А ваш агро­ном знає, що в ньо­го на по­лях?

AgroMarket - - КРУПНИМ ПЛАНОМ - Ва­ле­рій ЯКОВЕНКО, cпів­за­снов­ник Drone.Ua

З усіх мо­жли­вих ін­но­ва­цій­них те­хно­ло­гій в Укра­ї­ні при­жи­ва­ю­ться пе­ред­усім ті, що ви­рі­шу­ють пи­та­н­ня без­пе­ки чи кон­тро­лю. Йде­ться про від­сте­же­н­ня те­хні­ки, за­по­бі­га­н­ня ви­кра­ден­ню паль­но­го, ЗЗР чи по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу…

Якщо в усьо­му сві­ті агра­рії пра­гнуть під­ви­щи­ти ефе­ктив­ність про­це­сів сіль­го­спви­ро­бни­цтва бо­дай на кіль­ка від­со­тків, то в Укра­ї­ні во­на може зро­сти ма­ло не на тре­ти­ну. І це пов’яза­но не тіль­ки з ці­льо­вим ви­ко­ри­ста­н­ням ма­те­рі­аль­но-те­хні­чних за­со­бів, що ра­ні­ше «спи­су­ва­ли на­лі­во». Пе­ред­усім — мо­ва про до­три­ма­н­ня те­хно­ло­гі­чної кар­ти та єв­ро­пей­ських стан­дар­тів го­спо­да­рю­ва­н­ня. Спи­та­є­те, чо­му са­ме єв­ро­пей­ських? Та то­му, що там­те­шні фер­ме­ри зби­ра­ють удві­чі ви­щі вро­жаї, ніж на­ші на чор­но­зе­мах. І на­віть якщо вла­сни­ки агро­бі­зне­су (а ча­сом ще й топ-ме­не­джмент) за­ці­кав­ле­ні в під­ви­щен­ні ефе­ктив­но­сті сво­єї спра­ви, то тих, хто цьо­му пе­ре­шко­джає, в де­ся­тки ра­зів біль­ше.

Уя­ві­мо со­бі се­ре­дньо­ста­ти­сти­чне го­спо­дар­ство, що за­сі­я­ло по­ле пев­ною куль­ту­рою з узго­дже­ною те­хно­ло­гі­чною кар­тою. Кон­тро­лю­ю­чи про­ве­де­н­ня за­пла­но­ва­них опе­ра­цій, агро­ном об’їжджає й огля­дає по­сів­ні пло­щі. Ча­сом у про­це­сі бе­ре участь ке­рів­ник під­при­єм­ства, а то й на­віть вла­сник. От тіль­ки прой­ти ко­жне по­ле по ді­а­го­на­лі, осо­бли­во, ко­ли та­ких ге­кта­рів у те­бе що­най­мен­ше ти­ся­ча–пів­то­ри (а в се­ре­дньо­му на одно­го агро­но­ма в Укра­ї­ні при­па­дає до 2000 ге­кта­рів), — ще та про­бле­ма. А то­му за­зви­чай обме­жу­ю­ться огля­дом з узбіч­чя, а си­ту­а­цію з по­сі­ва­ми в цен­трі чи на ін­шо­му кін­ці по­ля не фі­ксу­ють (осо­бли­во, якщо ту­ди на­віть ма­ши­ною під’їха­ти скла­дну­ва­то). Ефе­ктив­ність та­кої ро­бо­ти, як і всі не­га­ра­зди, по­ка­жуть жни­ва. Та, як по­ка­зує пра­кти­ка, ко­ли до­хо­дить до збо­ру вро­жаю, будь-яким про­бле­мам ви­ко­на­вець обов’яз­ко­во зна- йде ар­гу­мен­то­ва­не ви­прав­да­н­ня. Най­по­ши­ре­ні­ші — «не вро­ди­ло» та «по­го­да за­шко­ди­ла»…

Ін­ша спра­ва — па­но­рам­не ба­че­н­ня, яке да­ють ке­рів­ни­ко­ві го­спо­дар­ства ін­но­ва­цій­ні те­хно­ло­гії. Зокре­ма, дрон по­ка­зує об’єктив­ну кар­ти­ну «з по­ві­тря», не про­пу­ска­ю­чи жо­дні­сінь­ких де­та­лей. Ло­гі­чно при­пу­сти­ти, що на­яв­ність та­ко­го кон­тро­лю до­по­мо­же з тру­до­вою ди­сци­плі­ною та ка­дро­ви­ми пи­та­н­ня­ми. Про­бле­ми з по­сі­ва­ми те­пер ціл­ком ре­аль­но ви­яви­ти опе­ра­тив­но. Про­тя­гом се­зо­ну ба­га­тьом із них ще мо­жна за­по­біг­ти, а головне, зі­ста­вив­ши да­ні дро­нів із тре­ка­ми те­хні­ки, істо­рі­єю оброб­ки по­лів і да­ни­ми ви­ко­нав­ців ро­біт на цих ді­лян­ках, мо­жна об’єктив­но вста­но­ви­ти, хто має від­по­від­а­ти за по­мил­ки.

