Дер­жа­ва ро­бить став­ку на фер­мер­ські го­спо­дар­ства

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

У 2018 ро­ці на пря­му під­трим­ку АПК дер­жа­ва пла­нує спря­му­ва­ти 6,3 млрд грн, із яких 1 млрд — на роз­ви­ток фер­мер­ських го­спо­дарств, 2 млрд — на бю­дже­тні до­та­ції, май­же 1 млрд — на зде­шев­ле­н­ня ві­тчи­зня­ної сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки та ще 2,3 млрд грн — на роз­ви­ток і під­трим­ку тва­рин­ни­цтва. Що­прав­да, в аграр­но­му ко­мі­те­ті Ра­ди три­ва­ють роз­мо­ви про те, щоб змі­ни­ти ці­льо­ве спря­му­ва­н­ня 2,3 млрд грн на тва­рин­ни­цтво, від­дав­ши 2 млрд грн на бю­дже­тні до­та­ції (а сам ме­ха­нізм до­та­цій за­ли­ши­ти без змін).

Під час пре­зен­та­ції про­е­кту го­лов­но­го аграр­но­го ко­што­ри­су-2018 на про­філь­но­му пар­ла­мент­сько­му ко­мі­те­ті пер­ший за­сту­пник мі­ні­стра Мі­на­гро­по­лі­ти­ки Ма­ксим Мар­ти­нюк за­ува­жив: «По­ло­ви­на з 1 млрд грн пі­де на під­трим­ку ко­опе­ра­ти­вів. Ре­шту ко­штів роз­ді­лять на три гру­пи фер­мер­ських го­спо­дарств: пер­ша — це но­ві фер­ме­ри, що не мають кре­ди­тної істо­рії та на­дій­но­го пре­дме­ту бан­ків­ської за­ста­ви, дру­га — це сі­мей­ні фер­ми, а тре­тя — це го­спо­дар­ства, що вже ве­дуть ді­яль­ність». Мі­на­гро­по­лі­ти­ки та­кож ро­би­ти­ме став­ку на під­трим­ку фер­ме­рів, які ви­ро­щу­ють ово­чі, яго­ди і за­га­лом про­ва­дять са­дів­ни­цтво. Мо­жуть роз­ра­хо­ву­ва­ти на держ­під­трим­ку й ті ви­ро­бни­ки, які за­сто­со­ву­ють про­е­кти з аль­тер­на­тив­ної енер­ге­ти­ки, якщо во­ни впи­су­ю­ться в аграрний про­цес.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.