Мо­біль­но. Еко­но­мі­чно. Про­сто

За­сто­су­ва­н­ня на фер­мах ба­га­то­фун­кціо­наль­них уні­вер­саль­них кор­мо­змі­шу­ва­чів-роз­да­ва­чів KUHN до­зво­ляє сут­тє­во зни­зи­ти со­бі­вар­тість ви­ро­бни­цтва

AgroMarket - - ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ -

Збіль­ши­ти на­дої на по­над 10–15% до­зво­ляє нор­мо­ва­на го­дів­ля тва­рин зав­дя­ки при­го­ту­ван­ню ви­со­ко­які­сних кормів пов­но­го зба­лан­со­ва­но­го ра­ціо­ну (ПЗР).

А для цьо­го тре­ба по­дрі­бни­ти фу­раж і, змі­шу­ю­чи з ком­бі­кор­мом, то­чно до­зу­ва­ти. З усі­ма ци­ми опе­ра­ці­я­ми зда­тний впо­ра­ти­ся кор­мо­змі­шу­вач — мо­біль­ний, про­стий у кон­стру­кції й еко­но­мі­чний агре­гат.

Пер­шість у сві­ті з ви­ро­бни­цтва змі­шу­ва­чів — роз­да­ва­чів кор­му ПЗР утри­му­ють за­во­ди з ви­ро­бни­цтва ферм­ської те­хні­ки Гру­пи KUHN у Фран­ції та США. В мо­дель­ній лі­ній­ці є на­віть су­ча­сні ін­ди­ві­ду­аль­ні роз­да­ва­чі, ви­ду­ва­чі соломи на під­стил­ку / роз­да­ва­чі мо­но­кор­му міс­ткі­стю від 2 до 15 м3, зокре­ма й із до­да­тко­вим по­дрі­бне­н­ням.

Ви­пу­ска­ють при­чі­пні мі­ксе­ри (об­ся­гом від 4 до 45 м3) з одним, дво­ма або трьо­ма вер­ти­каль­ни­ми шне­ка­ми в по­єд­нан­ні з ви­ду­ва­чем соломи, дво­ма або чо­тир­ма го­ри­зон­таль­ни­ми шне­ка­ми, ро­тор­но­ло­па­те­во­го ти­пу, а та­кож са­мо­хі­дні від 8 до 27 м3, одно- чи дво­шне­ко­ві вер­ти­каль­ні. Всі агре­га­ти ство­ре­но з ура­ху­ва­н­ням най­ві­до­мі­ших су­ча­сних те­хно­ло­гій. Се­ред уні­каль­них кон­стру­ктор­ських рі­шень, що бу­ли за­сто­со­ва­ні, зокре­ма ви­ко­на­н­ня шне­ків і їх при­ві­дно­го ре­ду­кто­ра, бун­ке­ра й кон­ве­є­рів.

Ко­жну з мо­де­лей (а це при­чі­пні Profile, Euromix і са­мо­хі­дні SPV та SPW) ле­ген­дар­ної лі­ній­ки KUHN уком­пле­кто­ва­но пра­кти­чно всі­ма не­об­хі­дни­ми су­ча­сни­ми за­со­ба­ми (як, ска­жі­мо, ви­ван­та­жу­валь­ні ві­кна або кон­ве­є­ри, дво­швид­кі­сні ре­ду­кто­ри, зно­со­стій­кі но­жі, кон­тр­но­жі, обо­ди чи кіль­ця, ма­гні­ти, ва­го­ві си­сте­ми, бло­ки ке­ру­ва­н­ня з про­гра­му­ва­н­ням, збе­рі­га­н­ням, пе­ре­не­се­н­ням або пе­ре­да­чею ін­фор­ма­ції на від­стань, галь­ма, тан­дем­ні осі, рі­зні ко­ле­са). Від­так це дає змо­гу за­до­воль­ни­ти на­віть най­ви­ба­гли­ві­шо­го сіль­го­спви­ро­бни­ка.