Си­ту­а­ція ще біль­ше змі­ню­є­ться, щой­но те­хно­ло­гі­єю дро­нів по­чи­на­ють по­слу­го­ву­ва­ти­ся не ли­ше ке­рів­ни­ки, а й агро­но­ми. Ко­ли во­ни отри­му­ють до­ступ до ін­фор­ма­ції, що ре­гу­ляр­но обнов­ля­є­ться, й бе­ру­ться за са­мо­стій­ні обльо­ти, об’єктив­ний опе­ра­тив­ний моніторинг і кон­троль те­ри­то­рії на 2000 га стає ре­аль­ні­стю. Жо­дну з про­блем­них зон не бу­де пропу­ще­но, а про­ду­ктив­ність пер­со­на­лу ви­ро­сте в ра­зи.

Ни­ні дро­ни за­сто­со­ву­ють пе­ре­ва­жно для кон­тро­лю. Втім, це ще й ін­стру­мент зі збо­ру то­чних ста­ти­сти­чних да­них ди­стан­цій­но­го зон­ду­ва­н­ня зем­лі. Та­кі без­пі­ло­тні лі­таль­ні апа­ра­ти зда­тні ви­ко­ну­ва­ти фун­кцію кар­ту­ва­н­ня ді­ля­нок для де­таль­но­го обмі­рю­ва­н­ня по­лів, ство­ре­н­ня то­чних кон­ту­рів й оці­ню­ва­н­ня обро­блю­ва­ної ді­лян­ки з ура­ху­ва­н­ням ре­льє­фу. До то­го ж вар­тість та­ких ро­біт сут­тє­во ниж­ча за су­пу­тни­ко­ві обмі­рю­ва­н­ня та зі­став- на з на­зем­ним кон­тур­ним об’їздом по­лів. Окрім цих фун­кцій дро­ни зі спе­ктраль­ним обла­дна­н­ням до­по­ма­га­ють ди­стан­цій­но ви­зна­чи­ти по­тре­бу по­лів у мі­кро- та ма­кро­еле­мен­тах. Ви­зна­че­ні ни­ми то­чні кон­ту­ри ді­ля­нок із рі­зни­ми ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми ґрун­ту бе­руть за осно­ву для по­бу­до­ви карт ди­фе­рен­цій­но­го вне­се­н­ня до­брив чи для ви­ко­на­н­ня по­сів­них ро­біт зі змі­ню­ва­ною нор­мою ви­сі­ву. В май­бу­тньо­му дро­ни змо­жуть за­мі­ни­ти ла­бо­ра­то­рії, про­во­дя­чи біо­хі­мі­чний ана­ліз ро­слин на осно­ві спе­ктраль­них да­них.

Оскіль­ки те­хно­ло­гії де­да­лі стрім­кі­ше роз­ви­ва­ю­ться, це від­би­ва­є­ться й на ці­ні без­пі­ло­тних лі­таль­них апа­ра­тів. Якщо два ро­ки то­му ком­плект обла­дна­н­ня для агро­мо­ні­то­рин­гу (дрон, до­да­тко­ві аку­му­ля­то­ри, ав­то­мо­біль­ні за­ря­дні при­строї, філь­три то­що) ко­шту­вав близь­ко 3000 дол., то вже сьо­го­дні йо­го мо­жна при­дба­ти вдві­чі­у­три­чі де­шев­ше. За ба­жа­н­ня дрон мо­жна вдо­ско­на­лю­ва­ти, збіль­шу­ю­чи йо­го ра­ді­ус дії чи під’єд­ну­ю­чи те­пло­ві­зо­ри або спе­ктраль­ні сен­со­ри.

За­сто­су­ва­н­ня те­хно­ло­гії, за­ле­жно від ін­тен­сив­но­сті, об­хо­ди­ться в се­ре­дньо­му з роз­ра­хун­ку 1,5–2,5 дол./га. Ці­на не за­ле­жить від то­го, чи це ку­пів­ля обла­дна­н­ня, чи за­мов­ле­н­ня агро­по­слуг. Ва­жли­во та­кож зва­жи­ти, що до вар­то­сті про­е­кту, який ре­а­лі­зо­ву­є­ться на ба­зі під­при­єм­ства, до­да­ю­ться ви­тра­ти на транс­порт, зар­пла­ти пі­ло­тів і вар­тість ор­га­ні­за­ції ро­бо­чих місць.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.