Штор­ми й ти­хі га­ва­ні зер­но­во­го рин­ку

Бу­ду­є­мо пра­виль­ний ал­го­ритм дій, що до­по­мо­же зі­гра­ти на ви­пе­ре­дже­н­ня

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ма­рія КОЛЕСНИК, екс­перт аграр­но­го рин­ку

Про­май­нув ве­ре­сень, а от­же, мо­жна спро­бу­ва­ти під­би­ти пер­ші під­сум­ки цьо­го­рі­чно­го вро­жаю зер­на. Так, зби­ра­н­ня ран­ніх зер­но­вих уже дав­но за­вер­ше­но, а жни­ва ку­ку­ру­дзи про­су­ва­ю­ться ви­со­ки­ми тем­па­ми. За по­пе­ре­дні­ми оцін­ка­ми ана­лі­ти­ків, цьо­го­рі­чний уро­жай зер­на в Укра­ї­ні ста­но­ви­ти­ме 63–64 млн тонн. Це зви­чай­но тро­хи не до­тя­гує до то­рі­шньо­го ре­кор­ду у 65,6 млн тонн, але є ду­же при­стой­ним ре­зуль­та­том, зва­жа­ю­чи на ті по­го­дні умо­ви, що нам по­да­ру­ва­ло цьо­го­рі­чне лі­то. Про­гно­зи ва­ло- во­го збо­ру ку­ку­ру­дзи ко­ли­ва­ю­ться від 26,5 до 27,5 млн тонн і за оці­ню­ва­н­ням про­філь­но­го мі­ні­стер­ства ста­но­ви­ти­муть 27 млн тонн, що ли­ше на 2% ниж­че від то­го­рі­чно­го по­ка­зни­ка. Що­до вро­жаю пше­ни­ці та ячме­ню, то він оці­ню­є­ться у 26,6 і 8,6 млн тонн від­по­від­но.

Пі­сля трьох мі­ся­ців від стар­ту по­то­чно­го тор­го­во­го ро­ку мо­жна з упев­не­ні­стю го­во­ри­ти, що укра­їн­ське зер­но не ли­ше в по­лі, та ко­мо­рі, — йо­го вже на­віть час­тко­во про­да­но спо­жи­ва­чам по всьо­му сві­ту. З по­ча­тку се­зо­ну (ста­ном на 26 ве­ре­сня) Укра­ї­на по­ста­ви­ла на сві­то­ві рин­ки 9,5 млн тонн зер­на. Ек­спорт пше­ни­ці ста­но­вив 5,25 млн тонн, ячме­ню — май­же 3 млн тонн, а ку­ку­ру­дзи — 1,22 млн тонн. Цьо­го­рі­чний по­ка­зник на­віть на 1 млн тонн пе­ре­ви­щив то­рі­шній. І це при то­му, що за під­сум­ка­ми 2016/17 мар­ке­тин­го­во­го ро­ку Укра­ї­на по­ста­ви­ла на сві­то­ві рин­ки ре­кор­дну кіль­кість зер­на — 43,8 млн тонн. За про­гно­за­ми «Кон­сал­тин­го­вої Аген­ції ААА», в се­зо­ні 2017/18 МР ек­спорт пше­ни­ці з Укра­ї­ни ста­но­ви­ти­ме 17 млн тонн, ячме­ню — 4,6, а ку­ку­ру­дзи — 19 млн тонн від­по­від­но. От­же, по­над 40 млн тонн укра­їн­сько­го зер­на по­то­чно­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку бу­де ре­а­лі­зо­ва­но на сві­то­вих рин­ках.

Ще з де­ся­ток ро­ків то­му для ве­де­н­ня бу­хо­блі­ку по­трі­бно бу­ло роз­кла­сти кіль­ка ва­тма­нів на під­ло­зі, роз­кре­сли­ти їх і та­ким чи­ном зво­ди­ти де­бет із кре­ди­том. Ни­ні ж на­віть на­стрій ко­ро­ви ви­зна­ча­ють за допомогою спе­ці­аль­но­го чи­па — і за йо­го да­ни­ми орі­єн­ту­ю­ться на ви­щу про­ду­ктив­ність тва­ри­ни. Та­ких те­хно­ло­гій у на­шо­му сьо­го­ден­ні стає де­да­лі біль­ше. А ра­зом із ни­ми фор­му­є­ться ро­зу­мі­н­ня бізнес-спіль­но­ти про до­ціль­ність ро­бо­ти з не­ма­те­рі­аль­ни­ми акти­ва­ми.

