Дба­ю­чи про якість !рун­ту

Куль­ти­ва­то­ри 5635 і Landsman 6205 KUHN-Krause да­ють змо­гу іде­аль­но під­го­ту­ва­ти ґрунт під сів­бу не­за­ле­жно від рів­ня по­пе­ре­дньо­го обро­бі­тку та кіль­ко­сті ро­слин­них ре­шток

AgroMarket - - ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ -

Ці агре­га­ти ви­ро­бля­ють на за­во­ді KUHN-Krause (США). Трьо­хсе­кцій­ні куль­ти­ва­то­ри 5635 — зав­шир­шки 6,2–11,1 м, а п’яти­се­кцій­ні — 12–15,3 м. Landsman три­се­кцій­ний зав­шир­шки 5,5–9,7 м, а п’яти­се­кцій­ний — 11–13,8 м.

Куль­ти­ва­тор 5635 за­сто­со­ву­ють для опе­ра­цій з обро­бі­тку ґрун­ту та під­го­тов­ки по­сів­но­го ло­жа, від яких без­по­се­ре­дньо за­ле­жить ма­кси­маль­не на­бли­же­н­ня до по­тен­цій­ної вро­жай­но­сті куль­ту­ри:

• руй­на­ція та роз­пу­шу­ва­н­ня по­верх­не­вої кір­ки; • про­грі­ва­н­ня ґрун­ту; • зни­ще­н­ня бур’янів; • по­дрі­бне­н­ня гру­до­чок і пе­ре­мі­шу­ва­н­ня ґрун­ту; • ви­рів­ню­ва­н­ня по­верх­ні для які­сно­го про­хо­ду сі­вал­ки;

• за­гор­та­н­ня гер­бі­ци­дів;

• за­гор­та­н­ня до­брив;

• ае­ра­ція ґрун­ту.

Які­сне ви­ко­на­н­ня всіх опе­ра­цій за­без­пе­чу­є­ться осо­бли­во­стя­ми кон­стру­кції куль­ти­ва­то­ра 5635.

За­сто­су­ва­н­ня п’яти ря­дів лап із ве­ли­кою від­стан­ню між пер­шим і п’ятим ря­да­ми, що до­рів­нює 3,53 м, ро­бить мо­жли­вим без­пе­ре­шко­дне про­хо­дже­н­ня зна­чно­го об­ся­гу ро­слин­них ре­шток. У свою чер­гу, ско­ро­че­н­ня до 15,24 см ін­тер­ва­лу між ла­па­ми по слі­ду куль­ти­ва­то­ра та рі­зний по­ря­док їх роз­та­шу­ва­н­ня в пер­ших трьох ря­дах ство­рює по­двій­не пе­ре­кри­т­тя під час про­хо­ду, по­лі­пшує одно­рі­дність куль­ти­ва­ції з по­дрі­бне­н­ням гру­до­чок, за­без­пе­чує кон­такт на­сі­н­ня з ґрун­том по всій по­верх­ні, пе­ре­мі­шує із зем­лею реш­тки ро­слин і гер­бі­ци­ди.

Два ти­пи лап і дві кон­стру­кції сті­йок, яки­ми во­ни крі­пля­ться до ра­ми, на­да­ють нам мо­жли­вість зро­би­ти опти­маль­ний агро­но­мі­чний ви­бір із чо­ти­рьох ва­рі­ан­тів їх ком­бі­на­ції: ла­пи за­го­стре­ні або пло­скі, стій­ки зі спі­раль­ни­ми пру­жи­на­ми або під­ре­со­ре­ні.

Крі­пле­н­ня пру­жин­них сті­йок є ду­же про­стим і на­дій­ним: мі­цною ско­бою та одним бол­том на­че в ти­сках із ви­ко­ри­ста­н­ням на­не­се­них на ра­му мі­ток.

