У по­шу­ку віль­них ніш

Укра­їн­ський агро­се­ктор на­ро­щує свій вплив у гло­баль­но­му по­ряд­ку ден­но­му між­на­ро­дних ін­ве­сто­рів

AgroMarket - - КРУПНИМ ПЛАНОМ - Окса­на ПИРОЖОК

Зна­ні іно­зем­ні ком­па­нії, та­кі як DuPontPioneer, ED&F Man, Bunge, Cargill й ін­ші — про­тя­гом остан­ньо­го ча­су актив­но ін­фор­му­ють про вкла­де­н­ня зна­чних ко­штів у подаль­ший роз­ви­ток на укра­їн­ських те­ре­нах. А бір­жо­ві май­дан­чи­ки Лон­до­на й Вар­ша­ви де­да­лі ча­сті­ше сві­тя­ться но­ви­на­ми від укра­їн­ських агро­ком­па­ній. Під­став для опти­мі­зму ви­ста­чає.

Ло­гі­сти й фар­ма­цев­ти ідуть в агро­бі­знес

Се­ред на­йопти­мі­сти­чні­ших но­вин ми­ну­ло­го се­зо­ну — при­хід в акціо­не­ри «Астар­ти» ка­над­сько­го ін­ве­сти­цій­но­го фон­ду Fairfax, ви­пуск «Кер­не­лом» і «Ми­ро­нів­ським хлі­бо­про­ду­ктом» єв­ро­облі­га­цій на 500 млн до­ла­рів, за­сну­ва­н­ня МХП під­при­єм­ства у Сло­вач­чи­ні. Уго­ди зли­т­тя й по­гли­на­н­ня про­ва­ди­ли не ли­ше та­кі ком­па­нії-гі­ган­ти, як «Кер­нел» з «Укра­їн­ськи­ми аграр­ни­ми ін­ве­сти­ці­я­ми» й «Агро Ін­вест Укра­ї­на». Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет на­да­вав до­зво­ли на ку­пів­лю цукро­во­го за­во­ду у «Сва­рог Вест Груп», еле­ва­то­рів у ком­па­нії Glencore, не­ве­ли­ких агро­під­при­ємств в рі­зних ре­гіо­нах Укра­ї­ни.

Се­ред тих, хто ни­ні роз­гля­дає мо­жли­вість зай­ти в агро­бі­знес, де­да­лі ча­сті­ше можна по­ба­чи­ти пред­став­ни­ків бу­ді­вель­но­го та фі­нан­со­во­го се­кто­ру, юри­стів і фар­ма­цев­тів, зі­рок естра­ди й кі­но. Яскра­ві при­кла­ди не­про­філь­но­го ін­ве­сту­ва­н­ня — ком­па­нії «Гал­на­фто­газ» і UMG, що ни­ні за­йма­ю­ться агро­трей­дин­гом, і ку­пів­ля вла­сни­ка­ми «Епі­цен­тру» 80% «Він­ни­цької аграр­но­про­ми­сло­вої гру­пи» та 10 агро­під­при­ємств у Glencore. У пра­кти­ці ком­па­нії ALEXANDROV&PARTNERS, як роз­по­від­ає пар­тнер Окса­на Кри­жа­нів­ська, був ви­па­док, ко­ли агро­під­при­єм­ство ку­пив ло­гі­сти­чний хол­динг. Близь­ко 10 тис. ге­кта­рів української ріл­лі ни­ні обро­бляє че­ський під­при­є­мець, що спе­ці­а­лі­зу­є­ться на енер­ге­ти­ці. Звер­та­ли­ся по кон­суль­та­цію й ін­ве­сто­ри з Ін­дії, які спе­ці­а­лі­зу­ю­ться на фарм­бі­зне­сі. Не­про­філь­ні ін­ве­сто­ри, за сло­ва­ми па­ні Кри­жа­нів­ської, пе­ред­усім вкла­да­ють ко­шти у ви­со­ко­при­бу­тко­ві бі­зне­си, що зда­тні за­без­пе­чи­ти швид­ке зро­ста­н­ня ін­ве­сти­ції. Є ва­рі­ан­ти, ко­ли не­про­філь­ні ін­ве­сто­ри до­лу­ча­ю­ться до спра­ви ха­ри­зма­ти­чно­го пе­ре­кон­ли­во­го бі­знес-пар­тне­ра або ж вкла­да­ють гро­ші у про­ект, про який дав­но мрі­я­ли (а якщо той за­без­пе­чить ще й не­по­га­ні фі­нан­со­ві по­ка­зни­ки — це вже успіх). По­при ви­со­кі ри­зи­ки…