Усво­їй юри­ди­чній пра­кти­ці ми ба­чи­мо, що зростає кіль­кість за­пи­тів, пов’яза­них із за­хи­стом як ін­те­ле­кту­аль­них, так і те­хно­ло­гі­чних акти­вів ком­па­ній. За не­о­фі­цій­ною ста­ти­сти­кою, се­ред укра­їн­ських під­при­ємств сьо­го­дні 65% мають IP-акти­ви; 85% — за­ле­жать від IT-те­хно­ло­гій; 99% — упро­ва­джу­ють ді­джи­тал у свою роботу. Зва­жа­ю­чи на трен­ди, ціл­ком імо­вір­но, що до 2020 ро­ку IT-ринок Укра­ї­ни ге­не­ру­ва­ти­ме по­над 5,5% ВВП. Тож ви­гра­ють пе­ред­усім ті, хто сте­жить за те­хно­ло­гі­чним про­це­сом. З ура­ху­ва­н­ням роз­ви­тку те­хно­ло­гій і на­пра­цьо­ва­но­го до­сві­ду мо­жу ви­окре­ми­ти кіль­ка на­пря­мів, на які бі­зне­су пе­ред­усім слід звер­ну­ти ува­гу.

1. Уре­гу­лю­ва­ти до­го­вір­ні від­но­си­ни з фа­хів­ця­ми, що роз­ро­би­ли вам про­гра­му на за­мов­ле­н­ня

Уре­гу­лю­ва­ти до­го­вір­ні від­но­си­ни з фа­хів­ця­ми, що роз­ро­би­ли вам про­гра­му на за­мов­ле­н­ня.

Пра­цю­ю­чи за ти­по­ви­ми до­го­во­ра­ми, які про­по­ну­ють роз­ро­бни­ки про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня та фа­хів­ці, що на­да­ють ін­те­ле­кту­аль­ну й те­хні­чну під­трим­ку, вар­то бу­ти в кур­сі мо­жли­вих на­слід­ків. На­при­клад, на ва­ше за­мов­ле­н­ня роз­ро­бле­но уні­каль­ний продукт. В укла­де­но­му між ва­ми та роз­ро­бни­ком цьо­го про­ду­кту до­го­во­рі пе­ред­ба­че­но ви­гі­дний для ньо­го ва­рі­ант роз­ра­хун­ку. Уя­ві­мо со­бі, що за кіль­ка ро­ків вар­тість ва­шо­го про­ду­кту ся­гає кіль­кох міль­йо­нів до­ла­рів. І вга­дай­те, ко­го пер­шо­го ви по­ба­чи­те на ре­це­пції ва­шої ком­па­нії? Еге ж, то­го са­мо­го роз­ро­бни­ка, який за­хо­че отри­ма­ти пев­ний шма­ток ва­шо­го пи­ро­га. Якщо він уже при­йде, то, мо­же­те бу­ти впев­не­ні, — зна­ти­ме, що має шанс отри­ма­ти ба­жа­не.