Для пло­ских по­лів за­сто­со­ву­ють са­мо­ви­рів­ню­валь­не зче­пле­н­ня. Для ко­пі­ю­ва­н­ня не­рів­но­го ре­льє­фу по­ля та до­три­ма­н­ня по­стій­ної гли­би­ни обро­бі­тку в куль­ти­ва­то­рі 5635 як опція, а з 12 м у стан­дар­ті (з мо­жли­ві­стю ви­бо­ру де­шев­шо­го ва­рі­ан­та) за­сто­со­ву­є­ться спе­ці­аль­не ко­ли­валь­не зче­пле­н­ня.

Про­ти ін­ших зче­плень роз­роб­ка KUHN-Krause має вдві­чі мен­ше ру­хо­мих ча­стин і, від­по­від­но, місць зно­су від тер­тя. Ексклю­зив­ність по­ля­гає та­кож у під­йо­мі пе­ре­дніх опор­них по­во­ро­тних ко­ліс гли­би­ни під час транс­пор­ту­ва­н­ня куль­ти­ва- то­ра, чим до­ся­га­є­ться йо­го біль­ша стій­кість. Ще одні­єю ро­дзин­кою є за­хи­сна сер­га зчі­пки-амор­ти­за­то­ра Guardian Hitch, яка ви­ко­ри­сто­ву­є­ться у стан­дар­ті в куль­ти­ва­то­рах зав­шир­шки від 12 м за­зви­чай в агре­га­ті з гу­се­ни­чни­ми та шар­нір­ноз’єд­на­ни­ми тра­кто­ра­ми з ло­ма­ною ра­мою, змен­шу­ю­чи ди­на­мі­чне на­ван­та­же­н­ня на тя­гу тра­кто­ра та ра­му куль­ти­ва­то­ра в по­пе­ре­чно­му на­прям­ку. На куль­ти­ва­то­рах мен­шої ши­ри­ни за­сто­со­ву­ють ли­ті сер­ги.

Ори­гі­наль­на ви­рів­ню­валь­на си­сте­ма згла­джує по­верх­ню ріл­лі для утво­ре­н­ня які­сно­го по­сів­но­го ло­жа, ста­бі­лі­за­ції роз­та­шу­ва­н­ня на­сі­н­ня в ряд­ку та гли­би­ни сів­би, змен­ше­н­ня вер­ти­каль­них флу­кту­а­цій сі­вал­ки. KUHN-Krause про­по­нує рі­зно­ма­ні­тні бо­рін­ки та ко­то­чки за­ле­жно від ти­пу ґрун­ту та кіль­ко­сті по­жнив­них ре­шток. У бо­рін­ках ін­тер­вал між зу­ба­ми або пру­жин­ни­ми спи­ця­ми до­рів­нює 6,4 см, їх на­хил може змі­ню­ва­ти­ся до 15, 30 або 45°. Ко­то­чки мо­жуть бу­ти як із пло­ски­ми спі­раль­ни­ми пла­сти­на­ми, так і з кру­гли­ми спі­раль­ни­ми пру­тка­ми. Кру­глі пру­тки кра­ще по­дрі­бню­ють і при­ко­чу­ють си­пкі ґрун­ти та су­глин­ки й до­бре се­бе по­ка­зу­ють в умо­вах во­ло­го­го ґрун­ту. Пло­скі пла­сти­ни біль­ше при­да­тні для важ­ких ґрун­тів або з ви­со­ким умі­стом гли­ни, а та­кож у по­су­шли­вих умо­вах. Бо­рін­ки та ко­то­чки ви­ко­ну­ють опе­ра­ції, зав­дя­ки яким на­да­лі мо­жна за­оща­ди­ти час і збільшити про­ду­ктив­ність.

Ко­лі­сні тан­де­ми спри­я­ють до­три­ман­ню по­стій­ної гли­би­ни обро­бі­тку на не­рів­ній по­верх­ні та ста­біль­но­сті під час пе­ре­ве­зе­н­ня.

