За крок від но­во­го трен­ду

Орі­єн­ту­ю­чись на по­лі­ти­ку аме­ри­кан­ської Фе­де­раль­ної ре­зерв­ної си­сте­ми, ін­ве­сто­ри зно­ву по­чи­на­ють ви­яв­ля­ти при­хиль­ність до си­ро­вин­них акти­вів

AgroMarket - - ПЕРСПЕКТИВИ -

Го­лов­ною по­ді­єю, що при­вер­ну­ла ува­гу ін­ве­сто­рів у ве­ре­сні, ста­ло за­сі­да­н­ня Фе­де­раль­ної ре­зерв­ної си­сте­ми США. Три­ва­лий час во­на про­во­ди­ла уль­трам’яку мо­не­тар­ну по­лі­ти­ку — ви­ку­по­ву­ва­ла на рин­ку бор­го­ві па­пе­ри. За три ета­пи кіль­кі­сно­го пом’якше­н­ня ФРС емі­ту­ва­ла та­ким чи­ном не­ймо­вір­ні об­ся­ги гро­шей в еко­но­мі­ку. Пор­тфель облі­га­цій на ба­лан­сі аме­ри­кан­ської ФРС зріс із май­же

0,9 трлн дол. до близь­ко 4,5 трлн.

Ме­тою та­ко­го ще­дро­го вли­ва­н­ня го­тів­ки у фі­нан­со­ву си­сте­му бу­ло від­нов­ле­н­ня та під­трим­ка еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня у Спо­лу­че­них Шта­тах зав­дя­ки най­ниж­чим від­со­тко­вим став­кам за всю істо­рію США. На­га­даю, що про­тя­гом се­ми ро­ків еко­но­мі­ка кра­ї­ни зро­ста­ла се­ре­дні­ми тем­па­ми (тро­хи біль­ше за 2% на рік). За цей час без­ро­бі­т­тя по­во­лі змен­шу­ва­ло­ся з при­го­лом­шли­вих 10% пі­сля кри­зи 2006– 2007 рр. до фа­кти­чно пов­ної зайня­то­сті ни­ні. Однак низь­кий рі­вень без­ро­бі­т­тя сьо­го­дні є го­лов­ним дже­ре­лом ін­фля­ції в США. З одно­го бо­ку, стрім­ке ско­ро­че­н­ня віль­них ро­бо­чих рук на рин­ку пра­ці Аме­ри­ки при­зво­дить до по­віль­но­го, але впев­не­но­го зро­ста­н­ня вар­то­сті ро­бо­чої си­ли, що, зре­штою, пе­ре­но­си­ться на ці­ну кін­це­во­го про­ду­кту. З ін­шо­го бо­ку, біль­ша кіль­кість пра­цю­ю­чих та зро­ста­н­ня зар­плат при­зво­дить до збіль­ше­н­ня по­пи­ту все­ре­ди­ні еко­но­мі­ки.

Зва­жа­ю­чи на те, що ін­фля­ція з’їдає ве­ли­че­зні бор­ги, на­ко­пи­че­ні у сві­ті, Аме­ри­ка, як і біль­шість про­ми­сло­во роз­ви­не­них кра­їн сві­ту, за­ці­кав­ле­на у зро­стан­ні ін­фля­цій­но­го ти­ску. Що­прав­да, Фе­де­раль­на ре­зерв­на си­сте­ма, на­вче­на гір­ким до­сві­дом сім­де­ся­тих ро­ків, на­ма­га­ти­ме­ться не ви­пу­ска­ти ін­фля­цію з-під кон­тро­лю, утри­му­ю­чи її цьо­го ра­зу на по­мір­но­му рів­ні. Са­ме то­му на за­сі­дан­ні ФРС, що від­бу­ло­ся 20 ве­ре­сня, ого­ло­ше­но про по­ча­ток про­це­су ско­ро­че­н­ня об­ся­гів бор­го­вих па­пе­рів. Та­ким чи­ном, ФРС про­да­ва­ти- ме облі­га­ції та ви­йма­ти­ме до­ла­ри з обі­гу. Про­тя­гом пер­шо­го квар­та­лу об­ся­ги про­да­жу бор­го­вих па­пе­рів ста­но­ви­ти­муть 10 млрд що­мі­ся­ця, в ко­жно­му на­сту­пно­му квар­та­лі об­ся­ги про­да­жу зро­ста­ти­муть ще на 10 млрд. Збіль­ше­н­ня про­да­жів від­бу­ва­ти­ме­ться, аж до­ки во­ни не до­ся­гнуть по­зна­чки 50 млрд на мі­сяць. Про­цес про­да­жів облі­га­цій до­пов­ню­ва­ти­ме під­ня­т­тя став­ки по фе­де­раль­них фон­дах, що має зро­сти на­сту­пно­го ро­ку що­най­мен­ше на 0,5% у США.

