ва­тись до 5 см або, нав­па­ки, до­рів­ню­ва­ти й 23 см. Окрім то­го, по­трі­бно сте­жи­ти, щоб оби­два ря­ди ди­ско­вих ба­та­рей бу­ли на одно­му рів­ні.

У мо­дель­но­му ря­ду

Ши­ро­кий мо­дель­ний ряд важ­ких ди­ско­вих бо­рін (Discolander і бо­ро­ни се­рій 8100, 8210 та 8310) ви­ро­бни­цтва гру­пи KUHN, які від­рі­зня­ю­ться як при­зна­че­н­ням, так і кон­стру­ктив­ни­ми ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми, до­зво­ляє ко­жно­му агра­рію пі­ді­бра­ти для се­бе ту мо­дель, яка най­біль­ше за­до­воль­нить са­ме йо­го по­тре­би.

X-по­ді­бні з цен­траль­ною ра­мою Discolander ви­ро­бни­цтва KUHN-Huard (Фран­ція), а та­кож ба­га­то­рам­ні бо­ро­ни се­рії 8210 ви­ро­бни­цтва KUHN-Krause (США) най­ефе­ктив­ні­ші для ро­бо­ти в умо­вах Укра­ї­ни. Во­ни за­слу­го­ву­ють на ува­гу тих, ко­му по­трі­бно ро­би­ти по­верх­не­вий обро­бі­ток на 5–12 см і хто має по­тре­бу в гли­бо­кій стер­ньо­вій куль­ти­ва­ції до 23 см, хто хо­че за­гор­ну­ти ве­ли­ку ма­су по­жнив­них ре­шток ку­ку­ру­дзи, по­крів­них куль­тур або гною, ко­му по­трі­бно обро­би­ти па­со­ви­ще, в ко­го важ­кі ґрун­ти й по­тре­бу­ють машин із ви­со­кою зда­тні­стю про­ни­кне­н­ня та роз­рі­за­н­ня, хто від­дає пе­ре­ва­гу швид­ким і про­стим на­ла­шту­ва­н­ням, ви­со­кій яко­сті ро­бо­ти на­віть у кам’яни­стих умо­вах і на ви­со­ких швид­ко­стях.

Фран­цузь­кий важ­ко­ва­го­вик

Discolander XM2 (фо­то 1) має ши­ри­ну від 3,7 до 6 м з кіль­кі­стю ди­сків (по­пе­ре­мін­но глад­кі та ви­рі­зні) від 32 до 52, ді­а­ме­тром 660 мм і зав­тов­шки 6 мм (опціо­наль­но 8 мм), гли­би­ною обро­бі­тку від 5 до 18 см із ро­бо­чою швид­кі­стю 8–10 км/год, ва­гою від 5930 до 8100 кг у ком­пле­кті з ко­тком HD Liner ді­а­ме­тром 600 мм, ме­ха­ні­чним або опціо­наль­но гі­драв­лі­чним ре­гу­лю­ва­н­ням ку­та ата­ки від 10 до 24°.

За­ле­жно від ти­пів ґрунтів бо­ро­ни мо­жуть ком­пле­кту­ва­ти­ся важ­ки­ми ста­ле­ви­ми уда­ро- та зно­со­стій­ки­ми ко­тка­ми трьох ти­пів:

1. T-Liner ді­а­ме­тром 600 мм і на­ван­та­же­н­ням 140 кг/м для кам’яни­стих і во­ло­гих умов.

2. HD-Liner ді­а­ме­тром 600 мм, мі­цний, із ви­со­кою зда­тні­стю трам­бу­ва­н­ня. Зав­дя­ки V-по­ді­бній фор­мі ре­бер во­ни ти­снуть на ґрунт як по вер­ти­ка­лі, так і по ді­а­го­на­лі, за­без­пе­чу­ю­чи гли­бо­ке ущіль­не­н­ня по всій дов­жи­ні ко­тка. На­ван­та­же­н­ня на ґрунт — 180 кг/м.

