Міль­йон гри­вень за 10 днів

Су­ча­сне обла­дна­н­ня зда­тне очи­сти­ти на­віть ду­же за­смі­че­ний со­ня­шник і вря­ту­ва­ти за до­бу 20–25 т кон­ди­цій­но­го чи­сто­го насіння

AgroMarket - - ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ - Ле­о­нід ФАДЄЄВ, канд. техн. на­ук, до­цент

Одна по­ту­жна фір­ма звер­ну­ла­ся до нас із про­ха­н­ням від­ді­ли­ти насіння со­ня­шни­ку від ве­ли­ко­го смі­т­тя, яке за­ва­жає на­сін­ню схо­ди­ти з про­сів­но­го си­та зер­но­очи­сної машини ти­пу БСХ. Ця про­бле­ма до­бре ві­до­ма: со­ня­шник — лег­ка куль­ту­ра (на­си­пна щіль­ність со­ня­шни­ку вдві­чі мен­ша за на­си­пну щіль­ність зернових куль­тур) й від­ді­ле­н­ня йо­го з ку­пи ро­слин­ної мі­шан­ки пра­кти­чно та­кої са­мої на­си­пної щіль­но­сті — спра­ва вель­ми не­про­ста (фо­то). Втім, на­ше зер­но­очи­сне обла­дна­н­ня із цим зав­да­н­ням впо­ра­ло­ся пе­ред­усім зав­дя­ки мо­жли­во­сті гли­бо­ко­го ре­гу­лю­ва­н­ня основ­них па­ра­ме­трів ро­бо­ти зер­но­очи­сних ма­шин.

Як ві­до­мо, ро­слин­не смі­т­тя має низь­ку си­пу­чість, і для йо­го пе­ре­мі­ще­н­ня по си­ту по­трі­бне ре­гу­лю­ва­н­ня ку­та на­хи­лу роз­сі­ву та ве­кто­ра ко­ли­ва­н­ня роз­сі­ву. У на­ших очи­сних ка­лі­бра­то­рів (ОКФ10) та­кі опції є. Тож ко­ли опти­маль­ний ре­жим бу­ло вста­нов­ле­но, су­міш ро­слин­но­го смі­т­тя з на­сі­н­ням рів­но­мір­но пе­ре­мі­ща­ла­ся по роз­сі­ву. Оскіль­ки ко­ли­ва­н­ня си­та бу­ли пло­ско­па­ра­лель­ни­ми, то ве­ли­ке смі­т­тя й, пе­ред­усім па­ли­чка, пе­ре­мі­ща­ло­ся по си­ту в ре­жи­мі ков­за­н­ня без вер­ти­каль­ної скла­до­вої ко­ли­ва­н­ня. Це, від­по­від­но, при­зве­ло до то­го, що через си­то пра­кти­чно про­йшло все насіння зі смі­т­тям, ро­змір яко­го був мен­ший за 10 мм.

На на­сту­пно­му роз­сі­ві бу­ло вста­нов­ле­но си­то Фа­дє­є­ва роз­мі­ром

, через ко­тре про­йшло насіння та якась ча­сти­на дрі­бно­го лег­ко­го смі­т­тя (фо­то).

Оста­то­чне очи­ще­н­ня, пра­кти­чно до 100%, ви­ко­на­но на пнев­мо­ві­бро­сто­лі (ПВСФ), яко­му та­кі зав­да­н­ня під силу( фо­то).

То що вре­шті ма­є­мо?

У при­ве­зе­но­му сміт­ті бу­ло 60–65% кон­ди­цій­но­го насіння со­ня­шни­ку.

За до­бу з 35 т та­кої су­мі­ші (ду­же за­смі­че­но­го со­ня­шни­ку) ком­плекс із двох по­слі­дов­но вста­нов­ле­них очи­сних ка­лі­бра­то­рів ОКФ-10 й одно­го пнев­мо­ві­бро­сто­ла мо­же ви­ді­ли­ти 20–25 т кон­ди­цій­но­го чи­сто­го насіння. За 10 днів, від­по­від­но, 200–250 т.

Якщо вра­ху­ва­ти, що ку­пу ве­ли­ко­го смі­т­тя, яке зі­йшло з БСХ ра­зом зі «схо­ва­ним» у ньо­му на­сі­н­ням, ні­ку­ди не при­ла­шту­єш, то стає оче­ви­дним, скіль­ки можна до­да­тко­во за­ро­би­ти за 10 днів.

1. Су­міш кру­пно­го смі­т­тя з со­ня­шни­ком 2. Кру­пне ро­слин­не смі­т­тя 3. Се­ре­днє за роз­мі­ром ро­слин­не смі­т­тя 4. Дрі­бне лег­ке смі­т­тя 5. Чи­стий со­ня­шник Ком­плекс для очи­ще­н­ня

Ви­хі­дний ма­те­рі­ал

До пнев­мо­ві­бро­сто­ла

Пі­сля пнев­мо­ві­бро­сто­ла

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.