Круп’яні ре­а­лії

Ди­на­мі­ку ви­ро­бни­цтва акти­ві­зує про­фі­цит си­ро­ви­ни й ін­те­рес укра­їн­ців до здо­ро­во­го хар­чу­ва­н­ня

AgroMarket - - ЕКС­ПЕР­ТНА ОЦІН­КА -

Об­сяг ви­ро­бни­цтва круп в Укра­ї­ні за остан­ні 5 ро­ків до­ся­гнув ре­кор­дно­го рів­ня — 373 тис. тонн у 2016-му, що, за да­ни­ми Держ­ста­ту, на 4% біль­ше за ре­зуль­тат по­пе­ре­дньо­го ро­ку. До то­го ж збіль­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва вла­сти­ве май­же для всіх ви­дів кру­пи (крім гре­ча­ної, ячної та пше­ни­чної). У пер­шій по­ло­ви­ні 2017-го спо­сте­рі­га­є­ться подаль­ше на­ро­щу­ва­н­ня ви­ро­бни­цтва круп’яної про­ду­кції. В сі­чні-черв­ні по­то­чно­го ро­ку ви­ро­бле­но по­над 155 тис. тонн круп, що на 13% біль­ше за ана­ло­гі­чний по­ка­зник ми­ну­ло­го ро­ку.

У стру­кту­рі ви­ро­бни­цтва за ре­зуль­та­та­ми 2016 ро­ку най­біль­ша час­тка (май­же 22%) при­йшла­ся на го­ро­хо­ві кру­пи. Ще близь­ко 19% ста­но­ви­ли ку­ку­ру­дзя­ні кру­пи, 16 — гре­ча­ні, та близь­ко 14% — пше­ни­чні. Всьо­го на вка­за­ні чо­ти­ри ви­ди круп при­йшло­ся по­над 70% за­галь­но­го об­ся­гу ви­ро­бни­цтва.

У се­гмен­ті го­ро­хо­вих круп сут­тє­ве зро­ста­н­ня ви­ро­бни- цтва про­тя­гом остан­ніх трьох се­зо­нів зу­мов­ле­но збіль­ше­н­ням ви­ро­бни­цтва куль­ту­ри. За­ці­кав­ле­ність агра­рі­їв го­ро­хом на фо­ні до­ста­тньо ви­со­ких цін актив­но­го по­пи­ту з бо­ку ім­пор­те­рів і спри­я­тли­во­го впли­ву на якість ґрун­ту зу­мо­ви­ла збіль­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва ці­єї куль­ту­ри до 746 тис. тонн, за ре­зуль­та­та­ми 2016 ро­ку. У 2017 ро­ці, за оцін­ка­ми ІА «АПК-Ін­форм», ва­ло­вий збір ці­єї куль­ту­ри до­сяг ре­кор­дно­го рів­ня у 1,1 млн тонн, що свід­чить про сут­тє­ве збіль­ше­н­ня си­ро­ви­ни для пе­ре­роб­ки на­віть за актив­но­го екс­пор­ту. Про­те час­тка пе­ре­роб­ки го­ро­ху не сут­тє­ва й ста­но­вить близь­ко 15% об­ся­гу ви­ро­бни­цтва, в се­ре­дньо­му за остан­ні 5 ро­ків. Тим не менш ви­ро­бни­цтво го­ро­хо­вих круп сут­тє­во збіль­ши­ло­ся, ся­гнув­ши 72 тис. тонн за ре­зуль­та­та­ми 2016 ро­ку, що по­над удві­чі пе­ре­ви­щує по­ка­зник 2015 ро­ку (35 тис. тонн). У пер­шій по­ло­ви­ні по­то­чно­го ро­ку ви­ро­бни­цтво цьо­го ви­ду круп збіль­ши­ло­ся ще на 34% про­ти по­ка­зни­ка сі­чня-черв­ня 2016 ро­ку. Очі­ку­є­ться, що на фо­ні на­дли­шку про­по­зи­ції си­ро­ви­ни ця тен­ден­ція збе­ре­же­ться й на­да­лі.

