По­гли­блять дно мор­ських ка­на­лів

AgroMarket - - ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ -

Адмі­ні­стра­ція мор­ських пор­тів Укра­ї­ни анон­су­ва­ла на цей рік без­пре­це­ден­тно ши­ро­кий план дно­по­гли­бле­н­ня аква­то­рій. На ча­сі екс­плу­а­та­цій­не дно­по­гли­бле­н­ня Бузь­ко-Дні­пров­сько-ли­ман­сько­го ка­на­лу (БДЛК) і Хер­сон­сько­го мор­сько­го ка­на­лу (ХМК). Та­кож за­пла­но­ва­но екс­плу­а­та­цій­не очи­ще­н­ня аква­то­рій Ре­ній­сько­го, Хер­сон­сько­го, Оде­сько­го, Ма­рі­у­поль­сько­го та Бер­дян­сько­го мор­ських пор­тів. Крім то­го, ма­ють про­ве­сти дно­по­гли­бле­н­ня під­хі­дно­го ка­на­лу до Ми­ко­ла­їв­сько­го мор­сько­го пор­ту. «Про­фе­сій­ною мо­вою, ми здій­сню­є­мо не ли­ше ка­пі­таль­не дно­по­гли­бле­н­ня, спря­мо­ва­не на нові про­е­кти й по­ту­жно­сті, а й під­трим­ку па­спорт­них гли­бин, збе­ре­же­н­ня їхніх те­хні­чних ха­ра­кте­ри­стик. Це — обов’яз­ко­вий про­цес, який має від­бу­ва­ти­ся що­рі­чно і в про­зо­ро­му ре­жи­мі. Са­ме ці ро­бо­ти й бу­дуть ор­га­ні­зо­ва­ні на­ра­зі на цих клю­чо­вих ка­на­лах. Ми за­кли­ка­є­мо ві­тчи­зня­ні та між­на­ро­дні дно­по­гли­блю­валь­ні ком­па­нії взя­ти участь у від­кри­тих тор­гах, які тра­ди­цій­но про­хо­дять у си­сте­мі Prozorro», — за­зна­чив ке­рів­ник АМПУ Рай­віс Ве­цка­ганс.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.