Правила для сіна і соломи

За новим за­ко­ном про дер­жав­ний кон­троль, на імпортерів харчових продуктів і кормів очікують кар­ди­наль­ні змі­ни

AgroMarket - - ПЕРСПЕКТИВА - Єв­ге­ній ГОРОВЕЦЬ, екс­перт Про­е­кту «Вдо­ско­на­ле­н­ня си­сте­ми кон­тро­лю без­пе­чно­сті харчових продуктів в Укра­ї­ні»

Основ­на ча­сти­на За­ко­ну Укра­ї­ни «Про дер­жав­ний кон­троль за до­три­ма­н­ням за­ко­но­дав­ства про хар­чо­ві про­ду­кти, кор­ми, по­бі­чні про­ду­кти тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня, здо­ров’я та бла­го­по­луч­чя тва­рин» на­бе­ре чин­но­сті 4 кві­тня 2018 ро­ку. Роз­гля­не­мо онов­ле­ні про­це­ду­ри дер­жав­но­го кон­тро­лю харчових продуктів і кормів, що вво­зять на те­ри­то­рію Укра­ї­ни. Як ра­ху­ва­ти ван­та­жі?

Одні­єю з про­блем, на яку ча­сто на­рі­ка­ють пред­став­ни­ки бі­зне­су, є до­сить роз­плив­ча­сте визначення ван­та­жу. На­при­клад, ста­ном на сьо­го­дні за­ко­но­дав­ство не дає чі­ткої від­по­віді на пи­та­н­ня «як бу­ти?», якщо в транс­порт­но­му за­со­бі одно­ча­сно пе­ре­во­зять мі­не­раль­ну во­ду га­зо­ва­ну й не­га­зо­ва­ну — во­ни є дво­ма рі­зни­ми ван­та­жа­ми чи одним? Та са­ма про­бле­ма по­стає з пе­ре­ве­зе­н­ням мо­ло­чних йо­гур­тів із рі­зни­ми ви­да­ми на­пов­ню­ва­чів (на­при­клад, ви­шне­вий йо­гурт і абри­ко­со­вий) або сме­та­ни з рі­зним рів­нем жир­но­сті (ска­жі­мо, 10 і 20%). На пра­кти­ці від­по­від­на ква­лі­фі­ка­ція гру­пи то­ва­рів як одно­го або двох (чи біль­ше) ван­та­жів без­по­се­ре­дньо впли­ває на вар­тість дер­жав­но­го кон­тро­лю без­пе­чно­сті ван­та­жів на кор­до­ні, який опла­чує ім­пор­тер.

Но­вий За­кон про кон­троль ви­зна­чає ван­таж як пев­ну кіль­кість харчових продуктів або кормів одно­го ви­ду. Хар­чо­ві про­ду­кти або кор­ми на­ле­жать до одно­го ви­ду, якщо їх охо­плює одна й та са­ма то­вар­на по­зи­ція, згі­дно з УКТ ЗЕД (ін­ши­ми сло­ва­ми, якщо во­ни ма­ють одна­ко­ві пер­ші чо­ти­ри ци­фри ко­ду за УКТ ЗЕД).

От­же, з на­бра­н­ням чин­но­сті За­ко­ном про кон­троль у на­ве­де­них ви­ще при­кла­дах можна бу­де ді­йти одно­зна­чно­го ви­снов­ку, що вка­за­ні то­ва­ри на­ле­жать до одно­го ван­та­жу. Чі­ткість у цьо­му пи­тан­ні до­зво­лить усу­ну­ти від­по­від­ні ко­ру­пцій­ні чин­ни­ки у від­но­си­нах між дер­жін­спе­кто­ром й ім­пор­те­ром.

Хто і де пе­ре­ві­ря­ти­ме ім­порт?

