КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

СТАРТУВАВ МОНІТОРИНГ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ.

Фор­му-ан­ке­ту, в якій об’єд­на­но основ­ні по­ка­зни­ки, що ха­ра­кте­ри­зу­ють ви­ко­ри­ста­н­ня зем­лі в Укра­ї­ні, на­ді­сла­но на офі­цій­ні по­шти Дер­жво­д­агент­ства, Держ­ста­ту, Мін’юсту, Дер­жгео­ка­да­стру, ДФС і Дер­жав­ної су­до­вої адмі­ні­стра­ції.

ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА МОЖЕ ЗБІЛЬШИТИ ВВП НА 1,5%.

Та­ку дум­ку ви­сло­ви­ла ди­ре­ктор­ка Сві­то­во­го бан­ку у спра­вах Бі­ло­ру­сі, Мол­до­ви та Укра­ї­ни Са­ту Ка­хко­нен, за­ува­жив­ши, що реформа має пе­ред­ба­ча­ти сти­му­ли для дов­го­стро­ко­вих ін­ве­сти­цій і на­ле­жно­го ке­ру­ва­н­ня зе­мель­ни­ми ре­сур­са­ми.

АГРАРНИЙ ЕК­СПОРТ СТАБІЛЬНО ЗРОСТАЄ.

За ві­сім мі­ся­ців по­то­чно­го ро­ку укра­їн­ський агро­се­ктор про­дав за кор­дон сіль­госп­про­ду­кції на 2,3 млрд дол. (на 24,5%) біль­ше, ніж то­рік за та­кий са­мий пе­рі­од — за­га­лом май­же на 11,5 млрд дол.

ПРАВО ЕКСПОРТУВАТИ СВОЮ ПРОДУКЦІЮ У ЄС МАЮТЬ 106 ВИРОБНИКІВ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ.

Як по­ві­дом­ляє Дер­жав­на слу­жба з пи­тань без­пе­чно­сті харчових продуктів і за­хи­сту спо­жи­ва­чів, у ве­ре­сні та­ку мо­жли­вість отри­ма­ли ще чо­ти­ри укра­їн­ських ком­па­нії: ви­ро­бни­ки яй­ця хар­чо­во­го, мо­ло­ка та мо­ло­ко­про­ду­ктів, а та­кож ри­би й ри­бної про­ду­кції.

ДПЗКУ РОЗПОЧАЛА ФОРВАРДНУ КАМПАНІЮ.

За­пла­но­ва­ні в по­то­чно­му пе­рі­о­ді об­ся­ги за­ку­пів­лі зер­но­вих са­ме у сіль­го­спви­ро­бни­ків бу­дуть не мен­ше як 200 тис. тонн ози­мої пше­ни­ці, 80 тис. — ози­мо­го ячме­ню та 15 тис. тонн ози­мо­го жи­та.

УКРА­ЇН­СЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ІНДЕКС ЗРІС У ВЕ­РЕ­СНІ НА 12,7%.

За да­ни­ми еко­но­мі­ста ін­ве­сти­цій­но­го від­ді­лу FАО Ан­дрія Яр­ма­ка, цьо­го­річ за дев’ять мі­ся­ців про­фе­сій­ні ви­ро­бни­ки мо­ло­ка за­ро­би­ли в се­ре­дньо­му на 9,5% біль­ше, ніж за та­кий са­мий пе­рі­од про­тя­гом ми­ну­лих п’яти се­зо­нів.

УКРСПИРТ ПРИПИНИВ ПРАЦЮВАТИ З ПІДОЗРЮВАНИМИ В КОРУПЦІЇ ТРЕЙДЕРАМИ.

Як за­явив в. о. ди­ре­кто­ра під­при­єм­ства Юрій Лу­че­чко, з жов­тня 2017-го під­при­єм­ство за­про­ва­джує за­ку­пів­лі че­рез Prozorro та Smart Tender.

АГРАРІЯМ ЗА СІЛЬГОСПТЕХНІКУ КОМПЕНСУВАЛИ ПО­НАД 11 МЛН ГРН.

Як по­ві­дом­ляє Мі­на­гро­по­лі­ти­ки, час­тко­ву ком­пен­са­цію за при­дба­ну сільгосптехніку укра­їн­сько­го ви­ро­бни­цтва вже отри­ма­ли 74 аграр­них під­при­єм­ства.

ІРАНСЬКИЙ БІЗНЕС ІНВЕСТУВАТИМЕ В УКРАЇНСЬКІ АГРОКОМПАНІЇ.

В пла­нах ін­ве­сто­ра не ли­ше ку­пів­ля го­то­вих ви­ро­бни­чих акти­вів, а й орен­да зем­лі сіль­го­сп­ді­яль­но­сті. Ни­ні в Укра­ї­ні 40 ком­па­ній з іран­ським ка­пі­та­лом.

НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ РОЗПОЧАВ РОБОТУ БІОГАЗОВИЙ ЗАВОД ПОТУЖНІСТЮ 5,1 МВт.

Пі­сля за­пу­ску йо­го дру­гої чер­ги су­мар­на по­ту­жність Те­о­фі­поль­сько­го біо­га­зо­во­го ком­пле­ксу ста­но­ви­ти­ме 15,6 МВт і він бу­де най­біль­шим у Єв­ро­пі.

КОЖЕН ЧЕТВЕРТИЙ НА ДОНБАСІ ХОТІВ БИ РОЗПОЧАТИ ВЛАСНУ АГРАРНУ СПРАВУ.

Та­кі ви­снов­ки зро­би­ли екс­пер­ти ФАО під час до­слі­дже­н­ня, що бу­ло про­ве­де­но у схі­дно­му ре­гіо­ні кра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.