ОСІН­НЄ ПОЗАКОРЕНЕВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ ОЗИ­МИХ КУЛЬ­ТУР

AgroMarket - - ФІНАНСИ -

Компанія «Ква­драт» є одним із про­від­них ви­ро­бни­ків хе­ла­тних до­брив в Укра­ї­ні. Компанія роз­ро­би­ла й про­по­нує на ві­тчи­зня­но­му рин­ку та­кі пре­па­ра­ти для осін­ньо­го підживлення ози­мих

С.ПОЛЯНЧИКОВ, ди­ре­ктор із роз­ви­тку О. КАПІТАНСЬКА, на­у­ко­вий кон­суль­тант із жив­ле­н­ня ро­слин В. ПОБЕРЕЖНИК, агро­ном-кон­суль­тант А. КОВБЕЛЬ, агро­ном-кон­суль­тант

ТОВ«НВК«КВА­ДРАТ»

Сві­то­вий по­пит Оче­ви­дно, що ози­мі куль­ту­ри (пше­ни­ця, ячмінь, рі­пак) сут­тє­во від­рі­зня­ю­ться від ярих. У сво­є­му роз­ви­тку ози­мі про­хо­дять до­сить три­ва­лий пе­рі­од ана­біо­зу (при­пи­не­н­ня ве­ге­та­ції), який при­па­дає на зи­му. Вра­хо­ву­ю­чи клі­ма­ти­чні умо­ви Укра­ї­ни, у цей пе­рі­од мо­жли­вий та­кий збіг по­го­дних умов, за яких ро­сли­ни ма­ють сут­тє­вий ри­зик за­ги­бе­лі, пе­ре­бу­ва­ю­чи в при­гні­че­ни­ми, що при­зво­дить до зна­чних утрат уро­жаю. На­сам­пе­ред та­ки­ми не­без­пе­чни­ми чин­ни­ка­ми є три­ва­ла від­ли­га з на­сту­пним різ­ким похо­ло­да­н­ням і сут­тє­ви­ми мо­ро­за­ми та від­су­тні­стю сні­го­во­го по­кро­ву.

Осо­бли­во ве­ли­ким є ри­зик за­ги­бе­лі зна­чної ча­сти­ни по­сі­вів, якщо ро­сли­ни вхо­дять у зи­му осла­бле­ни­ми, зі сла­бо­ро­з­ви­не­ною ко­ре­не­вою си­сте­мою. То­му до­ціль­но осо­бли­ву ува­гу при­ді­ли­ти осін­нім за­хо­дам, що спря­мо­ва­ні на під­го­тов­ку ро­слин до зи­мів­лі: про­фі­ла­кти­ка й бо­роть­ба з хво­ро­ба­ми, під­ви­ще­н­ня зи­мо­стій­ко­сті, сти­му­ля­ція роз­ви­тку ко­ре­не­вої си­сте­ми, за­без­пе­че­н­ня ро­слин ком­пле­ксом по­жив­них еле­мен­тів. Для цьо­го насіння обро­бля­ють від­по­від­ни­ми пре­па­ра­та­ми й об­при­ску­ють ве­ге­ту­ю­чі ро­сли­ни ЗЗР, біо­пре­па­ра­та­ми та мі­кро­до­бри­ва­ми. Ми вже при­ді­ля­ли ува­гу пе­ре­д­по­сів­ній оброб­ці насіння у сво­їх пу­блі­ка­ці­ях, то­му зу­пи­ни­мо­ся на осін­ньо­му по­за­ко­ре­не­во­му піджив­лен­ні ози­мих куль­тур: рі­па­ку й пше­ни­ці. Та­кі підживлення до­ціль­но ви­ко­ну­ва­ти ком­пле­ксни­ми мі­кро­до­бри­ва­ми, що мі­стять зба­лан­со­ва­ні ком­по­зи­ції по­жив­них ре­чо­вин (ма­кро- та мі­кро­еле­мен­тів) і біо­ло­гі­чно актив­них ре­чо­вин (амі­но­ки­слот, гу­ма­тів й ін.). Основ­на ме­та та­ких обро­бок — спри­я­ти роз­ви­тку по­ту­жної ко­ре­не­вої си­сте­ми, кра­що­му на­ко­пи­чен­ню пла­сти­чних ре­чо­вин (цукрів, амі­но­ки­слот, ві­та­мі­нів), під­ви­щу­ва­ти зи­мо­стій­кість ро­слин.

Ура­хо­ву­ю­чи, що в осін­ній і ран­ньо­ве­сня­ний пе­рі­о­ди тем­пе­ра­ту­ра ґрун­ту на гли­би­ні за­ля­га­н­ня ко­ре­не­вої си­сте­ми зна­чно ниж­ча від опти­маль­ної, що зни­жує за­сво­є­н­ня на­яв­них по­жив­них еле­мен­тів із ґрун­то­во­го роз­чи­ну, осін­нє позакореневе підживлення мі­кро­до­бри­ва­ми, що за­без­пе­чує ро­сли­ну до­сту­пни­ми еле­мен­та­ми жив­ле­н­ня, на­бу­ває ду­же ва­жли­во­го, а ін­ко­ли й основ­но­го зна­че­н­ня. Зокре­ма, мі­кро­еле­мен­ти в осін­ній пе­рі­од ду­же ва­жли­ві для стар­то­во­го роз­ви­тку ро­слин — во­ни акти­ву­ють фер­мен­тну си­сте­му, бе­руть участь у ву­гле­во­дно­му, азо­тно­му обмі­нах, під­ви­щу­ють кіль­кість зв’яза­ної (не­за­мер­злої) во­ди в ро­сли­ні, що зу­мов­лює її біль­шу мо­ро­зо­стій­кість.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.