Су­ча­сна си­сте­ма кон­тро­лю пе­ред­ба­чає, що за за­галь­ним пра­ви­лом від­по­від­ний ван­таж на кор­до­ні зу­стрі­чає ли­ше пра­ців­ник дер­жав­ної ми­тної слу­жби. Ре­аль­ний кон­троль без­пе­чно­сті харчових продуктів і кормів зде­біль­шо­го здій­сню­є­ться на вну­трі­шніх ми­тни­цях при­зна­че­н­ня. Та­кий ал­го­ритм за­ко­но­мір­но має пев­ні не­до­лі­ки. Ска­жі­мо, якщо то­вар за­ра­же­ний збу­дни­ка­ми не­без­пе­чних для лю­ди­ни або тва­ри­ни хво­роб, то під час йо­го ру­ху те­ри­то­рі­єю Укра­ї­ни від пун­кту на кор­до­ні до вну­трі­шніх ми­тниць зро­стає ри­зик по­ши­ре­н­ня від­по­від­них за­гроз. Крім то­го, якщо ван­таж ви­зна­но не­без­пе­чним, то з’яв­ля­є­ться клу­бок про­блем, зу­мов­ле­них не­об­хі­дні­стю йо­го по­вер­не­н­ня до кра­ї­ни по­хо­дже­н­ня або опла­тою ви­трат на йо­го ути­лі­за­цію.

У єв­ро­пей­ській си­сте­мі кон­тро­лю за­зна­че­ні тру­дно­щі ви­рі­шу­ють шля­хом пе­ре­ві­рок без­по­се­ре­дньо на дер­жав­но­му кор­до­ні. Ва­жли­вим тут є те, що від­по­від­ні пе­ре­вір­ки про­во­дять не в ко­жно­му пун­кті про­пу­ску на кор­до­ні, а ли­ше в так зва­них при­зна­че­них при­кор­дон­них ін­спе­кцій­них по­стах і при­зна­че­них пун­ктах про­пу­ску. Йде­ться про спе­ці­аль­но ви­зна­че­ні мі­сця, що на­ле­жним чи­ном обла­што­ва­ні, за­без­пе­че­ні не­об­хі­дни­ми при­мі­ще­н­ня­ми, обла­дна­н­ням й уста­тку­ва­н­ням і на яких пра­цю­ють спе­ці­аль­но на­вче­ні дер­жін­спе­кто­ри.

Вра­хо­ву­ю­чи пра­кти­чно ну­льо­вий рі­вень з обла­шту­ва­н­ням пун­ктів про­пу­ску на укра­їн­сько­му кор­до­ні за єв­ро­пей­ськи­ми стан­дар­та­ми, За­кон про кон­троль пе­ред­ба­чає 5-рі­чний пе­ре­хі­дний пе­рі­од, про­тя­гом яко­го від­по­від­ні при­кор­дон­ні по­сти ма­ють бу­ти на­ле­жним чи­ном осна­ще­ні. Про­тя­гом цьо­го пе­рі­о­ду від­по­від­ні пе­ре­вір­ки мо­жуть здій­сню­ва­ти­ся, як і ра­ні­ше, у зо­нах ми­тно­го кон­тро­лю на те­ри­то­рії Укра­ї­ни.

Для чо­го зро­блять ви­ня­ток?

На­віть пі­сля обла­шту­ва­н­ня при­кор­дон­них по­стів, згі­дно з уста­нов­ле­ни­ми ви­мо­га­ми, не всі ви­ди харчових продуктів і кормів під­ля­га­ти­муть кон­тро­лю на дер­жав­но­му кор­до­ні. Ли­ше ви­зна­че­ний від­по­від­ним на­ка­зом Мі­нАПіП пе­ре­лік харчових продуктів і кормів (пе­ре­ва­жно тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня, а та­кож сі­но та со­ло­ма) бу­де об­тя­же­ний та­ким «при­ві­ле­єм». Про­ду­кція, що не до­да­на до від­по­від­но­го пе­ре­лі­ку, під­ля­га­ти­ме кон­тро­лю без­пе­чно­сті на кор­до­ні ли­ше у ви­ня­тко­вих ви­пад­ках.

Які по­трі­бні до­ку­мен­ти на су­про­від?

