EGRITECH: НО­ВА ЯКІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ СІЛЬГОСПТЕХНІКИ

Най­скла­дні­ше зав­да­н­ня для ви­ро­бни­ка — не про­да­ти клі­єн­то­ві но­ву ма­ши­ну, а змі­ни­ти йо­го під­хід до ро­бо­ти в по­лі

AgroMarket - - БІЗНЕС-КЕЙС -

Ва­ле­рія Шев­чен­ко, спе­ці­а­ліст від­ді­лу зв’яз­ків з гро­мад­ські­стю ком­па­нії Egritech

Ство­рю­ю­чи ком­па­нію Egritech, го­лов­ною ме­тою на­шої ко­ман­ди бу­ло ви­йти на новий рі­вень яко­сті укра­їн­сько­го ви­ро­бни­цтва до­по­мі­жної сільгосптехніки, аби по­лег­ши­ти роботу й цим по­лі­пши­ти жи­т­тя агра­рі­їв і по­ка­за­ти їм най­кра­щу, на на­шу дум­ку, те­хно­ло­гію збо­ру вро­жаю — три­лан­ко­ву. Са­ме на­ші бун­ке­ри-пе­ре­ван­та­жу­ва­чі ство­рю­ють тре­тю лан­ку й під­ви­щу­ють ефе­ктив­ність жнив до 30%. Про те, що це дій­сно так і те­хно­ло­гія пра­цює, вже не­о­дно­ра­зо­во го­во­ри­ли на­ші клі­єн­ти, які не по­бо­я­ли­ся кар­ди­наль­них змін у ро­бо­ті го­спо­дарств.

Українські агра­рії зви­кли до так зва­но­го кла­си­чно­го спосо­бу зби­ра­н­ня вро­жаю. За та­ко­го спосо­бу ма­ши­ни рі­зної ван­та­жно­сті — від 5 до 40 т — сто­ять у по­лі в очі­ку­ван­ні роз­ван­та­же­н­ня ком­бай­на. Ви­со­ка во­ло­гість ґрун­ту на­кла­дає обме­же­н­ня на за­сто­су­ва­н­ня ав­то­мо­біль­ної те­хні­ки, че­рез що ван­та­жів­ки очі­ку­ють ви­ван­та­же­н­ня ком­бай­на на до­ро­зі. А ком­байн із пов­ним бун­ке­ром зу­пи­няє зби­ра­н­ня вро­жаю й раз від ра­зу під’їжджає до ван­та­жі­вок для ви­ван­та­же­н­ня. Пе­ред на­ми по­ста­ло пи­та­н­ня, як ми мо­же­мо змі­ни­ти си­ту­а­цію, по­вер­нув­ши хлі­бо­ро­бам утра­че­ний час? Адже ми теж за­йма­є­мо­ся бі­зне­сом і ро­зу­мі­є­мо, на­скіль­ки час є ва­жли­вим, осо­бли­во під час жнив, ко­ли не­рід­ко на ра­хун­ку ко­жна го­ди­на. Ми від по­ча­тку бу­ли пе­ре­ко­на­ні в то­му, що шлях до під- ви­ще­н­ня про­ду­ктив­но­сті — це змен­ши­ти кіль­кість ком­бай­нів і мі­ні­мі­зу­ва­ти про­стої те­хні­ки, що за­лу­че­но на зби­ра­н­ня вро­жаю. Так і на­ро­ди­ло­ся рі­ше­н­ня пов­ні­стю змі­ни­ти ком­бай­но­ву лан­ку, за­лу­чив­ши до неї бун­ке­ри–пе­ре­ван­та­жу­ва­чі. І тіль­ки пе­ре­ві­рив­ши на­шу ідею на ре­аль­них го­спо­дар­ствах, ми отри­ма­ли впев­не­ність у до­ціль­но­сті три­лан­ко­вої те­хно­ло­гії зби­ра­н­ня вро­жаю. В ній бун­кер-пе­ре­ван­та­жу­вач Egritech стає про­мі­жною лан­кою в ло­гі­сти­чно­му лан­цюж­ку «ком­байн-ван­та­жів­ка». Бун­кер­пе­ре­ван­та­жу­вач при­чі­пля­ють до тра­кто­ра й ру­ха­є­ться за ним, на хо­ду при­йма­ю­чи зер­но з ком­бай­на. Пі­сля за­ван­та­же­н­ня во­ни від’їжджа­ють на край по­ля, де бун­кер за кіль­ка хви­лин пе­ре­си­пає вміст у ван­та­жів­ку. Весь цей час ком­байн пра­цює, не зу­пи­ня­ю­чись. За на­ши­ми під­ра­хун­ка­ми, бун­кер-пе­ре­ван­та­жу­вач до­зво­ляє ско­ро­ти­ти кіль­кість ком­бай­нів у по­лі та за­лу­чи­ти два ком­бай­ни за­мість трьох.