3. HD-Liner ді­а­ме­тром 700 мм (ана­ло­гі­чний по­пе­ре­дньо­му) та на­ван­та­же­н­ням 225 кг/м для осо­бли­во важ­ких умов ро­бо­ти.

Кон­троль гли­би­ни здій­сню­є­ться ли­ше ко­тком і на­ві­скою тра­кто­ра. Зче­пле­н­ня ви­ко­на­не на осно­ві кіль­ця та ша­ро­во­го шар­нір­но­го з’єд­на­н­ня. Ко­ле­са, які в стан­дар­ті ма­ють роз­мір 520/50/17 для ХМ3244 або 550/45/22,5 для ХМ48-52, за­сто­со­ву­ють ли­ше для транс­пор­ту­ва­н­ня.

Ба­та­реї та ко­тки в транс­порт­но­му по­ло­жен­ні скла­да­ю­ться вер­ти­каль­но (цим змен­шу­є­ться дов­жи­на) з ав­то­ма­ти­чною ме­ха­ні­чною фі­кса­ці­єю. Під час транс­пор­ту­ва­н­ня за­сто­со­ву­є­ться гі­драв­лі­чна під­ві­ска. Спо­сіб вер­ти­каль­но­го скла­да­н­ня ра­зом із ви­ко­ри­ста­ним ти­пом зче­пле­н­ня до­зво­ля­ють роз­вер­та­ти­ся в кін­ці по­ля під ре­кор­дним ку­том 110°.

Бо­ро­на Discolander мо­же ком­пле­кту­ва­ти­ся лі­чиль­ни­ком ге­кта­рів і при­стро­єм для ви­сі­ву дрі­бно­на­сін­них куль­тур.

Основ­ні роз­бі­жно­сті кон­стру­кції та ком­пле­кта­ції (окрім ко­тків і спосо­бу скла­да­н­ня):

1. Бал­ки, на яких крі­пля­ться ба­та­реї ди­ско­вих но­жів, є під­пру­жи­не­ни­ми, що ро­бить їх не­за­ле­жни­ми й до­зво­ляє ви­три­му­ва­ти ста­біль­ність на по­лях із не­рів­ною по­верх­нею та ка­мі­н­ням. Це уні­каль­не рі­ше­н­ня за­хи­щає та­кож ша­сі та під­ши­пни­ки від пе­ре­на­ван­та­же­н­ня й уда­рів. Ві­бро­ефект, що ви­ни­кає, по­лі­пшує роз­кри­ше­н­ня ґрун­ту й по­дрі­бне­н­ня ре­шток і їх пе­ре­мі­ще­н­ня.

2. Зі зсу­вом уста­нов­ле­но не ли­ше пе­ре­дні, а й за­дні ба­та­реї.

3. Тож пе­ре­дні та за­дні ба­та­реї ре­гу­лю­ю­ться не­за­ле­жно та за­без­пе­чу­ють ви­со­ку якість ро­бо­ти за будь-яко­го ку­та ата­ки, лі­ва та пра­ва за­дні ба­та­реї ма­ють кра­ще пе­ре­кри­т­тя, на до­пов­не­н­ня до ви­со­ко­го клі­рен­су сут­тє­во по­лі­пшу­є­ться про­хід ро­слин­них ре­шток по цен­тру бо­ро­ни.

4. Цен­траль­на бал­ка за­без­пе­чує бо­ро­ні мі­цність, для жорс­тко­сті пе­ред­ба­че­но і чо­ти­ри ви­гну­ті ра­ми з чо­тир­ма гі­дро­ци­лін­дра­ми скла­да­н­ня та шар­нір­ни­ми з’єд­на­н­ня­ми, дво­ма гі­дро­ци­лін­дра­ми під­йо­му зні­маль­них ко­тків. Зав­дя­ки під­си­ле­ній кон­стру­кції мо­жли­ва ро­бо­та Discolander із по­ту­жни­ми тра­кто­ра­ми (на­при­клад, до 360 к. с. для мо­ди­фі­ка­ції ХМ52).

