Орен­дна пла­та за зем­лю

Пра­виль­ний облік й опо­да­тку­ва­н­ня сум орен­дної пла­ти до­по­мо­же уни­кну­ти фі­нан­со­вих сан­кцій з бо­ку ор­га­нів кон­тро­лю

AgroMarket - - ФІНАНСИ -

На пра­кти­ці сіль­го­спви­ро­бни­ки в рі­зний спо­сіб ви­пла­чу­ють орен­дну пла­ту за зе­мель­ні ді­лян­ки та паї: або гро­ши­ма, або про­ду­кці­єю (по­слу­га­ми), або ком­бі­но­ва­но (час­тко­во у гро­шо­вій, а час­тко­во — в на­ту­раль­ній фор­мах). Рі­зні спосо­би об­чи­сле­н­ня орен­дної пла­ти зу­мов­лю­ють осо­бли­во­сті облі­ку й опо­да­тку­ва­н­ня цих сум. Не­до­три­ма­н­ня норм бух­гал­тер­сько­го та по­да­тко­во­го за­ко­но­дав­ства при­зво­дить до за­сто­су­ва­н­ня фі­нан­со­вих сан­кцій із бо­ку ор­га­нів кон­тро­лю і ви­ни­кне­н­ня не­по­ро­зу­мінь з орен­до­дав­ця­ми через при­пу­ще­ні по­мил­ки в роз­ра­хун­ках.

Мо­жли­вість ви­бо­ру фор­ми ви­пла­ти орен­дної пла­ти пе­ред­ба­че­на Ти­по­вим до­го­во­ром орен­ди зе­мель­ної час­тки (паю). За по­го­дже­н­ням сто­рін ви­пла­та орен­дної пла­ти мо­же здій­сню­ва­ти­ся в на­ту­раль­ній фор­мі шля­хом визначення в до­го­во­рі орен­ди пев­ної кіль­ко­сті продукції (на­при­клад, 2 т пше­ни­ці фу­ра­жної, 20 л олії со­ня­шни­ко­вої, 50 кг цукру бі­ло­го кри­ста­лі­чно­го). Час­тко­во (але не ви­клю­чно) орен­дна пла­та мо­же про­во­ди­ти­ся шля­хом на­да­н­ня орен­до­дав­цям по­слуг або ви­ко­на­н­ня ро­біт (з обро­бі­тку ґрун­ту, сів­би, збо­ру вро­жаю то­що).

Ро­зра­хун­ки в на­ту­раль­ній фор­мі здій­сню­ю­ться в гро­шо­во­му екві­ва­лен­ті вар­то­сті продукції за рин­ко­ви­ми ці­на­ми, які скла­ли­ся на да­ту ви­пла­ти орен­дної пла­ти. Ду­же по­ши­ре­ною є пра­кти­ка ком­бі­но­ва­них роз­ра­хун­ків — ча­сти­на орен­дної пла­ти вно­си­ться ко­шта­ми, а ча­сти­на — сіль­сько­го­спо­дар­ською про­ду­кці­єю або шля­хом на­да­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ських по­слуг (ви­ко­на­н­ня ро­біт) у пе­ре­ра­хун­ку на гро­шо­вий екві­ва­лент за рин­ко­ви­ми ці­на­ми.

Під рин­ко­ви­ми ці­на­ми ро­зу­мі­ю­ться ці­ни, що скла­ли­ся на рин­ку то­ва­рів (по­слуг) і їх ана­ло­гів. Та­кі ці­ни фор­му­ю­ться уча­сни­ка­ми рин­ку (по­ку­пця­ми й про­дав­ця­ми), які обі­зна­ні в ці­но­вій кон’юн­кту­рі, є не­за­ле­жни­ми та укла­да­ють уго­ди на до­бро­віль­ній осно­ві.

