За­ро­би­ти на хро­ні

За пра­виль­но ви­бу­до­ва­ної бі­знес-мо­де­лі етні­чний укра­їн­ський про­дукт має всі шан­си від­но­ви­ти свої рин­ко­ві по­зи­ції

AgroMarket - - АКЦЕНТИ - На­та­лія МАЄВСЬКА, мар­ке­то­лог, екс­перт Ukrainian Food Valley

Що­ро­ку в аграр­ній спіль­но­ті ви­ни­кає но­ва мо­дна «фі­шка» що­до ви­ро­щу­ва­н­ня яко­їсь ні­ше­вої куль­ту­ри — ну­ту, го­ро­ху, со­че­ви­ці, сорго, ча­сни­ку, рі­зно­ма­ні­тних пря­но­щів. Бу­ває, що на та­ких екс­пе­ри­мен­тах від­чай­ду­хи-сіль­го­спви­ро­бни­ки втра­ча­ють не ли­ше зна­чні ко­шти, а й за­га­лом бі­знес. Утім, ні­ша — це не зав­жди «но­ве»…

Цю фор­му­лу до­бре за­сво­ї­ли за­кар­пат­ські фер­ме­ри із се­ла Но­ве Да­вид­ко­во, які де­ся­ти­лі­т­тя­ми ви­ро­щу­ють сто­ло­вий хрін і ма­ють із ньо­го не­аби­який зиск. Хрін вхо­дить до скла­ду ба­га­тьох тра­ди­цій­них укра­їн­ських страв. Він ві­до­мий сво­ї­ми лі­ку­валь­ни­ми вла­сти­во­стя­ми — йо­го за­сто­со­ву­ють як зне­бо­лю­валь­ний, про­ти­за­паль­ний за­сіб і як про­фі­ла­кти­ку рі­зно­ма­ні­тних за­хво­рю­вань, він мі­стить каль­цій, за­лі­зо, фо­сфор і ба­га­то ін­ших ко­ри­сних мі­кро­еле­мен­тів. Не див­но, що вже на по­ча­тку ХХ ст. укра­їн­ці успі­шно екс­пор­ту­ва­ли хрін ве­ли­ки­ми пар­ті­я­ми до Бель­гії, Ні­меч­чи­ни та Фран­ції. І хо­ча цей про­дукт де­що про­грає на спо­жив­чо­му рин­ку ін­шим при­пра­вам і со­усам (ва­са­бі, ке­тчу­пу, ма­йо­не­зу, аме­ри­кан­ській і фран­цузь­кій гір­чи­ці), він має всі шан­си від­но­ви­ти по­зи­ції.

По­пит і про­по­зи­ція

До­слі­дже­н­ня рин­ків і рі­тей­лер­ських ме­реж Ки­є­ва по­ка­за­ло та­кі ре­зуль­та­ти:

• сві­жий ко­рінь хро­ну в роз­дріб можна при­дба­ти «у ба­бусь» на сти­хій­них рин­ках, а та­кож у них можна ку­пи­ти го­то­вий до вжи­ва­н­ня хрін із бу­ря­ком у ма­йо­не­зній ба­но­чці;

• ко­рінь хро­ну можна при­дба­ти й про­да­ти через ін­тер­нет;

• го­то­вий до вжи­ва­н­ня хрін сто­ло­вий пред­став­ле­но май­же у всіх ме­ре­же­вих су­пер­мар­ке­тах:

- «Хрін із вер­шка­ми» ві­тчи­зня­ний —

від 13,08 грн за 190 г,

- «Хрін із бу­ря­ком» ві­тчи­зня­ний — від

7, 84 грн за 250 г,

- «Хрін із вер­шка­ми» ім­порт­ний, ні­ме­цької ТМ за ці­ною 64,19 грн за 250 г.

В Укра­ї­ні є пе­ре­ро­бні під­при­єм­ства, що ма­ють вла­сні ТМ і пра­цю­ють на ві­тчи­зня­ній сві­жій та ім­порт­ній по­ро­шко­вій си­ро­ви­ні. Факт на­яв­но­сті по­ро­шко­вої си­ро­ви­ни бу­ло ви­яв­ле­но в го­то­вих ві­тчи­зня­них со­усах з умі­стом хро­ну, але ви­ро­бник чо­мусь на ети­ке­тці не вка­зує кра­ї­ни по­хо­дже­н­ня ма­те­рі­а­лу. Ціл­ком імо­вір­но, брак си­ро­ви­ни за­до­воль­ни­ли іно­зем­ні ви­ро­бни­ки. Втім, хто ска­зав, що скла­сти їм кон­ку­рен­цію не зда­тні укра­їн­ські агра­рії?

