На­дій­ний агре­гат

ТОВ «Обо­лонь Агро» за­сто­со­вує ди­ско­ву бо­ро­ну Rubin 12 по всіх куль­ту­рах для обро­бі­тку ґрун­ту вже два се­зо­ни по­спіль

AgroMarket - - ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ -

Осна­ще­на дво­ма ря­да­ми ди­сків, ви­го­тов­ле­них із на­дмі­цно­го ста­ле­во­го спла­ву, бо­ро­на Rubin 12 від LEMKEN стрім­ко за­во­йо­вує по­пу­ляр­ність се­ред укра­їн­ських агра­рі­їв. Є вже на на­ших те­ре­нах і ті, що ко­ри­сту­ю­ться нею не пер­ший рік, й охо­че ді­ля­ться сво­їм пра­кти­чним до­сві­дом.

Во­бро­бі­тку у ТОВ «Обо­лонь Агро» (що в смт Че­ме­рів­ці на Хмель­нич­чи­ні) при­бли­зно 13 тис. ге­кта­рів, на яких ви­ро­щу­ють і тра­ди­цій­ні для Укра­ї­ни, й ні­ше­ві куль­ту­ри, зокре­ма, льон і гар­бу­зи. Зві­сно, на та­ких пло­щах по­трі­бні не ли­ше хо­ро­ші, а й бу­кваль­но на­дна­дій­ні та над­про­ду­ктив­ні агре­га­ти, що до­зво­ля­ють здій­сни­ти по­трі­бні по­льо­ві опе­ра­ції в опти­маль­ні агро­но­мі­чні стро­ки.

— Ди­ско­ву бо­ро­ну Rubin 12 із 6-ме­тро­вим за­хва­том ми при­дба­ли по­над два ро­ки то­му, — роз­по- ві­дає го­лов­ний ін­же­нер під­при­єм­ства Ана­то­лій Па­влов. — Ця по­ку­пка бу­ла не­ви­пад­ко­вою, оскіль­ки ми вже ба­га­то ро­ків ви­ко­ри­сто­ву­є­мо сі­вал­ки і плу­ги LEMKEN, і жо­дних на­рі­кань до якості ро­бо­ти й на­дій­но­сті. Від­по­від­но, орі­єн­ту­ва­ли­ся на те, що но­ва ди­ско­ва бо­ро­на цьо­го зна­но­го брен­ду теж чу­до­во се­бе за­ре­ко­мен­дує. За­бі­га­ю­чи на­пе­ред, ска­жу, що не про­га­да­ли.

Ни­ва, яку обро­бляє ТОВ «Обо­лонь Агро», від­дя­чує го­спо­да­рям до­стой­ни­ми вро­жа­я­ми, не­зва­жа­ю­чи на ви­бри­ки по­го­ди. Ска­жі­мо, ози­мі пше­ни­ця та ячмінь да­ли по 70 і біль­ше цен­тне­рів із ге­кта­ра. Час­тко­во зав­дя­чу­ють та­ким ре­зуль­та­том і ко­ро­ткій ди­ско­вій бо­ро­ні Rubin 12, якою по­слу­го­ву­ю­ться в го­спо­дар­стві з ма­кси­маль­ною ефе­ктив­ні­стю.

— За­сто­со­ву­є­мо бо­ро­ну й для основ­но­го обро­бі­тку ґрун­ту на гли­би­ну до 15 см, і для лу­ще­н­ня стер­ні, й для пе­ре­д­по­сів­но­го обро­бі­тку. Ре­зуль­та­ти про­сто чу­до­ві. Тож пі­сля то­го як про­йшли по стер­ні «Ру­бі­ном» уже можна й сі­я­ти. Єди­ний ню­анс — слід на­ле­жним чи­ном по­дрі­бни­ти сте­бла ку­ку­ру­дзи під час зби­ра­н­ня вро­жаю, — акцен­тує Ана­то­лій Ва­си- льо­вич. На йо­го пе­ре­ко­на­н­ня, зав­дя­ки про­ду­ктив­но­сті й мі­цно­сті кон­стру­кції агре­га­та агро­но­ми мо­жуть чі­тко пла­ну­ва­ти й ре­тель­но до­три­му­ва­ти­ся ви­мог агро­те­хно­ло­гії.

— Бо­ро­на «зро­би­ла» в нас уже не мен­ше ше­сти ти­сяч ге­кта­рів, — ка­же він. — За­пу­ска­є­мо її по всіх куль­ту­рах і на всі по­ля — ту­ди, де це не­об­хі­дно на цей час. Зро­зумі­ло, що на над­то су­хо­му чи над­то во­ло­го­му ґрун­ті ми не пра­цю­є­мо. Нор­маль­на про­ду­ктив­ність за ден­ну змі­ну — при­бли­зно під 100 ге­кта­рів. Агре­га­ту­є­мо Rubin 12 із тра­кто­ра­ми до 380 к. с. Ви­тра­ти паль­но­го окре­мо не за­мі­ря­ли, але за мо­ї­ми від- чу­т­тя­ми, во­ни по­мір­ні, — ка­же го­лов­ний ін­же­нер ТОВ «Обо­лонь Агро».

Пе­ре­ва­га агре­га­тів LEMKEN — дов­го­ві­чність і мі­цність ро­бо­чих ор­га­нів.

— Тут до­сі сто­ять рі­дні ди­ски. Зро­зумі­ло, що во­ни вже ма­ють пев­ний сту­пінь зно­ше­но­сті, але по­ки що їх змі­ню­ва­ти не по­трі­бно. За весь час екс­плу­а­та­ції ми за­мі­ни­ли тіль­ки один диск, при­чо­му компанія-про­да­вець по­мі­ня­ла нам йо­го без­пла­тно, без пи­тань, — роз­по­від­ає Ана­то­лій Ва­си­льо­вич і на­го­ло­шує: — Як на ме­не, ку­пів­ля та­ких на­дій­них агре­га­тів се­бе з ча­сом обов’яз­ко­во оку­пає.

Ана­то­лій Па­влов Про­ду­ктив­ність Rubin 12 за ден­ну змі­ну — при­бли­зно під 100 ге­кта­рів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.