Змо­де­люй­мо агро­бі­знес

Уже май­же ти­ся­ча пра­ців­ни­ків Гру­пи ком­па­ній «Агро­про­спе­ріс» до­лу­чи­ла­ся до її пар­тнер­ської про­гра­ми й від­те­пер за­ро­бляє гро­ші ра­зом з ін­ве­сто­ром

AgroMarket - - ДОСВІД -

Про цю уні­каль­ну про­гра­му в агро­спіль­но­ті вже дру­гий рік хо­дять ле­ген­ди. Ка­жуть, що ре­зуль­та­ти бу­кваль­но за пів­то­ра ро­ку пе­ре­вер­ши­ли най­смі­ли­ві­ші спо­ді­ва­н­ня роз­ро­бни­ків ін­но­ва­цій­них ін­стру­мен­тів. До то­го ж усі, хто до­лу­чив­ся до цієї про­гра­ми, ви­грав не ли­ше ма­те­рі­аль­но, а й сут­тє­во зба­га­тив сві­то­гляд і роз­ши­рив пе­ре­лік фа­хо­вих ком­пе­тен­цій. Аби пе­ре­ко­на­ти­ся, чи це справ­ді так, «Агро­Мар­кет» за­ві­тав на чем­піо­нат із бізнес-мо­де­лю­ва­н­ня Smart Agri, який вла­шту­ва­ла для сво­їх пра­ців­ни­ків-пар­тне­рів ГК «Агро­про­спе­ріс»…

Два се­зо­ни — за дві го­ди­ни

…Зо­се­ре­дже­ні лю­ди, які пра­цю­ють ко­ман­да­ми дов­ко­ла мо­ні­то­рів, роз­та­шо­ва­них по флан­гах ве­ли­ко­го при­мі­ще­н­ня, чи­мось тро­хи на­га­ду­ва­ли уча­сни­ків про­гра­ми «Що? Де? Ко­ли?» чи, мо­жли­во, сту­ден­тів під час се­сії. І зав­да­н­ня — на­че й не зав­да­н­ня, а та­ка со­бі ін­те­р­актив­на гра «в агро­бі­знес» — від пла­ну­ва­н­ня сі­во­змі­ни й май­бу­тньо­го вро­жаю до йо­го ре­а­лі­за­ції та за­ку­пів­лі ресурсів — і так одра­зу кіль­ка се­зо­нів по­спіль.

На по­ча­тку бізнес-мо­де­лю­ва­н­ня ко­жна ко­ман­да отри­ма­ла пев­ні стар­то­ві умо­ви та фі­ксо­ва­ний об­сяг вір­ту­аль­них ко­штів. А да­лі — го­спо­да­рюй, як ду­ші за­ма­не­ться. Пла­ну­ва­ти до­ве­ло­ся геть усе: ви­тра­ти й очі­ку­ва­ні до­хо­ди, опти­маль­ну для від­по­від­но­го клі­ма­ту сі­во­змі­ну, пе­рі­од при­дба­н­ня не­об­хі­дних ресурсів, час та об­ся­ги про­да­жу вро­жаю і на­віть пев­ну швид­кість, із якою ру­ха­ти­ме­ться по по­лю сі­вал­ка, та по­ло­же­н­ня, за яким має бу­ти роз­та­шо­ва­на штан­га об­при­ску­ва­ча. І хо­ча з усі­ма ци­ми опе­ра­ці­я­ми агра­рії мають справу в ре­аль­но­му жит­ті, уча­сни­ки ко­манд не­аби­як хви­лю­ва­ли­ся, на­ма­га­ю­чись за ці кіль­ка го­дин змо­де­лю­ва­ти свій вір­ту­аль­ний бізнес яко­мо­га ефе­ктив­ні­ше.

— Ку­пуй, ку­пуй, бо по­тім та­кої ці­ни не бу­де! — до­ли­на­ло від одної з ко­манд, що щіль­но об­сту­пи­ла план­шет.

