Не ко­жна не­ру­хо­мість «має» піль­ги

Якщо ква­дра­ту­ра об­кла­де­но­го по­да­тком об’єкта для сіль­го­спви­ро­бни­цтва не­ве­ли­ка, спла­та цьо­го по­да­тку обі­йде­ться де­шев­ше, ніж су­до­ві збо­ри

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА -

Згі­дно з нор­ма­ми По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, бу­дів­лі, спо­ру­ди сіль­сько­го­спо­дар­ських то­ва­ро­ви­ро­бни­ків, що при­зна­че­ні для ви­ко­ри­ста­н­ня без­по­се­ре­дньо у сіль­сько­го­спо­дар­ській ді­яль­но­сті (абз. «ж» пп. 266.2.2 ПКУ) не є об’єктом опо­да­тку­ва­н­ня. Це озна­чає, що по­да­ток на не­ру­хо­мість не стя­гу­є­ться. Що­прав­да, на пра­кти­ці не все так чі­тко й про­сто, як мо­же ви­да­ти­ся в те­о­рії.

Бу­дів­ля (або спо­ру­да) звіль­не­на від цьо­го по­да­тку, якщо:

1) на­ле­жить са­ме агро­ви­ро­бни­ку. Тоб­то, юри­ди­чній чи фі­зи­чній осо­бі — під­при­єм­цю, основ­ний вид ді­яль­но­сті яко­го — сіль­ське го­спо­дар­ство. По­да­тків­ці ча­сто вба­ча­ють ква­лі­фі­ка­цій­ною озна­кою на­яв­ність ста­ту­су пла­тни­ка єди­но­го по­да­тку че­твер­тої гру­пи, однак про це в ПКУ — ні сло­ва. То­му, вва­жаю, до­ста­тньо ма­ти від­по­від­ні за­ре­є­стро­ва­ні КВЕДи в ре­є­стрі й фа­кти­чно здій­сню­ва­ти сіль­го­сп­ді­яль­ність;

2) ви­ко­ри­сто­ву­є­ться без­по­се­ре­дньо в сіль­го­сп­ді­яль­но­сті. Якщо агро­ви­ро­бник здасть та­ку бу­дів­лю (на­при­клад, ко­рів­ник) в орен­ду, то пла­ти­ти по­да­ток на не­ру­хо­мість до­ве­де­ться, бо на­да­н­ня в орен­ду не­ру­хо­мо­сті ні­як не сто­су­є­ться сіль­го­сп­ді­яль­но­сті.

Са­ме із ці­єю умо­вою ви­ни­кає най­біль­ше про­блем на пра­кти­ці. А все то­му, що по­да­тків­ці ви­рі­ши­ли до­пов­ни­ти нор­ми ПКУ сво­ї­ми ли­ста­ми, що мо­жуть ма­ти ли­ше до­по­мі­жний і ре­ко­мен­да­цій­ний ха­ра­ктер. На пра­кти­ці, зві­сно, все аб­со­лю­тно по-ін­шо­му. І про те, що по­да­тки, збо­ри, по­ря­док їх спла­ти й роз­мі­ри вста­нов­лю­ю­ться ви­клю­чно за­ко­на­ми (ст. 67 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни) фі­скаль­ні ор­га­ни за­бу­ва­ють.

Піль­го­ві умо­ви для агра­рі­їв

Фі­ска­ли роз’ясни­ли (лист ГУ ДФС у Ки­їв­ській обла­сті від 04.05.2016 №972/10/10-36-13-04), що йде­ться не про будь-яку не­ру­хо­мість агро­ви­ро­бни­ка, що при­зна­че­на для ви­ко­ри­ста­н­ня без­по­се­ре­дньо в сіль­сько­го­спо­дар­ській ді­яль­но­сті, а про об’єкти, ви­зна­че­ні Дер­жав­ним кла­си­фі­ка­то­ром бу­ді­вель та спо­руд ДК 018-2000 (да­лі — ДК) як «бу­дів­лі сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня, лі­сів­ни­цтва та ри­бно­го го­спо­дар­ства». У цьо­му пе­ре­лі­ку, зокре­ма, та­кі бу­дів­лі:

