Грив­ня де­мон­струє здо­ров’я

Є під­ста­ви очі­ку­ва­ти, що й вар­тість зернових пе­ре­бу­ва­ти­ме у ви­схі­дно­му трен­ді пі­сля до­ся­гне­н­ня ці­но­вих мі­ні­му­мів у ве­ре­сні

AgroMarket - - КРУПНИМ ПЛАНОМ - Та­рас ГОЛОВЕШКО, екс­перт

На­віть най­біль­ші опти­мі­сти що­до май­бу­тньо­го національної валюти не очі­ку­ва­ли на та­ке по­ту­жне змі­цне­н­ня гривні в сер­пні. Са­ме на­пе­ре­до­дні Дня Не­за­ле­жно­сті грив­ня змі­цни­ла­ся до 25,47 до до­ла­ра США. Тим біль­ше це змі­цне­н­ня ви­кли­кає за­хо­пле­н­ня, зва­жа­ю­чи на факт, що про­тя­гом ли­пня та сер­пня уряд і На­ціо­наль­ний банк ви­пла­ти­ли за зов­ні­шні­ми бор­га­ми по­над мі­льярд до­ла­рів, а в пер­ші дні ве­ре­сня уряд ще спла­тить близь­ко пів­мі­льяр­да. До цьо­го ча­су пе­рі­од ве­ли­ких ви­плат за зов­ні­шнім бор­гом зав­жди збі­гав­ся з де­валь­ва­ці­єю національної валюти. Зай­ве свід­че­н­ня на ко­ристь до­бро­го здо­ров’я національної валюти.

Одна з го­лов­них при­чин змі­цне­н­ня гривні — це не­ба­жа­н­ня На­ціо­наль­но­го бан­ку ви­ку­по­ву­ва­ти на­дли­шок про­по­зи­ції валюти на між­бан­ку. Остан­нім ча­сом по­ве­дін­ка ре­гу­ля­то­ра за­зна­ла зна­чних змін, і при­чи­на цьо­го — не­ба­жа­но ви­со­ка ін­фля­ція. Ста­ном на ли­пень Ін­декс спо­жив­чих цін в Укра­ї­ні зріс на 15,9% рік до ро­ку. Уни­ка­ю­чи ку­пів­лі валюти, НБУ від­ра­зу впли­ває на ін­фля­цію з двох на­пря­мів. З одно­го бо­ку, не ви- ку­по­ву­ю­чи ва­лю­ту, ре­гу­ля­тор не емі­тує грив­ню в обіг. На­при­клад, у сер­пні, ви­ку­пив­ши про­тя­гом мі­ся­ця май­же 200 млн до­ла­рів, НБУ ство­рив близь­ко 5 млрд гри­вень. І без­умов­но, ці ко­шти піджив­лю­ва­ти­муть ін­фля­цію. З ін­шо­го бо­ку, змі­цне­н­ня гривні ро­бить ім­порт­ні то­ва­ри де­шев­ши­ми, та­ким чи­ном упо­віль­ню­ю­чи за­галь­не зро­ста­н­ня цін в еко­но­мі­ці. Для при­кла­ду, мі­цна грив­ня ска­со­вує по­тре­бу під­ні­ма­ти вар­тість опа­ле­н­ня та га­зу пе­ред по­ча­тком опа­лю­валь­но­го се­зо­ну для на­се­ле­н­ня у зв’яз­ку зі зро­ста­н­ням вар­то­сті га­зу у Єв­ро­пі.

Зва­жа­ю­чи, що в сер­пні ін­фля­ція має всі під­ста­ви пе­ре­тну­ти по­зна­чку 16%, до жов­тня НБУ уни­ка­ти­ме зай­вої по­тре­би ви­хо­ди­ти на між­банк на за­хист «зе­ле­но­го». З ве­ре­сня ін­фля­цій­ний тиск в еко­но­мі­ці спа­да­ти­ме, й у рі­чно­му ви­мі­рі ін­фля­ція швид­ко зни­жу­ва­ти­ме­ться про­тя­гом осе­ні — зи­ми, що розв’яже ру­ки ре­гу­ля­то­ру. І вже з ли­сто­па­да грив­ня має де­що при­швид­ши­ти про­цес де­валь­ва­ції до кін­ця сі­чня. Втім, не вар­то очі­ку­ва­ти на зна­чне па­ді­н­ня гривні. Йде­ться ли­ше про кіль­ка від­со­тків, і вже з лю­то­го грив­ня зно­ву змі­цню­ва­ти­ме­ться. Хо­ча ви­пла­ти за зов­ні­шнім бор­гом зро­стуть на­сту­пно­го ро­ку, про­те зов­ні­шня кон’юн­кту­ра скла­да­є­ться на на- шу ко­ристь. При­швид­шу­є­ться сві­то­ва еко­но­мі­ка за­га­лом і кра­їн Єв­ро­зо­ни зокре­ма, що збіль­шує і по­пит, і ці­ни на укра­їн­ський ек­спорт. На­ра­зі до­брим при­кла­дом цьо­му є зро­ста­н­ня над­хо­джень валюти від ме­та­лур­гій­но­го се­кто­ру еко­но­мі­ки. Сіль­ське го­спо­дар­ство теж не па­сти­ме за­дніх. Є під­ста­ви очі­ку­ва­ти, що вар­тість зернових пе­ре­бу­ва­ти­ме у ви­схі­дно­му трен­ді пі­сля до­ся­гне­н­ня ці­но­вих мі­ні­му­мів у ве­ре­сні.