Ба­зою для фор­му­ва­н­ня ці­ни на то­ва­ри, ро­бо­ти й по­слу­ги є їхня фа­кти­чна со­бі­вар­тість, об­чи­сле­на за да­ни­ми бух­гал­тер­сько­го облі­ку сіль­сько­го­спо­дар­ських то­ва­ро­ви­ро­бни­ків за ми­ну­лий ка­лен­дар­ний рік.

Ро­змір орен­дної пла­ти за зе­мель­ні угі­д­дя

Ро­змір орен­дної пла­ти об­чи­слю­є­ться на ба­зі нор­ма­тив­но-гро­шо­вої оцін­ки (НГО) зе­мель­них ді­ля­нок (якщо та­ку про­ве­де­но), або на під­ста­ві се­ре­дньо­ста­ти­сти­чних да­них по обла­сті (якщо НГО не бу­ло про­ве­де­но). Якщо в до­го­во­рі орен­ди пе­ред­ба­че­но вра­ху­ва­н­ня рів­ня ін­фля­ції, то су­ма орен­дної пла­ти за по­то­чний рік об­чи­слю­є­ться шля­хом до­бу­тку по­го­дже­но­го сто­ро­на­ми від­со­тка від НГО (5%, 8, 10% й ін.) на ко­е­фі­ці­єнт ін­де­кса­ції за ми­ну­лий рік. У 2017 ро­ці ін­декс спо­жив­чих цін за 2016 рік, що ви­ко­ри­сто­ву­є­ться для визначення ко­е­фі­ці­єн­та ін­де­кса­ції НГО зе­мель, за­сто­со­ву­є­ться зі зна­че­н­ням: для сіль­сько­го­спо­дар­ських угідь (ріл­лі, ба­га­то­рі­чних на­са­джень, сі­но­жа­тей, па­со­вищ і пе­ре­ло­гів) — 100%; а для зе­мель не­сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня — 106%.

Су­ма орен­дної пла­ти за рік не мо­же бу­ти мен­шою за ве­ли­чи­ну зе­мель­но­го по­да­тку, ви­зна­че­ну на пев­ній те­ри­то­рії для пев­ної ка­те- го­рії зе­мель­них ді­ля­нок. Тут слід на­га­да­ти, що з 2017 ро­ку став­ка по­да­тку за зе­мель­ні ді­лян­ки, НГО яких про­ве­де­но, вста­нов­лю­є­ться в роз­мі­рі не біль­ше як 3% їх НГО, для зе­мель за­галь­но­го ко­ри­сту­ва­н­ня — не біль­ше як 1% їх НГО, а для сіль­сько­го­спо­дар­ських угідь — не мен­ше як 0,3% та не біль­ше ніж 1% їх НГО. Став­ки зе­мель­но­го по­да­тку за зе­мель­ні ді­лян­ки, роз­та­шо­ва­ні за ме­жа­ми на­се­ле­них пун­ктів, НГО яких не про­ве­де­но, ін­ші: для сіль­сько­го­спо­дар­ських угідь — не мен­ше як 0,3% та не біль­ше як 5% НГО оди­ни­ці пло­щі ріл­лі по Ав­то­ном­ній Ре­спу­блі­ці Крим або по обла­сті.

Опо­да­тку­ва­н­ня орен­дної пла­ти за зем­лю

Го­спо­дар­ська опе­ра­ція з ви­пла­ти орен­дної пла­ти за зе­мель­ні ді­лян­ки (паї) є об’єктом опо­да­тку­ва­н­ня по­да­тком на до­да­ну вар­тість (для ви­плат у на­ту­раль­ній фор­мі), по­да­тком із до­хо­дів фі­зи­чних осіб і вій­сько­вим збо­ром. Орен­дна пла­та за зем­лі дер­жав­ної й ко­му­наль­ної вла­сно­сті вхо­дить до скла­ду ін­шо­го по­да­тку — пла­ти за зем­лю.