Ко­лі­сний тан­дем пра­цює ра­зом із від­мін­ною си­сте­мою ре­гу­лю­ва­н­ня гли­би­ни. За допомогою ін­ди­ка­то­ра ко­жна се­кція не­скла­дно на­ла­што­ву­є­ться вру­чну на гли­би­ну 0–12,5 см.

Ве­ли­ка ува­га при­ді­ля­є­ться дов­го­три­ва­лій на­дій­но­сті ро­бо­ти. Так, у зчі­пку вбу­до­ва­но па­нель для за­крі­пле­н­ня гі­драв­лі­чних на­ко­не­чни­ків, яка за­хи­щає їх під час кру­тих роз­во­ро­тів, від пи­лу та ба­гна. Па­нель мі­стить та­кож схе­му під’єд­на­н­ня шлан­гів, ко­ди ко­льо­ру дер­жа­ків шлан­гів, еле­ктри­чні з’єд­на­н­ня й ін­стру­кцію з екс­плу­а­та­ції. П’яти­рам­ко­ва мо­сто­ва кон­стру­кція та її ви­ко­на­н­ня зва­рю­ва­н­ням на­хли­стом збіль­шу­ють мі­цність і на­дій­ність. Під час ро­бо­ти з опу­ще­ною зчі­пкою гі­дро­ци­лін­дри пов­ні­стю втя­гну­ті для по­дов­же­н­ня стро­ку їх слу­жби та за­по­бі­га­н­ня ви­ті­кан­ню оли­ви. Під­ши­пни­ки з по­трій­ним ман­же­тним ущіль­не­н­ням, що по­дов­жує пе­рі­од їх екс­плу­а­та­ції, роз­та­шо­ва­ні в за­хи­сно­му ча­вун­но­му кор­пу­сі й амор­ти­за­цій­ній обо­лон­ці.

За біль­ших роз­мі­рів гру­до­чок зем­лі та ве­ли­кої ма­си ро­слин­них ре­шток одно­го й на­віть двох про­хо­дів куль­ти­ва­то­ра 5635 може ви­яви­ти­ся не­до­ста­тньо, осо­бли­во за умо­ви утво­ре­н­ня на по­верх­ні ґрун­ту пе­ред ве­сня­ни­ми по­льо­ви­ми ро­бо­та­ми тов­стої та мі­цної кір­ки.

Ви­хо­дом є ви­ко­на­н­ня за один про­хід та­ких чо­ти­рьох опе­ра­цій:

1. По­дрі­бне­н­ня ро­слин­них ре­шток, гру­док і кір­ки, ви­рів­ню­ва­н­ня ґрун­ту.

2. Роз­пу­ше­н­ня ґрун­ту й пе­ре­мі­шу­ва­н­ня йо­го з ро­слин­ни­ми реш­тка­ми.

3. По­дрі­бне­н­ня гру­до­чок і рів­ня­н­ня по­верх­ні.

4. Оста­то­чний обро­бі­ток і при­ти­ска­н­ня гру­до­чок і ро­слин­них ре­шток.

Цим ви­мо­гам від­по­від­ає ви­со­ко­про­ду­ктив­ний чо­ти­рьо­хо­пе­ра­цій­ний куль­ти­ва­тор-фі­ні­шер Landsman 6205.

