Не тре­ба бо­я­ти­ся тор­го­вих ро­бо­тів

AgroMarket - - БІРЖІ - Ана­то­лій СТОЯНОВ, ана­лі­тик

ХХІ сто­лі­т­тя мо­жна смі­ли­во на­зва­ти ерою ІТ. Ще б пак! Мо­ле­ку­ляр­ні до­слі­дже­н­ня ге­но­му жи­вих істот, роз­роб­ка лі­ків про­ти смер­тель­них хво­роб, ви­ро­бни­цтво енер­гії, ре­во­лю­ція на рин­ку ав­то й на­віть бір­жо­ва тор­гів­ля ни­ні не­аби­як за­ле­жать від зла­го­дже­ної ді­яль­но­сті ІТ-си­стем. Ін­но­ва­ції сти­му­лю­ють при­швид­ше­н­ня ди­на­мі­ки роз­ви­тку рин­ків. Тож на ча­сі пар­тнер­ство лю­ди­ни з ро­зум­ни­ми ма­ши­на­ми, що зда­тні не ли­ше ви­ко­ну­ва­ти ко­ман­ди, а й швид­ко на­вча­ти­ся й на­бу­ва­ти но­вих фа­хо­вих ком­пе­тен­цій.

У бір­жо­вій тор­гів­лі одним із ре­во­лю­цій­них но­во­вве­день ХХ сто­лі­т­тя ста­ли еле­ктрон­ні си­сте­ми бір­жо­вих тор­гів, за­по­ча­тко­ва­ні 1985-го на но­во­зе­ланд­ській бір­жі. Успіх еле­ктрон­ної тор­гів­лі на бір­жах де­то­ну­вав ви­бу­хо­ву ін­те­гра­цію. І вже 1992-го у сві­ті не за­ли­ши­ло­ся жо­дної ве­ли­кої бір­жі, де б не ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли при­найм­ні еле­мен­ти еле­ктрон­них си­стем оброб­ки ін­фор­ма­ції.

Оскіль­ки си­сте­ма від­обра­же­н­ня ре­зуль­та­тів тор­гів пе­ре­йшла на які­сно новий рі­вень, з’яви­ла­ся мо­жли­вість на­ба­га­то шир­ше за­сто­со­ву­ва­ти ін­стру­мен­ти те­хні­чно­го ана­лі­зу. Втім, обро­бля­ти та­кі ве­ли­че­зні ма­си­ви ін­фор­ма­ції лю­ди не всти­га­ли, то­му й на­ро­ди­ла­ся ідея ство­ри­ти тор­го­вих ро­бо­тів — так сим­во­лі­чно на­зи­ва­ють від­по­від­ну тор­го­ву си­сте­му, що діє за пев­ним ал­го­ри­тмом. Її вста­нов­лю­ють на комп’ютер для ана­лі­зу й здій­сне­н­ня угод в умо­вах за­да­ної бір­жо­вим бро­ке­ром тор­го­вої стра­те­гії. Ду­же ча­сто тор­го­ві ро­бо­ти асо­ці­ю­ю­ться з ви­со­ко­ча­сто­тною тор­гів­лею — ко­ли за хви­ли­ну від­бу­ва­ю­ться де­ся­тки чи на­віть со­тні бір­жо­вих опе­ра­цій. А втім, це не обов’яз­ко­ва умо­ва: тор­го­ві ро­бо­ти мо­жуть укла­да­ти уго­ди з ду­же рі­зною ча­сто­тою — все за­ле­жить від на­ла­шту­вань й умов, за яких ро­бот «упов­но­ва­же­ний» про­да­ва­ти чи ку­пу­ва­ти. За де­яки­ми оцін­ка­ми, в Аме­ри­ці на час­тку ро­бо­тів при­па­дає до 50% бір­жо­во­го обо­ро­ту.

