Осін­ні трен­ди про­до­воль­чих цін

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА - Лю­бов ПАНКРАТОВА, екс­перт про­до­воль­чих рин­ків, до­цент ка­фе­дри бір­жо­вої ді­яль­но­сті і тор­гів­лі НУБіП

Про­до­воль­чий ко­шик се­ре­дньо­ста­ти­сти­чно­го укра­їн­ця з на­бо­ром тра­ди­цій­них про­до­воль­чих то­ва­рів по­до­рож­чав на 30%, як по­рів­ня­ти із сер­пнем 2016-го. Драй­ве­ром та­кої тен­ден­ції ни­ні­шньо­го се­зо­ну ста­ли м’ясні та мо­ло­чні то­ва­ри. Зокре­ма, на сви­ни­ну й са­ло ці­ни зро­сли на 40% (на сто­ли­чних рин­ках са­ло про­да­ва­ли по 80–100 грн/кг), на яло­ви­чи­ну та м’ясо пти­ці — на 30%, на ков­ба­сні ви­ро­би — на 20%.

Та­ка ці­но­ва ди­на­мі­ка (мо­ва про са­ло та про м’ясо пти­ці) окрім су­ку­пно­сті еко­но­мі­чних чин­ни­ків по­ясню­є­ться пе­ред­усім зни­же­н­ням ку­пі­вель­ної спро­мо­жно­сті спо­жи­ва­чів, які на­ма­га­ю­ться за­мі­ща­ти «чер­во­не» м’ясо на де­шев­ші м’ясо­про­ду­кти. Але не тіль­ки це є при­чи­ною зни­же­н­ня спо­жи­ва­н­ня «чер­во­но­го» м`яса. Су­ча­сний темп жи­т­тя спо­ну­кає до спо­жи­ва­н­ня продуктів більш швид­ко­го при­го­ту­ва­н­ня, де­хто від­дає пе­ре­ва­гу пти­ці з огля­ду на ді­є­ти­чність бі­ло­го м’яса (пти­ці, кро­лів). Сві­то­ві тен­ден­ції та­кож свід­чать про по­пу­ляр­ність ку­ря­ти­ни.

Се­ред най­акту­аль­ні­ших про­блем ві­тчи­зня­но­го тва­рин­ни­цтва — епі­де­мія АЧС і втра­та імі­джу української сви­ни­ни на за­кор­дон­них рин­ках. Хоч ек­спорт сви­ни­ни (сві­жої, охо­ло­дже­ної та мо­ро­же­ної) у пер­шій по­ло­ви­ні ро­ку збіль­шив­ся май­же у 2,7 ра­за (3,6 тис. тонн), про­те це у 4 ра­зи мен­ше по­рів­ня­но з 2015-м. У 2017-му сви­ни­на екс­пор­ту­ва­ла­ся у Гру­зію – 65,4% (за ці­ною 2,06 дол./кг) та Гон­конг – 12,9% (за ці­ною 1,80 дол./кг) від за­галь­но­го об­ся­гу екс­пор­ту сви­ни­ни. За­ли­ша­є­ться по­вер­ну­ти до­ві­ру тра­ди­цій­них за­ку­пі­вель­ни­ків української сви­ни­ни – Вір­ме­нії та Мол­до­ви, а та­кож тих що вже її те­сту­ва­ли, але не­зна­чни­ми пар­ті­я­ми – Бі­ло­русь, Ру­му­нія та ін­ші.

Як на­слі­док, у І пів­річ­чі 2017-го по­го­лів’я сви­ней в Укра­ї­ні змен­ши­ло­ся аж на 9%. Влі­тку пе­ре­ро­бні під­при­єм­ства від­чу­ва­ли де­фі­цит си­ро­ви­ни за­бій­них ва­го­вих кон­ди­цій (через не­до­бір тва­ри­на­ми ва­ги в спе­ку).