Опе­ра­ція 1 з ви­рів­ню­ва­н­ня гре­бе­нів і по­дрі­бне­н­ня ро­слин­них ре­шток ви­ко­ну­є­ться роз­та­шо­ва­ною спе­ре­ду ба­та­ре­єю ори­гі­наль­них ди­ско­вих но­жів EXCALIBUR. Ді­а­метр ди­сків до­рів­нює 51 см, а ін­тер­вал між ни­ми збіль­ше­но до 23,2 см, що по­лі­пшує про­хо­дже­н­ня ве­ли­кої ма­си ре­шток і зна­чно збіль­шує пи­то­мий тиск на ко­жний диск, спри­я­ю­чи кра­що­му по­дрі­бнен­ню гру­док і пе­ре­рі­зан­ню ре­шток. Ці ди­ски мають пло­ский центр і ри­фле­ний край із 32 го­фра­ми (хви­ля­стість ста­но­вить 6,4 мм), що ро­бить обро­бі­ток гру­док і ре­шток ін­тен­сив­ні­шим. Ра­зом із роз­та­шу­ва­н­ням ба­та­реї ди­сків під ку­том ата­ки 8° (це є уні­каль­ним те­хні­чним рі­ше­н­ням) ри­фле­на фор­ма мі­ні­мі­зує бо­ко­ве пе­ре­мі­ще­н­ня ґрун­ту й утво­ре­н­ня но­вих гре­бе­нів, змен­шує знос рі­заль­них кра­їв. Утво­рен­ню гре­бе­нів по кра­ях за­по­бі­га­ють та­кож бо­ко­ві па­ри глад­ких ди­сків мен­шо­го ді­а­ме­тра. Гли­би­на обро­бі­тку швид­ко ви­став­ля­є­ться ме­ха­ні­чно, а у про­це­сі ро­бо­ти в по­лі ре­гу­лю­є­ться гі­драв­лі­чно. За­хист ба­та­рей здій­сню­є­ться спі­раль­ни­ми пру­жи­на­ми, які одно­ча­сно справ­ля­ють до­да­тко­вий тиск на ди­ско­ві но­жі. Ді­а­па­зон вер­ти­каль­но­го пе­ре­мі­ще­н­ня ба­та­рей за спра­цю­ва­н­ня спі­раль­них пру­жин ста­но­вить від Уні­каль­ні ди­ски Excalibur зав­жди го­стрі, ді­а­ме­тром 51 см рів­но­мір­но по­дрі­бню­ють реш­тки та пе­ре­мі­шу­ють ґрунт –5 см до +15,5 см. Ба­та­реї ди­сків уком­пле­кто­ва­но чи­сти­ка­ми з ре­гу­лю­ва­н­ням план­ки.

Опе­ра­цію 2 з пе­ре­мі­шу­ва­н­ня зем­лі з реш­тка­ми ви­ко­ну­ють шість ря­дів куль­ти­ва­тор­них лап. Одно­ча­сно во­ни під­рі­за­ють ко­рі­н­ня бур’янів і го­ту­ють одно­рі­дне, без ре­шток по­сів­не ло­же. Стан­дар­тні стріль­ча­ті ла­пи (опцій­но ла­пи мо­жуть бу­ти без стріль­ча­тих ле­ме­шів) при­зна­че­ні для про­хо­дже­н­ня ве­ли­кої ма­си ре­шток і ви­ко­на­н­ня які­сно­го зрі­зу, мають ши­ри­ну 25,4 см і роз­та­шо­ва­ні з ін­тер­ва­лом 22,8 см. Якщо по­трі­бно кра­ще роз­пу­ши­ти ґрунт і під­го­ту­ва­ти по­сів­не ло­же, вар­то ско­ри­ста­ти­ся опці­єю стріль­ча­тих лап зав­шир­шки 22,8 см й ін­тер­ва­лом 17,8 см. Ди­стан­ція між пер­шим й остан­нім ря­да­ми лап ста­но­вить 3,81 м, що на 30–50 см біль­ше за ана­ло­гі­чні ха­ра­кте­ри­сти­ки ін­ших куль­ти­ва­то­рів. Біль­ша від­стань — кра­щий про­хід ро­слин­них ре­шток, мо­жли­вість кра­що­го роз­та­шу­ва­н­ня та за­крі­пле­н­ня лап. Кон­стру­ктив­ні ва­рі­ан­ти лап зі стій­ка­ми збі­га­ю­ться з куль­ти­ва­то­ром 5635.