5. Для гер­ме­ти­за­ції по­двій­них упор­них ко­ні­чних під­ши­пни­ків за­сто­со­ву­ють 4-сту­пін­ча­те ущіль- не­н­ня. На 6% збіль­ше­но мо­жли­ве на­ван­та­же­н­ня ба­та­рей, а на 23% — дов­го­ві­чність на­дій­ної ро­бо­ти.

6. Уста­нов­ле­ний у Discolander дво­фун­кціо­наль­ний гі­драв­лі­чний пе­ре­ми­кач КТН12 або чо­ти­ри­фун­кціо­наль­ний КТН105 до­зво­ляє лег­ко ада­пту­ва­ти бо­ро­ну під рі­зні тра­кто­ри.

Ви­три­ва­лі аме­ри­кан­ці

Важ­кі ди­ско­ві бо­ро­ни се­рій 8100, 8210 і 8310 (фо­то 2) ви­пу­ска­ють із ши­ри­ною за­хва­ту від 4,2 до 13,5 м, з гли­би­ною обро­бі­тку від 10 до 23 см, для ро­бо­ти з тра­кто­ра­ми 100–500 к. с. (38–40 к. с./м). До сло­ва, за­снов­ник за­во­ду Henry Krause пер­шим у сві­ті роз­ро­бив і в 1916-му ви­го­то­вив ди­ско­вий плуг, тож тра­ди­ції ви­ро­бни­цтва ди­ско­вих зна­рядь ма­ють тут уже 100-рі­чну істо­рію.

Ши­ро­кі 5-се­кцій­ні бо­ро­ни се­рії 8210 при­зна­че­но для обро­бі­тку по­лів із ве­ли­кою кіль­кі­стю ро­слин­них ре­шток. У лі­ній­ці ці­єї се­рії є бо­ро­ни зав­шир­шки від 6 до 13,5 м, що ма­ють від 54 до 122 ди­сків, ва­гою від 4968 до 12 246 кг і ста­ти­чним на­ван­та­же­н­ням на один диск до 115 кг (а під час ро­бо­ти фа­кти­чно ся­гає 150 кг). Від­стань між ди­ска­ми в ба­та­ре­ях — 203 або 233 мм (у двох най­шир­ших мо­де­лях тіль­ки 233 мм). За­сто­со­ву­ю­ться уні­каль­ні рі­заль­ні ди­ски Residue Razor від Ingersoll

® ® ді­а­ме­тром 560 мм (опціо­наль­но 610 мм) і зав­тов­шки 6 мм, які са­мо­за­то­чу­ю­ться, є в 5 ра­зів го­стрі­ши­ми від зви­чай­них ди­сків і на­ба­га­то зно­со­стій­ки­ми че­рез за­па­тен­то­ва­ний склад ста­лі з до­мі­шка­ми бо­ру. Ці ди­ски за­без­пе­чу­ють кра­ще по­дрі­бне­н­ня ре­шток і про­ни­кне­н­ня в ґрунт, дов­ше збе­рі­га­ють свою мі­цність.

Ві­дмін­но­му, рів­но­мір­но­му по всій пло­щі по­дрі­бнен­ню та за­гли­блен­ню спри­я­ють та­кож по­двій­не пе­ре­кри­т­тя ба­та­рей і ве­ли­кі ку­ти ата­ки: 20° — для пе­ре­дньо­го ря­ду і 19° — для за­дньо­го. Всі ди­ско­ві ба­та­реї крі­пля­ться на під­си­ле­них зма­щу­ва­них під­ши­пни­ках 211 роз­мі­ру, які гер­ме­ти­чно вста­нов­лю­ю­ться че­рез за­хи­сні тор­це­ві шай­би. Під­ши­пни­ки (і, від­по­від­но, ва­ли з уста­нов­ле­ни­ми ди­ска­ми) під­ре­со­ре­ні С-по­ді­бни­ми ли­сто­ви­ми пру­жи­на­ми Rock-Flex. Як роз­пір­ки між ди­ска­ми роз­та­шо­ва­но ли­ті, з обро­бле­ни­ми тор­ця­ми, за­лі­зні шпу­лі ді­а­ме­тром 15 см із ку­ля­стим гра­фі­том.

