Як по­до­ла­ти ша­храй­ські схе­ми

AgroMarket - - ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ - Ми­хай­ло АПОСТОЛ, очіль­ник гро­мад­сько­го ко­мі­те­ту по бо­роть­бі з рей­дер­ством в АПК, ра­дник Мі­ні­стра МВС

Як ка­же один із ша­но­ва­них мною еко­но­мі­чних екс­пер­тів, тіль­ки йде до зби­ра­н­ня вро­жаю — від­ра­зу ли­нуть ві­сті з ін­тен­сив­ні­стю, на­че ко­лись із ці­лин­них фрон­тів за Хру­що­ва. Кри­ки про «рей­дер­ство та за­хо­пле­н­ня» чу­є­мо з усіх бо­ків. А ще остан­нім ча­сом, як на дрі­жджах, ро­сте кіль­кість ан­ти­рей­дер­ських гро­мад­ських і дер­жав­них ор­га­ні­за­цій. Не всти­гаю сте­жи­ти за їхні­ми пре­зен­та­ці­я­ми й «про­гра­ма­ми бо­роть­би з рей­дер­ством». На одно­му з по­ва­жних те­ле­ка­на­лів на­віть за­яви­ли, що за остан­ній час бу­ли ти­ся­чі ви­пад­ків зе­мель­но­го рей­дер­ства й у та­кий спо­сіб уже ві­ді­бра­но по­над 5 міль­йо­нів ге­кта­рів се­лян­ської зем­лі. Хто ві­ді­брав і в ко­го ві­ді­бра­ли? Ме­ні, лю­ди­ні, яка во­ло­діє пра­кти­чно всі­єю ін­фор­ма­ці­єю що­до та­ких ви­пад­ків згі­дно зі сво­ї­ми по­са­до­ви­ми обов’яз­ка­ми, — не зро­зумі­ло й не ві­до­мо.