Пе­ре­ва­га­ми ме­ха­ні­чних тор­го­вих си­стем по­слу­го­ву­ю­ться рі­зні уча­сни­ки рин­ку — від ве­ли­ких фон­дів до при­ва­тних ін­ве­сто­рів. Та да­ле­ко не кожен може ро­зро­би­ти й по­ста­ви­ти со­бі та­ку си­сте­му. Для цьо­го трей­дер по­ви­нен ма­ти на­ви­чки з про­гра­му­ва­н­ня, або ж за­про­си­ти у свою ко­ман­ду ви­со­ко­кла­сних про­гра­мі­стів, які за йо­го стра­те­гі­єю бу­ду­ва­ти­муть ал­го­ри­тми. Крім то­го, для ефе­ктив­ної ро­бо­ти та­ко­го ро­бо­та ва­жли­ва швид­кість з’єд­на­н­ня. Сер­ве­ри під та­ких ро­бо­тів на­ма­га­ю­ться ста­ви­ти ближ­че до бу­дів­лі бір­жі — так під час укла­да­н­ня угод мо­жна ви­гра­ти до­да­тко­ві час­тки се­кун­ди. За­без­пе­чу­ва­ти фун­кціо­ну­ва­н­ня ви­со­ко­ча­сто­тно­го ро­бо­та — не­де­ше­ве за­до­во­ле­н­ня: зна­до­бля­ться ма­ши­ни (кра­ще вір­ту­аль­ні, щоб мі­ні­мі­зу­ва­ти ймо­вір­ність втра­ти да­них) у хо­ро­шо­му да­та-цен­трі й на­дій­ний про­вай­дер. На це що­мі­ся­ця до­ве­де­ться ви­тра­ча­ти со­тні ти­сяч гри­вень. Утім, про­фе­сіо­на­ли пра­гнуть ма­кси­маль­но ав­то­ма­ти­зу­ва­ти про­цес.

Най­ча­сті­ше трей­дер ку­пує мі­сце в да­та­цен­трі, вста­нов­лює ал­го­ритм і звід­ти тор­гує — а сам тіль­ки мо­ні­то­рить про­цес і ко­ри­гує ал­го­ритм. Однак за­га­лом так над­хо­дить ли­ше не­ве­ли­кий від­со­ток уча­сни­ків, біль­шість тор­гу­ють «ру­ка­ми», без ал­го­ри­тмів.

Ва­жли­во ро­зу­мі­ти, що пов’яза­ні з бір­жо­ви­ми ро­бо­та­ми мі­фи про ша­ле­ні при­бу­тки й від­су­тність зби­тків не від­по­від­а­ють ре­аль­но­сті. Як і всі під­хо­ди до тор­гів­лі, ме­ха­ні­чні си­сте­ми по­трі­бно оці­ню­ва­ти за спів­від­но­ше­н­ням при­бу­тку й ри­зи­ку. Ро­бо­ти — це, швид­ше, по­мі­чни­ки, ніж «за­ро­бляль­ни­ки гро­шей».

Тор­го­вих ро­бо­тів не тре­ба бо­я­ти­ся, яким би скла­дним не зда­ва­ло­ся їх ви­ко­ри­ста­н­ня. Вре­шті-решт, на рин­ку ви­жи­ває той, хто до­три­му­є­ться то­чно­го ал­го­ри­тму чи стра­те­гії, ко­ли йде­ться про успі­шний трей­динг. Не­хай там як, «з лег­кої ру­ки» ро­бо­тів ринок по­чи­нає ді­я­ти ефе­ктив­ні­ше, а от­же, їх роз­роб­ка — пер­спе­ктив­на га­лузь на сти­ку фі­нан­сів і про­гра­му­ва­н­ня. Аграр­ні ком­па­нії та­кож мо­жуть ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти бір­жо­вих тор­го­вих ро­бо­тів — це дасть змо­гу опти­мі­зу­ва­ти ви­тра­ти на об­слу­го­ву­ва­н­ня ді­яль­но­сті як бро­ке­рів, так й уча­сті ком­па­нії в бір­жо­вій тор­гів­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.