У КОН­ТЕКС­ТІ МО­ЖЛИ­ВО­СТЕЙ

ЩО­РО­КУ ФІНАНСОВА КУЛЬ­ТУ­РА ПІД­ПРИ­ЄМСТВ ЗРО­СТАЄ, І ЦЕ ДОПОМАГАЄ БАНКАМ ВЕ­СТИ ЯКІСНІШИЙ ДІАЛОГ З КЛІ­ЄН­ТА­МИ, ПРОПОНУЮЧИ ЇМ ПРО­ДУ­КТИ, ЩО ВІД­КРИ­ВА­ЮТЬ НОВІ ВИ­РО­БНИ­ЧІ ГОРИЗОНТИ

AgroMarket - - ПЕРСПЕКТИВА -

Кре­ді Агрі­коль Банк ба­га­то ро­ків по­спіль утри­мує в Укра­ї­ні лі­дер­ські по­зи­ції з на­да­н­ня бан­ків­ських по­слуг сіль­го­спви­ро­бни­кам. Про те, як ви­бу­до­ву­ю­ться пар­тнер­ські від­но­си­ни з агро­се­кто­ром, про кри­те­рії спів­пра­ці й ді­є­ві фі­нан­со­ві ін­стру­мен­ти роз­по­від­ає ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту під­трим­ки аграр­но­го бі­зне­су На­та­лія ПОРВІНА. ЗВА­ЖА­Ю­ЧИ НА ПРО­ДУ­КТИВ­НІСТЬ І ПРОФЕСІОНАЛІЗМ

– Го­лов­ни­ми кри­те­рі­я­ми для бан­ку є без­до­ган­на ре­пу­та­ція по­тен­цій­но­го клі­єн­та, про­зора й стру­кту­ро­ва­на мо­дель бі­зне­су, професіоналізм ме­не­джмен­ту, ефе­ктив­ність ді­яль­но­сті, пла­ті­жна ди­сци­плі­на та фінансова куль­ту­ра ком­па­нії, — на­го­ло­шує На­та­лія Порвіна. — Ре­пу­та­ція — це на­сам­пе­ред без­до­ган­на ре­пу­та­ція, яка сто­су­є­ться не ли­ше відносин із фі­нан­со­ви­ми уста­но­ва­ми, а й відносин з пар­тне­ра­ми, по­ста­чаль­ни­ка­ми та по­ку­пця­ми, пар­тне­ра­ми та по­ста­чаль­ни­ка­ми. Що ж до ефе­ктив­но­сті го­спо­да­рю­ва­н­ня й про­фе­сіо­на­лі­зму ме­не­джмен­ту, то йде­ться не ли­ше про ге­не­раль­но­го й фі­нан­со­во­го ди­ре­кто­рів і ре­зуль­та­ти фі­нан­со­вої зві­тно­сті. Зна­чну ува­гу ми при­ді­ля­є­мо про­фе­сіо­на­лі­зму опе­ра­цій­но­го ме­не­джмен­ту, про­філь­них фа­хів­ців — агро­но­мів і ве­те­ри­на­рів, рів­ню за­сто­со­ву­ва­н­ня те­хно­ло­гії та кон­тро­лю на під­при­єм­стві, а та­кож оці­ню­є­мо агро­по­ка­зни­ки про­ду­ктив­но­сті: вро­жай­ність, за­сто­су­ва­н­ня до­брив, ЗЗР то­що).

Отри­му­ю­чи всю по­трі­бну й прав­ди­ву ін­фор­ма­цію про ді­яль­ність ком­па­нії, її стра­те­гію роз­ви­тку, май­бу­тні ін­ве­сти­ції, банк мо­же за­про­по­ну­ва­ти клі­єн­ту опти­маль­ні про­ду­кти й фі­нан­со­ві рі­ше­н­ня, стру­кту­ру­ва­ти уго­ду та­ким чи­ном, що бу­дуть за­до­во­ле­ні всі по­тре­би клі­єн­та, і це не спри­чи­нить не­га­тив­них на­слід­ків йо­го ді­яль­но­сті в май­бу­тньо­му. Ма­кси­маль­на про­зо­рість до­зво­лить під­при­єм­ству не ли­ше ма­ти ста­біль­но до­брі фі­нан­со­ві від­но­си­ни з бан­ком, а й кон­тро­лю­ва­ти свої про­це­си та ре­зуль­та­ти ефе­ктив­ні­ше. У ПРІ­О­РИ­ТЕ­ТІ ЕФЕ­КТИВ­НІСТЬ БІ­ЗНЕС-МО­ДЕ­ЛІ

