Щит і меч для АПК

Юри­ди­чний за­хист акти­вів — на пер­шо­му мі­сці в рей­тин­гу спосо­бів про­ти­дії рей­де­рам

AgroMarket - - ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ - Прин­ци­по­ві ню­ан­си

До рей­де­рів у су­спіль­стві став­ля­ться по-рі­зно­му. Одні вва­жа­ють їх ма­хі­на­то­ра­ми й зло­ді­я­ми, ін­ші — «са­ні­та­ра­ми бі­зне­су». Якщо за роз­бій за­ко­ном пе­ред­ба­че­но кри­мі­наль­ну від­по­від­аль­ність, то вда­ле рей­дер­ство за­зви­чай іден­ти­фі­ку­ють як кор­по­ра­тив­ний чи май­но­вий кон­флікт. То як аде­ква­тно від­по­ві­сти на­па­дни­ко­ві (якщо жер­тва справ­ді має та­кий на­мір) у юри­ди­чній пло­щи­ні?

Да­ле­ко не ко­жен рей­дер за­хо­плює чу­же під­при­єм­ство, аби на­да­лі йо­го роз­ви­ва­ти й ефе­ктив­но обро­бля­ти там­те­шні зем­лі. Ду­же ча­сто та­кі спри­тни­ки пра­гнуть ма­кси­маль­но швид­ко по­гра­бу­ва­ти свою жер­тву (са­ме то­му й за­хи­сна ре­а­кція має бу­ти мит­тє­вою). На пра­кти­ці ми сти­ка­ли­ся з ви­пад­ка­ми, ко­ли вро­жай (а йо­го не­мо­жли­во чі­тко іден­ти­фі­ку­ва­ти й лег­ко про­да­ти за го­тів­ку) на фор­маль­но за­кон­них під­ста­вах зби­ра­ли зов­сім не ті, що сі­я­ли. А щоб ма­ти ар­гу­мен­ти для пред­став­ни­ків вла­ди та си­ло­вих стру­ктур, уча­сни­ки обо­руд­ки про­сто… ле­галь­но офор­ми­ли на се­бе пра­ва на зем­лю, яку фа­кти­чно обро­бля­ло ін­ше агро­під­при­єм­ство

Як бу­ти в та­кій си­ту­а­ції? Жер­тва рей­дер­ської ата­ки, крім ін­шо­го, має за­хи­ща­ти­ся, іні­ці­ю­вав­ши кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня. В кри­мі­наль­ній спра­ві за фа­ктом кра­діж­ки ду­же ва­жли­вим є та­ке по­ня­т­тя, як зав­да­на зло­чи­ном шко­да. Йде­ться про кон­кре­тну су­му зби­тків (ска­жі­мо, вар­тість май­на), яку вна­слі­док зло­чин­них дій втра­ти­ла жер­тва зло­чи­ну.

Адво­ка­ти в та­ких спра­вах вда­ло ви­ко­ри­сто­ву­ють низ­ку ню­ан­сів, про які вар­то зна­ти й агро­ви­ро­бни­кам. Ви­ро­ще­не на зем­лі, прав на яку жер­тва не ма­ла, фа­кти­чно не мо­же бу­ти ви­зна­не май­ном. То як по­ра­ху­ва­ти зби­тки, якщо не бу­ло на­ле­жних пра­во­вих під­став для ве­де­н­ня ді­яль­но­сті? Цей факт украй ва­жли­во усві­дом­лю­ва­ти, осо­бли­во якщо ма­є­те сфор­му­ва­ти за­яву про зло­чин і до­ка­зо­ву ба­зу під неї що­до зло­чин­них дій сто­сов­но ва­шої зем­лі та вро­жаю. Прин­ци­по­вість цьо­го пи­та­н­ня пов’яза­на з тим, що без до­ве­де­н­ня фа­кту зав­да­н­ня зби­тків не­мо­жли­во вста­но­ви­ти склад зло­чи­ну, а від­так — при­тяг­ти вин­них осіб до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті. На­ві­що фер­мі ау­дит?

Якщо ва­ше під­при­єм­ство та­ки ата­ку­ва­ли рей­де­ри, са­мої кон­ста­та­ції про­бле­ми не­до­ста­тньо — тре­ба шу­ка­ти шля­хи її по­до­ла­н­ня.