Су­ча­сні те­хно­ло­гії да­ють низ­ку пе­ре­ваг, зокре­ма: ско­ро­чу­ють ча­со­ві ви­тра­ти на опе­ра­цій­ну ді­яль­ність, спро­щу­ють ве­де­н­ня кон­тро­лю, до­по­ма­га­ють опти­мі­зу­ва­ти ви­тра­ти то­що. Щоб ско­ри­ста­ти­ся ци­ми пе­ре­ва­га­ми, ком­па­нії до­во­ди­ться за­лу­ча­ти фа­хів­ців, ко­трі роз­ро­бля­ти­муть від­по­від­не про­грам­не за­без­пе­че­н­ня, ство­рю­ва­ти­муть об’єкти ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті та за­без­пе­чу­ва­ти­муть їх те­хні­чну під­трим­ку. Всі ці про­це­си ви­ма­га­ють пра­виль­но­го «вхо­дже­н­ня», і пер­ший етап — це укла­де­н­ня від­по­від­них до­го­во­рів (з IT- та IP-фа­хів­ця­ми). Ре­ко­мен­ду­є­мо при­ді­ля­ти цьо­му кро­ку осо­бли­ву ува­гу. Ва­ше май­бу­тнє за­ле­жа­ти­ме від фор­му­лю­вань, про­пи­са­них в укла­де­ній уго­ді.

2. За­ре­є­стру­ва­ти пра­ва на об’єкти ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті

Актив­ність у цьо­му на­пря­мі укра­їн­ці про­яв­ля­ють уже не пер­ший рік. Вла­сне, во­но й не див­но. Як по­ка­зує до­свід кра­їн із роз­ви­не­ною еко­но­мі­кою, май­бу­тнє — за впі­зна­ва­ни­ми про­ду­кта­ми, що мають ви­со­ку ре­пу­та­цію і до­стой­ну істо­рію. То­му ре­є­стра­ція тор­го­вої мар­ки та гра­мо­тне її про­су­ва­н­ня зда­тні сут­тє­во по­зна­чи­ти­ся на бізнес-ре­зуль­та­тах. Спе­ці­аль­ні бо­ти, що зда­тні ви­зна­чи­ти на­яв­ність схо­жих та/або то­то­жних зна­ків, до­по­мо­жуть здій­сни­ти й про­цес ре­є­стра­ції тор­го­вої мар­ки. Що­прав­да, бо­ти не змо- жуть ви­зна­чи­ти, який са­ме знак мо­жна бу­де ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти з ма­кси­маль­ною ефе­ктив­ні­стю для бі­зне­су й не ска­жуть, як зро­би­ти так, щоб за­без­пе­чи­ти цьо­му зна­ку ма­кси­маль­ний за­хист.

3. Ро­зро­би­ти й упро­ва­ди­ти стра­те­гію за­хи­сту прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті від по­ся­гань із бо­ку тре­тіх осіб

Уя­ві­мо, що ваш бізнес пря­мо за­ле­жний від яко­їсь про­гра­ми. Ви що­ден­но ви­рі­шу­є­те ма­су пи­тань, шу­ка­є­те до­да­тко­ві рин­ки збу­ту, во­ю­є­те з фі­скаль­ни­ми ор­га­на­ми, від­би­ва­є­те­ся від на­па­дів не­до­бро­со­ві­сних кон­ку­рен­тів, аж ра­птом — бац!, і над ці­єю про­гра­мою втра­че­но кон­троль. Чо­му це ста­ло­ся? Мо­жли­во ваш бі­зне­спар­тнер ви­рі­шив, що до­сить ді­ли­тись, і за ва­шою спи­ною на­ле­жним чи­ном офор­мив пра­ва на про­гра­му на се­бе й пе­ре­крив вам до неї до­ступ. Що ж ро­би­ти? Ки­да­ти всі спра­ви та по­чи­на­ти від­во­йо­ву­ва­ти вла­сний бізнес у пра­во­во­му по­лі. По­годь­тесь, що вча­сно про­вів­ши від­по­від­ний ана­ліз і на­ле­жним чи­ном офор­мив­ши пра­ва на об’єкт ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, бу­ло б про­сті­ше.

