До­зво­ли­ли во­зи­ти ван­та­жі у спе­ку

AgroMarket - - ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ -

Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни вніс змі­ни в по­ря­док здій­сне­н­ня га­ба­ри­тно-ва­го­во­го кон­тро­лю й зняв обме­же­н­ня на рух за ви­со­ких тем­пе­ра­тур по­ві­тря в ден­ний час ве­ли­ко­ва­го­вих транс­порт­них за­со­бів, що здій­сню­ють перевезення не­без­пе­чних, швид­ко­псув­них ван­та­жів, жи­вих пта­хів і тва­рин.

Від­по­від­но до уря­до­вої по­ста­но­ви, обме­же­н­ня або за­бо­ро­на ру­ху в ден­ний час за тем­пе­ра­ту­ри по­ві­тря ви­щої від +28° по­ши­рю­є­ться на транс­порт­ні за­со­би фа­кти­чною ма­сою по­над 24 т і на­ван­та­же­н­ням на вісь 7 т за ви­ня­тком транс­порт­них за­со­бів, що здій­сню­ють перевезення не­без­пе­чних, швид­ко­псув­них ван­та­жів, жи­вих пта­хів і тва­рин, а та­кож перевезення, пов’яза­ні із за­по­бі­га­н­ням або лі­кві­да­ці­єю на­слід­ків над­зви­чай­них си­ту­а­цій. Крім то­го, змі­не­но по­ря­док здій­сне­н­ня га­ба­ри­тно­ва­го­во­го кон­тро­лю: вста­нов­лю­ють тим­ча­со­ві рам­ки про­ве­де­н­ня кон­тро­лю одно­го транс­порт­но­го за­со­бу — не біль­ше за 1 год з мо­мен­ту за­їзду на ва­ги й до кін­це­во­го оформ­ле­н­ня ма­те­рі­а­лів у разі ви­яв­ле­н­ня по­ру­ше­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.