Що вхо­пить, те й зро­бить:

га­лу­зі за­сто­су­ва­н­ня те­ле­ско­пі­чних на­ван­та­жу­ва­чів Weidemann

AgroMarket - - ТЕМА НОМЕРА -

Кон­стру­кто­ра­ми-ма­ши­на­ми сьо­го­дні за­хо­плю­ю­ться не ли­ше ма­лю­ки. Аграр­ні під­при­єм­ці під­хо­дять до по­треб го­спо­дарств із ре­тель­ні­стю та то­чні­стю ін­же­не­ра-кон­стру­кто­ра, обла­дну­ю­чи ав­то­парк ма­ши­на­ми під кон­кре­тні зав­да­н­ня. Во­дно­час на­бу­ває цін­но­сті уні­вер­саль­ність агре­га­тів, мо­жли­вість по­єд­ну­ва­ти те­хні­ку рі­зних ви­ро­бни­ків, а та­кож пра­гне­н­ня ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти машини не ли­ше в се­зон, а й отри­му­ва­ти ма­кси­мум про­тя­гом ці­ло­го ро­ку.

Шлях до уні­каль­но­сті

Істо­рія на­ван­та­жу­ва­чів Weidemann від­рі­зняє ва­жли­ві ві­хи на шля­ху від ко­валь­сько­го це­ху до мас­шта­бно­го про­ми­сло­во­го ви­ро­бни­цтва. У 1960– 1971 рр. пра­ви­ро­бни­цтво Weidemann у м. Фле­хьт­дор­фі ви­пу­ска­ли бо­кси для ко­ней, сви­нар­ни­ки, очи­сни­ки для ферм із тро­сом. Із 1972-го до 1991 ро­ку в асор­ти­мен­ті спо­сте­рі­га­ли­ся та­кі машини, як са­мо­хі­дний агре­гат для вне­се­н­ня до­брив, ма­ши­на для зби­ра­н­ня тю­тю­ну, ко­му­наль­на ма­ши­на С300, ко­сар­ки й пер­ший Hoftrack. Пер­ша уні­вер­саль­на ма­ши­на Hoftrack бу­ла три­ко­лі­сною, у мо­де­лі 1982 ро­ку був за­без­пе­че­ний до­ступ до мо­то­ра, 1992 ро­ку — ви­го­тов­ле­на пер­ша ма­ши­на з ка­бі­ною, 1999-го — но­ва мо­дель 11-й се­рії, що ста­ла ба­зо­вою, а у 2011 ро­ці впро­ва­дже­на ін­но­ва­ція eps — усі­че­на ка­бі­на. Сьо­го­дні основ­не ви­ро­бни­цтво зо­се­ре­дже­не у м. Кор­бах.

На всі ру­ки май­стер

Сьо­го­дні Weidemann ви­ро­бляє фрон­таль­ні й те­ле­ско­пі­чні на­ван­та­жу­ва­чі для двох рі­зних га­лу­зей ді­яль­но­сті – бу­дів­ни­цтва та сіль­сько­го го­спо­дар­ства. Як ре­зуль­тат сфор­му­ва­ли­ся дві лі­нії продуктів, що від­рі­зня­ю­ться та ре­а­лі­зу­ю­ться через роз­діль­ні ка­на­ли збу­ту, бренд Weidemann очо­лює са­ме «зе­мель­ний»: ви­ро­бни­цтво аграр­ної продукції, ви­ро­бни­цтво біо­га­зу, ко­няр­ство, про­ми­сло­вість, ко­му­наль­ний се­ктор, про­ми­сло­вість й ути­лі­за­ція. Зав­дань са­ме в сіль­сько­му го­спо­дар­стві, на ви­ко­на­н­ня яких можна за­лу­чи­ти муль­ти­фун­кціо­наль­ні ні­ме­цькі машини, без­ліч: роз­да­ва­н­ня кор­му, укри­т­тя ґрун­ту й під­го­тов­ка під­ло­ги, ви­ве­зе­н­ня гною та чи­ще­н­ня, ро­бо­ти з до­гля­ду за тва­ри­на­ми. Ма­ши­ну можна на­зва­ти май­стром із ро­біт у при­мі­ще­н­нях зав­дя­ки ма­нев­ро­во­сті й ком­па­ктно­сті.

