Що не­об­хі­дно для отри­ма­н­ня ком­пен­са­ції за при­дба­ну те­хні­ку Egritech:

AgroMarket - - БІЗНЕС-КЕЙС -

1. Від­кри­ти ра­ху­нок в одно­му з дер­жав­них бан­ків або бан­ків, у ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі яких 75% і біль­ше на­ле­жить дер­жа­ві, та опла­ти­ти те­хні­ку чи обла­дна­н­ня.

2. По­да­ти в банк за­яв­ку за фор­мою, за­твер­дже­ною на­ка­зом Мі­на­гро­по­лі­ти­ки «Про за­твер­дже­н­ня форм для отри­ма­н­ня час­тко­вої ком­пен­са­ції вар­то­сті сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки та обла­дна­н­ня ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва» від 18.04.2017 № 228, до­ку­мен­ти, а са­ме:

• ко­пію пла­ті­жно­го до­ру­че­н­ня;

• акт при­йма­н­ня-пе­ре­да­чі те­хні­ки й обла­дна­н­ня;

• сві­до­цтво про дер­жав­ну ре­є­стра­цію те­хні­ки (якщо те­хні­ка під­ля­гає

обов’яз­ко­вій дер­жав­ній ре­є­стра­ції);

• під­твер­дже­н­ня ДФС, що сіль­гос­пто­ва­ро­ви­ро­бник від­по­від­ає ви­мо­гам, ви­зна­че­ним пун­ктом 3 По­ряд­ку ви­ко­ри­ста­н­ня ко­штів, пе­ред­ба­че­них у дер­жав­но­му бю­дже­ті для час­тко­вої ком­пен­са­ції вар­то­сті сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки й обла­дна­н­ня ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва;

• до­від­ку про від­су­тність про­стро­че­ної біль­ше ніж шість мі­ся­ців за­бор­го­ва­но­сті пе­ред дер­жав­ним бю­дже­том, Пен­сій­ним фон­дом Укра­ї­ни, фон­да­ми за­галь­но­обов’яз­ко­во­го дер­жав­но­го со­ці­аль­но­го стра­ху­ва­н­ня;

• ви­тяг з Єди­но­го дер­жав­но­го ре­є­стру юри­ди­чних осіб, фі­зи­чних осіб — під­при­єм­ців і гро­мад­ських фор­му­вань з ін­фор­ма­ці­єю, що під­при­єм­ство не пе­ре­бу­ває на ста­дії лі­кві­да­ції, що­до ньо­го не по­ру­ше­но справу про бан­крут­ство, не ви­зна­но бан­кру­том.

3. На під­ста­ві ре­є­стру та в ме­жах від­кри­тих аси­гну­вань про­тя­гом мі­ся­ця Мі­на­гро­по­лі­ти­ки пе­ре­ра­хо­вує ко­шти дер­жав­ним бан­кам.

4. Дер­жав­ні бан­ки про­тя­гом одно­го опе­ра­цій­но­го дня пе­ре­ра­хо­ву­ють ко­шти на по­то­чні ра­хун­ки уча­сни­кам про­гра­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.