NOTA BENE Як роз­бло­ку­ва­ти по­да­тко­ву на­кла­дну

AgroMarket - - ТЕМА НОМЕРА - Ан­дрі­а­на МАРТИНІВ, юрист

Ме­ха­нізм із при­пи­не­н­ня ре­є­стра­ції податкових накладних, який пра­цює «на пов­ну» вже два мі­ся­ці, спри­чи­нив хви­лю не­вдо­во­ле­н­ня в аграр­ній бі­знес-спіль­но­ті.

Су­дя­чи з кіль­ко­сті ви­пад­ків за­бло­ко­ва­них податкових накладних (ПН), си­ту­а­ція набула за­гроз­ли­вих мас­шта­бів. Во­но й зро­зумі­ло: в разі та­ко­го «фор­сма­жо­ру» про­да­вець зму­ше­ний по­да­ва­ти сто­си до­ку­мен­тів у по­да­тко­ву, і до­ки на­кла­дну не бу­де роз­бло­ко­ва­но, по­ку­пцю не ба­чи­ти сво­го пра­ва на по­да­тко­вий кре­дит, як вла­сних вух. Зві­сно, що по­ку­пцю ві­до­мо про цю си­ту­а­цію, оскіль­ки він, як і про­да­вець, отри­мує від­по­від­ну кви­тан­цію. Однак фа­кти­чно по­збав­ле­ний будь-яко­го актив­но­го впли­ву на про­цес із роз­бло­ку­ва­н­ня ПН. То­му, па­но­ве по­ку­пці, будь­те при­скі­пли­ві, пе­ре­ві­ря­ю­чи сво­їх по­ста­чаль­ни­ків.

Лож­кою ме­ду в цій бо­чці з дьог­тем є при­пи­не­н­ня пе­ре­бі­гу 365-ден­но­го стро­ку, що є гра­ни­чним для мо­жли­во­сті за­ра­ху­ва­н­ня сум за та­кою на­кла­дною до по­да­тко­во­го кре­ди­ту. До то­го ж не всі по­да­тко­ві на­кла­дні мо­ні­то­рить фі­скаль­на слу­жба. Тож тим, хто має не­ве­ли­кі обо­ро­ти (до 500 тис. гри­вень на мі­сяць), ні­чо­го хви­лю­ва­ти­ся: ма­лий бі­знес, як мо­ви­ться, блокування об­хо­дить сто­ро­ною. Всі ре­шта ма­ють бу­ти на­по­го­то­ві. То які ж під­ста­ви для блокування податкових накладних про­дав­ця (по­ста­чаль­ни­ка то­ва­рів) та як із цим бо­ро­ти­ся?

Блокування від­бу­ва­є­ться не від­ра­зу. Під час ре­є­стра­ції ПН від­бу­ва­є­ться ав­то­ма­ти­зо­ва­ний мо­ні­то­ринг. Якщо, на­при­клад, агро­під­при­єм­ство не по­го­джу­є­ться з тим, що йо­го по­да­тко­ва на­кла­дна має «не­до­лі­ки», то во­но має пра­во по­да­ти від­по­від­ну та­бли­цю, де мо­же по­ясни­ти спе­ци­фі­ку сво­єї ді­яль­но­сті. Бу­ва­ють ви­пад­ки, ко­ли цьо­го ви­яв­ля­є­ться до­ста­тньо.

Якщо все ж та­ки по­да­тко­ва на­кла­дна за­бло­ко­ва­на, то у від­по­від­ній кви­тан­ції обов’яз­ко­во вка­зу­ють об­ста­ви­ну, що по­слу­жи­ла під­ста­вою для та­ких дій із бо­ку фі­скаль­ної слу­жби. Най­по­пу­ляр­ні­ша при­чи­на блокування ПН в агро­се­кто­рі — це не­від­по­від­ність між об­ся­га­ми продукції «на вхо­ді» й «на ви­хо­ді» з то­ва­ра­ми, що їх по­да­тків­ці ви­зна­ча­ють як «ри­зи­ко­ва­ні».

Якщо ре­є­стра­ція ПН при­пи­не­на, не­об­хі­дно по­да­ва­ти пи­сьмо­ві по­ясне­н­ня й до­ку­мен­ти, зві­сно, зва­жа­ю­чи на при­чи­ну блокування. За­ува­жу, що ДФС са­ма вка­зує, які до­ку­мен­ти слід по­да­ти. По су­ті, суб’єкту го­спо­да­рю­ва­н­ня до­ве­де­ться до­ку­мен­таль­но під­твер­ди­ти ку­пів­лю або про­даж продукції. Зокре­ма, йде­ться про пер­вин­ні бух­гал­тер­ські до­ку­мен­ти, до­го­во­ри, акти, сер­ти­фі­ка­ти якості, якщо та­кі по­трі­бні, то­вар­но-транс­порт­ні на­кла­дні, або ін­ші до­ку­мен­ти, що під­твер­джу­ють пе­ре­мі­ще­н­ня продукції, бан­ків­ські роз­ра­хун­ко­ві до­ку­мен­ти, бан­ків­ські ви­пи­ски та будь-які ін­ші до­ку­мен­ти, що під­твер­джу­ють по­зи­цію пла­тни­ка по­да­тків. Усі во­ни ма­ють бу­ти на­да­ні в по­да­тко­ву за мі­сцем облі­ку. Ро­з­гля­да­ю­ться по­ясне­н­ня про­тя­гом п’яти днів. Якщо до­ку­мен­ти не по­да­но, ви отри­му­є­те від­мо­ву в ре­є­стра­ції ПН. Якщо на­віть і пі­сля по­да­н­ня по­яснень отри­ма­но від­мо­ву, вар­то йти до су­ду.

Утім, у пре­вен­тив­них ці­лях не ре­ко­мен­дую за­ку­по­ву­ва­ти мін­до­бри­ва, ЗЗР чи ін­ші ма­те­рі­аль­но-те­хні­чні ре­сур­си з Єв­ро­пи чи Шта­тів, якщо ви то­чно зна­є­те, що во­ни «не про­хо­ди­ли» ми­тни­цю. Як і кон­тр­аген­та, не за­ва­дить по­пе­ре­дньо пе­ре­ві­ря­ти й то­вар. Аде­ква­тно оці­ни­ти ефе­ктив­ність но­во­вве­де­н­ня мо­же ко­жен, ко­го яко­юсь мі­рою во­но сто­су­є­ться. Що­прав­да, ли­ше через пев­ний час пі­сля йо­го за­сто­су­ва­н­ня. А от для то­го, щоб за­без­пе­чи­ти спра­ве­дли­вий ба­ланс ін­те­ре­сів бі­зне­су й дер­жа­ви, слід уже сьо­го­дні по­дба­ти, аби пі­сля та­кої пе­ре­вір­ки ПН фі­скаль­на слу­жба в жо­дно­му разі не мо­гла оспо­ри­ти по­да­тко­вий кре­дит. Тоб­то аби йо­го від­шко­ду­ва­н­ня на ко­ристь пла­тни­ків по­да­тків від­бу­ва­ло­ся без будь-яких пе­ре­ві­рок.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.