До­не­дав­на укра­їн­ські ім­пор­те­ри ма­ли про­бле­му з ви­ко­на­н­ням ст. 53 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про основ­ні прин­ци­пи та ви­мо­ги до без­пе­чно­сті та якості харчових продуктів», яка ви­ма­га­ла су­про­во­дже­н­ня між­на­ро­дним сер­ти­фі­ка­том ван­та­жу з будь-яким хар­чо­вим про­ду­ктом. Це не від­по­від­а­ло уста­ле­ній мі­жна­ро­дній пра­кти­ці, за якою та­кий до­ку­мент ви­да­ва­ли за за­галь­ним пра­ви­лом ли­ше на ван­та­жі з хар­чо­ви­ми про­ду­кта­ми тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня. Змі­ни до ст. 53 на­бу­ли чин­но­сті з мо­мен­ту опу­блі­ку­ва­н­ня За­ко­ну про кон­троль. За­галь­на ж «па­пе­ро­во-ван­та­жна» кон­це­пція за За­ко­ном про кон­троль по­ля­гає у то­му, що ли­ше ван­та­жі, які вхо­дять до зга­да­но­го ви­ще пе­ре­лі­ку продуктів, що під­ля­га­ють кон­тро­лю на кор­до­ні, ма­ють су­про­во­джу­ва­ти­ся між­на­ро­дним сер­ти­фі­ка­том.

Крім то­го, За­кон про кон­троль за­про­ва­джує два но­вих для Укра­ї­ни до­ку­мен­ти:

• за­галь­ний ве­те­ри­нар­ний до­ку­мент на ввезення (ним бу­дуть су­про­во­джу­ва­ти­ся ті са­мі ван­та­жі, що по­тре­бу­ють на­яв­но­сті між­на­ро­дно­го сер­ти­фі­ка­та);

• за­галь­ний до­ку­мент на ввезення (бу­де обов’яз­ко­вим для за­твер­дже­но­го Мі­на­гро­по­лі­ти­ки пе­ре­лі­ку харчових продуктів не­тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня та кормів не­тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня, які під­ля­га­ють по­си­ле­но­му дер­жав­но­му кон­тро­лю).

За сво­ї­ми змі­стом і фор­мою (її, до ре­чі, має за­твер­ди­ти Ка­бмін) ці до­ку­мен­ти є ду­же схо­жи­ми з ван­та­жною ми­тною де­кла­ра­ці­єю. Ло­гі­ка їх за­пов­не­н­ня опе­ра­то­ром рин­ку по­ля­гає в то­му, щоб на­да­ти прав­ди­ву й то­чну ін­фор­ма­цію про ван­таж і йо­го ха­ра­кте­ри­сти­ки ін­спе­кто­ру Держ­прод­спо­жив­слу­жби.

Ко­ли звер­та­тись до ін­спе­кто­ра?

Одні­єю з но­ва­цій За­ко­ну про кон­троль є обов’язок опе­ра­то­ра рин­ку що­най­мен­ше за один ро­бо­чий день на­ді­сла­ти на адре­су Держ­прод­спо­жив­слу­жби пи­сьмо­ве або еле­ктрон­не по­ві­дом­ле­н­ня про над­хо­дже­н­ня ван­та­жу. Ідея в то­му, щоб ін­спе­ктор під­го­ту­вав­ся до від­по­від­ної пе­ре­вір­ки й за­без­пе­чив її про­ве­де­н­ня з мі­ні­маль­ни­ми не­зру­чно­стя­ми для ім­пор­те­ра.

Зно­ву ж та­ки це сто­су­є­ться не всіх харчових продуктів і кормів, а ли­ше тих, що ма­ють су­про­во­джу­ва­ти­ся за­галь­ним до­ку­мен­том на ввезення або за­галь­ним ве­те­ри­нар­ним до­ку­мен­том на ввезення.

Скіль­ки бу­де пе­ре­ві­рок?

За єв­ро­пей­ським зраз­ком дер­жав­ний кон­троль ім­пор­то­ва­них в Укра­ї­ну харчових продуктів і кормів пе­ред­ба­ча­ти­ме мо­жли­вість здій­сне­н­ня трьох пе­ре­ві­рок:

1) до­ку­мен­таль­на пе­ре­вір­ка (ана­ліз до­ку­мен­тів, що су­про­во­джу­ють ван­таж);

2) пе­ре­вір­ка від­по­від­но­сті (зі­став­ле­н­ня ін­фор­ма­ції, вка­за­ної в до­ку­мен­тах, що су­про­во­джу­ють ван­таж, й ін­фор­ма­ції, на­не­се­ної на від­по­від­но­му кон­тей­не­рі, а та­кож пе­ре­вір­ка ці­лі­сно­сті пломб);

3) фі­зи­чна пе­ре­вір­ка (най­ре­тель­ні­ша — пе­ред­ба­чає з’ясу­ва­н­ня від­по­від­но­сті ста­ну продуктів за­де­кла­ро­ва­ним ха­ра­кте­ри­сти­кам і ви­мо­гам за­ко­но­дав­ства, зокре­ма за до­по­мо­гою ла­бо­ра­тор­них до­слі­джень).