Сво­їм клі­єн­там ми ре­ко­мен­ду­є­мо під­би­ра­ти бун­кер-пе­ре­ван­та­жу­вач так, як во­ни оби­ра­ють со­бі со­ро­чку — за роз­мі­ром. Оби­ра­ю­чи між бун­ке­ра­ми-пе­ре­ван­та­жу­ва­ча­ми єм­ні­стю від 16 до 40 ку­бо­ме­трів, по­трі­бно вра­хо­ву­ва­ти ба­га­то чин­ни­ків: осо­бли­во­сті вла­сно­го тра­ктор­но­го пар­ку, вла­сти­во­сті по­ля, се­ре­дню вро­жай­ність, ви­мо­ги до ти­ску на ґрунт то­що. Го­лов­ним є те, що ко­жна мо­дель бун­ке­ра по­тре­бує ви­зна­че­ної тя­гло­вої си­ли: чим біль­ше зер­на пе­ре­во­зи­ти­ме бун­кер, тим по­ту­жні­шим має бу­ти тра­ктор. До то­го ж йо­го зав­да­н­ням є не ли­ше пе­ре­ве­зе­н­ня збіж­жя — одні­єю з до­да­тко­вих опцій бун­ке­ра-пе­ре­ван­та­жу­ва­ча є мо­жли­вість за­ван­та­же­н­ня по­сів­них ком­пле­ксів і ме­ха­ні­чних сі­ва­лок на­сін­нє­вим ма­те­рі­а­лом і до­бри­ва­ми.

Ми ро­зу­мі­є­мо, що най­скла­дні­ше зав­да­н­ня, яке сто­їть пе­ред на­ми, це не про­сто про­да­ти клі­єн­то­ві на­шу те­хні­ку, а змі­ни­ти йо­го під­хід до ро­бо­ти в по­лі. Втім, це тіль­ки до­дає нам на­сна­ги.

Про­тя­гом не­пов­но­го ро­ку, від­ко­ли ком­па­нія Egritech розпочала свою ді­яль­ність, наша ко­ман­да жо­дно­го дня не сто­я­ла на мі­сці. Ми від­ві­да­ли дві мас­шта­бних ви­став­ки — «Агро-2017» (м. Ки­їв) й «Агро­Ек­спо-2017» (м. Кро­пив­ни­цький), під час яких пред­став­ле­ні ком­па­ні­єю бун­ке­ри-пе­ре­ван­та­жу­ва­чі «зна­йшли» сво­їх вла­сни­ків. Мо­жли­во, не вар­то роз­кри­ва­ти на­ші мар­ке­тин­го­ві се­кре­ти, але на­ра­зі до нас на­ді­йшло ду­же ба­га­то за­мов­лень на бун­ке­ри-пе­ре­ван­та­жу­ва­чі. Як на­слі­док, за­па­су те­хні­ки, яка б не­ру­хо­мо сто­я­ла на скла­ді в очі­ку­ван­ні по­ку­пців, у нас

не­має, що та­кож може слу­гу­ва­ти пев­ним по­ка­зни­ком на­ших успі­хів.

