ПРО КРЕ­ДІ АГРІ­КОЛЬ:

AgroMarket - - ПЕРСПЕКТИВА -

ПАТ «Кре­ді Агрі­коль Банк» — су­ча­сний уні­вер­саль­ний банк, власником яко­го є про­від­на фінансова гру­па в Єв­ро­пі — Credit Agricole Group (Фран­ція). Гру­па є го­лов­ним пар­тне­ром фран­цузь­кої еко­но­мі­ки та одні­єю з най­біль­ших бан­ків­ських груп Єв­ро­пи. Це про­від­ний роз­дрі­бний банк в Єв­ро­пі, що та­кож має най­біль­ший порт­фель акти­вів в управ­лін­ні, є пер­шим у га­лу­зі бан­ків­сько­го стра­ху­ва­н­ня та тре­тім у сфе­рі прое­кт­но­го фі­нан­су­ва­н­ня в Єв­ро­пі. Кре­ді Агрі­коль пра­цює на фі­нан­со­во­му рин­ку Укра­ї­ни з 1993 ро­ку та на­дає весь спектр бан­ків­ських по­слуг бі­зне­су та при­ва­тним клі­єн­там, вклю­ча­ю­чи VIP-клі­єн­тів. Банк при­ді­ляє осо­бли­ву ува­гу спів­пра­ці з ком­па­ні­я­ми агро­про­ми­сло­во­го ком­пле­ксу. На­дій­ність та ді­ло­ву ре­пу­та­цію Кре­ді Агрі­коль в Укра­ї­ні під­твер­джу­ють най­ви­щі з мо­жли­вих рей­тин­ги Fitch, лі­дер­ські по­зи­ції в рей­тин­гах стій­ко­сті бан­ків, на­дій­но­сті бан­ків­ських вкла­дів та най­при­бу­тко­ві­ших бан­ків, а та­кож 300 000 актив­них при­ва­тних клі­єн­тів та 18 000 кор­по­ра­тив­них клі­єн­тів, се­ред яких між­на­ро­дні кор­по­ра­ції, ве­ли­кі укра­їн­ські ком­па­нії та пред­став­ни­ки ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.