Якщо ви­пла­та орен­дної пла­ти про­во­ди­ться в на­ту­раль­ній фор­мі, то від­бу­ва­є­ться постачання то­ва­рів, ро­біт (по­слуг), яке опо­да­тко­ву­є­ться по­да­тком на до­да­ну вар­тість. Ба­зою для опо­да­тку­ва­н­ня ПДВ та­ко­го постачання є зви­чай­на (рин­ко­ва) ці­на, шо за­свід­чу­є­ться не­за­ле­жни­ми, обі­зна­ни­ми сто­ро­на­ми на до­бро­віль­ній осно­ві. Під­твер­дже­н­ням зви­чай­ної ці­ни на вла­сну про­ду­кцію, то­ва­ри (по­слу­ги) є за­свід­че­ний під­пи­сом ке­рів­ни­ка на­каз по під­при­єм­ству про вста­нов­ле­н­ня зви­чай­них цін, у яко­му за­зна­ча­є­ться но­мен­кла­ту­ра продукції, ро­біт (по­слуг), ці­ни та пе­рі­о­ди їх за­сто­су­ва­н­ня про­тя­гом ро­ку. За від­ван­та­же­н­ня продукції, отри­ма­н­ня ро­біт (по­слуг) орен­до­да­вець ста­вить свій під­пис на пер­вин­них до­ку­мен­тах (ви­да­тко­вих накладних, актах при­йма­н­ня-пе­ре­да­чі), за­свід­чу­ю­чи своє по­го­дже­н­ня із ці­ною постачання. Це і є ме­ха­нізм фор­му­ва­н­ня зви­чай­ної (рин­ко­вої) ці­ни. Во­на мо­же бу­ти ниж­чою за фа­кти­чну со­бі­вар­тість то­ва­рів, ро­біт (по­слуг) (але з рі­зни­ці та­кож до­ве­де­ться спла­ти­ти ПДВ). Зви­чай­на ці­на мо­же не від­по­від­а­ти бір­жо­вим ко­ти­ру­ва­н­ням (адже до бір­жо­вої ці­ни мо­жуть вхо­ди­ти сут­тє­ві ви­тра­ти на транс­пор­ту­ва­н­ня продукції на еле­ва­то­ри). Крім то­го, ця ці­на мо­же не до­рів­ню­ва­ти се­ре­дньо­ста­ти­сти­чним ці­нам по ре­гіо­ну (адже, згі­дно з бух­гал­тер­ським за­ко­но­дав­ством, зви­чай­на (рин­ко­ва) ці­на фор­му­є­ться ви­клю­чно на рин­ку, на яко­му під­при­єм­ство має на­мір здій­сню­ва­ти чи здій­снює тор­гів­лю вла­сною про­ду­кці­єю).

Орен­да пла­та за зем­лю, отри­ма­на фі­зи­чною осо­бою — орен­до­дав­цем, є ба­зою для на­ра­ху­ва­н­ня по­да­тку з до­хо­дів фі­зи­чних осіб за став­кою 18% і вій­сько­во­го збо­ру (1,5%). Во­дно­час під­при­єм­ство­орен­дар ви­сту­пає по­да­тко­вим аген­том фі­зи­чної осо­би — орен­до­дав­ця, яка отри­мує орен­дну пла­ту за мі­ну­сом ПДФО і ВЗ.

За на­ра­ху­ва­н­ня та ви­пла­ти орен­дної пла­ти за зе­мель­ні ді­лян­ки (паї) в на­ту­раль­ній фор­мі ба­за опо­да­тку­ва­н­ня до­рів­нює до­бу­тку зви­чай­ної ці­ни продукції, ро­біт (по­слуг) на «на­ту­раль­ний» ко­е­фі­ці­єнт 1,2195 (100% (100% — 18%)). За об­чи­сле­н­ня вій­сько­во­го збо­ру «на­ту­раль­ний» ко­е­фі­ці­єнт не за­сто­со­ву­є­ться, а йо­го ве­ли­чи­на ви­зна­ча­є­ться рів­нем зви­чай­ної ці­ни орен­дної пла­ти в на­ту­раль­ній фор­мі.