Ще одні­єю ін­но­ва­ці­єю ми вва­жа­є­мо на­ші ав­то­по­їзди-зер­но­во­зи. На «Агро­Ек­спо-2017» ми пред­ста­ви­ли АС-2224, у скла­ді яко­го са­мо­скид АС-1422 на бі­ло­ру­сько­му ша­сі МАЗ і при­чіп-са­мо­скид ПС-1424. Та­ка кон­стру­кція зда­тна за один раз пе­ре­вез­ти до 45 тонн зер­на, при­чо­му її під­ві­ску роз­ро­бле­но з ура­ху­ва­н­ням всіх осо­бли­во­стей укра­їн­ських ав­то­до­ріг — во­на до­ста­тньо зно­со­стій­ка. Ма­кси­маль­на ва­га ав­то­по­їзда від­по­від­ає за­ко­но­дав­чо вста­нов­ле­но­му гра­ни­чно­му обме­жен­ню в 40 тонн.

Ми ду­же хо­ті­ли до­сяг­ти ба­лан­су у ство­рен­ні ав­то­по­їзда-зер­но­во­за Egritech. Ми ро­зу­мі­є­мо, яким ва­жли­вим для го­спо­дар­ства є кожен зі­бра­ний кі­ло­грам уро­жаю, а то­му на­ма­га­ли­ся зро­би­ти ма­кси­маль­но міс­тку кон­стру­кцію. Та во­дно­час ми зва­жа­ли на вста­нов­ле­ні за­ко­ном обме­же­н­ня, ро­зу­мі­ю­чи, що наша те­хні­ка має бу­ти тіль­ки ко­ри­сною для сіль­го­спви­ро­бни­ків, але во­на не по­вин­на псу­ва­ти українські шля­хи.

Як бун­ке­ри-пе­ре­ван­та­жу­ва­чі, так і на­ші ав­то­по­їзди — це не про­сто то­вар, а й слу­шна на­го­да за­оща­ди­ти. Ком­па­нія Egritech є уча­сни­ком про­гра­ми отри­ма­н­ня агра­рі­я­ми час­тко­вої 20%-ї ком­пен­са­ції вар­то­сті при­дба­ної сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки й обла­дна­н­ня укра­їн­сько­го ви­ро­бни­цтва. Це за­твер­ди­ла між­ві­дом­ча ко­мі­сія, до скла­ду якої вхо­дять фа­хів­ці МЕРТ, Мі­на­гро­по­лі­ти­ки, На­ціо­наль­но­го ко­мі­те­ту з про­ми­сло­во­го роз­ви­тку, ке­рів­ни­ки га­лу­зе­вих на­у­ко­вих уста­нов, під­при­ємств укра­їн­сько­го ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня для АПК і пред­став­ни­ки гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій. Ду­же ча­сто нас за­пи­ту­ють на­ші клі­єн­ти: «Як са­ме ви ви­ко­ри­сто­ву­є­те роз­роб­ки бри­тан­ських ін­же­не­рів, але во­дно­час ва­ша те­хні­ка все ж є про­ду­ктом ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни- цтва?» Від­по­від­аю: у по­шу­ках ін­но­ва­цій ми ство­ри­ли ко­о­пе­ра­цію з бри­тан­ською ін­жи­ні­рин­го­вою ком­па­ні­єю Cartech Group. Са­ме їхні­ми про­е­кта­ми ми ко­ри­сту­є­мо­ся для ство­ре­н­ня на­шої те­хні­ки.

Во­дно­час на­ших клі­єн­тів зав­жди ці­ка­вить, де са­ме ми роз­мі­сти­ли на­ше ви­ро­бни­цтво? Ко­ли в нас на­ро­ди­ла­ся ідея про ви­го­тов­ле­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки, це пи­та­н­ня по­ста­ло й пе­ред на­ми: де роз­мі­сти­ти своє ви­ро­бни­цтво? Бу­ду­ва­ти но­ве по­тре­бу­ва­ло б ду­же ба­га­то ча­су, а то­му ми ви­рі­ши­ли знайти пар­тне­рів се­ред ви­ро­бництв в Укра­ї­ні. Так і ви­ни­кла ідея про спів­пра­цю з «По­жма­ши­ною», яка вже ба­га­то ро­ків спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ви­го­тов­лен­ні які­сної по­же­жної те­хні­ки й на­віть ви­пу­ска­ла свою лі­ній­ку сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки.