Еко­но­мі­чна кри­за, сут­тє­ва де­валь­ва­ція гривні, втра­та де­яких рин­ків збу­ту ви­яви­ли слаб­кі сто­ро­ни де­яких під­при­ємств і вне­сли свої ко­ри­гу­ва­н­ня у від­но­си­ни бан­ків і по­зи­чаль­ни­ків. Як за­зна­ча­ло­ся ра­ні­ше, від­кри­тість і че­сність є за­по­ру­кою успі­шних відносин між бан­ком і клі­єн­том. От­же, ці­льо­ви­ми клі­єн­та­ми бан­ків сьо­го­дні є ком­па­нії, що ефе­ктив­но пра­цю­ють, із про­зо­рою зро­зумі­лою стру­кту­рою вла­сно­сті, хо­ро­шою ре­пу­та­ці­єю та про­фе­сій­ним ме­не­джмен­том, ком­па­нії, що за­ре­ко­мен­ду­ва­ли се­бе на рин­ку як від­по­від­аль­ні та на­дій­ні по­зи­чаль­ни­ки.

Спів­пра­ця з ком­па­ні­я­ми, орі­єн­то­ва­ни­ми на дов­го­стро­ко­вий роз­ви­ток бі­зне­су, — один із прі­о­ри­те­тів Кре­ді Агрі­коль Бан­ку.

– Для нас прі­о­ри­те­тни­ми є клі­єн­ти, що ми­слять ка­те­го­рі­я­ми не одні­єї по­сів­ної, а ма­ють чі­ткий стру­кту­ро­ва­ний план роз­ви­тку на кіль­ка ро­ків упе­ред, — за­ува­жує На­та­лія Порвіна. За її сло­ва­ми, еко­но­мі­чна кри­за вне­сла ко­ре­кти­ви не ли­ше у від­но­си­ни клі­єн­та з фі­нан­со­ви­ми уста­но­ва­ми, змі­ни­ли­ся й під­хо­ди до пла­ну­ва­н­ня йо­го бі­знес-ді­яль­но­сті. До кри­зи основ­ни­ми прі­о­ри­те­та­ми роз­ви­тку для аграр­но­го бі­зне­су бу­ли но­мі­наль­ні тем­пи зро­ста­н­ня: збіль­ше­н­ня зе­мель­но­го бан­ку, зро­ста­н­ня ста­да ВРХ, ди­на­мі­ка

ЕФЕКТИВНА РО­БО­ТА З БАН­КОМ НА­САМ­ПЕ­РЕД ЗА­ЛЕ­ЖИТЬ ВІД ТО­ГО, ЧИ ГО­ТО­ВИЙ КЛІ­ЄНТ БУ­ТИ ВІДВЕРТИМ. АДЖЕ ВІД­КРИ­ТІСТЬ ЦЕ ОСНОВ­НИЙ АСПЕКТ ДО­ВІ­РИ ТА МО­ЖЛИ­ВІСТЬ ПОБУДОВИ ПРОДУКТИВНИХ ВЗАЄМОВИГІДНИХ ВІДНОСИН.

ва­ло­во­го ви­ро­бни­цтва продукції. Ча­си кри­зи зму­си­ли ком­па­нії від­по­від­аль­ні­ше пі­ді­йти до сво­єї спра­ви. Сьо­го­дні зна­чна ува­га при­ді­ля­є­ться са­ме ефе­ктив­но­сті бі­зне­су, все біль­ше ком­па­ній від­хо­дять від агре­сив­ної по­лі­ти­ки ін­ве­сту­ва­н­ня, ба­ланс між кіль­кі­стю вкла­де­них ко­штів і швид­кі­стю їх по­вер­не­н­ня є основ­ним прі­о­ри­те­том для ба­га­тьох ком­па­ній.

