Як за­лу­чи­ти мо­лодь в агро­бі­знес?

AgroMarket - - ДЕЛІКАТНА ТЕМА -

Агро­га­лузь де­мон­струє най­ви­щий темп зро­ста­н­ня (у гро­шо­во­му екві­ва­лен­ті) і має сер­йо­зні очі­ку­ва­н­ня що­до подаль­шо­го по­сту­пу. Про це свід­чать ре­зуль­та­ти опи­ту­ва­н­ня пер­ших осіб най­біль­ших ком­па­ній на укра­їн­сько­му рин­ку, про­ве­де­но­го EY і Boyden Global Executive Search. Що­прав­да, при­ва­бли­вість ці­єї га­лу­зі се­ред сту­ден­тів є до­сить низь­кою. За ре­зуль­та­та­ми до­слі­дже­н­ня ком­па­нії EY (у пар­тнер­стві з Між­на­ро­дним ка­дро­вим пор­та­лом HeadHunter Укра­ї­на) «Най­кра­щий ро­бо­то­да­вець» у 2016-му агро­се­ктор не вві­йшов у де­ся­тку най­при­ва­бли­ві­ших га­лу­зей (14-те мі­сце з 18-ти за ча­сто­тою не­за­ле­жних зга­ду­вань ро­бо­то­дав­ців га­лу­зі ре­спон­ден­та­ми). За­га­лом сту­ден­ти на­зва­ли мен­ше як 20 пред­став­ни­ків агро­бі­зне­су, із яких тіль­ки двоє по­тра­пи­ли в спи­сок Топ-100 ро­бо­то­дав­ців Укра­ї­ни. Най­ча­сті­ше сту­ден­ти вка­зу­ють (пе­ре­лі­че­но в ал­фа­ві­тно­му по­ряд­ку): «Кер­нел», «Ми­ро­нів­ський Хлі­бо­про­дукт», «Мрія Агро­хол­динг», «НІБУЛОН», «Укр­ленд­фар­мінг».

То як за­лу­чи­ти мо­лодь в агро­бі­знес? Ре­зуль­та­ти опи­ту­ва­н­ня близь­ко 1500 сту­ден­тів із рі­зних ре­гіо­нів Укра­ї­ни (за­галь­ні спе­ці­аль­но­сті у про­від­них ви­шах) по­ка­за­ли, що основ­ни­ми кри­те­рі­я­ми ви­бо­ру агро­ком­па­ній мо­ло­ди­ми кан­ди­да­та­ми є (в по­ряд­ку зни­же­н­ня прі­о­ри­те­тно­сті):

1. Мо­жли­вість кар’єр­но­го ро­сту.

2. По­зи­ція ком­па­нії на рин­ку.

3. Ро­змір за­ро­бі­тної пла­ти.

4. Мо­жли­во­сті осо­би­сті­сно­го й про­фе­сій­но­го роз­ви­тку.

5. Мо­жли­вість при­дба­н­ня між­на­ро­дно­го до­сві­ду.

Крім то­го, як по­ка­зу­ють гло­баль­ні до­слі­дже­н­ня EY, мо­ло­де по­ко­лі­н­ня на від­мі­ну від до­свід­че­них кан­ди­да­тів має ниж­чий рі­вень до­ві­ри до ро­бо­то­дав­ця. У зв’яз­ку із цим де­да­лі біль­ше ком­па­ній у сві­ті й в Укра­ї­ні при­ді­ля­ють ува­гу пи­та­н­ням брен­дин­гу ро­бо­то­дав­ця, по­бу­до­ві ефе­ктив­ної кор­по­ра­тив­ної куль­ту­ри то­що.

До­слі­дже­н­ня «Най­кра­щий ро­бо­то­да­вець» про­во­дить компанія EY в Укра­ї­ні вже 11 ро­ків по­спіль. Ме­тою є ана­ліз при­ва­бли­во­сті ро­бо­то­дав­ців на рин­ку пра­ці, визначення пе­ре­ваг кан­ди­да­тів у ви­бо­рі мі­сця ро­бо­ти та під­го­тов­ка ре­ко­мен­да­цій з ке­ру­ва­н­ня брен­дом ро­бо­то­дав­ця.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.