Пра­гну­чи ма­кси­маль­но вра­ху­ва­ти по­ба­жа­н­ня фер­ме­рів, роз­ро­бни­ки цих ба­га­то­фун­кціо­наль­них агре­га­тів ве­ли­че­зну ува­гу при­ді­ля­ють їхній від­по­від­но­сті до ви­мог те­хно­ло­гії ПЗР. Гру­па KUHN роз­ро­би­ла, й роз­по­всю­джує се­ред тва­рин­ни­ків ме­то­ди­чний по­сі­бник із при­го­ту­ва­н­ня ПЗР і кон­тро­лю йо­го якості, ре­гу­ляр­но вла­што­вує Дні фер­ми й ви­сту­пає з про­сві­тни­цьки­ми ле­кці­я­ми що­до но­ві­тніх на­пра­цю­вань.

Се­ред ви­мог, які є прі­о­ри­те­тни­ми для зга­да­ної те­хно­ло­гії, — то­чність зва­жу­ва­н­ня. За те­ста­ми кор­мо­змі­шу­ва­чів рі­зних ма­рок, які бу­ли зро­бле­ні ні­ме­цькою DLG, то­чність зва­жу­ва­н­ня мі­ксе­ром Profile ста­но­ви­ла 1,7% (для за­ван­та­же­но­го на мі­ні­маль­ні 150 кг та < 1% для пов­но­го бун­ке­ра). Та­кож у пе­ре­лі­ку прі­о­ри­те­тних чин­ни­ків якість змі­шу­ва­н­ня. За да­ни­ми DLG, по­хиб­ка одно­рі­дно­сті зраз­ків су­мі­ші Profile до­рів­нює 1,7% (для на­пів­пов­но­го) та 1,2% — для за­пов­не­но­го бун­ке­ра. Що­до мі­ні­мі­за­ції по­треб у по­ту­жно­сті тра­кто­ра й ви­трат па­ли­ва, то, згі­дно з те­ста­ми DLG, для ро­бо­ти з 1 т су­мі­ші в пов­но­му бун­ке­рі Profile по­трі­бно 12,78 к. с. (за швид­ко­сті шне­ка 29 об./хв) або 6,93 к. с. (для 16 об./хв). Окрім цьо­го, вра­хо­ва­но та­кі чин­ни­ки, як на­дій­ність, обе­ре­жна ро­бо­та з ін­гре­ді­єн­та­ми кор­му (збе­ре­же­н­ня йо­го стру­кту­ри та по­жив­них яко­стей), ада­пто­ва­ність до кон­кре­тних умов (гео­ме­трія ко­рів­ни­ків, по­го­лів’я та кіль­кість ко­рів у при­мі­ще­н­нях й по гру­пах, тип кор­му то­що).

Як за­ува­жу­ють у ком­па­нії «КУН-Укра­ї­на», ви­бір ра­ціо­наль­них й удо­ско­на­ле­н­ня су­ча­сних те­хно­ло­гі­чних і те­хні­чних рі­шень що­до утри­ма­н­ня й го­дів­лі сіль­сько­го­спо­дар­ських тва­рин за­без­пе­чать ефе­ктив­не ви­ко­ри­ста­н­ня ма­те­рі­аль­них, тру­до­вих, енер­ге­ти­чних і кор­мо­вих ре­сур­сів, збіль­ше­н­ня об­ся­гу ви­ро­бни­цтва та по­лі­пше­н­ня якості продукції, а от­же, під­ви­ще­н­ня рен­та­бель­но­сті га­лу­зі тва­рин­ни­цтва.

Укра­їн­ські го­спо­дар­ства пе­ре­хо­дять на ком­пле­ксні ком­бі­но­ва­ні ра­ціо­ни, що ма­ють пе­ре­ва­ги над тра­ди­цій­ни­ми си­сте­ма­ми роз­да­чі кор­му. А про­ду­кто­ва лі­ній­ка кор­мо­змі­шу­ва­чів-роз­да­ва­чів від KUHN пов­ні­стю від­по­від­ає умо­вам ро­бо­ти на укра­їн­ських фер­мах, за­без­пе­чу­ю­чи ви­со­кі те­хні­ко-еко­но­мі­чні по­ка­зни­ки й зру­чність в екс­плу­а­та­ції.

При­чі­пний кор­мо­змі­шу­вач KUHN Profile 1480

При­чі­пний кор­мо­змі­шу­вач KUHN Profile 1480

Са­мо­хі­дний кор­мо­змі­шу­вач KUHN SPW

Дво­шне­ко­вий кор­мо­змі­шу­вач KUHN Euromix 2370

Ку­то­вий ре­ду­ктор, роз­ро­бле­ний ком­па­ні­єю KUHN

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.