У по­льо­вих умо­вах

AgroMarket - - ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ - Марк БЄЛЯВЦЕВ

«АГРОТЕХСОЮЗ» по­зна­йо­мив агра­рі­їв Хар­ків­щи­ни із су­ча­сною те­хні­кою ві­до­мих брен­дів

Щоб ку­пи­ти но­ву сіль­гос­пте­хні­ку, про­по­зи­ція якої в Укра­ї­ні сьо­го­дні вель­ми рі­зно­ма­ні­тна, ві­тчи­зня­но­му агра­рію вже не до­ста­тньо про­чи­та­ти про неї в ре­клам­но­му бу­кле­ті чи по­ба­чи­ти на де­мон­стра­цій­но­му май­дан­чи­ку. Перш ніж ухва­ли­ти рі­ше­н­ня про ку­пів­лю, го­спо­дар­ства пра­гнуть озна­йо­ми­ти­ся з ро­бо­тою ма­шин у по­лі, щоб осо­би­сто оці­ни­ти пе­ре­ва­ги й не­до­лі­ки упо­до­ба­ної те­хні­ки.

Са­ме це пра­гне­н­ня вра­ху­ва­ли в ком­па­нії «АГРОТЕХСОЮЗ», яка не­що­дав­но від­свя­тку­ва­ла свій 20-рі­чний юві­лей, а на по­ча­тку ми­ну­ло­го мі­ся­ця вла­шту­ва­ла пер­ший День по­ля на Хар­ків­щи­ні. Компанія по­ста­чає в Укра­ї­ну сіль­гос­пте­хні­ку кіль­кох ві­до­мих ні­ме­цьких ма­рок, се­ред яких, зокре­ма, CLAAS і LEMKEN. То­рік «АГРОТЕХСОЮЗ» став екс­клю­зив­ним офі­цій­ним ди­ле­ром ма­шин CLAAS у Хар­ків­ській обла­сті, в зв’яз­ку із чим і ви­рі­шив ближ­че по­зна­йо­ми­ти з ни­ми агра­рі­їв схі­дно­го ре­гіо­ну. До то­го ж по­зна­йо­ми­ти, як вже за­зна­ча­ло­ся, без­по­се­ре­дньо в ро­бо­ті.

При­йма­ло го­стей за­хо­ду СТОВ «Ка­ча­лів­ське» з Кра­сно­кут­сько­го ра­йо­ну, пра­ців­ни­ки яко­го, не­зва­жа­ю­чи на те, що вже за­кін­чи­ли зби­ра­ти ран­ні зер­но­ві, спе­ці­аль­но за­ли­ши­ли не­о­бмо­ло­че­ни­ми кіль­ка ді­ля­нок по­ля, аби зго­дом про­де­мон­стру­ва­ти на них вправ­ну ро­бо­ту «кла­а­сів­ських» ком­бай­нів. Го­стям за­хо­ду ре­пре­зен­ту­ва­ли три мо­де­лі: по­ту­жний гі­бри­дний Lexion 770, кла­ві­шний Lexion 670 і «ро­бо­чу ко­ня­чку» Tucano 580. Тра­кто­ри CLAAS бу­ли пред­став­ле­ні се­рі­я­ми Axion й Arion. Ве­ли­ку ува­гу при­вер­ну­ли кор­мо­зби­раль­ний ком­байн CLAAS Jaguar 900 і на­ван­та­жу­вач CLAAS Scorpion 7035. На Дні по­ля та­кож про­де­мон­стру­ва­ли ди­ско­ві бо­ро­ни, куль­ти­ва­то­ри, сі­ял­ки й об­при­ску­ва­чі LEMKEN — за­га­лом по­над 20 оди­ниць су­ча­сної та на­дій­ної те­хні­ки.

Утім, агра­рі­їв ці­ка­ви­ли не ли­ше те­хні­чні но­вин­ки, а й рі­вень сер­ві­су, який за­без­пе­чує «АГРОТЕХСОЮЗ». У ком­па­нії на­ра­зі до­кла­да­ють ма­кси­мум зу­силь, аби за­до­воль­ни­ти по­тре­би сво­їх клі­єн­тів: від до­по­мо­ги в обран­ні кон­кре­тних мо­де­лей те­хні­ки, ви­вче­н­ня осо­бли­во­стей ро­бо­ти з нею — й до зда­тно­сті опе­ра­тив­но на­да­ти ши­ро­кий спектр зап­ча­стин, які мо­жуть зна­до­би­ти­ся в ре­мон­ті. «АГРОТЕХСОЮЗ» має кіль­ка сер­ві­сних цен­трів у рі­зних ре­гіо­нах, окрім цьо­го, в ком­па­нії пра­цю­ють 30 мо­біль­них ре­мон­тних май­сте­рень на ко­ле­сах, обла­дна­них усім не­об­хі­дним, які в разі по­ло­мок те­хні­ки го­то­ві опе­ра­тив­но ви­їха­ти до будь-яко­го клі­єн­та, про­ве­сти ді­а­гно­сти­ку ма­шин і від­но­ви­ти їх пра­це­зда­тність. Най­ближ­чим ча­сом ве­ли­кий сер­ві­сний центр компанія пла­нує від­кри­ти й у Хар­ків­ській обла­сті — для цьо­го вже при­дба­ли зе­мель­ну ді­лян­ку, на якій не­вдов­зі по­чне­ться бу­дів­ни­цтво.

«Для „АГРОТЕХСОЮЗУ” Хар­ків­ська область є стра­те­гі­чним ре­гіо­ном, то­му свою ді­яль­ність тут ми актив­но роз­ви­ва­ти­ме­мо, — роз­по­вів ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ком­па­нії Іван Дер­га­люк. — Цей День по­ля на Хар­ків­щи­ні пер­ший, але не остан­ній, тож ми ще по­ка­же­мо та за­про­по­ну­є­мо мі­сце­вим агра­рі­ям ба­га­то но­ви­нок які­сної й на­дій­ної сіль­гос­пте­хні­ки від на­ших ні­ме­цьких пар­тне­рів».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.