— На до­бри­вах тро­хи за­оща­ди­мо, оскіль­ки в нас цьо­го лі­та за­су­ха, — тер­пля­че по­ясню­ва­ла сво­їй мо­ло­дій ко­ман­ді лі­тня жі­но­чка, ко­тра, схо­же, вже не раз бра­ла участь у та­ко­му мо­де­лю­ван­ні. — Кра­ще ку­пи­мо біль­ше паль­но­го, ба­чи­те, во­но ни­ні ще й зі зниж­кою…

— Со­ня­шник по со­ня­шни­ку не пі­де! — зав­зя­то пе­ре­ко­ну­вав свою ко­ман­ду ще якийсь емо­цій­ний гра­вець. — Яка рі­зни­ця, що ці­ни ви­со­кі: зем­лю ви­сна­жи­мо — що да­лі? Може, за­ли­ши­мо це по­ле під па­ром?

— Хло­пці, на бір­жі па­да­ють ці­ни: про­да­вай­те ку­ку­ру­дзу не­гай­но! — ра­див дру­зям убо­лі­валь­ник із за­ли.

Вла­сне, та­кі емо­цій­ні ре­плі­ки мо­жна бу­ло по­чу­ти ма­ло не бі­ля ко­жно­го мо­ні­то­ра по всьо­му пе­ри­ме­тру ве­ли­че­зної за­ли, що аж гу­ді­ла від ігро­во­го азар­ту.

Пе­ре­дба­чи­ти все

Кожен уча­сник бізнес-мо­де­лю­ва­н­ня мав змо­гу в ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су пе­ре­свід­чи­ти­ся, як на­віть най­мен­ша йо­го іні­ці­а­ти­ва (чи, нав­па­ки, зво­лі­ка­н­ня з рі­ше­н­ням) да­є­ться взна­ки на фі­нан­со­вих ре­зуль­та­тах усьо­го під­при­єм­ства. Зві­сно, пе­ред­усім іде­ться про то­чність до­три­ма­н­ня агро­те­хно­ло­гі­чних ви­мог для ко­жної куль­ту­ри. Втім, го­спо­да­ре­ві не менш ва­жли­во ро­зу­мі­ти ди­на­мі­ку гро­шей і бу­ти чу­тли­вим до рин­ко­вих си­гна­лів.

За­ле­жно від дій грав­ців — усе, як у жит­ті, — змі­ню­ва­ли­ся й об­ся­ги по­вер­не­н­ня на ро­бо­чий ка­пі­тал їхньо­го бі­зне­су. Хтось не­до­дав до­брив, ін­ший за­бю­дже­ту­вав за­над­то ма­ло ко­штів, ще ко­мусь не вда­ло­ся до­бре про­да­ти своє зер­но — і ось уже на та­бло ре­зуль­та­тів ко­ман­да опи­ня­є­ться у «чер­во­но­му се­кто­рі». Утім, одна спра­ва — по­ми­ли­ти­ся вір­ту­аль­но, зов­сім ін­ша — не­д­опу­сти­ма в агробізнесі — схи­би­ти в по­лі. Са­ме це ма­ли на ува­зі роз­ро­бни­ки про­гра­ми, фор­му­ю­чи сце­на­рії мо­де­лю­ва­н­ня з най­чу­тли­ві­ших для май­бу­тньо­го ре­зуль­та­ту опе­ра­цій. Орі­єн­ту­ва­ли­ся пе­ред­усім на бен­чмар­кінг і най­кра­щі пра­кти­ки сьо­го­де­н­ня. За­кла­де­но в про­гра­му й два ва­рі­а­тив­них чин­ни­ки — по­го­да та сві­то­ві ці­ни. На них, зро­зумі­ло, ви­ро­бник впли­ну­ти не може. А втім, усві­дом­лю­ю­чи й по­рів­ню­ю­чи ці да­ні з до­хі­дні­стю бі­зне­су, ви­ро­бив­ши вла­сні ал­го­ри­тми й стиль ре­а­гу­ва­н­ня, гну­чко ко­ри­гу­ю­чи план за­ле­жно від об­ста­вин, до­ла­ю­чи ор­га­ні­за­цій­ні та фі­нан­со­ві тру­дно­щі (що­до ло­гі­сти­ки, збу­ту, до­сту­пу до кре­ди­тів, укла­де­н­ня фор­вар­дів на май­бу­тній уро­жай), гра­вець має всі шан­си отри­ма­ти зна­чно ви­щий до­хід. У цьо­му чи­ма­ло з пар­тне­рів ГК «Агро­про­спе­ріс» не­о­дно­ра­зо­во ма­ли на­го­ду пе­ре­ко­на­ти­ся во­че­видь.