Ми ро­зумі­ли, що, тіль­ки спів­пра­цю­ю­чи з укра­їн­ськи­ми ти­та­на­ми ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня, ми змо­же­мо зро­би­ти які­сний ві­тчи­зня­ний продукт для аграр­но­го бі­зне­су. На­сам­пе­ред ми про­ве­ли мо­дер­ні­за­цію як ро­бо­чих про­це­сів, так й обла­дна­н­ня, не­об­хі­дно­го для ви­со­ко­кла­сної те­хні­ки. Для по­си­ле­н­ня ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стей при­дба­ли най­су­ча­сні­ше ви­со­ко­то­чне обла­дна­н­ня з оброб­ки ме­та­лу — вер­ста­ти з чи­сло­вим про­грам­ним ке­ру­ва­н­ням, то­кар­ні вер­ста­ти, ко­ор­ди­на­тні пла­змо­ві різ­чи­ки, дро­бо­стру­ме­не­ве обла­дна­н­ня та фар­бу­валь­ні ка­ме­ри. Та­ким чи­ном ми ство­ри­ли мі­цний со­юз між ві­тчи­зня­ним ви­ро­бни­ком і за­кор­дон­ни­ми но­ва­то­ра­ми, ідеї яких ми вті­лю­ва­ти­ме­мо у жи­т­тя. Те­хні­ка Egritech — ду­же до­бре ви­ко­на­на, як з те­хні­чної сто­ро­ни, так і з есте­ти­чної. Не­що­дав­но ми ви­про­бо­ву­ва­ли їхні ви­ро­би на Днях по­ля та по­ба­чи­ли дій­сно хо­ро­ший ре­зуль­тат. Зокре­ма, це — бун­кер-пе­ре­ван­та­жу­вач БНП-30 та ав­то­по­їзд-зер­но­воз АС 2224. Аграрний се­ктор Укра­ї­ни по­тре­бує но­вих на­у­ко­вих до­ся­гнень, а ком­па­нія Egritech є сво­го ро­ду но­ва­то­ром. Са­ме то­му, я вва­жаю, що та­кий ви­ро­бник — про­сто не­об­хі­дний на укра­їн­сько­му рин­ку. Ві­ктор По­го­рі­лий, за­сту­пник ди­ре­кто­ра з на­у­ко­вої ро­бо­ти та ви­про­бу­валь­ної ді­яль­но­сті УкрНДІПВТ ім. Л. По­го­рі­ло­го

Олег Авер’янов, за­снов­ник ТД Egritech

Ми при­йшли на укра­їн­ський ринок не ли­ше з но­ви­ми про­ду­кта­ми, а з ефе­ктив­ни­ми бізнес-рі­ше­н­ня­ми. Ми хо­че­мо бу­ти не про­сто ви­ро­бни­ком сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки, а ство­рю­ва­ти но­ві трен­ди в сіль­сько­му го­спо­дар­стві, пра­гне­мо бу­ти фа­хів­ця­ми, до дум­ки й по­рад яких до­слу­хо­ву­ва­ти­му­ться агра­рії. За­для цьо­го ми за­лу­чи­ли до сво­єї ро­бо­ти не ли­ше ві­тчи­зня­них екс­пер­тів в га­лу­зі аграр­но­го бі­зне­су, а й за­кор­дон­них, а са­ме бри­тан­ських ін­же­не­рів. Так, ми ви­ро­бля­є­мо ві­тчи­зня­ний продукт, але орі­єн­ту­є­мо­ся на до­свід за­кор­дон­них пар­тне­рів. І ми не со­ро­ми­мо­ся го­во­ри­ти про це.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.