Під ти­ском но­во­го вро­жаю

Огляд рин­ку зернових й олій­них: ди­на­мі­ка та про­гноз

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА - Лю­бов ПАНКРАТОВА, до­цент ка­фе­дри бір­жо­вої ді­яль­но­сті і тор­гів­лі НУБіП

Дру­гий мі­сяць по­спіль не справ­джу­ю­ться на­дії опе­ра­то­рів рин­ку на змен­ше­н­ня сві­то­вих за­па­сів зер­на. Це має своє чі­тке від­обра­же­н­ня в бір­жо­вих ко­ти­ру­ва­н­нях — спа­дний тренд. В Укра­ї­ні всу­пе­реч очі­ку­ва­н­ням уро­жай ран­ніх зернових куль­тур ви­явив­ся ви­щим, а по окре­мих куль­ту­рах (ячме­ню, жи­ту, рі­па­ку) на­віть до­сяг ре­кор­дних по­ка­зни­ків уро­жай­но­сті.

Пше­ни­ця

Очі­ку­ва­н­ня рин­ко­вих грав­ців на зни­же­н­ня оці­нок сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва й за­па­сів фа­хів­ця­ми МСГ США не ви­пра­вда­ли­ся й у сер­пні. Для США, де бу­ли не­спри­я­тли­ві по­го­дні умо­ви для ярої пше­ни­ці, про­гноз ви­ро­бни­цтва бу­ло змен­ше­но не­сут­тє­во — на 0,5 млн тонн, для Ка­на­ди — на 1,9 млн тонн. На­то­мість зна­чно збіль­ше­но оцін­ки ви­ро­бни­цтва пше­ни­ці у Чор­но­мор­сько­му ре­гіо­ні: +5,5 млн тонн (Ро­сія), +2,5 млн тонн (Укра­ї­на), +1 млн тонн (Ка­зах­стан). У ці­ло­му сві­то­ве ви­ро­бни­цтво та спо­жи­ва­н­ня збіль­ши­ло­ся, але зро­сли сві­то­ві за­па­си на 5,4 млн тонн. У ре­зуль­та­ті бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня аме­ри­кан­ської пше­ни­ці на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ) зни­зи­ли­ся до ці­но­во­го мі­ні­му­му за остан­ній рік — 154 дол./т.

Уро­жай української пше­ни­ці пе­ре­вер­шив про­гно­зи на­у­ков­ців, що до­слі­джу­ва­ли по­сі­ви. З огля­ду на тен­ден­ції сві­то­вих цін і тиск но­во­го вро­жаю ці­ни на вну­трі­шньо­му рин­ку зму­ше­ні бу­ли по­повз­ти вниз. Про­те змен­ше­н­ня цін ви­яви­ло­ся не та­ким і зна­чним — мі­нус 100 грн/т на зер­но про­до­воль­чих кон­ди­цій. На­при­кін­ці сер­пня пше­ни­ця 2-го кла­су тор­гу­ва­ла­ся за ці­на­ми 4750–5000 грн/т на умо­вах постачання EXW-еле­ва­тор. Фу­ра­жна пше­ни­ця втра­ти­ла у ці­ні біль­ше — мі­нус 200–250 грн/т і тор­гу­ва­ла­ся за ці­на­ми 4000–4250 грн/т на умо­вах постачання EXW-еле­ва­тор.

На екс­порт­но­му рин­ку ці­ни втра­ти­ли по 10–12 дол./т на умо­вах постачання FOB як на про­до­воль­чу, так і на фу­ра­жну пше­ни­цю. По­то­чно­го ро­ку один із тра­ди­цій­них за­ку­пни­ків пше­ни­ці (Єгипет) актив­но кон­тра­кту­вав пше­ни­цю укра­їн­сько­го та ро­сій­сько­го по­хо­дже­н­ня, що­прав­да, ці­на й да­лі зни­жу­ва­ла­ся про­тя­гом мі­ся­ця.

У ве­ре­сні ці­ни на пше­ни­цю не ма­ють по­ки що під­став для зро­ста­н­ня, адже це пе­рі­од актив­ної тор­гів­лі пше­ни­цею з Чор­но­мор­сько­го ре­гіо­ну. Не всі укра­їн­ські агра­рії ма­ють до­ста­тньо зер­но­схо­вищ або ба­жа­ють збе­рі­га­ти зер­но на ко­мер­цій­них еле­ва­то­рах, то­му збу­ва­ють пше­ни­цю та ячмінь, аби звіль­ни­ти при­мі­ще­н­ня для пі­зніх зернових куль­тур.

