КУРС НА ЕФЕ­КТИВ­НІСТЬ

КОМПЛЕКСНІ ТЕ­ХНО­ЛО­ГІ­ЧНІ РІ­ШЕ­Н­НЯ ВІД КОМ­ПА­НІЇ АГРІМАТКО ДО­ПО­МА­ГА­ЮТЬ ЗАПРОВАДЖУВАТИ ІН­НО­ВА­ЦІЇ В АГРОБІЗНЕСІ

AgroMarket - - БІЗНЕС-КЕЙС - www.agrimatco.ua

День у день про­гре­сив­ні те­хно­ло­гі­чні но­вин­ки для агро­бі­зне­су не пе­ре­ста­ють вра­жа­ти ринок. «Агріматко» три­має ру­ку на пуль­сі ін­но­ва­цій. Цьо­го­річ у ве­ре­сні ком­па­нія ре­пре­зен­ту­ва­ла ком­плекс ін­те­ле­кту­аль­них продуктів для агро­се­кто­ра — сі­вал­ку то­чно­го ви­сі­ву MONOSEM, при­чі­пний об­при­ску­вач JACTO Advance 3000, за­со­би за­хи­сту ро­слин та ін — на Мі­жна­ро­дній агро­про­ми­сло­вій ви­став­ці Агро Ек­спо. «Ми — за роз­ви­ток упе­ред. А ма­те­рі­а­ли, які ми по­ста­ча­є­мо ни­ні сво­їм пар­тне­рам, це ли­ше то­вар, — на­го­ло­шує ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ком­па­нії

«Агріматко-Укра­ї­на» Оле­ксандр Хо­лод, — ми не­се­мо ін­но­ва­ції в сіль­го­спви­ро­бни­цтво. Фа­кти­чно ми пра­цю­є­мо над тим, щоб на­да­ти клі­єн­ту комплексні те­хно­ло­гі­чні рі­ше­н­ня, які до­по­мо­жуть ефе­ктив­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти цей то­вар. Ма­ю­чи до­ста­тню ба­зу да­них і по­вто­рю­ва­ність ре­зуль­та­тів по всій кра­ї­ні з рі­зни­ми го­спо­дар­ства­ми та рі­зни­ми те­хно­ло­гі­я­ми, «Агріматко-Укра­ї­на» го­то­ва по­ді­ли­ти­ся з пар­тне­ра­ми сво­ї­ми на­пра­цю­ва­н­ня­ми.

На шля­ху до ефе­ктив­но­го го­спо­да­рю­ва­н­ня, як за­ува­жує Оле­ксандр Хо­лод ко­жне під­при­єм­ство за­га­лом про­хо­дить що­най­мен­ше три ета­пи. Пер­ший — фор­му­ва­н­ня ба­зи для то­чно­го зем­ле­роб­ства (сі­вал­ки зі змі­ною нор­мо­ви­сі­ву, об­при­ску­ва­чі з ди­фе­рен­ці­йо­ва­ни­ми нор­ма­ми вне­се­н­ня до­брив, пе­сти­ци­дів то­що). Дру­гий етап — на­вча­н­ня (а для цьо­го по­трі­бне кар­то­гра­фу­ва­н­ня, тре­ба зна­ти кар­ти сво­єї вро­жай­но­сті й, най­го­лов­ні­ше, вмі­ти ін­тер­пре­ту­ва­ти отри­ма­ні да­ні). На тре­тьо­му ета­пі зв’язу­ють во­єди­но отри­ма­ні зна­н­ня, мо­жли­во­сті те­хні­ки й не­об­хі­дні для агро­те­хно­ло­гії про­ду­кти — на­сі­н­ня, ЗЗР, мі­кро­до­бри­ва то­що, аби за опти­маль­них ви­трат отри­ма­ти най­ви­щу ефе­ктив­ність.

Фа­хів­ці «Агріматко» су­про­во­джуть фер­ме­ра на ко­жно­му із цих ета­пів. Про­сті­ше ка­жу­чи, пар­тнер ком­па­нії може отри­ма­ти ви­со­ко­про­фе­сій­ний ком­плекс най­кра­щих продуктів, які за­без­пе­чу­ють пов­ний цикл ве­де­н­ня го­спо­дар­ства у ви­ро­щу­ван­ні по­льо­вих й ово­че­вих куль­тур (до сло­ва, будь-яко­го мас­шта­бу), а та­кож пов­ну те­хні­чну під­трим­ку що­до за­сто­су­ва­н­ня су­ча­сних те­хно­ло­гій.

Ни­ні ком­па­нія роз­ро­бляє стра­те­гію подаль­шої спів­пра­ці з фа­хів­ця­ми з кар­то­гра­фу­ва­н­ня й від­бо­ру зраз­ків на по­лях. У пла­нах уже на­сту­пно­го ро­ку за­про­ва­ди­ти для по­ку­пців те­хні­ки спе­ці­аль­ний па­кет (на кшталт «ге­ктар без­пла­тно»). Крім цьо­го, три­ває ро­бо­та над по­сі­бни­ком, де бу­де зі­бра­но основ­ні за­пи­та­н­ня й від­по­віді що­до екс­плу­а­та­ції ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чних ма­шин, які ре­пре­зен­тує в Укра­ї­ні «Агріматко» .А взим­ку на сво­їй ре­мон­тній ба­зі в Ума­ні ком­па­нія пла­нує про­ве­сти без­ко­штов­ний тре­нінг для всіх, хто уже при­дбав те­хні­ку