Ана­лі­зу­ю­чи ком­па­нії, з яки­ми ми пра­цю­є­мо, крім ба­зо­вих ре­чей зна­чну ува­гу ми звер­та­є­мо са­ме на те­хно­ло­гії, які за­сто­со­вує під­при­єм­ство, ефе­ктив­ність ді­ю­чої бі­знес-мо­де­лі, стра­те­гію роз­ви­тку. На­ші клі­єн­ти — це ком­па­нії з про­зо­рою стру­кту­ро­ва­ною бі­знес-мо­де­л­лю, хо­ро­шою фі­нан­со­вою куль­ту­рою, гра­мо­тним фі­нан­со­вим ме­не­джмен­том, ви­ва­же­ним під­хо­дом до пи­тань фі­нан­су­ва­н­ня та за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій. РОЗВИВАЮЧИ ПРО­ГРА­МИ «ФІ­НАН­СО­ВІ ІН­СТРУ­МЕН­ТИ ДЛЯ АГРО­СЕ­КТО­РУ»

Най­біль­ше агро­бі­знес по­тре­бує по­пов­не­н­ня обі­го­вих ко­штів для фі­нан­су­ва­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ци­клу. Умо­ви фі­нан­су­ва­н­ня Кре­ді Агрі­коль Бан­ку вра­хо­ву­ють спе­ци­фі­ку ді­яль­но­сті агро­бі­зне­су на­сам­пе­ред се­зон­ність і три­ва­лий ви­ро­бни­чий цикл. Строк фі­нан­су­ва­н­ня опе­ра­цій­но­го ци­клу — до 18 місяців. Гра­фік по­га­ше­н­ня ма­кси­маль­но ада­пто­ва­ний до над­хо­дже­н­ня ви­ру­чки від ре­а­лі­за­ції сіль­сько­го­спо­дар­ської продукції, — роз­по­від­ає На­та­лія Порвіна.

З кін­ця 2015 ро­ку та­кож акти­ві­зу­ва­лось й ін­ве­сти­цій­не фі­нан­су­ва­н­ня, в агро­ком­па­ній з’яви­ла­ся за­ці­кав­ле­ність у дов­го­стро­ко­вих кре­ди­тах на при­дба­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки, обла­дна­н­ня, бу­дів­ни­цтво еле­ва­то­рів, зер­но­су­ша­рок. Агро­під­при­єм­ства від­чу­ва­ють, що ри­нок став ста­біль­ні­шим, во­ни по­чу­ва­ю­ться впев­не­ні­ше, мо­жуть про­гно­зу­ва­ти дов­го­стро­ко­ві гро­шо­ві по­то­ки. Та­кож сьо­го­дні бан­ки го­то­ві бра­ти на се­бе ри­зи­ки дов­го­стро­ко­во­го фі­нан­су­ва­н­ня. Строк кре­ди­ту­ва­н­ня в Кре­ді Агрі­коль Бан­ку на ін­ве­сти­цій­ні ці­лі — до 5 ро­ків, ма­кси­маль­на су­ма кре­ди­ту на ре­а­лі­за­цію ін­ве­сти­цій­но­го про­е­кту — до 70%, на при­дба­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки, обла­дна­н­ня — до 90%. Окрім цьо­го, Кре­ді Агрі­коль Банк актив­но роз­ви­ває спе­ці­а­лі­зо­ва­ні пар­тнер­ські про­гра­ми фі­нан­су­ва­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки, пропонуючи клі­єн­там ма­кси­маль­но ви­гі­дні умо­ви кре­ди­ту­ва­н­ня. Як за­зна­чає На­та­лія Порвіна, ма­ють по­пит і аль­тер­на­тив­ні ін­стру­мен­ти фі­нан­су­ва­н­ня: ава­лю­ва­н­ня ве­ксе­лів, га­ран­тії. Ці про­ду­кти до­зво­ля­ють зна­чною мі­рою зни­зи­ти вар­тість фі­нан­су­ва­н­ня, що в свою чер­гу по­зи­тив­но від­би­ва­є­ться на при­бу­тко­во­сті ком­па­нії.

Ле­во­ву час­тку сво­го ро­бо­чо­го ча­су фа­хів­ці Кре­ді Агрі­коль Бан­ку про­во­дять «у по­лях», спіл­ку­ю­чись із клі­єн­та­ми й пар­тне­ра­ми. Та­кож від­сте­жу­ють основ­ні тен­ден­ції в аграр­ній га­лу­зі, по­стій­но ана­лі­зу­ють но­ва­ції й ці­кав­ля­ться у клі­єн­тів, які нові про­ду­кти та про­це­си во­ни хо­чуть опа­ну­ва­ти.