Пе­ред­усім слід сфор­му­ва­ти та­ку си­сте­му ор­га­ні­за­ції ро­бо­ти з акти­ва­ми, за якої во­ни бу­дуть за­хи­ще­ні юри­ди­чно від мо­жли­вих дій злов­ми­сни­ків. По­бу­до­ва та­кої си­сте­ми за­хи­сту має по­чи­на­ти­ся з пов­но­го ан­ти­рей­дер­сько­го ау­ди­ту, який має ви­яви­ти всі слаб­кі мі­сця та мо­жли­ві «шпа­ри­ни», яки­ми мо­же ско­ри­ста­ти­ся рей­дер.

Якщо го­во­ри­ти про зем­лю, то пер­ше й основ­не пра­ви­ло для агро­під­при­єм­ства, що має на­мір про­ти­сто­я­ти рей­де­рам, — усу­ну­ти всі не­до­лі­ки юри­ди­чно­го оформ­ле­н­ня зе­мель­них ді­ля­нок, на яких здій­сню­є­ться ви­ро­щу­ва­н­ня вро­жаю (орен­ди, ем­фі­тев­зи­су то­що), їх по­нов­ле­н­ня чи пе­ре­під­пи­са­н­ня. Си­сте­ма має пра­цю­ва­ти без­пе­ре­бій­но.

Ха­ра­ктер­ни­ми ви­пад­ка­ми втра­ти вро­жаю від дій тре­тіх осіб є ро­бо­та на дер­жав­ній зем­лі без на­ле­жних пра­во­вих під­став, сю­ди на­ле­жать, на­при­клад, рі­зно­го ро­ду до­го­во­ри про спіль­ну ді­яль­ність чи спіль­ний обро­бі­ток зем­лі з на­вчаль­ни­ми за­кла­да­ми, ко­ли сіль­сько­го­спо­дар­ське під­при­єм­ство юри­ди­чно не бе­ре зем­лю в орен­ду, про­те го­спо­да­рює на ді­лян­ках, що на­да­ні в ко­ри­сту­ва­н­ня від­по­від­но­му за­кла­ду. На пра­кти­ці бу­ло вже чи­ма­ло ви­пад­ків, ко­ли рей­де­ри мо­ти­ву­ва­ли свої дії тим, що під­при­єм­ство не ма­ло пра­ва на ви­ро­щу­ва­н­ня вро­жаю на кон­кре­тній ді­лян­ці.

Від та­ких ри­зи­ків можна за­хи­сти­ти­ся, до­ско­на­ло сфор­му­лю­вав­ши від­по­від­ний до­го­вір (зокре­ма, що­до пра­ва вла­сно­сті на вро­жай). Ва­жли­вий акцент: до­ки ваш до­го­вір не ви­зна­но не­дій­сним у су­до­во­му по­ряд­ку, під­став ствер­джу­ва­ти, що ви здій­сню­ва­ли не­за­кон­ну ді­яль­ність на зем­лі ні­хто не має. Фор­му­є­мо за­хист

На­ра­зі пе­ред­ба­чи­ти рей­дер­ську ата­ку вкрай скла­дно, оскіль­ки за­зви­чай рей­де­ри до­бре під­го­тов­ле­ні, ді­ють мит­тє­во та зла­го­дже­но, та ще й ма­ють де­таль­ний план обо­руд­ки. Втім, хто за­ва­жає вла­сни­ко­ві бі­зне­су гра­мо­тно ви­бу­ду­ва­ти за­хист? Якщо не бу­де оче­ви­дних «шпа­рин» для лег­кої на­жи­ви, то в по­тен­цій­но­го рей­де­ра про­сто не ви­ни­ка­ти­ме ба­жа­н­ня ата­ку­ва­ти са­ме це го­спо­дар­ство. І пе­ред­усім є сенс сфо­к­усу­ва­ти­ся на го­лов­но­му — юри­ди­чно­му й фі­зи­чно­му за­хи­сті най­цін­ні­ших акти­вів.

