Пре­тен­ден­ти оби­ра­ють пер­спе­кти­ву

AgroMarket - - ДЕЛІКАТНА ТЕМА - Те­тя­на ПАШКІНА, HR-екс­перт сай­ту rabota.ua

Спад від­гу­ків на ва­кан­сії спо­сте­рі­га­є­ться по всіх про­фе­сій­них сфе­рах. Якщо по­рів­ню­ва­ти час­тку ва­кан­сій і ре­зю­ме, то най­гір­ша си­ту­а­ція на ви­ро­бни­цтві: 13% ва­кан­сій і 7% ре­зю­ме. Тоб­то ве­ли­ка кон­ку­рен­ція між ро­бо­то­дав­ця­ми та не­ве­ли­ка ба­за ре­зю­ме, се­ред яких ро­бо­то­дав­ці мо­жуть зна­йти со­бі фа­хів­ців.

Що­до агро­се­кто­ру, то аграр­ні спе­ці­аль­но­сті — се­ред най­менш за­пи­ту­ва­них се­ред мо­ло­дих спе­ці­а­лі­стів. Тут спів­від­но­ше­н­ня кіль­ко­сті ва­кан­сій до кіль­ко­сті ре­зю­ме при­бли­зно 1:1, і кіль­кість ва­кан­сій пе­ре­ва­жає більш як на по­ло­ви­ну спе­ці­аль­но­стей.

Ча­си змі­ни­ли­ся, і мо­лодь ни­ні зов­сім ін­ша, ніж 20–30 ро­ків то­му. Їх ці­ка­вить пер­спе­кти­ва кар’єр­но­го зро­ста­н­ня, са­мо­ро­з­ви­тку, мо­жли­вість ре­а­лі­зу­ва­ти й про­я­ви­ти се­бе. А в агро­біз- не­сі на­ра­зі по­ки що ма­ло хто ба­чить вла­сні дов­го­стро­ко­ві пер­спе­кти­ви. До ре­чі, від то­го, як за­ре­ко­мен­ду­ва­ла се­бе та чи та компанія-ро­бо­то­да­вець на рин­ку, за­ле­жить, чи пі­де ту­ди пра­цю­ва­ти ква­лі­фі­ко­ва­ний спе­ці­а­ліст. Не­аби­яке зна­че­н­ня для та­ко­го пре­тен­ден­та має про­зо­рість бі­знес-про­це­сів, а та­кож си­стем­ний під­хід до ке­ру­ва­н­ня ком­па­ні­єю.

Су­ча­сно­му по­ко­лін­ню ва­жли­ва пре­сти­жність ро­бо­ти. Крім то­го, мо­ло­дих спе­ці­а­лі­стів при­ва­блює мо­жли­вість під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції в іно­зем­них пар­тне­рів, но­вий ці­ка­вий до­свід то­що. Від­так зар­пла­та — це в наш час уже не най­го­лов­ні­ший кри­те­рій.

Ро­бо­то­дав­ці ж на­сам­пе­ред звер­та­ють ува­гу на ди­плом мо­ло­до­го спе­ці­а­лі­ста, йо­го зна­н­ня й на­ви­чки. Ва­жли­ве зна­че­н­ня ма­ють осо­би­сті­сні ком­пе­тен­ції, які б сти­му­лю­ва­ли лю­ди­ну й на­да­лі пра­цю­ва­ти над со­бою та роз­ви­ва­ти­ся в ком­па­нії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.