Сут­тє­ва при­чи­на по­до­рож­ча­н­ня цін на м’ясо пти­ці — роз­ши­ре­н­ня екс­порт­них рин­ків. Об­ся­ги екс­пор­ту м’яса пти­ці зро­сли і у сі­чні-ли­пні на 39% про­ти ана­ло­гі­чно­го пе­рі­о­ду ми­ну­ло­го ро­ку, то­ді як ви­ро­бни­цтво збіль­ши­ло­ся ли­ше на 10%. Най­актив­ні­ше ку­пу­ють цьо­го­річ укра­їн­ську ку­ря­ти­ну Єгипет (22,1% за­галь­но­го об­ся­гу екс­пор­ту м’яса пти­ці та їстів­них суб­про­ду­ктів), Ні­дер­лан­ди (12,9%) й Азер­бай­джан (9,2%). На ча­сі роз­ши­ре­н­ня екс­порт­них по­ста­чань в Ір­лан­дію, по­нов­лю­є­ться ек­спорт до Іра­ку. Ку­пі­вель­на спро­мо­жність спо­жи­ва­ча на зов­ні­шніх рин­ках ви­ща. Від­по­від­но до цьо­го спо­сте­рі­га­є­ться пев­на ко­ре­ля­ція й на вну­трі­шньо­му рин­ку.

Ек­спорт укра­їн­сько­го мо­ло­ка й мо­ло­ко­про­ду­ктів цьо­го­річ збіль­шив­ся на 90%, зокре­ма ма­сла вер­шко­во­го ві­тчи­зня­ні ви­ро­бни­ки про­да­ли втри­чі біль­ше, ніж то­рік. Вну­трі­шній спо­жив­чий ри­нок отри­мав +40% у ці­ні на мо­ло­ко 2,5% жир­но­сті у плів­ці, +35% — у ці­ні на ма­сло вер­шко­ве. Роз­ши­ре­н­ня екс­порт­но­го по­пи­ту й осін­нє ско­ро­че­н­ня над­хо­дже­н­ня мо­ло­ка си­ро­го від сіль­сько­го­спо­дар­ських ви­ро­бни­ків через змен­ше­н­ня ла­кта­ції у ко­рів не дає під­став спо­ді­ва­ти­ся на ста­бі­лі­за­цію цін в осін­ньо-зи­мо­вий пе­рі­од.

Цукру ми­ну­ло­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку бу­ло в на­дли­шку (йо­го ви­ро­би­ли по­над 40% що­рі­чної по­тре­би), то­му за­ку­пни­ки очі­ку­ва­ли зни­же­н­ня цін. А втім, актив­ний по­шук екс­порт­них рин­ків дав свої ре­зуль­та­ти — світ ку­пив 750 тис. тонн укра­їн­сько­го со­лод­ко­го про­ду­кту (це уде­ся­те­ро біль­ше ніж 2015/16 МР). Від­по­від­но на вну­трі­шньо­му рин­ку ці­ни на цу­кор зро­сли на 16% про­ти сер­пня 2016-го. Цьо­го­річ цукро­во­го бу­ря­ка по­сі­я­ли на 9% біль­ше — ви­ро­бни­ки ма­ють на­дію за­крі­пи­ти­ся на екс­порт­них рин­ках. Вла­сне, й си­ту­а­ція на вну­трі­шньо­му рин­ку сут­тє­во за­ле­жа­ти­ме від екс­порт­них цін.

Про­гно­зи що­до цін на про­до­воль­ство восени нев­ті­шні: по­до­рож­ча­н­ня три­ва­ти­ме, про­те все ж по­мір­ни­ми тем­па­ми. Стри­му­валь­ним чин­ни­ком ви­сту­па­ти­ме рі­вень до­хо­дів на­се­ле­н­ня, який хоч і зро­сте на­при­кін­ці ро­ку вна­слі­док низ­ки со­ці­аль­них іні­ці­а­тив із бо­ку дер­жа­ви, але усе ж бу­де до­сить низь­ким.

Хі­ба що вар­тість бор­що­во­го на­бо­ру де­що по­сту­пи­ться — на ри­нок по­тра­пить основ­ний уро­жай кар­то­плі, ци­бу­лі, мор­кви й бу­ря­ку, зби­ра­н­ня яких цьо­го ро­ку від­бу­ва­є­ться з пев­ною за­трим­кою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.