для тва­рин­ни­цтва (то­вар­ні та пле­мін­ні фер­ми ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би, сви­но­фер­ми та сви­но­фа­бри­ки, вів­це­фер­ми, кро­лів­ни­чі та зві­рів­ни­цькі фер­ми, кін­ні за­во­ди, со­ба­чі роз­плі­дни­ки); для птахівництва (пта­хо­фа­бри­ки, та пта­хо­фер­ми, на під­при­єм­ства по ви­ро­бни­цтву яєць та м’яса пти­ці, а та­кож по ви­ро­щу­ван­ню гі­бри­дної пти­ці для то­вар­них го­спо­дарств і ін­ку­ба­тор­но-пта­хів­ни­чі стан­ції для ви­ро­бни­цтва до­бо­во­го мо­ло­дня­ку пти­ці); зер­но­схо­ви­ща й си­ло­си; спо­ру­ди для са­дів­ни­цтва, ви­но­гра­дар­ства та ви­но­роб­ства» (під­ва­ли, ви­но­кур­ні, вин­ні єм­но­сті); те­пли­ці, сіль­сько­го­спо­дар­ські, пар­ни­ки, оран­же­реї, за­во­ди кор­мо­вих ан­ти­біо­ти­ків; під­при­єм­ства з пе­ре­роб­ки ри­би (ри­бгосп) та з пе­ре­роб­ки від­хо­дів тва­рин­ни­цтва (лі­сів­ни­цтво й зві­рів­ни­цтво), а та­кож під­при­єм­ства ви­ро­бни­чо­те­хні­чно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня, які вклю­ча­ють ба­зи збе­рі­га­н­ня мі­не­раль­них до­брив та пе­сти­ци­дів, сіль­гос­пте­хні­ки та зап­ча­стин, під­при­єм­ства з ре­мон­ту сіль­го­спма­шин та транс­пор­ту, стан­ції біо­ло­гі­чно­го за­хи­сту ро­слин.

Ува­га! Є два не­ве­ли­чких ню­ан­си:

сіль­го­спви­ро­бни­ки ви­ко­ри­сто­ву­ють без­по­се­ре­дньо у сво­їй ді­яль­но­сті й ба­га­то ін­шої не­ру­хо­мо­сті, про яку на­віть не зга­ду­є­ться в Дер­жав­но­му кла­си­фі­ка­то­рі;

в абз. «ж» пп. 266.2.2 ПКУ, що звіль­няє агра­рі­їв від спла­ти по­да­тку на не­ру­хо­мість, не­ма ні сло­ва про зга­да­ний ви­ще кла­си­фі­ка­тор. І жо­дних уто­чнень що­до ДК, КВЕД, хо­ча во­ни ціл­ком мо­жли­ві.

Отож і спла­чу­ють го­спо­да­рі за всю ту не­ру­хо­мість, що хоч і «при­зна­че­на» (як на­пи­са­но в ПКУ) для без­по­се­ре­дньо­го здій­сне­н­ня сіль­го­сп­ді­яль­но­сті, але не під­па­дає під клас 1271 «Бу­дів­лі сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня, лі­сів­ни­цтва та ри­бно­го го­спо­дар­ства». Якщо ква­дра­ту­ра та­ко­го об’єкта не­ве­ли­ка, спла­та по­да­тку обі­йде­ться де­шев­ше, ніж су­до­ві збо­ри (та ще й не ви­сі­ти­ме по­да­тко­вий борг). Ін­ша річ, ко­ли йде­ться не про кіль­ка ти­сяч гри­вень, а про де­ся­тки чи со­тні ти­сяч на рік. Чи є шан­си ви­гра­ти суд?

Про всі ню­ан­си мо­жли­во­го су­до­во­го роз­гля­ду спра­ви та про тлу­ма­че­н­ня фі­скаль­ною слу­жбою нор­ми По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни — в на­сту­пно­му но­ме­рі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.