Ячмінь

Ни­ні­шньо­го се­зо­ну зі­бра­но 8,6 млн тонн у пер­ві­сно опри­бу­тко­ва­ній ва­зі із се­ре­дньою вро­жай­ні­стю 3,43 т/га. Це на 12% мен­ше, ніж то­рік, про­те й пло­щі, від­ве­де­ні під ячмінь цьо­го ро­ку, бу­ли мен­ши­ми. До то­го ж по­пе­ре­дні про­гно­зи вро­жаю ячме­ню бу­ли «скром­ні­ши­ми», то­му можна вва­жа­ти та­кий ре­зуль­тат зби­раль­ної кам­па­нії успі­шним, зав­дя­ки ви­со­кій уро­жай­но­сті куль­ту­ри.

Збіль­ше­но оцін­ки сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва ячме­ню у зві­ті МСГ США зав­дя­ки Укра­ї­ні (1,5 млн тонн) і Ро­сії (+1 млн тонн). Про­те рі­вень сві­то­вих за­па­сів, як і ра­ні­ше, є най­ниж­чим за остан­ні ро­ки — близь­ко 18 млн тонн.

На­при­кін­ці ли­пня через за­трим­ку зби­раль­ної кам­па­нії й ажі­о­таж нав­ко­ло об­ся­гів ячме­ню для екс­порт­них від­ван­та­жень спо­сте­рі­га­ла­ся зна­чна кон­ку­рен­ція на рин­ку, і ці­ни на зер­но­ву

сут­тє­во під­ви­щи­ли­ся — плюс 500 грн/т. Про­те вже в сер­пні ри­нок за­спо­ко­їв­ся, ма­со­вий уро­жай ячме­ню на­ді­йшов у зер­но­схо­ви­ща, й ці­на по­сту­по­во від­ко­ти­ла­ся на 200–250 грн/т до по­пе­ре­дніх по­зи­цій: ячмінь ре­а­лі­зу­ва­ли за ці­на­ми 4350–4500 грн/т на умо­вах постачання EXW-еле­ва­тор.

Ек­спорт­ні ці­ни змін не за­зна­ли — 175– 177 дол./т на умо­вах постачання FOB із по­став­кою в сер­пні-ве­ре­сні. За­зви­чай основ­ні об­ся­ги укра­їн­сько­го ячме­ню ре­а­лі­зу­ю­ться на ек­спорт у ли­пні-жов­тні, то­му ни­ні­шній пе­рі­од три­ва­ти­ме актив­на тор­гів­ля ячме­нем. То­рік бу­ло ре­а­лі­зо­ва­но ре­кор­дний об­сяг (5,5 млн тонн), про­те по­то­чно­го ро­ку цей ре­корд по­вто­ри­ти не вда­сться, про­гноз екс­пор­ту ячме­ню ста­но­вить близь­ко 4,5 млн тонн.

Ку­ку­ру­дза

Ри­нок ку­ку­ру­дзи — у ста­ні за­тиш­шя, а май­бу­тній уро­жай ни­ні­шньо­го се­зо­ну — у за­вер­шаль­ній ста­дії до­зрі­ва­н­ня. Бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ) де­мон­стру­ва­ли чі­ткий спа­дний тренд на­пе­ре­до­дні по­ча­тку зби­раль­ної кам­па­нії та з огля­ду на ці­но­ву си­ту­а­цію що­до пше­ни­ці та ячме­ню. На­при­кін­ці мі­ся­ця бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня до­ся­гли рів­ня 3,3 бу­ше­ля/т, або 130 дол./т, що при­бли­зно від­по­від­ає то­го­рі­чно­му рів­ню на­при­кін­ці сер­пня.

Услід за сві­то­ви­ми ці­на­ми зре­а­гу­ва­ли й ці­ни укра­їн­сько­го рин­ку: мі­нус 300– 350 грн/т за мі­сяць. На спо­то­во­му рин­ку Укра­ї­ни за­ли­шки ку­ку­ру­дзи то­рі­шньо­го вро­жаю роз­про­ду­ва­ли за 3950–4200 грн/т на умо­вах постачання EXW-еле­ва­тор. Під­став для по­лі­пше­н­ня ці­но­вої си­ту­а­ції по­ки що не­має.

Со­є­ві бо­би

У пер­шій по­ло­ви­ні сер­пня бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня со­є­вих бо­бів на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT) пе­ре­бу­ва­ли у спа­дно­му ці­но­во­му трен­ді. Різ­кий спад цін за­фі­ксо­ва­но пі­сля ви­хо­ду сер­пне­во­го зві­ту МСГ США, у яко­му сут­тє­во під­ви­ще­но оцін­ку ви­ро­бни­цтва сої в США, а від­так збіль­ше­но про­гноз сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва та сві­то­вих за­па­сів (+4,3 млн тонн). Ри­нок був оше­ле­ше­ний та­ки­ми ре­кор­дни­ми по­ка­зни­ка­ми. У дру­гій по­ло­ви­ні сер­пня ці­ни со­є­вих бо­бів де­що під­ви­щу­ва­ли­ся під впли­вом актив­них екс­порт­них про­даж олій­ної, зокре­ма в Ки­тай. Про­те, ли­сто­па­до­вий ф’ючерс на сою тор­гу­вав­ся ниж­че ме­жі 9,5 дол./бу­шель або 349 дол./т.

