В. В. Ша­та­ло­ва (ІЗПР):

AgroMarket - - ДО СЕЗОНУ -

Ози­мий рі­пак ви­сі­ва­ли 2005 ро­ку — 16 ве­ре­сня, 2006-го — 12 ве­ре­сня, 2007-го — 6 ве­ре­сня з нор­мою ви­сі­ву 1,5 млн схо­жих на­сі­нин на ге­ктар. На­сі­н­ня пе­ред сів­бою обро­бля­ли 10%-м роз­чи­ном пре­па­ра­ту Мочевин К-6 — 1 л на 100 кг.

Ви­сно­вок: зи­мо­стій­кість ро­слин рі­па­ку збіль­шу­ва­лась у се­ре­дньо­му на 31%.

Л. В. Ко­сев­це­ва (ІЗПР):

Оброб­ка на­сі­н­ня Мочевин К-6 по­зи­тив­но впли­ва­ла на схо­жість гір­чи­ці са­ре­пт­ської. Гу­сто­та ро­слин на обро­бле­них по­сі­вах ста­но­ви­ла 270–293 про­ти 198 шт./м² без оброб­ки на­сі­н­ня. Оброб­ка на­сі­н­ня пре­па­ра­том К-6 й оброб­ка по­сі­вів К-1 і К-2 в пе­рі­од ве­ге­та­ції да­ють при­бав­ку вро­жаю на­сі­н­ня гір­чи­ці 12,6 ц/га.

Л. Х. Ма­ка­ров (ІЗПР):

У ва­рі­ан­ті з оброб­кою на­сі­н­ня со­рі­зу пре­па­ра­том Мочевин К-6 схо­ди бу­ли більш дру­жни­ми, менш зрі­дже­ни­ми й з’яви­ли­ся на 3–5 днів ра­ні­ше за ін­ші ва­рі­ан­ти. Па­тент Укра­ї­ни на ви­на­хід АО 1379/00 №17218.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.