Ці на­чеб­то су­то ло­каль­ні фі­нан­со­ві про­це­си на аме­ри­кан­сько­му кон­ти­нен­ті, без пе­ре­біль­ше­н­ня, сут­тє­во впли­нуть на всі сві­то­ві рин­ки. Зокре­ма, й на си­ро­вин­ні. За­ці­кав­ле­ність ФРС у по­мір­ко­ва­но­му збіль­шен­ні ін­фля­ції в Аме­ри­ці при­зво­ди­ти­ме до то­го, що ці­но­вий тиск зро­ста­ти­ме швид­ше, ніж від­со­тко­ві став­ки. Від­так ви­ни­кнуть спри­я­тли­ві умо­ви для ін­ве­сту­ва­н­ня в то­вар­ні акти­ви.

Сіль­сько­го­спо­дар­ські акти­ви є на­ра­зі най­біль­ше не­до­оці­не­ни­ми, як по­рів­ня­ти з ін­ши­ми кла­са­ми си­ро­ви­ни. З по­ча­тку 2016-го, ко­ли то­вар­ні рин­ки вві­йшли у фа­зу зро­ста­н­ня, на­фта мар­ки Brent (енер­ге­ти­чні акти­ви) зро­сла на 47%, мідь (про­ми­сло­ві ме­та­ли) — на 40, зо­ло­то (до­ро­го­цін­ні ме­та­ли) — на 18%, а ку­ку­ру­дза та пше­ни­ця… по­де­шев­ша­ли на 5%!

Хтось може ціл­ком до­ре­чно за­ува­жи­ти, що на ці­но­утво­ре­н­ня зер­но­вих на­ра­зі впли­ває чин­ник пе­ре­ви­ро­бни­цтва у сві­ті. Справ­ді, сві­то­ві пе­ре­хі­дні за­ли­шки пше­ни­ці по­то­чно­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку, згі­дно з остан­нім зві­том Оцін­ки сві­то­во­го по­пи­ту та про­по­зи­ції мі­ні­стер­ства сіль­сько­го го­спо­дар­ства США, ста­но­ви­ти­муть 263 млн тонн (про­ти 256 млн тонн то­рік). Про­те вже на цьо­му ве­дме­жа ста­ти­сти­ка за­кін­чу­є­ться. Пе­ре­хі­дні за­ли­шки ку­ку­ру­дзи у сві­ті ни­ні­шньо­го ро­ку ско­ро­тя­ться до 202 млн тонн (про­ти 227 млн тонн у 2016/17 МР).

Фор­му­ва­н­ня вар­то­сті зер­но­вих у сві­ті по­чи­на­є­ться з ці­но­утво­ре­н­ня на май­дан­чи­ках то­вар­них бірж у Спо­лу­че­них Шта­тах. А вже до аме­ри­кан­ської ці­ни ми до­да­є­мо ба­зис, що вра­хо­вує ло­каль­ні осо­бли­во­сті кра­ї­ни по­хо­дже­н­ня збіж­жя. На­при­клад, сьо­го­дні «аме­ри­кан­ська» скла­до­ва в стру­кту­рі вар­то­сті української ку­ку­ру­дзи ста­но­вить близь­ко 138 дол. із ці­ни 161 дол. на умо­вах по­ста­ча­н­ня FOB. У ви­зна­чен­ні ці­ни на зер­но на то­вар­них бір­жах аме­ри­кан­ці пе­ред­усім орі­єн­ту­ю­ться на по­пит і про­по­зи­цію в США. А якраз у Спо­лу­че­них Шта­тах пе­ре­хі­дні за­ли­шки ско­ро­тя­ться: по пше­ни­ці — з 32,2 млн тонн (то­рік) до 25,4 млн тонн (по­то­чно­го ро­ку), по ку­ку­ру­дзі — з 59,7 до 59,3 млн тонн від­по­від­но. От­же, з фун­да­мен­таль­но­го по­гля­ду вар­тість зер­но­вих теж не зда­є­ться при­ре­че­ною.

Зга­дай­мо ми­ну­лий рік. На рин­ку до­мі­ну­ва­ли ве­дме­жі на­строї. Всі ба­чи­ли зро­ста­н­ня за­ли­шків зер­но­вих як за­га­лом у сві­ті, так, зокре­ма, й у Спо­лу­че­них Шта­тах. На­то­мість ці­на про­тя­гом лі­та по­вто­ри­ла то­го­рі­чні ма­кси­му­ми. Це ста­ло­ся пе­ред­усім зав­дя­ки по­вер­нен­ню ін­ве­сто­рів на за­галь­ний то­вар­ний ринок. На­ра­зі си­ту­а­ція має ви­гляд на­віть ще спри­я­тли­ві­ший — у США ско­ро­чу­ю­ться пе­ре­хі­дні за­ли­шки зер­но­вих, а ін­ве­сто­ри, орі­єн­ту­ю­чись на по­лі­ти­ку ФРС, зно­ву по­чи­на­ють бу­ти при­хиль­ни­ми до си­ро­вин­них акти­вів…

Та­рас ГОЛОВЕШКО, екс­перт

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.