Моя істо­рія па­ра­до­ксаль­на

AgroMarket - - ДЕЛІКАТНА ТЕМА - Гліб ЛУК’ЯНЕНКО, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ПП «Агро­еко­ло­гія»

До не­що­дав­ньо­го від­ря­дже­н­ня в Ка­зах­стан над про­бле­мою спад­ко­єм­ни­цтва я не за­ми­слю­вав­ся. Не то­му, що в Укра­ї­ні її не існує, а то­му, що в нас си­ту­а­ція не на­стіль­ки кри­ти­чна. На­то­мість у ка­зах­стан­сько­му агро­ви­ро­бни­цтві це на­ра­зі про­бле­ма но­мер один: мо­ло­да кров у бізнес фа­кти­чно не вли­ва­є­ться. Мо­жу ска­за­ти, що Укра­ї­на в цьо­му пла­ні на ба­га­то кро­ків по­пе­ре­ду. Осо­би­сто я знаю ба­га­то по­зи­тив­них істо­рій успад­ку­ва­н­ня аграр­но­го бі­зне­су мо­ло­ди­ми лю­дьми, які пе­ре­ко­на­ні в то­му, що це мо­дно, пре­сти­жно і пер­спе­ктив­но. Знаю так са­мо й кіль­ка не­га­тив­них при­кла­дів (на ща­стя, їх оди­ни­ці), ко­ли ді­ти ви­їха­ли в мі­сто, за­ли­шив­ши сі­мей­ну справу без спад­ко­єм­ця. З цієї то­чки зо­ру моя істо­рія па­ра­до­ксаль­на, бо я на­ро­див­ся і ви­ріс у Ки­є­ві, але вре­шті від­дав пе­ре­ва­гу се­лу.

Усі мої лі­тні ка­ні­ку­ли про­хо­ди­ли в ком­па­нії ді­ду­ся, Се­ме­на Сви­ри­до­но­ви­ча Ан­тон­ця, який на той час ке­ру­вав кол­го­спом і вже впро­ва­джу­вав ор­га­ні­чне зем­ле­роб­ство. Я ба­чив, який су­спіль­ний ін­те­рес ви­кли­ка­ють йо­го но­ва­тор­ські роз­роб­ки і вже то­ді хотів до­лу­чи­ти­ся до цієї спра­ви, а то­му всю­ди їздив з ним, слу­хав, спо­сте­рі­гав, вчив­ся. Та скіль­ки б ми не го­во­ри­ли про ви­хо­ва­н­ня і на­слі­ду­ва­н­ня ба­тьків­сько­го при­кла­ду, осві­та ві­ді­грає не мен­шу роль у ста­нов­лен­ні май­бу­тньо­го спад­ко­єм­ця, і са­ме на неї мої ба­тьки зро­би­ли сер­йо­зну став­ку. До сло­ва, весь наш ро­дин­ний до­свід в агро­ви­ро­бни­цтві де­ся­ти­лі­т­тя­ми су­про­во­джу­є­ться на­у­ко­вою ді­яль­ні­стю.

Сі­мей­ний бізнес роз­по­чав­ся для ме­не з кон­тро­лю за спо­жи­ва­н­ням па­лив­но-ма­стиль­них ма­те­рі­а­лів. Ни­ні цю фун­кцію ви­ко­ну­ють си­сте­ми GPS-мо­ні­то­рин­гу, а то­ді все це я ро­бив у ру­чно­му ре­жи­мі. На­сту­пним кро­ком бу­ло ке­ру­ва­н­ня агро­но­мі­чни­ми про­це­са­ми. Все це від­бу­ва­ло­ся під пиль­ним на­гля­дом ба­тьків. Я кон­тро­лю­вав якусь ча­сти­ну ви­ро­бни­цтва – ба­тьки кон­тро­лю­ва­ли ме­не. І ли­ше ко­ли во­ни пе­ре­ко­на­ли­ся, що ме­ні мо­жна до­ві­ри­ти ва­жли­ві рі­ше­н­ня, сі­мей­ну справу бу­ло по­ді­ле­но на зо­ни від­по­від­аль­но­сті. Моя час­тка – це ро­слин­ни­цтво, ко­мер­ція та між­на­ро­дні про­да­жі, ді­дусь за­йма­є­ться стра­те­гі­чним пла­ну­ва­н­ням, ма­ма – тва­рин­ни­цтвом і час­тко­во фі­нан­са­ми.

Тра­ди­ці­єю в нас ста­ли сі­мей­ні на­ра­ди, де обго­во­рю­є­ться все, від стра­те­гі­чних пи­тань до опе­ра­цій­них мо­мен­тів. Бу­ва­ють, зві­сно, і су­пе­ре­чки, та са­ме в них ми ча­сто й зна­хо­ди­мо істи­ну. Ось, ска­жі­мо, ми з Се­ме­ном Сви­ри­до­но­ви­чем сер­йо­зно дис­ку­ту­ва­ли що­до не­об­хі­дно­сті онов­ле­н­ня ма­шин­но­тра­ктор­но­го пар­ку – і вре­шті та­ки при­дба­ли ви­со­ко­про­ду­ктив­ні тра­кто­ри, що ду­же швид­ко се­бе оку­пи­ли. За­га­лом у на­шо­му ро­дин­но­му бі­зне­сі зав­жди пе­ре­ма­гає най­більш еко­но­мі­чно об­ґрун­то­ва­на то­чка зо­ру, і це жо­дним чи­ном не за­ле­жить від до­сві­ду чи ві­ку іні­ці­а­то­ра ідеї. Та­ким чи­ном ми уни­ка­є­мо кон­флі­кту ін­те­ре­сів та по­ко­лінь.

Пе­ре­ва­га успі­шних бі­зне­со­вих ди­на­стій, на мою дум­ку, в то­му, що ко­жне на­сту­пне по­ко­лі­н­ня має біль­ше про­сто­ру для твор­чо­сті та кре­а­тив­них ідей. Бізнес діє і роз­ви­ва­є­ться за від­пра­цьо­ва­ни­ми схе­ма­ми, має пев­ну ре­пу­та­цію та клі­єнт­ську ба­зу – усе це по­трі­бно ли­ше під­три­му­ва­ти й удо­ско­на­лю­ва­ти. Наша аграр­на ди­на­стія на­лі­чує вже три по­ко­лі­н­ня, і, я спо­ді­ва­ю­ся, ма­ти­ме про­дов­же­н­ня. Що ж до сіль­го­спви­ро­бни­цтва, то це ба­га­то­ве­ктор­на сфе­ра ді­яль­но­сті й тут мо­жна знайти за­сто­су­ва­н­ня рі­зним та­лан­там. Якщо, ска­жі­мо, у спад­ко­єм­ця не ле­жить ду­ша до про­це­су ви­ро­бни­цтва, мо­жна зайня­ти­ся ко­мер­ці­єю та фі­нан­са­ми. Твор­чу лю­ди­ну може за­ці­ка­ви­ти, зокре­ма, мар­ке­тинг чи роз­роб­ка вла­сної тор­го­вої мар­ки, окре­мої лі­нії ви­ро­бни­цтва то­що. Спо­ді­ва­юсь, ко­ли ма­ти­му вла­сних ді­тей, зна­йду в сімейному бі­зне­сі нішу, яка до­по­мо­же про­я­ви­ти ін­ди­ві­ду­аль­ність для ко­жно­го з них.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.