Пи­та­н­ня юри­ди­чно­го за­хи­сту — скла­дний ви­клик для тих, хто звик ігно­ру­ва­ти цей аспект ве­де­н­ня бі­зне­су. Не­хай там як, про­те без ці­єї скла­до­вої за­хи­сти­ти своє май­но жер­тва про­фе­сій­ної рей­дер­ської ата­ки не­спро­мо­жна. Юри­ди­чний за­хист акти­вів ви­хо­дить на пер­ше мі­сце в рей­тин­гу спосо­бів про­ти­дії рей­де­рам. До­ро­го? Хто б спе­ре­чав­ся. Втім, ці­на пи­та­н­ня мо­же зро­сти в ра­зи, якщо за­хо­ди з пре­вен­тив­них пе­ре­ро­стуть у си­ту­а­цій­ні чи ре­актив­ні.

Пе­ре­сі­чно­го агра­рія скла­дно пе­ре­ко­на­ти в то­му, що є до­ціль­ним ви­тра­ти­ти ко­шти на пра­во­ву до­по­мо­гу, зокре­ма ан­ти­рей­дер­ський ау­дит і при­ве­де­н­ня юри­ди­чно­го за­хи­сту акти­вів у на­ле­жний стан. Для ньо­го ці­ка­ві­ше вкла­сти ко­шти в но­ву те­хні­ку, ніж ви­тра­ти­ти їх на до­о­форм­ле­н­ня до­го­во­рів або­що. Однак за та­ко­го під­хо­ду в разі втра­ти кон­тро­лю над акти­ва­ми ви­да­тки на їх по­вер­не­н­ня та пра­во­вий за­хист ста­ють на­ба­га­то біль­ши­ми, ніж вар­тість пре­вен­тив­них за­хо­дів, які можна вва­жа­ти сво­го ро­ду ін­ве­сти­ці­єю, спря­мо­ва­ною на змі­цне­н­ня «фун­да­мен­ту» бі­зне­су.

Без на­ле­жно­го пра­во­во­го під­ґрун­тя, як по­ка­зує до­свід, за­сто­су­ва­н­ня, на­при­клад, фі­зи­чної про­ти­дії рей­де­рам мо­же за­кін­чи­ти­ся зов­сім не тим ре­зуль­та­том, на який спо­ді­ва­є­ться вла­сник. Осо­бли­во це ва­жли­во в тих ви­пад­ках, ко­ли рей­де­ром на­зи­ва­ють вла­сни­ка, що був не­за­кон­но по­збав­ле­ний сво­го май­на, однак через не­ба­жа­н­ня за­лу­чи­ти пра­во­ві ме­ха­ні­зми фа­кти­чно сам по­стає рей­де­ром в очах су­спіль­ства й дер­жа­ви. Ті, хто ці­кав­ля­ться від­по­від­ною про­бле­ма­ти­кою, мо­гли зна­хо­ди­ти в ЗМІ або чу­ти про си­ту­а­ції, ко­ли на по­ле зби­ра­ти вро­жай при­їжджа­ють від­ра­зу кіль­ка осіб й усі во­ни ствер­джу­ють, що є за­кон­ни­ми зем­ле­ко­ри­сту­ва­ча­ми та вла­сни­ка­ми вро­жаю, до то­го ж зви­ну­ва­чу­ю­чи сво­їх опо­нен­тів у рей­дер­стві. Са­ме під­го­тов­ле­на пра­во­ва по­зи­ція із за­хи­сту сво­го май­на мо­же до­по­мог­ти уни­кну­ти та­кої си­ту­а­ції.

***

Як на ме­не, на­віть при­кри­ті фор­маль­ни­ми юри­ди­чни­ми під­ста­ва­ми дії, що спря­мо­ва­ні на не­за­кон­не за­хо­пле­н­ня чи­йо­гось бі­зне­су, на­віть за ве­ли­ко­го ба­жа­н­ня скла­дно вва­жа­ти пра­во­мір­ни­ми. На­то­мість пра­во й за­кон мо­жуть ста­ти в умі­лих ру­ках щи­том і ме­чем на за­хи­сті бі­зне­су й до­по­мог­ти від­но­ви­ти спра­ве­дли­вість, осо­бли­во, ко­ли вам про­ти­сто­ять лю­ди, що не очікують фа­хо­вої юри­ди­чної про­ти­дії.

Оле­ксандр РУЧКО, адво­кат, стар­ший юрист ALEXANDROV&PARTNERS

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.