У го­спо­дар­ствах з ко­няр­ства ма­ло­га­ба­ри­тні Weidemann за­сто­со­ву­ють для роз­по­ді­лу кор­му, роз­сти­лан- ня соломи, до­гля­ду за іпо­дро­мом, очи­ще­н­ня ста­єнь, на­віть мон­та­жу паль для за­бо­ру. Ко­му­наль­на га­лузь «озбро­ю­є­ться» ма­нев­ро­ви­ми на­ван­та­жу­ва­ча­ми для ро­біт з до­гля­ду за те­ри­то­рі­я­ми, пе­ре­мі­ще­н­ня обла­дна­н­ня, роз­чи­ще­н­ня сні­гу. Ком­па­ктні машини ста­ють в при­го­ді і в про­ми­сло­во­сті - на ша­хтах для під­ве­зе­н­ня ван­та­жів, на еле­ва­то­рах — по до­гля­ду за те­ри­то­рі­єю, при­би­ра­н­ня, пе­ре­мі­ще­н­ня су­пу­тніх ван­та­жів. У са­дів­ни­цтві та роз­плі­дни­ках ма­ло­га­ба­ри­тна ма­ши­на є по­пу­ляр­ною зав­дя­ки мо­жли­во­сті про­хо­ди­ти вузь­ки­ми ряд­ка­ми та пра­цю­ва­ти з рі­зним ван­та­жем рі­зно­ма­ні­тним за­хва­том.

Дай­те два. Укра­їн­ський до­свід за­сто­су­ва­н­ня

Для укра­їн­сько­го спо­жи­ва­ча на­ван­та­жу­вач Weidemann — агре­гат не но­вий. У будь-яку спра­ву те­хно­ло­гії при­хо­дять через лю­дей, швид­ше, через ре­аль­ний до­свід і від­гу­ки, а не ре­кла­му. Са­ме на обме­же­них про­сто­ро­во аграр­них під­при­єм­ствах За­хі­дної Укра­ї­ни Weidemann на­сам­пе­ред про­я­вив се­бе й роз­по­чав хо­ду кра­ї­ною із за­во­ю­ва­н­ня по­пу­ляр­но­сті.

Одним із пер­ших «по­лі­го­нів» для ви­про­бо­ву­ва­н­ня всьо­го ар­се­на­лу мо­жли­во­стей і по­ту­жно­сті ком­па­ктно­го на­ван­та­жу­ва­ча ста­ло під­при­єм­ство «Ме­ри­нос-За­хід», що від­ро­джує та роз­ви­ває ко­зів­ни­цтво й вів­чар­ство. Ком­па­ктна ма­ши­на при­йшла­ся «до мі­сця» в уні­каль­них для Укра­ї­ни, що не ма­ли ана­ло­гів, при­мі­ще­н­нях — ар­ко­вих де­рев’яних ан­га­рах для утри­ма­н­ня овець. На обме­же­ній те­ри­то­рії ма­ло­га­ба­ри­тна ма­нев­ро­ва ма­ши­на вправ­но при­би­рає гній, за­мі­шує та які­сно роз­дає кор­ми. Ши­ро­кий на­бір на­ві­сно­го обла­дна­н­ня, за свід­че­н­ням ке­рів­ни­ка, до­зво­ляє охо­пи­ти пов­ний спектр ро­біт на фер­мі, адже в ар­се­на­лі під­при­єм­ства — за­хват для тю­ків, при­стрій для роз­мо­ту­ва­н­ня тю­ків, ківш, яким можна на­ван­та­жу­ва­ти зер­но й при­би­ра­ти сніг, від­гор­та­ти гній або за по­тре­би здій­сню­ва­ти пе- ре­ван­та­жу­валь­ні ро­бо­ти. Ці­ка­во, що, ви­про­бу­вав­ши мо­жли­во­сті одно­го агре­га­та, ке­рів­ни­цтво ви­рі­ши­ло по­дво­ї­ти ко­ри­сний ефект, при­дбав­ши ще одну ма­ши­ну Hoftrack 1280.

