Са­мі со­бі ін­ве­сто­ри?

AgroMarket - - КРУПНИМ ПЛАНОМ -

Най­пер­спе­ктив­ні­ши­ми на­пря­ма­ми для ка­пі­та­ло­вкла­день в АПК вва­жа­ють те­хно­ло­гії, ін­фра­стру­кту­ру (збе­рі­га­н­ня, до­роб­ка та пе­ре­роб­ка продукції), онов­ле­н­ня те­хні­ки, аль­тер­на­тив­ну енер­ге­ти­ку.

Об­ся­ги осво­є­них ка­пі­таль­них ін­ве­сти­цій у сіль­ське, лі­со­ве й ри­бне го­спо­дар­ство ста­но­ви­ли в пер­шо­му пів­річ­чі 2017-го по­над 24,9 млрд гри­вень. Це на 40,6% біль­ше, ніж за та­кий са­мий пе­рі­од то­рік, і на 14,5% біль­ше в за­галь­но­му об­ся­зі ін­ве­сти­цій, — за да­ни­ми Держ­ста­ту.

За­га­лом в АПК Укра­ї­ни ре­а­лі­зу­є­ться по­над 230 ін­ве­сти­цій­них про­е­ктів, за­галь­ною вар­ті­стю близь­ко 36,7 млрд гри­вень. Го­лов­ним дже­ре­лом фі­нан­су­ва­н­ня ка­пі­таль­них ін­ве­сти­цій є вла­сні ко­шти під­при­ємств й ор­га­ні­за­цій — по­над 76% за­галь­ної вар­то­сті. Най­біль­ше ін­ве­сти­цій­них про­е­ктів, як по­ві­дом­ляє Мі­нАПіП, впро­ва­джу­ю­ться в Пол­тав­ській і Чер­ка­ській (по 23 про­е­кти), Хер­сон­ській (22), Він­ни­цькій (20), Ки­їв­ській та Кі­ро­во­град­ській (по 18) обла­стях. Вар­тість 88% (205) ін­вес­т­про­е­ктів — до 100 млн гри­вень, 9% (21) — від 100 до 500 млн, 0,4% (1) — до 1 млрд, а та­кож 2,6% (6) — по­над 1 млрд гри­вень. Основ­ні на­пря­ми ре­а­лі­за­ції: роз­ви­ток тва­рин­ни­цтва — 59, сви­нар­ства — 33, птахівництва — 23, оброб­ка, збе­рі­га­н­ня та пе­ре­роб­ка зернових і те­хні­чних куль­тур — 48, зро­ше­н­ня — 10, роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри — ово­че- та фру­кто­схо­ви­ща — 21, ба­га­то­рі­чні на­са­дже­н­ня — 11 то­що.

За роз­ра­хун­ка­ми не­за­ле­жних ана­лі­ти­ків, у стру­кту­рі ін­ве­сти­цій за І кв. 2017 ро­ку 97% усіх ін­ве­сти­цій при­йшло­ся на ма­те­рі­аль­ні акти­ви — аграр­ні ком­па­нії актив­но онов­лю­ють те­хні­ку й обла­дна­н­ня (23% при­па­дає на машини й обла­дна­н­ня, 15 — в транс­порт­ні за­со­би, 14 % — в ін­же­нер­ні й ін­фра­стру­ктур­ні спо­ру­ди, 11 — на не­жи­тло­ві при­мі­ще­н­ня то­що).

Очі­ку­ва­ним ре­зуль­та­том від зро­ста­н­ня ін­ве­сти­цій є збіль­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва продукції, про­ду­ктив­но­сті сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва, ско­ро­че­н­ня ви­трат на ло­гі­сти­ку, екс­порт­ної скла­до­вої (зокре­ма й для пе­ре­ро­бле­ної (ні­ше­вої) продукції).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.