– Ана­лі­зу­ю­чи отри­ма­ну ін­фор­ма­цію, ми роз­ро­бля­є­мо та стру­кту­ру­є­мо про­ду­кти, по­слу­ги, на­ма­га­ю­чись зро­би­ти їх най­більш ефе­ктив­ни­ми та зру­чни­ми для сіль­го­спви­ро­бни­ків, — на­го­ло­шує На­та­лія Порвіна.

Агро­кре­ди­ту­ва­н­ня має свою спе­ци­фі­ку. Сіль­сько­го­спо­дар­ська ді­яль­ність по сво­їй су­ті схиль­на до ба­га­тьох ри­зи­ків. Зна­чною кіль­кі­стю з них спе­ці­а­лі­сти вже на­вчи­ли­ся ке­ру­ва­ти, але не всі­ма.

Основ­ні не­ке­ро­ва­ні ри­зи­ки — це по­го­дні, ри­зи­ки, що не мо­жли­во спро­гно­зу­ва­ти й запобігти їм, і за не­га­тив­них об­ста­вин вплив їх мо­же бу­ти зна­чним, а в окре­мих ви­пад­ках і фа­таль­ним. Єди­ним ін­стру­мен­том, який зни­жує не­га­тив­ні на­слід­ки впли­ву по­го­ди, є стра­ху­ва­н­ня. Про­те до сьо­го­дні агро­стра­ху­ва­н­ня в Укра­ї­ні фа­кти­чно не пра­цю­ва­ло. При­чи­ни: ви­со­ка вар­тість про­ду­кту, від­су­тність до­ві­ри до стра­хо­вих ком­па­ній, не­зро­зумі­лі під­хо­ди до оці­ню­ва­н­ня на­слід­ків і ви­плат. За­зви­чай ком­па­нії стра­ху­ють май­бу­тній уро­жай тіль­ки в тих ви­пад­ках, ко­ли це є умо­вою бан­ку, що їх фі­нан­сує.

Щоб змі­ни­ти цей під­хід і в ці­ло­му фі­ло­со­фію агро­ви­ро­бни­ків що­до стра­ху­ва­н­ня, роз­ви­ну­ти куль­ту­ру до­бро­віль­но­го стра­ху­ва­н­ня, ми, як банк, що актив­но під­три­мує аграр­ний бі­знес в Укра­ї­ні, роз­ро­би­ли та за­про­по­ну­ва­ли рин­ку но­вий ін­но­ва­цій­ний про­дукт «Ваш уро­жай — на­ша тур­бо­та». Цей про­дукт бу­ло ство­ре­но в пар­тнер­стві з IFC, «Син­ген­тою» й «AXA Стра­ху­ва­н­ня». Він роз­ши­рює до­ступ до фі­нан­су­ва­н­ня для агро­ком­па­ній, а та­кож спри­яє актив­ні­шо­му ви­ко­ри­стан­ню агро­стра­ху­ва­н­ня в на­шій кра­ї­ні. Ра­зом із при­ва­бли­ви­ми умо­ва­ми оформ­ле­н­ня стра­хов­ки, клі­єнт отри­мує ло­яль­ні­ші умо­ви фі­нан­су­ва­н­ня.

Що­ро­ку фінансова куль­ту­ра під­при­ємств зро­стає, і це допомагає банкам ве­сти якісніший діалог з клі­єн­та­ми, пропонуючи їм про­ду­кти, що від­кри­ва­ють нові ви­ро­бни­чі горизонти. Укра­ї­на — аграр­не сер­це Єв­ро­пи та над­зви­чай­но пер­спе­ктив­на кра­ї­на для ін­ве­сту­ва­н­ня. За умо­ви гра­мо­тно­го пла­ну­ва­н­ня бі­зне­су, за­лу­че­н­ня ква­лі­фі­ко­ва­но­го ме­не­джмен­ту й за­про­ва­дже­н­ня но­ві­тніх те­хно­ло­гій агро­бі­знес в Укра­ї­ні має всі шан­си ста­ти над­при­бу­тко­вим.

На­та­лія ПОРВІНА, ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту під­трим­ки аграр­но­го бі­зне­су Кре­ді Агрі­коль Бан­ку

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.