Не­хай який у ко­го стаж агро­ви­ро­бни­цтва, ком­па­нії, що пра­гнуть бу­ти ефе­ктив­ни­ми в бі­зне­сі, ни­ні актив­но ці­кав­ля­ться на­пря­ма­ми з ви­со­кою ін­ве­сти­цій­ною при­ва­бли­ві­стю: ін­тен­сив­ним са­дів­ни­цтвом, ово­чів­ни­цтвом і ягі­дни­цтвом, ви­ро­щу­ва­н­ням те­хні­чних сор­тів ко­но­пель, сорго, лі­кар­ських трав або ж роз­ве­де­н­ням ні­ше­вих ви­дів пти­ці. Це, на пе­ре­ко­на­н­ня кон­суль­тан­та від­ді­лу кор­по­ра­тив­них фі­нан­сів ком­па­нії EY в Укра­ї­ні Яро­сла­ва Ба­ла­би, зу­мов­лю­є­ться від­но­сно низь­ким по­ро­гом вхо­ду, по­мір­ною кон­ку­рен­ці­єю та ви­со­ки­ми рів­ня­ми рен­та­бель­но­сті. Ска­жі­мо, сло­ва­цька компанія «Про­ксім» до 2018 ро­ку ін­ве­стує 2 млн єв­ро у ви­ро­бни­цтво й ек­спорт гар­бу­зо­во­го насіння на ба­зі ТОВ «До­ли­на-АГРО СК» (Дні­про­пе­тров­ська обл.). Компанія ви­ро­щу­ва­ти­ме гар­бу­зо­ве насіння й екс­пор­ту­ва­ти­ме йо­го в кра­ї­ни ЄС. Під гар­буз, від­по­від­но до про­е­кту, бу­де від­ве­де­но 1000 га. У ство­ре­н­ня під­при­єм­ства вже ін­ве­сто­ва­но близь­ко 1 млн єв­ро, а у 2017–2018 рр. за­пла­но­ва­но ін­ве­сти­цій ще 1 млн єв­ро.

Вну­трі­шній ін­ве­стор ці­ка­ви­ться й ор­га­ні­чним бі­зне­сом. Від­так по­при ви­со­ку ри­зи­ко­вість ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва ця ні­ша (з пер­спе­кти­вою екс­пор­ту ви­ро­ще-

но­го) най­ближ­чи­ми ро­ка­ми має не­аби­який по­тен­ці­ал для роз­ви­тку. Свід­че­н­ня цьо­му — міль­йо­ни, спря­мо­ва­ні ві­тчи­зня­ни­ми вер­ти­каль­но-ін­те­гро­ва­ни­ми агро­ком­па­ні­я­ми («Агро­трейд», «Астар­та» й ін.) на сер­ти­фі­ка­цію ча­сти­ни сво­їх зе­мель під ви­ро­щу­ва­н­ня ор­га­ні­чних продуктів. Гру­па «Агро­трейд», зокре­ма, вкла­ла близь­ко 10 млн гри­вень в ор­га­ні­чне ви­ро­бни­цтво (сої, го­ро­ху, гре­чки) на 2 тис. ге­кта­рах у Чер­ні­гів­ській, Сум­ській і Хар­ків­ській обла­стях. Про­ду­кцію про­да­ва­ти­муть у кра­ї­ни ЄС і США. Пла­ни, ін­те­ре­си, мо­жли­во­сті

Тва­рин­ни­цтво, зокре­ма ви­ро­бни­цтво ку­ря­ти­ни, є по­тен­цій­ним на­пря­мом для за­лу­че­н­ня схі­дних ін­ве­сто­рів. «За­пу­ще­но пе­ре­го­вор­ний про­цес що­до 15 млн до­ла­рів ірак­ських ін­ве­сти­цій в укра­їн­ське ви­ро­бни­цтво ку­ря­ти­ни. Йде­ться про під­при­єм­ство, що пра­цює в Ки­їв­ській обла­сті», — за­зна­чав го­ло­ва Ірак­сько-української ді­ло­вої ра­ди Аб­бас Ель Ну­рі за ре­зуль­та­та­ми бі­знес-фо­ру­му «Укра­ї­на-Ірак» в ли­пні 2017-го. З йо­го слів, про­по­зи­ція укра­їн­сько­го ви­ро­бни­ка мі­стить два ва­рі­ан­ти — орен­ду ви­ро­бни­цтва або йо­го пов­ний про­даж. «Ірак­ська сто­ро­на пла­нує ек­спорт продукції із цьо­го під­при­єм­ства в Ірак в об­ся­зі 1 тис. тонн уже цьо­го ро­ку, а у 2018-му цю ци­фру планують на­ро­сти­ти до 1,5 тис. тонн», — за­зна­чив го­ло­ва Ірак­сько-української ді­ло­вої ра­ди. На ча­сі при­хід по­ту­жно­го ін­ве­сто­ра й у мо­ло­чне тва­рин­ни­цтво. Зокре­ма, ТОВ «Ме­тро Кеш енд Кер­рі Укра­ї­на», як по­ві­до­мив ко­мер­цій­ний ди­ре­ктор ком­па­нії Адрі­ан Арич, роз­гля­дає мо­жли­во­сті для ін­ве­сту­ва­н­ня в мі­сце­ве ви­ро­бни­цтво м’ясної й мо­ло­чної продукції, аби на­ро­сти­ти свою час­тку рин­ку.

За­га­лом ко­жен ін­ве­стор пра­гне вкла­сти ко­шти у сфе­ру, у якій змо­же з мі­ні­маль­ни­ми зу­си­л­ля­ми до­сяг­ти ви­со­ко­го при­бу­тку. Не­про­філь­ний ін­ве­стор не є ви­ня­тком. Вла­сне, й мо­жли­во­стей в укра­їн­сько­му АПК ви­ста­чає.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.