В Укра­ї­ні роз­по­ча­то зби­ра­н­ня сої но­во­го вро­жаю. Рі­вень цін на спо­то­во­му рин­ку в сер­пні за­знав зни­же­н­ня — 600– 800 грн/т. На­при­кін­ці мі­ся­ця соя тор­гу­ва­ла­ся за ці­на­ми 9900–10 400 грн/т на умо­вах постачання EXW-еле­ва­тор. Пер­спе­кти­ви май­бу­тньо­го вро­жаю української сої оці­ню­ю­ться на рів­ні ми­ну­ло­го ро­ку, мо­жли­во, де­що ниж­че через по­го­дні ко­ли­ва­н­ня, які мо­гли впли­ну­ти на стан по­сі­вів сої.

Рі­пак

Звіт Мін­сіль­го­спу США ви­явив­ся ней­траль­ним до рин­ку рі­па­ку, оскіль­ки основ­ні па­ра­ме­три сві­то­во­го ба­лан­су змі­ни­ли­ся не­сут­тє­во. То­му ли­сто­па­до­вий ф’ючерс на рі­пак на Па­ризь­кій бір­жі (MATIF) ко­ли­вав­ся у бо­ко­во­му трен­ді у ді­а­па­зо­ні 365–372 єв­ро/т під впли­вом рі­зно­ма­ні­тних чин­ни­ків, що урів­но­ва­жу­ва­ли ко­ти­ру­ва­н­ня.

Зби­ра­н­ня рі­па­ку в Укра­ї­ні за­вер­ше­но, при­чо­му, не­зва­жа­ю­чи на не­ста­біль­ні по­го­дні умо­ви, до­ся­гли ви­со­ких по­ка­зни­ків уро­жай­но­сті. Так, на­мо­ло­че­но 2,1 млн тонн за вро­жай­но­сті 27,7 ц/га, що на 8% ви­ще за по­ка­зни­ки вро­жай­но­сті ми­ну­ло­го ро­ку. Три­ває актив­на тор­гів­ля рі­па­ком но­во­го вро­жаю за ці­на­ми 12 000–12 400 грн/т на умо­вах постачання EXW-еле­ва­тор, що на 100 грн/т пе­ре­ви­щує рі­вень ми­ну­ло­го мі­ся­ця. Цьо­го ро­ку по­го­дні умо­ви спри­я­тли­ві для по­ча­тку по­сів­ної кам­па­нії, то­му тем­пи сів­би ози­мо­го рі­па­ку зна­чно пе­ре­ви­щу­ють то­го­рі­чні.

Со­ня­шник

Роз­по­ча­то зби­ра­н­ня най­більш мар­жи­наль­ної куль­ту­ри в Укра­ї­ні, на­дії усіх агра­рі­їв — со­ня­шни­ку. Про­те на пер­ших ета­пах зби­раль­ної кам­па­нії вро­жай­ність по­ки що до­сить низь­ка.

Сьо­го­дні­шні ці­ни на со­ня­шник ста­нов­лять 9600–10 100 грн/т на умо­вах постачання EXW-еле­ва­тор, що ниж­че за рі­вень цін ми­ну­ло­го мі­ся­ця на 600–800 грн/т, але ви­ще ніж кіль­ка днів то­му. Мі­рою про­су­ва­н­ня зби­раль­ної кам­па­нії якість насіння со­ня­шни­ку по­лі­пшу­ва­ти­ме­ться й ці­ни ма­ють де­що під­тяг­ти­ся. Хоч і низь­ки­ми, але усе ж ви­щи­ми за рі­вень ми­ну­ло­го мі­ся­ця (+30 дол./т) є ці­ни на со­ня­шни­ко­ву олію в пор­тах Чор­но­го мо­ря — 770–780 дол./т, що мо­же на­да­ти до­да­тко­ву під­трим­ку ці­нам на насіння со­ня­шни­ку. А та­кож, тра­ди­цій­но ви­со­ким є по­пит укра­їн­ських пе­ре­ро­бних під­при­ємств, які з не­тер­пі­н­ням очікують над­хо­дже­н­ня но­во­го вро­жаю й по­ча­тку «со­ня­шни­ко­во­го» мар­ке­тин­го­во­го ро­ку.

Ди­на­мі­ка цін на пше­ни­цю на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), гру­дне­вий кон­тракт, чер­вень — сер­пень 2017 ро­ку

Ди­на­мі­ка цін на рі­пак на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), ли­сто­па­до­вий кон­тракт, чер­вень – сер­пень 2017 ро­ку

Ди­на­мі­ка цін на ку­ку­ру­дзу на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), гру­дне­вий кон­тракт, чер­вень — сер­пень 2017 ро­ку

Ди­на­мі­ка цін на со­є­ві бо­би на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), ли­сто­па­до­вий кон­тракт, чер­вень — сер­пень 2017 ро­ку

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.