Ри­зи­кну­ти — й пе­ре­мог­ти

То­рік ге­не­раль­ні ди­ре­кто­ри, го­лов­ні агро­но­ми та ме­не­дже­ри з кон­тро­лін­гу 17-ти сіль­госп­під­при­ємств Гру­пи (їх у ком­па­нії на­зи­ва­ють «Агро­про­спе­ріс-за­во­да­ми» або АПЗ) отри­ма­ли від ін­ве­сто­ра уні­каль­ну про­по­зи­цію: вкла­сти вла­сні ко­шти в ро­бо­чий ка­пі­тал АПЗ і при­мно­жи­ти йо­го сво­єю пра­цею. Як за­ува­жу­ють іні­ці­а­то­ри цієї пар­тнер­ської про­гра­ми, тіль­ки та­ким чи­ном у пра­ців­ни­ка мо­жна сфор­му­ва­ти став­ле­н­ня до ро­бо­ти як до вла­сно­го бі­зне­су. З по­зи­ції спів­ін­ве­сто­ра на­йма­ний фа­хі­вець більш зва­же­но ухва­лює рі­ше­н­ня й ефе­ктив­ні­ше роз­по­ря­джа­є­ться ре­сур­са­ми ком­па­нії, пра­гну­чи при­мно­жи­ти свої вкла­ди і та­ким чи­ном збільшити по­вер­не­н­ня на ро­бо­чий ка­пі­тал АПЗ. Са­ме та­кий до­свід то­рік отри­ма­ли 35 про­від­них фа­хів­ців АПЗ, ко­трі ри­зи­кну­ли й до­лу­чи­ли­ся до про­гра­ми ін­ве­сту­ва­н­ня.

Свід­че­н­ням ефе­ктив­но­сті про­гра­ми є те, що цьо­го­річ її уча­сни­ка­ми ста­ли вже 965 пра­ців­ни­ків із 50 АПЗ. По­над 760 чо­ло­вік із них — ме­ха­ні­за­то­ри (!). «Зо­ло­тий фонд», як ша­но­бли­во на­зи­ва­ють їх у ком­па­нії. Ви­со­кий про­фе­сіо­на­лізм і від­по­від­аль­ність ме­ха­ні­за­то­рів — у пе­ре­лі­ку за­сад при­бу­тко­во­го сіль­го­спви­ро­бни­цтва. Тож їхня участь у про­гра­мі ін­ве­сту­ва­н­ня цьо­го ро­ку в зо­ні осо­бли­вої ува­ги ГК «Агро­про­спе­ріс». Всі но­ві пар­тне­ри ма­ли на­го­ду осо­би­сто взя­ти участь у цьо­го­рі­чних ро­бо­чих зу­стрі­чах з ін­ве­сто­ром і ви­про­бу­ва­ти свої си­ли в чем­піо­на­ті з бізнес-мо­де­лю­ва­н­ня Smart Agri.

— Ми пра­виль­но вкла­ли гро­ші, отри­ма­ли очі­ку­ва­ний уро­жай, вча­сно йо­го про­да­ли — одним сло­вом, по­го­спо­да­рю­ва­ли в при­бу­ток, — за­хо­пле­но роз­по­від­ав у ку­лу­а­рах ко­мусь те­ле­фо­ном уча­сник ко­ман­ди-пе­ре­мож­ця.

— Гар­на гра бу­ла! За­пла­ну­ва­ли все, що хо­ті­ли, а зба­лан­су­ва­ли ви­тра­ти й до­хо­ди вже «у про­це­сі», — ді­ли­ться вра­же­н­ня­ми уча­сник ко­ман­ди, що ви­бо­ро­ла дру­ге мі­сце. — На­сту­пно­го ра­зу кра­ще під­го­ту­є­мо­ся й то­чно ви­гра­є­мо!