На орен­дну пла­ту за зем­лю не на­ра­хо­ву­є­ться єди­ний вне­сок на за­галь­но­обов’яз­ко­ве дер­жав­не со­ці­аль­не стра­ху­ва­н­ня, оскіль­ки цей пла­тіж вне­се­но до пе­ре­лі­ку ви­дів ви­плат, що здій­сню­ю­ться за ко­шти ро­бо­то­дав­ців, на які не на­ра­хо­ву­є­ться ЄСВ.

Бух­гал­тер­ський облік орен­дної пла­ти за зе­мель­ні ді­лян­ки (паї)

Для ці­лей бух­гал­тер­сько­го облі­ку орен­до­ва­ні зе­мель­ні ді­лян­ки (паї) є об’єкта­ми по­за­ба­лан­со­во­го облі­ку, які роз­кри­ва­ю­ться в При­мі­тках до фі­нан­со­вої зві­тно­сті в на­ту­рі, а за умо­ви про­ве­де­н­ня їх екс­пер­тної оцін­ки —й у гро­шо­во­му ви­мір­ни­ку.

Орен­дна пла­та за зем­лю вклю­ча­є­ться до скла­ду ви­трат опе­ра­цій­ної ді­яль­но­сті у зві­тно­му пе­рі­о­ді. Якщо орен­дну пла­ту можна іден­ти­фі­ку­ва­ти з ви­ро­бни­цтвом кон­кре­тно­го ви­ду сіль­сько­го­спо­дар­ської продукції, то су­ми по­не­се­них ви­трат пря­мо фор­му­ють со­бі­вар­тість ці­єї продукції про­пор­цій­но пло­щам по­сі­ву куль­тур. Якщо та­ка іден­ти­фі­ка­ція не мо­жли­ва, то орен­да пла­та за зем­лю вклю­ча­є­ться до скла­ду за­галь­но­ви­ро­бни­чих ви­трат, які роз­по­ді­ля­ю­ться про­пор­цій­но обра­ній ба­зі роз­по­ді­лу (пря­мі ви­тра­ти, опла­та пра­ці то­що). У та­ко­му разі су­ма орен­дної пла­ти фор­мує со­бі­вар­тість сіль­сько­го­спо­дар­ської продукції не­пря­мо.

На су­му орен­дної пла­ти де­бет ра­хун­ків ви­трат (23 «Ви­ро­бни­цтво» та 91 «За­галь­но­ви­ро­бни­чі ви­тра­ти») ко­ре­спон­дує з кре­ди­том су­бра­хун­ку 685 «Ро­зра­хун­ки з ін­ши­ми кре­ди­то­ра­ми», який ве­де­ться в роз­рі­зі вла­сни­ків зе­мель­них ді­ля­нок і па­їв.

За ви­пла­ти орен­дної пла­ти за зем­лю в на­ту­рі здій­сню­є­ться спи­са­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ської продукції з кре­ди­ту ра­хун­ку 27 «Про­ду­кція сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва» у де­бет су­бра­хун­ку 901 «Со­бі­вар­тість ре­а­лі­зо­ва­ної продукції». До то­го ж орен­дар по­ка­зує до­хід від ре­а­лі­за­ції продукції: де­бет су­бра­хун­ку 685 «Ро­зра­хун­ки з ін­ши­ми кре­ди­то­ра­ми» кре­дит су­бра­хун­ку 701 «До­хід від ре­а­лі­за­ції го­то­вої продукції».

Ко­ре­спон­ден­цію ра­хун­ків бух­гал­тер­сько­го облі­ку орен­дної пла­ти за зем­лю роз­гля­не­мо на при­кла­дах: пер­ший — за ви­пла­ти орен­дної пла­ти в на­ту­раль­ній фор­мі, а дру­гий — за ви­пла­ти в гро­шо­вій.