На жаль, чин­не за­ко­но­дав­ство Укра­ї­ни не всти­гає за тем­па­ми роз­ви­тку IP&ITга­лу­зі, які існу­ють сьо­го­дні. Крім то­го, за­ко­но­дав­ство більш роз­ви­не­них кра­їн не може ви­зна­чи­ти чі­ткі ме­жі допу­сти­мо­го та за­без­пе­чи­ти не­об­хі­дний рі­вень за­хи­сту для IP&IT-акти­вів. Стра­те­гія за­хи­сту прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті по­ля­гає у ви­зна­чен­ні мо­жли­вих на­пря­мів над­хо­дже­н­ня за­гро­зи (due diligence) і вста­нов­лен­ні пе­ре­пон для осіб, які на них по­ся­га­ти­муть. Ра­зом із тим іно­ді стра­те­гія за­хи­сту прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті по­ля­гає в по­бу­до­ві пра­виль­но­го ал­го­ри­тму дій, не­об­хі­дних для усу­не­н­ня вже здій­сне­ної ата­ки на акти­ви. В та­ко­му ра­зі швид­кість ре­а­кції може істо­тно впли­ну­ти на про­цес.

4. Умі­ти за­хи­ща­ти свої ін­те­ре­си у спо­рах, пов’яза­них із по­ру­ше­н­ням прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті

Успі­шне аграр­не під­при­єм­ство, що ви­пу­скає власну продукцію у пев­ній упа­ков­ці, зна­хо­дить новий ринок збу­ту й по­чи­нає ре­а­лі­за­цію сво­єї про­ду­кції. Аж ра­птом отри­мує ко­пію ли­ста кон­ку­рен­та з про­ха­н­ням зня­ти з по­лиць ме­ре­жі су­пер­мар­ке­тів їх продукцію, зва­жа­ю­чи на те, що упа­ков­ка май­же іден­ти­чна до ті­єї, якою по­слу­го­ву­є­ться за­яв­ник. Зви­чай­но, що ке­рів­ни­цтво ме­ре­жі су­пер­мар­ке­ту за­до­воль­ни­ло про­ха­н­ня за­яв­ни­ка й при­бра­ло з ре­а­лі­за­ції продукцію аграр­но­го під­при­єм­ства. На жаль, у цьо­му ви­пад­ку пе­ре­го­вор­ний про­цес не до­по­міг, і до­ве­ло­ся ви­рі­шу­ва­ти пи­та­н­ня в су­до­во­му по­ряд­ку. Про­те ре­зуль­тат по­зи­тив­ний, до­вів­ши, що на роз­роб­ку упа­ков­ки бу­ли ви­тра­че­ні зна­чні зу­си­л­ля й ко­шти, аграр­не під­при­єм­ство отри­ма­ло право ре­а­лі­зо­ву­ва­ти свою продукцію в за­зна­че­ній ме­ре­жі су­пер­мар­ке­тів.

Ре­а­лії та­кі, що бізнес по­чи­нає ду­ма­ти про мо­жли­ву про­бле­му пі­сля то­го, як во­на вже ста­ла­ся. В де­яких ви­пад­ках це пов’яза­но не з сприйня­т­тям дій­сно­сті, а з де­яки­ми чин­ни­ка­ми, не­за­ле­жни­ми від ді­яль­но­сті ке­рів­ни­ків бі­зне­су. Ко­жна си­ту­а­ція ін­ди­ві­ду­аль­на, іно­ді пра­виль­ні­ше ор­га­ні­зу­ва­ти й про­ве­сти пе­ре­го­вор­ний про­цес, а іно­ді до­ціль­ні­ше до­сяг­ти по­став­ле­ної ме­ти, за­сто­су­вав­ши пра­во­ві ме­ха­ні­зми й отри­мав­ши не­об­хі­дне рі­ше­н­ня су­ду. Та­кож ва­жли­во ро­зу­мі­ти, що пе­ре­дба­чи­ти всі ри­зи­ки не­мо­жли­во, але бу­ти го­то­вим до біль­шо­сті з них — не­об­хі­дно.