Опе­ра­цію 3 з від­мін­но­го по­дрі­бне­н­ня гру­док і рів­ня­н­ня по­верх­ні здій­сню­ють пру­жин­ні або зу­бо­ві бо­ро­ни, ана­ло­гі­чні бо­рін­кам куль­ти­ва­то­ра 5635. Ви мо­же­те обра­ти той ва­рі­ант бо­рін­ки, який най­біль­ше при­да­тний до ва­ших кон­кре­тних умов. Са­ме бо­ро­ни та ла­пи за­без­пе­чу­ють ба­ланс по­ві­тря й во­ло­ги у ґрун­ті, не­об­хі­дний для йо­го про­грі­ва­н­ня та швид­ко­го одно­ча­сно­го роз­ви­тку ро­слин.

Ексклю­зив­ний ко­ток (ана­ло­гі­чний куль­ти­ва­то­ру 5635) в по­єд­нан­ні з три­ря­дни­ми бо­рін­ка­ми ви­ко­нує опе­ра­цію 4 з оста­то­чно­го по­дрі­бне­н­ня та при­ти­ска­н­ня гру­до­чок і ро­слин­них ре­шток. Мо­жна обра­ти рі­вень по­стій­но­го ти­ску ко­тка або по­ста­ви­ти йо­го в ко­ли­валь­не по­ло­же­н­ня за­ле­жно від по­го­ди та ста­ну ґрун­ту.

Так са­мо, як в куль­ти­ва­то­рі 5635, ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться два ви­ди зчі­пно­го при­строю: ли­та сер­га для мо­де­лей зав­шир­шки 5,5–7,4 м й уні­каль­на за­хи­сна сер­га зчі­пки-амор­ти­за­то­ра Guardian Hitch для мо­де­лей зав­шир­шки до 13,7 м.

Фі­ні­шер Landsman 6205 має ще ба­га­то ці­ка­вих, ори­гі­наль­них те­хні­чних рі­шень, які ви­зна­ча­ють якість, на­дій­ність і про­ду­ктив­ність йо­го ро­бо­ти. На­при­клад, удо­ско­на­ле­ний роз­по­діл гі­драв­лі­чних шлан­гів уздовж цен­траль­ної ра­ми змен­шує мо­жли­вість їх по­шко­дже­н­ня та на­ко­пи­че­н­ня пи­лу та ре­шток. Для ро­бо­ти з ве­ли­ки­ми на­ван­та­же­н­ня­ми в мо­де­лях зав­шир­шки від 8,3 м на цен­траль­них се­кці­ях за­сто­со­ву­ють змі­цне­ні тан­де­ми ко­ліс 340/60R 16.5 з ви­сув­ни­ми шпин­де­ля­ми та 8-бол­то­вою під­си­ле­ною ма­то­чи­ною.

Ви­ко­на­н­ня фі­ні­ше­ром чо­ти­рьох цих опе­ра­цій усьо­го за один про­хід до­зво­ляє працювати в умо­вах ве­ли­кої кіль­ко­сті ро­слин­них ре­шток, зна­чних за роз­мі­ром гру­док зем­лі та кір­ки на по­верх­ні, ство­рю­ю­чи ви­со­ко­які­сне по­сів­не ло­же та, головне, отри­му­ю­чи ви­щу вро­жай­ність за мен­ших ви­трат. Аме­ри­кан­ським фер­ме­рам вда­є­ться на­віть ро­би­ти всьо­го один про­хід Landsman по стер­ні сої та пі­сля цьо­го сі­я­ти без до­да­тко­вих опе­ра­цій. Landsman від­зна­ча­є­ться ви­со­кою про­ду­ктив­ні­стю (до 250 га за день) зав­дя­ки швид­ко­сті 8–12 км/год із гли­би­ною обро­бі­тку 2,5–15,2 см, мі­цної 6-рам­ної кон­стру­кції та ши­ри­ні 5,5–13,7 м. По­трі­бна по­ту­жність тра­кто­ра в се­ре­дніх ґрун­тах й умо­вах 26–33 к. с. на метр.

Тан­дем­не ко­ле­со кри­ла куль­ти­ва­то­ра 5636

По­льо­вий куль­ти­ва­тор KUHN-Krause 5635

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.