2017-го через по­су­ху у Вер­хніх рів­ни­нах уро­жай­ність зернових у Спо­лу­че­них Шта­тах бу­де мен­шою, ніж то­рік.

По­сів­ні пло­щі під пше­ни­цею у США є най­ниж­чи­ми за сто­річ­чя, змен­ши­ли­ся про­ти ми­ну­ло­го ро­ку й по­сів­ні пло­щі під ку­ку­ру­дзою. От­же, ма­ю­чи змен­ше­н­ня вро­жай­но­сті та мен­ші по­сів­ні пло­щі, ми мо­же­мо ціл­ком упев­не­но про­гно­зу­ва­ти сут­тє­ве ско­ро­че­н­ня вро­жаю у США. Про­те ще за­ли­ша­є­ться ін­три­га, що під­три­му­ва­ти­ме вар­тість зернових при­найм­ні до кін­ця ро­ку. Річ у тім, що Мі­ні­стер­ство сіль­сько­го го­спо­дар­ства (USDA) США не ква­пи­ться змен­шу­ва­ти свої по­пе­ре­дні про­гно­зні зна­че­н­ня вро­жай­но­сті. За­зви­чай, якщо від­бу­ва­ю­ться від­чу­тні змі­ни вро­жай­но­сті, по­сів­них площ або об­ся­гів ви­ро­бни­цтва, USDA у сво­є­му що­мі­ся­чно­му огля­ді по­во­лі змен­шує по­ка­зни­ки від зві­ту до зві­ту. По­ка­зо­вим був звіт, опри­лю­дне­ний 12 сер­пня. Під впли­вом по­су­шли­вих умов уро­жай­ність ку­ку­ру­дзи у США ма­ла ско­ро­ти­ти­ся з 170,7 бу­ше­ля/ акр (10,7 т/га) за­зна­че­них у ли­пне­во­му про­гно­зі. Се­ре­дні очі­ку­ва­н­ня рин­ку ста­но­ви­ли 166 бу­ше­лів/акр (10,4 1 т/га). На­то­мість ре­гу­ля­тор ско­ро­тив уро­жай­ність зна­чно мен­ше, ніж то­го очі­ку­вав ри­нок. Ли­ше до 169,5 бу­ше­лів/акр (10,63 т/га). Як на­слі­док, ці­ни на зер­но­ві обва­ли­ли­ся.

Про­те те­пер, пі­сля зна­чно­го зни­же­н­ня вар­то­сті зернових на аме­ри­кан­ських то­вар­них бір­жах, рин­ки опи­ни­ли­ся в но­вій ре­аль­но­сті. Ми вхо­ди­мо у три­ва­лий пе­рі­од, ко­ли USDA крок за кро­ком змен­шу­ва­ти­ме вро­жай­ність, а від­так й об­ся­ги ви­ро­бни­цтва у США. На­то­мість ці­ни вже пра­кти­чно на дні й по­ка­зу­ють зна­чно кра­щу вро­жай­ність. От­же, низь­ка вар­тість акти­ву зав­дя­ки не­що­дав­ньо­му па­дін­ню в по­єд­нан­ні з по­сту­по­вим пе­ре­гля­дом об­ся­гів про­по­зи­ції збіж­жя у США у бік ско­ро­че­н­ня, що від­бу­ва­ти­ме­ться по­сту­по­во від зві­ту до зві­ту, при­вер­та­ти­ме до се­бе ува­гу ін­ве­сто­рів. Остан­ні від­кри­ва­ти­муть дов­гі по­зи­ції, на­да­ю­чи під­трим­ки вар­то­сті зернових. І цей про­цес має роз­тя­гну­ти­ся в ча­сі, при­найм­ні до кін­ця ро­ку.

А вже із се­ре­ди­ни пер­шо­го квар­та­лу 2018-го зер­но­ві ма­ють отри­ма­ти під­трим­ку зав­дя­ки дру­го­му чин­ни­ко­ві впли­ву — за­галь­но­му зро­стан­ню вар­то­сті то­вар­них акти­вів. По­чи­на­ю­чи з лю­то­го 2018 ро­ку ін­фля­ція у Спо­лу­че­них Шта­тах зро­ста­ти­ме. Ін­ве­сто­ри тра­ди­цій­но хе­джу­ва­ти­муть ри­зи­ки втра­ти ку­пі­вель­ної спро­мо­жно­сті на­жи­тих не­по­силь­ною пра­цею ка­пі­та­лів, ку­пів­лею то­вар­них акти­вів. Зро­ста­н­ня ін­ве­сти­цій у то­вар­ні фон­ди на­да­ва­ти­ме під­трим­ки й вар­то­сті зернових, по­за­як во­ни ста­нов­лять при­найм­ні 10% будь-яко­го ко­ши­ка то­вар­но­го ін­де­ксу.

От­же, май­бу­тнє ціл­ком опти­мі­сти­чне як для вар­то­сті зернових, так і для гривні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.