Осо­бли­во­стя­ми ди­ско­вої бо­ро­ни 8210 є гі­драв­лі­чне ре­гу­лю­ва­н­ня гли­би­ни зви­чай­ним кри­во­ши­пом.

Ексклю­зив­ною роз­роб­кою KUHN-Krause є та­кож кон­стру­кція скла­да­н­ня в транс­порт­не по­ло­же­н­ня Quad-fold TM із жорс­ткою цен­траль­ною се­кці­єю та по­двій­но скла­да­ни­ми в зов­ні­шній і вну­трі­шній ча­сти­нах бо­ро­ни дво­ма ін­ши­ми па­ра­ми се­кцій. Для най­біль­шої 5-се­кцій­ної мо­де­лі 8210-44QF з ро­бо­чою ши­ри­ною 13,5 транс­порт­ні роз­мі­ри ста­нов­лять 5,4 — по ши­ри­ні та 4,2 м — по ви­со­ті.

Бо­ро­на має за­дню на­ві­ску, до неї мо­жна чі­пля­ти до­да­тко­ві ін­стру­мен­ти, на­при­клад, зу­бо­ві бо­ро­ни або ко­тки. Зу­бо­ві бо­ро­ни є у двох ва­рі­ан­тах: дов­гі тон­кі спи­ці для ро­бо­ти в умо­вах ве­ли­кої кіль­ко­сті ро­слин­них ре­шток або ко­ро­тші й тов­сті­ші для кра­що­го роз­би­ва­н­ня гру­док зем­лі у важ­ких ґрун­тах. Ко­тка­ми до­ся­га­є­ться роз­кри­ше­н­ня гру­до­чок, ви­рів­ню­ва­н­ня по­верх­ні й при­ко­чу­ва­н­ня. Є два рі­зно­ви­ди ко­тків, ви­бір яких за­ле­жить від то­го, чи є ґрунт лег­ким су­пі­ща­ним чи важ­ким гли­ни­стим.

У ро­бо­чо­му по­ло­жен­ні се­кції бо­ро­ни спи­ра­ю­ться на хо­до­ві тан­де­ми із з’єм­ни­ми шпин­де­ля­ми. За транс­пор­ту­ва­н­ня ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться ли­ше ко­ле­са цен­траль­ної се­кції 380/55-16.5, які ви­три­му­ють до 3400 кг, а ма­то­чи­ни крі­пля­ться на 8 бол­тах. До то­го ж ін­ші ко­ле­са ав­то­ма­ти­чно при­би­ра­ю­ться для змен­ше­н­ня транс­порт­ної ши­ри­ни. Для під­си­ле­н­ня кон­стру­кції тов­щи­на цен­траль­но­го ба­лан­си­ра та ва­же­лів крі­пле­н­ня ко­ліс зросла до 9,5 мм. Збіль­ше­но ді­а­метр што­ка гі­дро­ци­лін­дрів на цен­траль­ній се­кції до 32 мм. Усі шар­ні­ри на се­кці­ях і то­чки під­йо­му на ба­лан­си­рі зро­бле­ні без об­слу­го­ву­ва­н­ня.

У 5-се­кцій­них мо­де­лях 8210 36’-44’ Quad-Fold™ за­сто­со­ва­но уні­каль­не зче­пле­н­ня Guardian Hitch™ роз­роб­ки KUHN-Krause.

Фо­то 1. Важ­ка ди­ско­ва бо­ро­на Discolander XM2

Фо­то 2. Важ­ка ди­ско­ва бо­ро­на се­рії 8210

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.