Чи всі ван­та­жі пе­ре­ві­ря­ти­муть три­чі?

Ні, все за­ле­жить від ви­ду ван­та­жу. За­кон про кон­троль уста­нов­лює, що хар­чо­ві про­ду­кти й кор­ми, які по­тре­бу­ють су­про­во­дже­н­ня між­на­ро­дним сер­ти­фі­ка­том (на­га­да­є­мо, що це пе­ре­ва­жно про­ду­кти тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня, а та­кож сі­но й со­ло­ма), обов’яз­ко­во про­хо­дять до­ку­мен­таль­ну пе­ре­вір­ку та пе­ре­вір­ку від­по­від­но­сті. Що­до фі­зи­чної пе­ре­вір­ки (яка за­би­рає в опе­ра­то­ра рин­ку най­біль­ше ча­су та ко­штів), то во­на про­во­ди­ти­ме­ться згі­дно із за­твер­дже­ною Держ­прод­спо­жив­слу­жбою пе­рі­о­ди­чні­стю або в разі по­яви в ін­спе­кто­ра об­ґрун­то­ва­ної пі­до­зри що­до не­від­по­від­но­сті ван­та­жу ви­мо­гам за­ко­но­дав­ства.

Ко­ли по­трі­бні ла­бо­ра­тор­ні до­слі­дже­н­ня?

За­кон про кон­троль уста­нов­лює ви­чер­пний пе­ре­лік під­став для від­бо­ру зраз­ків і їх ла­бо­ра­тор­но­го до­слі­дже­н­ня в рам­ках фі­зи­чної пе­ре­вір­ки. Він вклю­чає п’ять ви­пад­ків:

1) остан­ній по­пе­ре­дній ван­таж, що ви­ро­бле­ний на то­му са­мо­му під­при­єм­стві, ви­явив­ся не­без­пе­чним;

2) отри­ма­но офі­цій­ну ін­фор­ма­цію (зокре­ма через RASFF) про спа­лах хво­ро­би чи по­яву в кра­ї­ні-екс­пор­те­рі ін­шої за­гро­зи для без­пе­чно­сті ім­пор­то­ва­но­го в Укра­ї­ну ван­та­жу;

3) ла­бо­ра­тор­не до­слі­дже­н­ня пе­ред­ба­че­но що­рі­чним пла­ном дер­жмо­ні­то­рин­гу, що­рі­чним пла­ном держ­кон­тро­лю або рі­ше­н­ням Держ­прод­спо­жив­слу­жби про за­твер­дже­н­ня пе­рі­о­ди­чно­сті ла­бо­ра­тор­них до­слі­джень ім­пор­то­ва­них ван­та­жів;

4) за ре­зуль­та­та­ми по­пе­ре­дніх за­хо­дів у ме­жах фі­зи­чної пе­ре­вір­ки ван­та­жу з’яви­ла­ся об­ґрун­то­ва­на пі­до­зра що­до йо­го не­від­по­від­но­сті ви­мо­гам за­ко­но­дав­ства;

5) за­твер­дже­ні Мі­на­гро­по­лі­ти­ки спе­ці­аль­ні умо­ви ім­пор­ту окре­мих ви­дів харчових продуктів або кормів пе­ред­ба­ча­ють їх ла­бо­ра­тор­ні до­слі­дже­н­ня.

***

Не­хай там як, в окре­мих аспе­ктах про­це­ду­ри дер­жав­но­го кон­тро­лю на імпортерів харчових продуктів і кормів очікують кар­ди­наль­ні змі­ни. На­вряд чи во­ни для всіх прой­дуть аб­со­лю­тно без­бо­лі­сно, однак є під­ста­ви для об­ґрун­то­ва­ної пі­до­зри, що вре­шті ви­гра­ють не ли­ше дер­жа­ва й спо­жи­ва­чі, а й са­мі ім­пор­те­ри.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.