— Бізнес-пла­ну­ва­н­ня і бізнес-мо­де­лю­ва­н­ня ви­кла­да­ють в ін­сти­ту­тах за ве­ли­кі гро­ші, а ми тут на­вча­є­мо­ся без­ко­штов­но, ще й ма­є­мо мо­жли­вість біль­ше за­ро­би­ти, — за­ува­жує лі­тній чо­ло­вік, що впро­довж гри ува­жно при­слу­хав­ся до по­рад і кон­суль­та­цій грав­ців «зі ста­жем»…

Пе­рей­ти на новий рі­вень

На за­вер­ше­н­ня на­си­че­но­го по­ді­я­ми чем­піо­на­ту кожен пар­тнер отри­мав від ін­ве­сто­ра спе­ці­аль­ну акцію, що сим­во­лі­зує йо­го новий ста­тус. У пе­ре­лі­ку го­лов­них кри­те­рі­їв, за яки­ми ор­га­ні­за­то­ри цьо­го ін­но­ва­цій­но­го бізнес-мо­де­лю­ва­н­ня оці­ню­ва­ли ре­зуль­та­ти йо­го уча­сни­ків, — со­бі­вар­тість ви­ро­бни­цтва тон­ни про­ду­кції, най­ви­ща ці­на її про­да­жу і, зві­сно ж, по­вер­не­н­ня на ка­пі­тал за два ро­ки. Ко­ман­дам­лі­де­рам, що до­ся­гли най­ви­щих по­ка­зни­ків, від ін­ве­сто­ра ді­ста­ли­ся цін­ні по­да­рун­ки.

Утім, най­біль­шим здо­бу­тком дня ста­ло щось зна­чно ва­жли­ві­ше за мі­сця, по­да­рун­ки та рей­тин­ги. Пар­тне­ри «Агро­про­спе­ріс» усві­до­ми­ли, як ва­жли­во на­віть на пер­вин­ній лан­ці сіль­го­спви­ро­бни­цтва все про­ра­хо­ву­ва­ти та про­ана­лі­зу­ва­ти. Опи­нив­шись «сам на сам» із не­пе­ре­дба­чу­ва­ни­ми зов­ні­шні­ми ри­зи­ка­ми агро­бі­зне­су, ін­ве­сто­ри-по­ча­тків­ці екс­пе­ри­мен­ту­ва­ли з бізнес-рі­ше­н­ня­ми, про­бу­ва­ли са­мо­туж­ки ке­ру­ва­ти гро­шо­ви­ми по­то­ка­ми і, що, ма­буть, най­го­лов­ні­ше, під­би­ва­ю­чи під­сум­ки гри, про­ве­ли роботу над по­мил­ка­ми. Тож до­до­му з чем­піо­на­ту по­вер­та­ли­ся вже не зви­чай­ні управ­лін­ці, агро­но­ми й ме­ха­ні­за­то­ри, а фа­хів­ці-під­при­єм­ці — за­ці­кав­ле­ні в то­му, щоб пе­ре­не­сти ма­кси­маль­ні до­ся­гне­н­ня з вір­ту­аль­ної ре­аль­но­сті на кон­кре­тне по­вер­не­н­ня на ка­пі­тал АПЗ. Не ви­пад­ко­во, ма­буть, в «Агро­про­спе­ріс» пе­ре­ко­на­ні, що бізнес-мо­де­лю­ва­н­ня сьо­го­дні — це пре­кра­сний ба­зис що­рі­чно­го бі­зне­спла­ну­ва­н­ня. І, зві­сно ж, — новий рі­вень під­при­єм­ни­цтва, до яко­го мав би пра­гну­ти кожен, хто вва­жає се­бе го­спо­да­рем. Пар­тнер — це той, хто пе­ред­усім го­то­вий працювати кра­ще й біль­ше за­ро­бля­ти в ко­ман­ді!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.