У разі ви­пла­ти орен­дної пла­ти у гро­шо­вій фор­мі спла­та ПДФО і ВЗ здій­сню­є­ться в день про­ве­де­н­ня роз­ра­хун­ків. За ви­да­чі орен­дної пла­ти в на­ту­раль­ній фор­мі спла­та ПДФО та ВЗ про­во­ди­ться або в день на­ра­ху­ва­н­ня, або про­тя­гом на­сту­пно­го ро­бо­чо­го дня.

Ще одне ва­жли­ве пи­та­н­ня — по­ря­док ви­пла­ти орен­дної пла­ти за зем­лю в разі смер­ті орен­до­дав­ця.

Оскіль­ки орен­дна пла­та із за­зна­че­н­ням її роз­мі­ру, ін­де­кса­ції, спосо­бу й умов роз­ра­хун­ків, стро­ків, по­ряд­ку її вне­се­н­ня та пе­ре­гля­ду й від­по­від­аль­но­сті за її не­спла­ту є істо­тною умо­вою до­го­во­ру орен­ди зем­лі, то в разі смер­ті фі­зи­чної осо­би — орен­до­дав­ця, орен­дар не звіль­ня­є­ться від обов’яз­ку спла­ти орен­дної пла­ти сто­ро­ні про­лон­го­ва­но­го до­го­во­ру орен­ди до мо­мен­ту но­вої дер­жав­ної ре­є­стра­ції. Про­те пі­сля смер­ті фі­зи­чної осо­би — орен­до­дав­ця орен­дар не мо­же ви­ко­на­ти свої зо­бов’яза­н­ня, оскіль­ки в ньо­го від- су­тні ві­до­мо­сті про те, хто є новим отри­му­ва­чем орен­дної пла­ти — пі­сля спли­ву ше­сти місяців із дня від­кри­т­тя спад­щи­ни сто­ро­ною но­во­го до­го­во­ру орен­ди мо­же ста­ти спад­ко­є­мець (спад­ко­єм­ці) або осо­ба, яка ке­рує спад­щи­ною (те­ри­то­рі­аль­на гро­ма­да). Са­ме то­му в пе­рі­од між смер­тю фі­зи­чної осо­би — орен­до­дав­ця зе­мель­ної ді­лян­ки та мо­мен­том но­вої дер­жав­ної ре­є­стра­ції пра­ва орен­ди на неї ви­пла­та орен­дної пла­ти не здій­сню­є­ться. То­ді по­стає за­пи­та­н­ня, ко­ли ж на­ра­хо­ву­ва­ти орен­дну пла­ту но­во­му орен­до­дав­цю.

Згі­дно із за­ко­но­дав­ством про орен­ду зем­лі з мо­мен­ту но­вої дер­жав­ної ре­є­стра­ції пра­ва орен­ди орен­дар зо­бов’яза­ний на­ра­хо­ву­ва­ти орен­дну пла­ту за по­пе­ре­дні пе­рі­о­ди в ме­жах стро­ку за­галь­ної по­зов­ної дав­но­сті — три ро­ки.

Від­по­від­но до по­да­тко­во­го за­ко­но­дав­ства в разі смер­ті пла­тни­ка по­да­тку по­да­ток (ПДФО і ВЗ) за остан­ній по­да­тко­вий пе­рі­од справ­ля­є­ться з на­ра­хо­ва­них на йо­го ко­ристь до­хо­дів. То­му остан­нім по­да­тко­вим пе­рі­о­дом вва­жа­є­ться пе­рі­од, який за­кін­чу­є­ться днем, на який від­по­від­но при­па­дає смерть та­ко­го пла­тни­ка по­да­тку. В разі від­су­тно­сті на­ра­хо­ва­них до­хо­дів по­да­ток спла­ті не підлягає.

Во­ло­ди­мир МЕТЕЛИЦЯ, ди­ре­ктор ТДВ «Ін­сти­тут облі­ку і фі­нан­сів», тью­тор про­гра­ми САРА «Сер­ти­фі­ко­ва­ний про­фе­сій­ний бух­гал­тер агро­бі­зне­су»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.