Усі сіль­го­спма­ши­ни ма­кси­маль­но ада­пто­ва­ні до мі­сце­вих умов. Ком­па­нія Monosem, ві­до­ма сво­ї­ми сі­вал­ка­ми то­чно­го ви­сі­ву, на­віть спе­ці­аль­но роз­ро­бляє ши­ро­ко­за­хва­тні агре­га­ти для укра­їн­ських мас­шта­бів. Під по­сів­ну 2018-го в Укра­ї­ну на­ді­йде пер­ший та­кий зра­зок аб­со­лю­тно онов­ле­ної ре­во­лю­цій­ної ма­ши­ни Monosem NХ-МЕ (з еле­ктро­при­во­дом і мо­жли­ві­стю ва­рі­а­тив­но­го ви­сі­ву, пов­ні­стю уком­пле­кто­ва­ної під си­сте­му то­чно­го зем­ле­роб­ства). Спо­ча­тку во­на прой­де пов­ний цикл по­льо­вих ви­про­бу­вань, а 2019 ро­ку ком­па­нія пла­нує ре­пре­зен­ту­ва­ти її укра­їн­сько­му рин­ку.

До ре­чі, та­ка са­ма ма­ши­на, що йде в ком­пле­кта­ції ви­клю­чно для про­ве­де­н­ня те­хно­ло­гі­чної опе­ра­ції які­сно­го ви­сі­ву, на 30% де­шев­ша. То якщо в го­спо­дар­ства сьо­го­дні ще не­має РТК­стан­ції і карт по­лів, якщо не ви­зна­че­но склад ґрун­тів, чи є ре­зон ку­пу­ва­ти до­рож­чий ва­рі­ант? Чи до­ціль­но вкла­да­ти ве­ли­ку кіль­кість до­брив у бі­дні ґрун­ти, які до­сі обро­бля­ють не­ефе­ктив­ни­ми сі­вал­ка­ми? «Є по­тен­ці­ал по­ля, по­тен­ці­ал ґрун­ту. Мо­жли­во, є сенс пі­ти ін­шим шля­хом й опти­мі­зу­ва­ти ви­тра­тну ча­сти­ну?» — ка­же Оле­ксандр Хо­лод, за­ува­жу­ю­чи що роз­ра­ху­нок еко­но­мі­чної ефе­ктив­но­сті та роз­роб­ка опти­маль­но­го фі­нан­со­во­го рі­ше­н­ня для пар­тне­рів — теж у пе­ре­лі­ку ком­пе­тен­цій очо­лю­ва­ної ним ком­па­нії.

Се­ред ре­во­лю­цій­них ін­но­ва­цій, з яки­ми українські агра­рії зав­дя­ки «Агріматко-Укра­ї­на». ма­ли на­го­ду по­зна­йо­ми­ти­ся в по­льо­вих умо­вах, — са­мо­хі­дний об­при­ску­вач Jacto Uniport 4530 із ши­ри­ною за­хва­ту штан­ги від 30 до 36 м й об’ємом ба­ку від 3 до 4,5 тис. лі­трів. «Ця ін­те­ле­кту­аль­на ма­ши­на но­во­го по­ко­лі­н­ня ви­пе­ре­ди­ла час на 10–15 ро­ків, — на­го­ло­шує Оле­ксандр Хо­лод. Об­при­ску­вач сам ма­лює кар­ту, зні­має па­ра­ме­три, не­об­хі­дні для то­чно­го зем­ле­роб­ства, ви­зна­чає швид­кість ві­тру, во­ло­гість, тем­пе­ра­ту­ру, за якої має про­во­ди­ти­ся об­при­ску­ва­н­ня. Якщо па­ра­ме­три від­хи­ля­ю­ться від вка­за­них, ма­ши­на ав­то­ма­ти­чно зу­пи­ня­є­ться без втру­ча­н­ня опе­ра­то­ра. А спе­ці­аль­не про­грам­не за­без­пе­че­н­ня до­зво­ляє кон­тро­лю­ва­ти всі па­ра­ме­три ма­ши­ни в он­лайн ре­жи­мі. Ви про­сто за­хо­ди­те зі сво­їм ко­дом до­сту­пу на сайт і отри­му­є­те по­то­чну ін­фор­ма­цію.

Ще одна ін­но­ва­цій­на ма­ши­на, яка не­вдов­зі ви­йде на українські по­ля, — це на­ван­та­жу­вач із гі­бри­дною транс­мі­сі­єю, ство­ре­ний ком­па­ні­єю JCB. По­єд­на­н­ня гі­дро­ста­ти­ки й ме­ха­ні­ки до­зво­ляє ефе­ктив­но працювати в тих умо­вах, де по­трі­бна то­чність. Щоб гі­дро­ста­ти­ка не пе­ре­грі­ва­ла­ся, на пе­ре­го­нах з одні­єї то­чки в ін­шу її ви­ми­ка­ють і пра­цю­ють на ме­ха­ні­ці. Іде­аль­на ком­бі­на­ція, яку ком­па­нія ре­а­лі­зу­ва­ла, по­єд­нав­ши дві про­ти­ле­жних кон­це­пції. Роботу ма­ши­ни теж мо­жна від­сте­жу­ва­ти он­лайн.

Ін­но­ва­ції стрім­ко вві­йшли в сьо­го­де­н­ня укра­їн­ських сіль­го­спви­ро­бни­ків. У ба­га­тьох уже є до­свід ке­ру­ва­н­ня ква­дро­ко­пте­ра­ми й за­про­ва­дже­н­ня еле­мен­тів то­чно­го зем­ле­роб­ства. Тож і від по­ста­чаль­ни­ка су­ча­сний го­спо­дар хо­че отри­му­ва­ти не про­сто які­сну те­хні­ку, які­сне на­сі­н­ня, які­сні ЗЗР, а все це в ком­пле­ксі. І са­ме комплексні те­хно­ло­гі­чні рі­ше­н­ня да­ють мо­жли­вість працювати із най­біль­шою при­бу­тко­ві­стю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.