Від по­ча­тку 2017 ро­ку в Укра­ї­ні НЕ БУ­ЛО ЖОДНОГО СИЛОВОГО ЗА­ХО­ПЛЕ­Н­НЯ агро­під­при­ємств, хо­ча, зві­сно, спро­би є. Про­блем до­да­ло­ся вна­слі­док ухва­ле­но­го за­ко­ну що­до спро­ще­ної ре­є­стра­ції осо­би­сто­го май­на та кор­по­ра­тив­них прав (про це я не­о­дно­ра­зо­во пу­блі­чно за­яв­ляв і пи­сав). Та на­звіть хо­ча б двад­цять під­при­ємств із тих ти­сяч, про які ви весь час го­во­ри­те! Як по­ка­зує пра­кти­ка, в пе­ре­ва­жній біль­шо­сті кон­флі­ктів по­стра­жда­лі вла­сни­ки агро­під­при­ємств са­мі пев­ним чи­ном їх спри­чи­ни­ли. Взя­ти хо­ча б най­роз­по­всю­дже­ні­шу схе­му, про яку, мо­жли­во, ба­га­тьом ві­до­мо. З яки­хось при­чин, мо­жли­во, за­для швид­ко­го зба­га­че­н­ня або через бор­го­ві зо­бов’яза­н­ня, вла­сник ви­рі­шує про­да­ти ча­сти­ну кор­по­ра­тив­них прав. Та щоб сут­тє­во змен­ши­ти об­сяг податкових пла­те­жів від про­да­жу, до­мов­ля­є­ться з по­ку­пцем, що офі­цій­но вка­жуть су­му уго­ди з роз­ра­хун­ку від вар­то­сті Ста­ту­тно­го фон­ду під­при­єм­ства (во­на в со­тні ра­зів мен­ша за фа­кти­чну вар­тість під­при­єм­ства), а ре­шту по­ку­пець має допла­ти­ти го­тів­кою пі­сля пе­ре­о­форм­ле­н­ня час­тки кор­по­ра­тив­них прав на но­во­го вла­сни­ка. Однак у біль­шо­сті ви­пад­ків но­вий вла­сник не до­три­му­є­ться усних фі­нан­со­вих зо­бов’язань. Ба біль­ше, на­ймає за зна­чно мен­шу су­му «охо­рон­ців­за­хи­сни­ків» при­дба­но­го май­на. Зро­зу­мів­ши, що тер­пить фі­а­ско, го­ре-про­да­вець бі­жить у се­ло до лю­дей і во­лає, що рей­де­ри за­хо­плю­ють йо­го го­спо­дар­ство. І тут роз­по­чи­на­є­ться кі­но: збі­га­ю­ться рі­зно­ма­ні­тні за­хи­сни­ки, ме­діа, не­бай­ду­жі гро­ма­дя­ни. А вин­на, як зав­жди, по­лі­ція. Так от, на­го­ло­шую: На­ціо­наль­на по­лі­ція за­хи­ща­ла, за­хи­щає й за­хи­ща­ти­ме кон­сти­ту­цій­ні пра­ва вла­сно­сті та пра­во ви­бо­ру вла­сни­ків зе­мель­них ді­ля­нок. Во­ни за­зви­чай укла­да­ють до­го­во­ри орен­ди, ви­хо­дя­чи з осо­би­сто­го до­сві­ду спіл­ку­ва­н­ня та до­ві­ри до вла­сни­ка сіль­госп­під­при­єм­ства. А всі кон­флі­ктні си­ту­а­ції, зокре­ма, що­до за­кон­но­сті про­да­жу кор­по­ра­тив­них прав, змі­ни вла­сни­ків під­при­ємств й ін­ших ша­храй­ських схем — це юрис­ди­кція су­ду. Ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень за­без­пе­чує ви­ко­на­вча слу­жба, що за по­тре­би мо­же звер­ну­ти­ся до по­лі­ції з про­ха­н­ням до­по­мог­ти. Однак із вла­сної іні­ці­а­ти­ви по­лі­ція не має жо­дних пов­но­ва­жень втру­ча­ти­ся у ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень що­до тре­тіх осіб.

Що ж до аграр­но­го рей­дер­ства, то, як на ме­не, йо­го «ко­рі­н­ня» вар­то шу­ка­ти зна­чно глиб­ше. Тіль­ки уявіть: 470 дер­жав­них під­при­ємств, на­у­ко­вих уста­нов, мі­ні­стерств і ві­домств ма­ють пра­во по­стій­но­го ко­ри­сту­ва­н­ня 10 млн ге­кта­рів (!) дер­жав­ної зем­лі. Чи ефе­ктив­но во­ни її ви­ко­ри­сто­ву­ють? Та й чи са­ме во­ни? Так в Укра­ї­ні ви­ро­сли ве­ли­кі ла­ти­фун­ди­сти й мі­льяр­де­ри…

Маю ідею, як по­до­ла­ти одну з най­біль­ших ша­храй­ських і ко­ру­пцій­них схем, що спри­я­ють до так зва­них рей­дер­ських за­хо­плень зе­мель, а та­кож при­зве­ли до від­кри­т­тя со­тень кри­мі­наль­них справ і су­до­вих про­це­сів? Як на ме­не, до­ста­тньо одні­єї ко­ро­тень­кої фра­зи в за­ко­но­дав­стві, де бу­ло б ска­за­но: «У разі змі­ни вла­сни­ка чи спів­вла­сни­ка агро­під­при­єм­ства, що від­бу­ла­ся вна­слі­док про­да­жу кор­по­ра­тив­них прав, ДО­ГО­ВІР ОРЕН­ДИ ВТРАЧАЄ СВОЮ СИЛУ Й ПІДЛЯГАЄ ПЕРЕУКЛАДЕННЮ З НОВИМ ВЛАСНИКОМ»…

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.