На ін­ше під­при­єм­ство — «Дан Мілк», що за­йма­є­ться роз­ве­де­н­ням ВРХ, на­ван­та­жу­вач Weidemann при­йшов із Да­нії. Для то­чно­сті істо­рії вар­то за­зна­чи­ти, що спер­шу з Да­нії в Укра­ї­ни при­їхав ме­не­джер ці­єї ком­па­нії. Ке­рів­ни­цтво за­ува­жує, що са­ме пі­сля йо­го роз­по­від­ей про успі­шне під­ко­ре­н­ня За­хі­дної Єв­ро­пи цим ма­нев­ро­вим «ма­лю­ком» - за­ці­ка­ви­ли­ся брен­дом. Зго­дом при­дба­ли ма­лий ужи­ва­ний Hoftrack 12 се­рії 1240. Не­зва­жа­ю­чи на не но­ви­зну машини, агре­гат під­ко­рив про­хі­дні­стю в ма­лих га­ба­ри­тах фер­ми, по­во­ро­ткі­стю, вправ­ні­стю зав­дя­ки «ло­ма­ній ра­мі» при ро­бо­ті на не­о­бла­дна­них те­ри­то­рі­ях. Ко­ли через де­який час у го­спо­дар­стві «на під­мо­гу» Weidemann з’явив­ся ки­тай­ський «ко­ле­га», всі по­бла­жли­во по­ста­ви­ли­ся до «не ті­єї» по­во­ро­тко­сті то­що. Йо­му від­да­ли всі зов­ні­шні ро­бо­ти, а через кіль­ка ро­ків — у 2017-му — на до­по­мо­гу по­бра­ти­му за­про­си­ли на фер­му ще одну но­ву мо­дель Weidemann — 1380. Як ка­жуть ке­рів­ни­ки під­при­єм­ства, сьо­го­дні Weidemann успі­шно ви­ко­нує фер­мер­ську ро­бо­ту — під­во­зить, від­ки­дає гній, роз­дає кор­ми. «Головне, що вправ­но пра­цює у вузь­ких і низь­ких при­мі­ще­н­нях», - під­кре­слю­ють агра­рії.

«Міль­йон рук»

Окрім то­чно­сті опе­ру­ва­н­ня, від­пра­цьо­ва­но­сті ма­нев­рів, не­втом­но­сті – зре­штою, са­ме на­бір на­ві­сно­го обла­дна­н­ня ви­зна­чає ба­га­то­фун­кціо­наль­ність ком­па­ктних на­ван­та­жу­ва­чів Weidemann. У пе­ре­лі­ку рі­зні ви­ди ков­шів — уні­вер­саль­ний, для лег­ких ма­те­рі­а­лів і ка­мі­н­ня, для ро­біт із пла­ну­ва­н­ня, вил­ко­ві за­хва­ти для під­до­нів і ко­лод, фре­зи, роз­ри­хлю­ва­чі, під­мі­таль­ні машини, муль­чу­валь­ни­ки, пи­ли, но­жі, ко­сар­ки, бур, укла­дач до­рі­жок для ма­не­жів, віз­ки для очи­ще­н­ня ста­єнь, за­хва­ти для тю­ків, укла­да­чі та роз­мо­ту­валь­ни­ки ру­ло­нів, ви­ли, штов­ха­чі, по­дрі­бню­ва­чі ру­ло­нів і тю­ків, кор­мо­ро­зда­ва­чі, від­вал для при­би­ра­н­ня сні­гу, роз­ки­да­чі до­брив то­що.

Уні­вер­саль­ність ма­шин Weidemann окрім лі­ній­ки вла­сно­го на­ві­сно­го обла­дна­н­ня фор­мує та­кож три ти­пи швид­коз’єм­них щи­тів. Во­дно­час, крім пе­ре­хі­дни­ків вла­сно­го ви­ро­бни­цтва, про­по­ну­є­ться вста­нов­ле­н­ня щи­тів ін­ших по­ста­чаль­ни­ків, що дає мо­жли­вість пра­цю­ва­ти з до­да­тко­ви­ми лі­ній­ка­ми на­ві­сно­го обла­дна­н­ня.

Уро­ки во­ді­н­ня

При про­да­жі те­хні­ки гру­па ком­па­ній «ТРІА» за­без­пе­чує не ли­ше су­про­від і під­бір обла­дна­н­ня для по­треб го­спо­дар­ства. Ме­не­дже­ри ком­па­нії, що ре­гу­ляр­но про­хо­дять на­вча­н­ня на ба­зі ви­ро­бни­ка те­хні­ки, ра­до ді­ля­ться май­стер­ні­стю ке­ру­ва­н­ня з пар­тне­ра­ми за­для ма­кси­маль­но ефе­ктив­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня на­ван­та­жу­ва­чів у го­спо­дар­ствах. За кіль­ка місяців пред­став­ни­цтва Weidemann ком­па­ні­єю на те­ри­то­рії Цен­траль­ної, Схі­дної та Пів­ден­ної Укра­ї­ни тест-драйв уні­каль­ної машини здій­сни­ли кіль­ка со­тень за­ці­кав­ле­них. На­сту­пно­го ра­зу «ТРІА» пред­ста­вить най­біль­ший у лі­ній­ці на сьо­го­дні ком­па­ктний те­ле­ско­пі­чний на­ван­та­жу­вач Weidemann на стен­ді ком­па­нії в Кро­пив­ни­цько­му 20–23 ве­ре­сня 2017 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.