Шанс го­спо­да­рю­ва­ти ефе­ктив­ні­ше

AgroMarket - - ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ - Ма­рія МУЛЯВКА, ди­ре­ктор з мар­ке­тин­гу та роз­ви­тку ТД «Лем­берг»

Ри­нок мі­кро­до­брив і біо­сти­му­ля­то­рів стає де­да­лі більш на­си­че­ним. Пре­па­ра­ти ро­слин­но­го по­хо­дже­н­ня, що мі­стять амі­но­ки­сло­ти, по­лі­са­ха­ри­ди, ві­та­мі­ни й ор­га­ні­чні ки­сло­ти, ни­ні — не­змін­на скла­до­ва агро­те­хно­ло­гій. Осо­бли­во, якщо йде­ться про ви­ро­щу­ва­н­ня вро­жаю в умо­вах ви­со­ких або низь­ких тем­пе­ра­тур, бра­ку во­ло­ги чи, нав­па­ки, пе­ре­зво­ло­же­н­ня.

Наш тор­го­вий дім «Лем­берг» на­ле­жить до гру­пи ком­па­ній, до скла­ду якої вхо­дить і фер­мер­ське го­спо­дар­ство пло­щею 9500 га. Вла­сне, ми тут упер­ше й ви­про­бу­ва­ли пре­па­ра­ти іспан­ської ком­па­нії AgriTecno Fertilizantes. З її про­ду­кці­єю ми озна­йо­ми­ли­ся в Поль­щі на аграр­ній ви­став­ці. За­ці­ка­вив­шись, ви­рі­ши­ли ви­про­бу­ва­ти пре­па­ра­ти на сво­їх по­лях для ви­ро­щу­ва­н­ня пше­ни­ці, ячме­ню, бу­ря­ка, сої, го­ро­ху. І не по­шко­ду­ва­ли: пре­па­ра­ти ду­же ефе­ктив­ні, збіль­шу­ють уро­жай­ність і якість продукції. Ска­жі­мо, то­рік, ко­ли на­ші по­сі­ви дві­чі на­кри­вав сніг, соя вро­ди­ла по 3,9 т/га, а вміст про­те­ї­ну ста­но­вив 38–40%. По бу­ря­ках на­ше го­спо­дар­ство вза­га­лі по­сі­ло дру­ге мі­сце в обла­сті з уро­жай­ні­стю 750 ц/га. Тоб­то за не­спри­я­тли­вих умов на­ші по­сі­ви вря­ту­ва­ли са­ме ан­ти­стре­сан­ти AgriTecno. Це ду­же чі­тко бу­ло ви­дно по рі­па­ку: на­ве­сні по­сі­ви бу­ли зрі­дже­ні, але зав­дя­ки пре­па­ра­там він швид­ко від­но­вив ве­ге­та­цію.

За­га­лом у пор­то­фо­ліо ком­па­нії є по­над 40 рі­зних мі­кро­еле­мен­тів і біо­сти­му­ля­то­рів. В Укра­ї­ні ми по­ки що про­да­є­мо чо­ти­ри гру­пи (за­галь­ною кіль­кі­стю 25 штук). Ці пре­па­ра­ти при­зна­че­но не ли­ше для по­льо­вих куль­тур, а й для ово­чів, пло­до­вих де­рев, ку­щів та ягід. Ми пов­ні­стю за­кри­ва­є­мо ни­ми те­хно­ло­гію ви­ро­щу­ва­н­ня — від оброб­ки насіння до сти­му­ля­ції до­зрі­ва­н­ня пло­дів. Пе­ре­ві­рив­ши дію про­ду­кту на пра­кти­ці, мо­жу з упев­не­ні­стю ска­за­ти: ре­зуль­та­тив­ність та­ко­го при­ро­дно­го сти­му­лу для вро­жаю зда­тна вра­зи­ти на­віть ске­пти­ка. З на­ши­ми пре­па­ра­та­ми фер­мер має га­ран­то­ва­ний шанс го­спо­да­рю­ва­ти ефе­ктив­ні­ше.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.