Iз най­ви­щою про­ду­ктив­ні­стю

AgroMarket - - ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ -

Аплі­ка­то­ри й піджив­лю­ва­чі для вне­се­н­ня рід­ких до­брив ста­нуть у при­го­ді під час осін­ньої по­сів­ної

Лі­тня спе­ка й брак опа­дів зму­шу­ють укра­їн­ських агро­но­мів за­зда­ле­гідь про­ду­ма­ти ко­жен день осін­ньої по­сів­ної й ме­то­ди підживлення ози­мих. Ста­не в при­го­ді й те­хні­ка для вне­се­н­ня рід­ких до­брив, що орі­єн­то­ва­на на ма­кси­маль­ну про­ду­ктив­ність із мі­ні­маль­ни­ми ви­тра­та­ми ча­су, па­ли­ва, а від­так і ко­штів.

На­ра­зі є ли­ше один спо­сіб за­без­пе­чи­ти ро­сли­ни від­ра­зу трьо­ма фор­ма­ми азо­ту — вне­се­н­ня кар­ба­мі­дно-амі­а­чної су­мі­ші (КАС). Для підживлення ро­слин та­ким ме­то­дом у будь-який пе­рі­од ро­ку, а осо­бли­во під час основ­но­го осін­ньо­го обро­бі­тку ґрун­ту, не­за­мін­ни­ми ста­нуть аплі­ка­то­ри й піджив­лю­ва­чі для вне­се­н­ня рід­ких до­брив від укра­їн­сько­го ви­ро­бни­ка сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки ПрАТ «Бо­гу­слав­ська сіль­гос­пте­хні­ка». За­вод ви­го­тов­ляє мо­де­лі аплі­ка­то­рів ПЖУ 5000-10 і ПЖУ 3000-6, а та­кож піджив­лю­ва­чі ПП 5000-01, ПП 500002 та ЕКО 600-5,4, які агре­га­ту­ю­ться з куль­ти­ва­то­ром.

Ін­же­не­ри за­во­ду про­ра­ху­ва­ли до дрі­бниць кон­стру­кцію цих ме­ха­ні­змів, адже для агра­рія ва­жли­ва ко­жна хви­ли­на на по­лі й ко­жна кра­пля до­брив. За­сто­су­ва­н­ня та­ких ме­ха­ні­змів пе­ред­ба­чає гли­бо­ке вне­се­н­ня до­брив у ґрунт, яке до­ся­га­є­ться ро­бо­тою ме­та­ле­вих ди­сків із но­жа­ми фі­гур­ної кон­фі­гу­ра­ції, на яких крі­пля­ться труб­ки для по­да­чі до­брив. Зав­дя­ки ви­со­ко­му ти­ску в си­сте­мі по­да­чі й роз­по­ді­лу амі­а­ку по се­кці­ях і спе­ці­аль­ній кон­стру­кції тру­бок май­же пов­ні­стю ви­клю­ча­є­ться про­бле­ма їх за­би­ва­н­ня.

Окрім то­го, машини обла­дна­но ве­ли­ким тов­сто­стін­ним пла­сти­ко­вим ба­ком, стій­ким до впли­ву хі­мі­чних ре­чо­вин (об’єм ба­ка за­ле­жить від мо­де­лі та се­рії машини), а та­кож на­дій­ною си­сте­мою по­да­чі й роз­по­ді­лу ро­бо­чої рі­ди­ни. Ре­гу­лю­ва­н­ня нор­ми вне­се­н­ня пе­ред­ба­че­но як у ру­чно­му, так і в ав­то­ма­ти­чно­му ре­жи­мах.

Про­цес уне­се­н­ня, кон­стру­кція й ком­по­ну­ва­н­ня як агре­га­тів за­га­лом, так і їх окре­мих де­та­лей про­ду­ма­ні та­ким чи­ном, щоб ви­клю­чи­ти про­ті­ка­н­ня до­брив, а та­кож, щоб за­да­на опе­ра­то­ром нор­ма вне­се­н­ня змі­ню­ва­ла­ся від­по­від­но до швид­ко­сті ру­ху агре­га­та, а ли­шки до­брив пе­ре­на­прав­ля­ли­ся на­зад у бак. Нор­ма по­да­чі до­брив від­обра­жа­є­ться на мо­ні­то­рі в ка­бі­ні тра­кто­ри­ста. По­да­ча до­брив від­бу­ва­є­ться з до­по­мо­гою на­со­са мем­бран­но­пор­шне­во­го ти­пу.

Кон­стру­кція ме­ха­ні­змів ро­бить мо­жли­вим як су­ціль­ний, так і між­ря­дний ва­рі­ан­ти обро­бі­тку ґрун­ту, а та­кож пе­ред­ба­чає як під­ко­ре­не­ве, так і позакореневе підживлення. З до­по­мо­гою цих агре­га­тів мо­жли­ве та­кож уне­се­н­ня амі­а­чної во­ди, яке про­во­дять під час основ­ної осін­ньої оран­ки, а та­кож у ве­сня­ний пе­рі­од пе­ре­д­по­сів­ної куль­ти­ва­ції.

Ви­ко­ри­ста­н­ня скла­дни­ків від про­від­них сві­то­вих ви­ро­бни­ків до­зво­ляє ви­пу­ска­ти те­хні­ку най- ви­щої якості за прийня­тни­ми для укра­їн­сько­го агра­рія ці­на­ми. Крім то­го, по­лі­ти­ка ком­па­нії пе­ред­ба­чає га­ран­тій­не об­слу­го­ву­ва­н­ня сво­єї те­хні­ки про­тя­гом ро­ку й по­стій­ний сер­ві­сний су­про­від упро­довж усьо­го пе­рі­о­ду екс­плу­а­та­ції.

ПЖУ 5000-10

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.