Що ж до ін­ших основ­них ви­дів круп, то ви­ро­бни­цтво про­ду­кції з ку­ку­ру­дзи збіль­ши­ло­ся на 4%, а гре­ча­них і пше­ни­чних круп ско­ро­ти­ло­ся — на 20 і 3% від­по­від­но. Якщо в се­гмен­ті гре­чки зни­же­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва зу­мов­ле­не не­га­тив­ною тен­ден­ці­єю у ви­ро­бни­цтві си­ро­ви­ни (до 2016 ро­ку ва­ло­ві збо­ри гре­чки зни­жу­ва­ли­ся в се­ре­дньо­му на 17% що­рі­чно), то в се­гмен­ті пше­ни­чних круп тен­ден­ція оче­ви­дно зу­мов­ле­на не­ви­со­ким по­пи­том на го­то­ву про­ду­кцію.

Лі­де­ром се­ред ре­гіо­нів у ви­ро­бни­цтві круп є Хар­ків­ська область, час­тка якої в за­галь­но­му ви­ро­бни­цтві у 2016 ро­ці ста­но­ви­ла май­же 21%. Та­кож круп’яне ви­ро­бни­цтво роз­ви­не­не в Чер­ка­ській (17%), Ки­їв­ській (12) і Оде­ській (12%) обла­стях. Під­при­єм­ства Хар­ків­ської обла­сті лі­ди­ру­ють у ви­ро­бни­цтві вів­ся­них круп, за­без­пе­чу­ю­чи близь­ко 26% за­галь­но­го об­ся­гу ви­ро­бі­тку. По­над 19% за­галь­но­го об­ся­гу ви­ро­бни­цтва гре­ча­них круп у кра­ї­ні та­кож ви­пу­ще­но в Хар­ків­ській обла­сті. На під­при­єм­ствах Чер­ка­ської обла­сті у 2016 ро­ці бу­ло ви­ро­бле­но 75% усьо­го об­ся­гу ви­ро­бни­цтва ку­ку­ру­дзя­них круп. Цю про­ду­кцію та­кож у сут­тє­вих об­ся­гах (9%) ви­ро­бля­ють на під­при­єм­ствах Ки­їв­ської обла­сті. Дні­про­пе­тров­ська область є лі­де­ром ви­ро­бни­цтва гре­ча­них круп (по­над 19% за­галь­но­го ви­ро­бни­цтва).

Що­до пер­спе­ктив роз­ви­тку круп’яної га­лу­зі, то, на фо­ні збіль­ше­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва зер­но­вих куль­тур є всі пе­ред­умо­ви для по­зи­тив­них тен­ден­цій. Крім то­го, ча­сто кру­пи ви­го­тов- ля­ють на тих са­мих під­при­єм­ствах, що й бо­ро­шно. Оскіль­ки бо­ро­шно­мель­на га­лузь актив­но роз­ви­ва­є­ться на фо­ні акти­ві­за­ції екс­пор­ту, то мо­жна роз­ра­хо­ву­ва­ти й на мо­дер­ні­за­цію по­ту­жно­стей для ви­ро­бни­цтва круп, що та­кож по­зи­тив­но впли­ва­ти­ме на роз­ви­ток круп’яно­го се­гмен­та. Во­дно­час біль­шість круп’яних куль­тур є ні­ше­ви­ми й ха­ра­кте­ри­зу­ю­ться низь­кою вро­жай­ні­стю, що зу­мов­лює по­стій­не зро­ста­н­ня цін і зни­жує рі- вень до­сту­пно­сті си­ро­ви­ни для пе­ре­ро­бни­ків. Ще одним на­пря­мом роз­ви­тку га­лу­зі є акти­ві­за­ція екс­пор­ту на кшталт бо­ро­шно­мель­них тен­ден­цій, але для цьо­го вкрай по­трі­бно про­во­ди­ти ці­ле­спря­мо­ва­ні й по­ту­жні мар­ке­тин­го­ві кам­па­нії та від­кри­ва­ти но­ві рин­ки збу­ту. Що ж до вну­трі­шньо­го рин­ку, то на фо­ні не­га­тив­них тен­ден­цій у чи­сель­но­сті на­се­ле­н­ня, на жаль, очі­ку­ва­ти на сут­тє­ве під­ви­ще­н­ня вну­трі­шньо­го по­пи­ту не до­во­ди­ться.

Ан­дрій КУ­ПЧЕН­КО, ана­лі­тик ІА «АПК-Ін­форм»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.