5. Ро­зро­би­ти си­сте­му за­хи­сту сво­го бі­зне­су від кри­мі­наль­но­го пе­ре­слі­ду­ва­н­ня

З огля­ду на ни­ні­шню тен­ден­цію не зов­сім пра­виль­но­го сприйня­т­тя пра­во­охо­рон­ни­ми ор­га­на­ми си­ту­а­ції з упро­ва­дже­н­ням ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій, а та­кож з огля­ду на ре­гу­лю­ва­н­ня цієї сфе­ри за­ко­но­дав­цем за за­ли­шко­вим прин­ци­пом, ні­хто не може бу­ти за­стра­хо­ва­ний від пре­тен­зій із бо­ку пра­во­охо­рон­ців. Тіль­ки за остан­ні шість мі­ся­ців ста­ло­ся по­над 10 ре­зо­нан­сних об­шу­ків як у са­мих ІТ-ком­па­ні­ях, так і в ком­па­ні­ях, що ко­ри­сту­ю­ться роз­ро­бле­ним ни­ми ПО (ви­ко­ри­ста­н­ня не­лі­цен­зій­но­го про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня, кри­пто­ва­лю­та, ро­бо­та із сум­нів­ни­ми кон­тр­аген­та­ми, та­кож бу­ли під­ста­ва­ми для об­шу­ків). То­му ва­жли­во ви­бу­ду­ва­ти пре­вен­тив­ну си­сте­му за­хи­сту від кри­мі­наль­но­го пе­ре­слі­ду­ва­н­ня, яка до­зво­лить у ра­зі за­ці­кав­ле­но­сті ком­па­ні­єю пра­во­охо­рон­ни­ми ор­га­на­ми швид­ко й ефе­ктив­но за­хи­сти­ти­ся від їх не­за­кон­них пре­тен­зій.

6. Спла­ну­ва­ти й опти­мі­зу­ва­ти фі­нан­со­ві по­то­ки бі­зне­су

Гра­мо­тно на­пи­са­ний бізнес-план — за­по­ру­ка успі­шно­го про­е­кту. Ра­зом із тим на пер­ших ета­пах ро­бо­ти впо­ра­тись із фі­нан­со­ви­ми по­то­ка­ми мо­жна са­мо­стій­но, ко­ли ж спра­ва до­хо­дить до зна­чних обер­тів, то слід за­ми­сли­ти­ся, як пра­виль­но ор­га­ні­зу­ва­ти про­цес на­ко­пи­че­н­ня при­бу­тку. До­по­мог­ти у цьо­му може зна­н­ня ві­тчи­зня­но­го й за­кор­дон­но­го за­ко­но­дав­ства. На­при­клад, зна­ю­чи по­ло­же­н­ня між­на­ро­дних до­го­во­рів про уни­кне­н­ня по­двій­но­го опо­да­тку­ва­н­ня, мо­жна ви­бу­ду­ва­ти си­сте­му ро­бо­ти, яка до­по­мо­же опти­мі­зу­ва­ти по­да­тко­ве на­ван­та­же­н­ня. Ма­ю­чи до­свід ро­бо­ти з опти­мі­за­ці­єю фі­нан­со­вих по­то­ків, мо­жна за­без­пе­чи­ти до­да­тко­вий про­фіт бі­зне­су, не по­ру­шу­ю­чи за­ко­но­дав­чих норм.

***

Су­ча­сні те­хно­ло­гії да­ють мо­жли­вість для до­ся­гне­н­ня но­вих ви­сот. Ра­зом із тим та­кі тем­пи роз­ви­тку по­ро­джу­ють но­ві ри­зи­ки й уста­нов­лю­ють но­ві пра­ви­ла гри. У ве­ден­ні су­ча­сно­го бі­зне­су на пер­ший план ви­хо­дить блок ор­га­ні­за­ції пра­виль­ної ро­бо­ти з IP&IT-акти­ва­ми. Для де­яких ро­бо­та з та­ки­ми акти­ва­ми може при­не­сти до­да­тко­вий при­бу­ток, в той час як для ін­ших ігно­ру­ва­н­ня про­це­сів за­хи­сту може ста­ти при­чи­ною пов­ної втра­ти бі­зне­су.

Упев­не­ний, що пра­виль­но ор­га­ні­зу­вав­ши роботу з кон­тр­аген­та­ми й уста­но­вив­ши на­дій­ний за­хист для IP&IT-акти­вів, мо­жна за­кла­сти мі­цний фун­да­мент для успі­шної бізнес-ді­яль­но­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.