Під силу на­віть по­ча­тків­цю

Ви­ро­щу­ва­н­ня хро­ну як бі­знес можна ор­га­ні­зу­ва­ти на­віть на не­ве­ли­чкій при­са­ди­бній ді­лян­ці.

Ця ро­сли­на не прим­хли­ва у ви­ро­щу­ван­ні, їй під­хо­дять усі ти­пи ґрун­тів, крім ки­слих і со­ло­них; май­же всі клі­ма­ти­чні по­яси, крім осо­бли­во по­су­шли­вих ра­йо­нів; по­мір­не зво­ло­же­н­ня та со­ня­чне те­пло (не по­тре­бує до- да­тко­во­го по­ли­ву). Зби­ра­ти хрін (на сво­їх при­са­ди­бних ді­лян­ках укра­їн­ці це ро­блять пе­ре­ва­жно вру­чну, за до­по­мо­гою спе­ці­аль­ної со­ки­рян­ки) по­чи­на­ють гли­бо­кої осе­ні, пе­ред пер­ши­ми мо­ро­за­ми. Са­ме у цей пе­рі­од ко­рінь має най­кра­щі хар­чо­ві вла­сти­во­сті (а на­ве­сні ма­са ко­ре­ня зро­сте на 15–18%). Онов­лю­ють ма­те­рин­ський ко­рінь раз на 10 ро­ків.

У про­ми­сло­во­му ви­ро­бни­цтві, зокре­ма у Спо­лу­че­них Шта­тах Аме­ри­ки, для ви­ро­щу­ва­н­ня й збо­ру хро­ну за­сто­со­ву­ють спе­ці­аль­ну ши­ро­ко­за­хва­тну те­хні­ку ві­до­мих ма­рок. Ба­га­то­рі­чну осно­ву в зем­лі не за­ли­ша­ють, мо­ло­ді па­рос­тки, або ж насіння що­ве­сни на­но­во са­дять у ґрунт, а восени ком­бай­ном спер­шу зрі­за­ють лис­тки, а на­сту­пним ком­бай­ном ви­ко­пу­ють усе ко­рі­н­ня, що є в зем­лі.

На 1 м2 можна ви­ро­сти­ти до 2 кг ко­ре­нів і лис­тків (йо­го та­кож можна ре­а­лі­зу­ва­ти на най­ближ­чо­му під­при­єм­стві, що пе­ре­ро­бляє та кон­сер­вує ово­чі).

Зі 100 м2 за рік можна зі­бра­ти вро­жай 150–200 кг, з 1 га — від­по­від­но до 2000 кг (за­ле­жно від якості ґрун­ту, кіль­ко­сті со­ня­чно­го сві­тла й опа­дів).

Се­ре­дня рин­ко­ва ці­на ко­ли­ва­є­ться від 5 до 50 грн/кг — це за­ле­жить від ре­гіо­ну.

Зві­сно ж, на ці­ну впли­ва­ють і якості са­мо­го ко­ре­ня, йо­го то­вар­ний вид — рів­ність по­верх­ні, дов­жи­на й ді­а­метр. Утім, на­віть по­бі­жний роз­ра­ху­нок при­бу­тків і ви­трат на ви­ро­щу­ва­н­ня хро­ну сто­ло­во­го (на ді­лян­ці роз­мі­ром у 1 га за ка­лен­дар­ний рік) дає не­аби­які під­ста­ви для опти­мі­зму. Від­так у пе­ре­лі­ку прі­о­ри­те­тних ви­кли­ків — під­ви­ще­н­ня мар­жи­наль­но­сті продукції шля­хом по­до­ла­н­ня гео­гра­фі­чної роз­сі­я­но­сті ви­ро­бни­ків і фор­му­ва­н­ня ве­ли­ких то­вар­них пар­тій.

Щоб отри­му­ва­ти кра­щі ці­ни та за­ро­бля­ти біль­ше, дрі­бним ви­ро­бни­кам слід об’єд­ну­ва­тись, якщо не в ко­опе­ра­ти­ви, то хо­ча б у спіл­ки, аби спіль­но ре­а­лі­зо­ву­ва­ти про­ду­кцію й укла­да­ти пря­мі до­го­во­ри з ві­тчи­зня­ни­ми й іно­зем­ни­ми пе­ре­ро­бни­ка­ми, чи ор­га­ні­зо­ву­ва­ти пе­ре­роб­ку та ство­рю­ва­ти до­да­ну цін­ність в Укра­ї­ні.

Ко­рінь хро­ну має всі шан­си від­во­ю­ва­ти свою ре­пу­та­цію етні­чно­го на­ціо­наль­но­го про­ду­кту та ви­ті­сни­ти ім­порт­ний по­ро­шко­вий за­мін­ник.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.